Remissyttranden

VerksamhetRFSL

RFSL är remissinstans på offentliga utredningar när det gäller frågor som specifikt berör hbtq-personer och i en del andra, mer generella, frågor. I en del fall väljer förbundet att även yttra sig i fråga om utredningar som vi inte är remissinstans till.

Här kan du läsa remissyttranden samt officiella skrivelser RFSL inkommit med sedan 2010. RFSL:s ställningstaganden grundar sig i principprogrammet och beslut av kongressen och/eller förbundsstyrelsen. Remissyttranden fastställs av RFSL:s förbundsstyrelse eller av förbundsstyrelsens verkställande utskott.

Remissyttrande över SOU 2023:62 – Vi kan bättre! Kunskapsbaserad narkotikapolitik med liv och hälsa i fokus

22 april 2024

RFSL välkomnar narkotikautredningen, som innehåller många bra lagförslag samt relevanta bedömningar som lagt grunden för dessa. RFSL uppskattar särskilt att slutbetänkandet tidigt lyfter en önskan om att ”minska ojämlikheter och skydda de mest sårbara”. Vi önskar dock att gruppen hbtqi-personer, och andra minoritetsgrupper, lyfts fram än mer som särskilt utsatta och sårbara, med en tillhörande strategi för hur dessa grupper ska nås av de insatser som finns. RFSL gläds åt att skadereducerande insatser får stort utrymme i de lagförslag som läggs fram i utredningen. RFSL är särskilt positiv till intentionen att se till att lågtröskelverksamheter får fortsatt stöd för sitt arbete, men dessa bör också se över vilka målgrupper som missas i verksamheten och anledningen till detta. En sådan insats ökar möjligheten för hbtqi-personer att känna sig välkomna. RFSL uppskattar vidare förslaget om att införa drug checking i Sverige, men för att möjliggöra det så behöver man se över hur rådande lagstiftning kring narkotikainnehav påverkar möjligheten, samt är mycket positiva till att Naloxon görs tillgängligt receptfritt på apotek.

Remissyttrande över narkotikautredningen – SOU 2023:62

Remissyttrande över förslag till EU-direktiv om fastställande av harmoniserade krav på den inre marknaden vad gäller transparens kring intresserepresentation för tredjeländers räkning

28 mars 2024

Koordinerat av CONCORD Sverige är RFSL en av de organisationer som ställt sig bakom det gemensamt utformade remissvaret, som yrkar att Sverige inte ställer sig bakom EU-direktivet i fråga. Ambitionen med direktivet är att motverka desinformation och utländsk påverkan i EU:s beslutsprocesser, men RFSL och övriga undertecknande organisationer anser att lagförslaget som det ser ut idag inte kommer att kunna bidra till att lösa denna problembild. I stället kommer det att kunna underminera EU som global förebild och förespråkare för demokrati och mänskliga rättigheter samt stigmatisera och försvåra för civilsamhällesorganisationer att verka och utvecklas i sin egen rätt.

Remissyttrande över förslag till EU-direktiv

Remissyttrande över SOU 2023:80 – Ett starkare straffrättsligt skydd mot sexuell kränkningar, bedrägerier i vissa fall och brott med hatmotiv avseende kön

19 mars 2024

RFSL ställer sig positivt till att en ny straffskärpningsgrund för brott med hatmotiv föreslås med avseende på kön och välkomnar också att utredningen föreslår en ny utformning av straffskärpningsgrunden vid hatbrott på grund av könsidentitet och könsuttryck.  RFSL välkomnar utredningens förslag att ersätta formuleringen “könsöverskridande identitet eller uttryck” med “könsidentitet eller könsuttryck”.

Remissyttrande över SOU 2023:80 – Ett starkare straffrättsligt skydd mot sexuella kränkningar, bedrägerier i vissa fall och brott med hatmotiv avseende kön

Remissyttrande över SOU 2023:37 – Förstärkt skydd för den personliga integriteten – Behovet av åtgärder mot oskuldskontroller, oskuldsintyg och oskuldsingrepp samt omvändelseförsök

20 november 2023

Sammanfattning av RFSL:s synpunkter
I betänkandet föreslås inga lagändringar vad gäller omvändelseförsök, eftersom utredaren menar att nuvarande lagreglering är tillräcklig. RFSL håller inte med om den bedömningen, utan menar tvärtom att för att effektivt kunna lagföra personer som begår handlingar som utgör omvändelseförsök så krävs det både att ett särskilt förbud mot omvändelseförsök införs och att det införs en särskild straffskärpningsgrund för omvändelseförsök.

När det gäller utredningens övriga del, som handlar om åtgärder mot oskuldskontroller, oskuldsintyg och oskuldsingrepp, så sympatiserar RFSL med utredningens motiv att värna flickors och unga kvinnors sexuella integritet. RFSL instämmer därför i utredningens förslag om att det införs ett förbud mot oskuldskontroller och oskuldsingrepp. Med tanke på vilken allvarlig kränkning av en persons integritet det innebär att det utförs även ringa oskuldskontroller så är RFSL av uppfattningen att dessa handlingar bör kriminaliseras.

Remissyttrande över SOU 2023:37 – Förstärkt skydd för den personliga integriteten

Remissyttrande över SOU 2023:17 – En tydligare bestämmelse om hets mot folkgrupp

26 september 2023

Sammanfattning av RFSL:s synpunkter
– RFSL välkomnar utredningens alla förslag till ändringar i dels tryckfrihetsförordningen och dels brottsbalken gällande hets mot folkgrupp. Alla de föreslagna ändringarna förtydligar innebörden av brottet hets mot folkgrupp på ett väl avvägt sätt utan att ytterligare inskränka i den grundlagsfästa tryck- och yttrandefriheten.
– RFSL har synpunkter på utformningen av diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet eller uttryck när det gäller själva ordalydelsen och dess effekter för rättstillämpningen.
– RFSL föreslår att regeringen i den kommande beredningen av utredningens förslag överväger att utvidga hetslagstiftningen så att den även gäller intersexpersoner och personer med funktionsnedsättning.
– RFSL anser att rättsväsendet med de förtydliganden som betänkandet föreslår i lagen om hets mot folkgrupp, efter att dessa lagändringar har trätt i kraft, ges en förstärkt förmåga att ingripa mot även brännande av religiösa skrifter. Detta då lagändringarna ytterligare tydliggör att sådana handlingar i en del fall kan utgöra hets mot folkgrupp.

Remissyttrande över SOU 2023:17 – En tydligare bestämmelse om hets mot folkgrupp

Remissyttrande över SOU 2022:64 – En ny ordning för asylsökandes boende

30 juni 2023

RFSL vill framföra att betänkandet genomgående intar ett bestraffningsperspektiv. Vi vill betona vikten av förebyggande åtgärder, snarare än sanktioner, för att öka tryggheten och välbefinnandet för asylsökande som befinner sig i asylprocessen. RFSL kan konstatera att vissa föreslagna åtgärder kan leda till ett oproportionerligt intrång i personers privatliv, vilket kan skapa oro och minska förtroendet för myndighetspersonal.

Urval av synpunkter som RFSL framför på utredningen förslag:
– RFSL avstyrker utredningens förslag om att uppföra nya kollektiva boenden och konstaterar att betänkandet behöver kompletteras med en mer utförlig konsekvensanalys.
– RFSL avstyrker utredningens förslag att endast boende på asylboenden ska kunna ges undantag från arbetstillståndet (AT-UND).
– RFSL avstyrker utredningens förslag om att boende på asylboende ska vara ett villkor för dagersättning och särskilt bidrag och menar att det kommer leda till att redan rådande socioekonomiska utmaningar, i form av utsatthet och exploatering av gruppen asylsökande, kommer att öka.
– RFSL avstyrker utredningens förslag om förstärkta befogenheter att bereda sig tillträde till asylsökandes boendeutrymmen och att undersöka slutna förvaringsställen.
– RFSL är positiva till utredningens förslag om samverkan med civilsamhället.
– RFSL är positiva till utredningens förslag om tidigare insatser, undervisning i svenska i ett tidigt skede, att det görs en kartläggning av utbildnings- och yrkesbakgrund samt till deltagande i samhällsinformation.

Remissyttrande över Europeiska kommissionens förslag till föräldraskapsförordning

25 april 2023

Europeiska kommissionen har föreslagit en förordning med gemensamma internationellt privat- och processrättsliga regler om föräldraskap i gränsöverskridande situationer. Förslaget reglerar bl.a. vilken eller vilka medlemsstaters myndigheter som ska vara internationellt behöriga att pröva en fråga om föräldraskap. I enlighet med principen om ömsesidigt erkännande föreslås det att ett föräldraskap som har fastställts i en medlemsstat ska erkännas i andra medlemsstater utan att något särskilt förfarande krävs. RFSL välkomnar, i likhet med den svenska regeringen, kommissionens förslag och gör, liksom regeringen, bedömningen att det finns ett stort behov av EU-gemensamma internationella regler om föräldraskap. Detta enligt devisen ”om du är förälder i ett EU-land, är du förälder i varje EU-land”. Gemensamma regler på området skulle stärka barns och familjers rättssäkerhet och skydd. Situationen, såsom den ser ut idag, när dessa EU-gemensamma regler saknas gör att barn till samkönade par, par där någon eller båda ändrat juridiskt kön samt barn som tillkommit genom värdgraviditet inte har samma rättstrygghet och skydd som andra barn när familjen flyttar från ett EU-medlemsland till ett annat.

Remissyttrande över Europeiska kommissionens förslag till föräldraskapsförordning

Remissyttrande över SOU 2022:38 – Alla tiders föräldraskap – ett stärkt skydd för barns familjeliv

26 januari 2023

Utredningens uppdrag har varit att, med utgångs­punkt i barnets bästa, åstad­komma en mer sammanhållen, köns­neutral och jämlik reglering om föräldra­skap samt regler om föräldra­ansvar som är anpas­sade till olika familje­konstella­tioner. RFSL anser att den person som vill sörja för barnets välmående och uppväxt och som ämnar gå in i ett föräldraskap för barnet ska anses vara ett barns förälder. Personens förhållande till en annan förälder borde vara ovidkommande, då det är relationen till och omsorgen för barnet som borde vara avgörande för en persons föräldraskap. RFSL menar att barnet har ett intresse av att skyndsamt få sina rättsliga föräldrar fastställda, oavsett vilka val som föräldrarna har gjort inför dess tillblivelse, och att ta hänsyn till detta intresse i allra högsta grad får betraktas som barnets bästa. RFSL vill se en lagstiftning som minimerar eller helt avskaffar systemet med närståendeadoptioner i fall där en förälder som inte fött barnet funnits med i barnets liv från början. Det är orimligt att personer som vill bli rättsliga föräldrar till ett barn som de varit med och planerat tillkomsten av ska behöva gå igenom en adoptionsprocess som egentligen är ämnad för bonusföräldrar som tillkommit i ett senare skede under ett barns liv.
Urval av synpunkter som RFSL framför på utredningen förslag:
– RFSL välkomnar utredningens förslag på förändringar i föräldrabalken som gör föräldrabalkens regler könsneutrala och mer över­skådliga. RFSL anser dock att det i lagtexten genomgående bör stå ”anses som” förälder och inte ”är” förälder. Detta för att synliggöra att vem som anses vara förälder har att göra med vem lagstiftaren anser är en förälder, utifrån en handlingsdirigerande princip där vissa förutsättningar för föräldraskap ska vara uppfyllda.
– RFSL välkomnar att utredningen föreslår en tidsfrist för att väcka talan om hävande av ett presumerat föräldraskap. RFSL hade dock hellre sett en kortare tidsfrist än föreslagna tre år.
– RFSL anser att utredningens förslag att tidigare makar och sambor ska kunna åstadkomma ett gemensamt föräldraskap genom adoption är ett välkommet steg i rätt riktning. Samt att makar och sambor som är eller har varit familjehemsföräldrar eller särskilt förordnade vårdnadshavare för ett barn ska kunna adoptera barnet gemensamt även efter en separation.
– RFSL välkomnar förslaget att det ska införas en ny form av fullmakt, en s.k. föräldrafullmakt, som gör det enklare för bland andra “sociala” föräldrar att få en mer generell behörighet att hantera frågor som gäller barnet.
– RFSL avstyrker utredningens förslag att utvidga domstolarnas möjlighet att besluta om rättsgenetisk undersökning till att omfatta alla situationer när den genetiska kopplingen är avgörande för det rättsliga föräldraskapet, t.ex. när barnet har tillkommit genom en heminsemination. RFSL vill istället att regeringen ser över möjligheten att separera regleringen av rättsligt föräldraskap respektive barnets rätt till kunskap om sitt genetiska ursprung. Vi skulle vilja se en utredning som tittar på möjligheten att registrera en privat donators identitet i folkbokföringen och/eller en särskild journal utan att donatorn för den skull fastställs som förälder.

Remissyttrande över SOU 2022:28 – Vår demokrati – värd att värna varje dag

24 november 2022

RFSL och RFSL Ungdom tillstyrker förslaget om en nationell demokratifunktion såväl som samtliga övriga konkreta förslag som framförs i betänkandet. RFSL och RFSL Ungdom ser särskilt positivt på att inrätta en nationell demokratifunktion. Vi anser vidare att det finns utmaningar gällande hur det står till med demokratin i Sverige och är positiva till ett kommande arbete som syftar till att stärka den.  RFSL och RFSL Ungdom framför också i remissvaret bl.a. att det är önskvärt att rösträttsåldern sänks till 16 år i alla allmänna val, att det är önskvärt att se över reglerna för beslut om ändringar i Sveriges grundlagar i syfte att göra det svårare än vad det är idag att göra ändringar i dem och att det är önskvärt att könsegenskaper inkluderas som en skyddad grund i diskrimineringslagstiftningen i syfte att ge intersexpersoner ett likvärdigt diskrimineringsskydd.

Remissyttrande över SOU 2022:28 – Vår demokrati – värd att värna varje dag

Remissyttrande över Ds 2022:18 – Straffansvar för psykiskt våld

14 november 2022

Utredningen i fråga består av två delar; dels ett förslag om att en ny brottstyp benämnd psykisk misshandel ska införas i brottsbalken och dels ett förslag om förändring av åtalsreglerna för ärekränkningsbrotten förtal, grovt förtal och förolämpning.  RFSL välkomnar förslaget att införa den nya brottstypen psykisk misshandel. Precis som beskrivs i utredningen är det också vår erfarenhet, utifrån de ärenden vi följt under åren, att det är sällan som anmälningar om pågående och upprepat psykiskt våld av en partner (t.ex. upprepade lindrigare hot, ovälkomna besök, kränkande nedsättande tillmälen, förlöjliganden, kontroll av sociala relationer, utfrysning, påtryckningar, skadegörelse och manipulation) leder till åtal. Detta trots att det är den mest vanliga formen av våld i nära relationer. Forskning och erfarenhet av arbete mot våld i nära relationer visar att det psykiska upprepade våldet skadar den utsatta personens självkänsla på ett sätt som kan få stora konsekvenser, då det upprepade psykiska våldet har en kumulativ effekt och inte kan bedömas enbart utifrån de enskilda händelserna. Gällande den andra delen av utredningen, om eventuella behov av förändring av åtalsregleringen vid ärekränkningsbrotten, avstår RFSL från att yttra sig.

Remissyttrande över Ds 2022:18 – Straffansvar för psykiskt våld

Remissyttrande över kapitel i Socialstyrelsens kunskapsstöd för unga med könsdysfori

24 oktober 2022

RFSL och RFSL Ungdom är positiva till att kunskapsstödet för god vård av barn och ungdomar med könsdysfori uppdateras. I det gemensamma remissvaret finns synpunkter på rekommendationernas sakinnehåll och den vägledande textens innehåll samt gällande metod, vägval och fortsatt arbete.
Bland RFSL och RFSL Ungdoms huvudsakliga synpunkter återfinns:
– RFSL och RFSL Ungdoms utgångspunkt är att den som är i behov av vård ska få tillgång till vård. Detta är i linje med hälso- och sjukvårdslagen.
– RFSL och RFSL Ungdom är starkt kritiska till och ifrågasätter Socialstyrelsens val att i arbetet med framtagandet av nya rekommendationer inte beakta patientgruppens preferenser, självbestämmande och delaktighet som ett komplement till nytta/risk-bedömningen.
– RFSL och RFSL Ungdom ser ett behov av övergripande rekommendationer och principer i kunskapsstödet, gällande bland annat barnrättsperspektiv, ett harm reduction-perspektiv vid självmedicinering, att patientens tillstånd följs upp vid såväl genomförd vård som vid nekande av önskad vård samt att en ny individuell bedömning ska ske om patientens tillstånd förändras.
– RFSL och RFSL Ungdom är starkt kritiska till att arbetet med att kartlägga konsekvenserna av försämrad tillgång till hormonell behandling görs först efter att beslutet om hur de nya rekommendationerna ska se ut har fattats. Även om det är bra att konsekvenserna nu dokumenteras och att de stora risker som nekande av hormonell behandling kan innebära belyses ska denna kartläggning vara en del av nytta/risk-bedömningen innan beslut om nya rekommendationer fattas.
– RFSL och RFSL Ungdom vill se tydligare beskrivningar av förväntade konsekvenser av de nya rekommendationerna för hormonell behandling gällande ökade vårdköer, gatekeeping och situationen för unga ickebinära med könsdysfori.

Remissyttrande över kapitel i Socialstyrelsens kunskapsstöd för unga med könsdysfori

Remissyttrande över Ds 2022:9 – Ett utvidgat utreseförbud för barn

oktober 2022

– RFSL tillstyrker att möjligheten att besluta om utreseförbud för barn utvidgas och utformas på det generella sätt som föreslås, vilket möjliggör att beslut om utreseförbud kan fattas om det finns en påtaglig risk för att ett barns hälsa eller utveckling skadas vid utlandsvistelse på grund av i lagförslaget uppräknade omständigheter.
– RFSL välkomnar förslaget om genomförande av en kunskapshöjande insats gentemot de aktörer, främst socialtjänsten, som ska tillämpa lagstiftningen och vill framhålla att det är viktigt att sådana kunskapshöjande insatser både har ett hbtq-perspektiv och ett antirasistiskt perspektiv.
– RFSL tillstyrker att straffansvaret för egenmäktighet med barn även ska omfatta fall där ett barn under 15 år förs bort eller undanhålls i syfte att hindra att ett beslut om vård eller omedelbart omhändertagande enligt LVU verkställs.

Remissyttrande över Ds 2022:9 – Ett utvidgat utreseförbud för barn

Remissyttrande över SOU 2021:99 – Rätt mottagare – granskning och integritet

18 maj 2022

RFSL vill i sitt remissvar särskilt belysa två delar av förslagen kring demokrativillkor: att potentiellt behöva samla in känslig information om samtliga personer vår organisation har kopplingar till och att utomparlamentariska påverkansverktyg kan komma att vara en anledning till att en organisation inte får tillgång till statliga bidrag. RFSL anser att potentiellt behöva samla in känslig information är ett oroväckande förslag som kan komma att få stora och oförutsedda konsekvenser. RFSL anser vidare att inga inskränkningar får göras i den demokratiska rätten att använda sig av utomparlamentariska påverkansverktyg och avstyrker därför detta förslag i utredningen.

Remissyttrande över SOU 2021:94 – Ett utökat skydd mot diskriminering

10 maj 2022

RFSL anser att diskrimineringslagstiftningen idag fungerar otillfredsställande och vi är positiva till arbetet med att försöka få den att fungera bättre. Vi menar vidare att arbetet med att förbättra diskrimineringslagstiftningen inte kan vara över i och med denna utredning, utan att det är ett arbete som behöver fortsätta. RFSL tillstyrker flertalet av utredningens förslag, bl.a. att  företrädare för en organisation eller verksamhet som sprider ett uttalande eller meddelande som uttrycker missaktning och har ett samband med en diskrimineringsgrund får föreläggas att vidta åtgärder för att spridningen ska upphöra och  att förbudet för offentligt anställda att diskriminera utökas till att omfatta all typ av bemötande, vidtagande av åtgärder eller underlåtenhet att vidta åtgärder i förhållande till allmänheten. RFSL anser vidare bl.a. att diskrimineringsskyddet för intersexpersoner bör förtydligas i diskrimineringslagstiftningen och föreslår att antidiskrimineringsbyråer ges ett större stöd i och med att deras arbetsbörda kommer öka på grund av de föreslagna lagändringarna.

Remissyttrande över SOU 2021:94 – Ett utökat skydd mot diskriminering

Remissyttrande över SOU 2021:85 – Vägar till ett tryggare samhälle

31 mars 2022

RFSL ser mycket positivt på att utredningen föreslår att ge uppdrag till Brottsoffermyndigheten, Socialstyrelsen och Polismyndigheten om att skapa en bättre överblick och ge ett mer sammanhållet och likvärdigt stöd till brottsutsatta. RFSL finner dock att det finns en avsaknad av hbtqi-perspektiv i utredningen, vilket är problematiskt när avsikten med utredningen är att ge ett mer sammanhållet och likvärdigt stöd till brottsutsatta. Detta riskerar att brottsutsatta hbtqi-personer inte får det stöd och skydd de har rätt till.

Remissyttrande över SOU 2021:85 – Vägar till ett tryggare samhälle

Remissyttrande över utkast till lagrådsremiss: Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och ändring av det kön som framgår av folkbokföringen

17 januari 2022

En uppdatering av könstillhörighetslagen som separerar medicin från juridik, som utgår från självidentifikation och självbestämmande och som möjliggör för minderåriga att ändra sitt juridiska kön är en viktig rättighetsreform för transpersoner. Allt fler länder går mot lagar som baseras på självbestämmande, vilket också avspeglas i målen i EU-kommissionens hbtqi-strategi 2020-2025. Det är av allra största vikt att få till en modern könstillhörighetslag och RFSL och RFSL Ungdom tillstyrker därför de huvudsakliga förslagen i lagrådsremissen.
Sammanfattande synpunkter:
– RFSL och RFSL Ungdom ser mycket positivt på att särskilja lagen som reglerar kirurgiska ingrepp i könsorganen vid könsdysfori från den juridiska processen kring ändring av det kön som framgår av folkbokföringen.
– RFSL och RFSL Ungdom ser mycket positivt på att det blir en enkel administrativ process för personer över 12 år att ändra det kön som framgår av folkbokföringen, samt att det inte ska krävas någon diagnos eller läkarintyg på att önskan om att ändra juridiskt kön är i linje med ens könsidentitet.
– RFSL och RFSL Ungdom är mycket kritiska till att ändring av juridiskt kön ska få presumtionsverkan och inte vara bindande för myndigheter och domstolar.
– RFSL och RFSL Ungdom anser att det är olyckligt att det krävs medicinsk prövning för att få ändra juridiskt kön ytterligare en gång. I och med att intyg från vårdgivare krävs för att få tillgång till nytt juridiskt kön sammanblandas juridiken med vården på ett sätt som går emot grundprincipen om självbestämmande.
– RFSL och RFSL Ungdom ser mycket positivt på att alla vars kropp inte stämmer överens med könsidentiteten omfattas av den nya lagen om kirurgiska ingrepp i könsorganen och att även de ickebinära som behöver kommer kunna få tillgång till underlivsoperationer.

Remissyttrande över SOU 2021:56 – Nya regler om utländska föräldraskap och adoption i vissa fall

26 oktober 2021

– RFSL välkomnar utredningen och merparten av dess förslag som underlättar möjligheten för barn födda utomlands att få båda sina föräldrar fastställda i Sverige.
– RFSL hade gärna sett en könsneutral lagstiftning med ett könsneutralt språk. Då en annan utredning pågår för att göra föräldrabalken könsneutral hade det varit ett naturligt steg att ta.
– RFSL välkomnar att föräldraskap för kvinnor som fått barn utomlands efter att en partner fött barn kommer att kunna godkännas i Sverige.
– RFSL önskar att barn som som fötts efter en värdgraviditet i utlandet ska kunna få sina båda föräldrar fastställda på samma sätt som andra barn som fötts utomlands och beklagar att utredningen inte föreslår detta.
– RFSL välkomnar ändringarna i adoptionslagstiftningen, då detta kommer att underlätta för barn vars föräldrar separerat att kunna få båda sina föräldrar erkända genom adoption efter ett värdgraviditetsarrangemang eller en assisterad befruktning med okänd donator.
– RFSL hade gärna sett att utredningen hade klargjort situationen vid transpersoners föräldraskap och vad som händer när familjer med fler än två föräldrar flyttar till Sverige.

Remissyttrande över SOU 2021:56 – Nya regler om utländska föräldraskap och adoption i vissa fall

Remissyttrande över SOU 2021:43 – Ett förstärkt skydd mot sexuella kränkningar

4 oktober 2021

RFSL tillstyrker merparten av utredningens förslag, bl.a.:
– att samlagsbegreppet i brottsbalken ska ändras så att det också gäller orala och anala samlag,
– att göra lagändring som gör det lättare att döma en person för sexualbrott som sker på distans,
– att grovt sexuellt ofredande och grovt sexuellt ofredande mot barn införs som nya brott, och
– att hälso- och sjukvården ges en skyldighet att erbjuda sexualbrottsoffer spårsäkring.
Gällande strafflängden för olika brott brukar RFSL vanligtvis avstå från att ha synpunkter och avstår därför även i detta fall från synpunkter på utredningens förslag på straffskärpningar. RFSL framför vidare att regeringen bör tillsätta en utredning med uppgift att förutsättningslöst utvärdera förbudet mot köp av sexuell tjänst, där det ingår att ta hänsyn till och respektera alla uppfattningar som förs fram av människor med egna erfarenheter av att erbjuda sex mot ersättning.

Remissyttrande över SOU 2021:43 – Ett förstärkt skydd mot sexuella kränkningar

Remissyttrande över SOU 2021:27 – Ett förbud mot rasistiska organisationer

6 september 2021

– RFSL avstyrker utredningens förslag om införandet av brotten organiserad rasism och stöd till organiserad rasism i brottsbalken.
– RFSL menar att om de nya brotten ändå införs är det av yttersta vikt att de omformuleras till deltagande i, respektive stöd till, organiserad rasistisk förföljelse eller liknande formulering.
– RFSL menar att definitionen i den föreslagna lagtexten av en rasistisk organisation bör ändras så att den istället beskriver organisationer som bedriver rasistisk förföljelse.
– RFSL menar att det vore önskvärt att se över reglerna för hur Sveriges grundlagar får ändras i syfte att göra det svårare än vad det är idag att göra ändringar i dem.
– RFSL förordar, istället för den föreslagna inskränkningen i föreningsfriheten, ökade insatser mot rasism i samhället, tydligare uppdrag och mer resurser till polisen och ett bättre stöd till brottsoffer.

Remissyttrande över SOU 2021:27 – Ett förbud mot rasistiska organisatoner

Synpunkter på Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om ändring i Socialstyrelsens föreskrifter om donation och tillvaratagande av vävnader och celler och på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av vävnader och celler i hälso- och sjukvården och vid klinisk forskning m.m. med tillhörande konsekvensutredning

25 maj 2021

RFSL ger en rad synpunkter på de två förslagen till nya föreskrifter. RFSL är positiva till flera av förslagen, bl.a. till:
– att det i Socialstyrelsens föreskrifter införs ett tydligt krav på beteendevetenskaplig kompetens hos den yrkesutövare som deltar vid den särskilda prövning som görs när donerade könsceller eller ett donerat befruktat ägg används vid assisterad befruktning, och
– att förbudet mot att använda ett befruktat ägg (embryo) om spermierna eller äggen som har använts för befruktningen kommer från en spermie- eller äggdonator som avlidit tas bort.
RFSL är negativa till förslaget att införa ett allmänt råd om att donation av ägg och befruktade ägg inom ett samkönat par endast bör ske när det finns medicinska skäl för en sådan donation. RFSL hade hellre sett att det allmänna rådet var att par själva kan välja sådan behandling, efter att ha fått information om de något förhöjda medicinska risker det innebär att bli gravid med någon annans ägg.

Synpunkter på Socialstyrelsens förslag till föreskrifter respektive Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd gällande vävnader och celler

Remissyttrande över promemorian Försörjningskrav vid anhöriginvandring

24 maj 2021

Promemorian berör fyra förslag från riksdagens socialförsäkringsutskott till ändringar i regeringens lagförslag i propositionen 2020/21:191 – Ändrade regler i utlänningslagen.
Förslagen innebär:
– Slopande av undantaget från försörjningskravet vid anhöriginvandring för alternativt skyddsbehövande om ansökan om uppehållstillstånd görs inom tre månader från det att anknytningspersonen har beviljats uppehållstillstånd.
– Att för kvotflykting föreslås undantaget från försörjningskravet gälla när ansökan om uppehållstillstånd görs inom tre månader från det att anknytningspersonen har beviljats uppehållstillstånd och inte, som regeringen föreslagit, från det att en kvotflykting reser in i Sverige.
– Att det inte ska anges i lag att det vid tillämpningen av bestämmelsen om undantag från försörjningskravet vid etablerade förhållanden ska anses stå klart att ett förhållande är väl etablerat om utlänningen är anknytningspersonens make eller sambo och äktenskapet ingåtts eller samboförhållandet förelegat före anknytningspersonens inresa i Sverige.
– Att undantag från försörjningskravet vid anhöriginvandring ska kunna medges helt eller delvis om det finns synnerliga skäl, inte som regeringen föreslår om det finns särskilda skäl.

Förslagen innebär alla, i jämförelse med förslagen på dessa punkter i regeringens proposition, försämrade villkor i möjligheten till anhöriginvandring för anhöriga till personer som beviljats uppehållstillstånd i Sverige. RFSL avstyrker förslagen och avråder från att dessa lagförslag genomförs.

Remissyttrande över promemorian Försörjningskrav vid anhöriginvandring

Remissyttrande över SOU 2020:79 – Effektivare tilsyn över diskrimineringslagen – aktiva åtgärder och det skollagsreglerade området

3 maj 2021RFSL välkomnar utredningens utgångspunkt att skapa bättre förutsättningar för att diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder efterlevs och instämmer i de flesta av utredningens bedömningar och förslag i denna del. RFSL instämmer också i utredningens förslag att tillsynsansvar och talerätt för det skollagsreglerade området i diskrimineringslagen överförs från DO till Skolinspektionen.
Övergripande vill RFSL framföra att DO är i behov av förstärkta resurser för att på ett tillfredsställande sätt kunna fullgöra sitt ansvar att vara allmänhetens ombudsman i att förebygga och motverka diskriminering och för att ha möjlighet att företräda enskilda i behov av upprättelse. RFSL ser också ett behov av en utveckling inom DO av expertkompetensen kring diskrimineringsgrunderna sexuell läggning och könsidentitet.Remissyttrande över SOU 2020:79 – Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen – aktiva åtgärder och det skollagsreglerade området

Remissyttrande över SOU 2020:81 – Genomförande av balansdirektivet – balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare

19 april 2021

RFSL sympatiserar med den politiska ambitionen att skapa ett mer jämnt fördelat uttag av föräldraförsäkringen mellan föräldrar, oavsett om dessa lever i ett olikkönat parförhållande eller inte. RFSL tillstyrker därför att även dagar med ersättning på garantinivå reserveras för vardera föräldern.Remissyttrande över SOU 2020:81 – Genomförande av balansdirektivet – balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare


Synpunkter på förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens utredning och fastställande av faderskap eller föräldraskap samt om socialnämndens utredning när barn har kommit till genom assisterad befruktning av ensamstående

12 april 2021

RFSL ger en rad synpunkter på Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps förslag på nya föreskrifter och allmänna råd, bl.a. att “moderskap” alternativt “faderskap/moderskap om någon av eller båda föräldrarna ändrat könstillhörighet” bör nämnas i föreskrifternas titel.

Synpunkter på förslag till nya föreskrifter och allmänna råd

Remissyttrande över Migrationsverkets utkast tilll föreskrifter med en förteckning över säkra ursprungsländer samt tillhörande konsekvensutredning

29 mars 2021

RFSL och RFSL Ungdom påpekar i remissvaret bl.a. att det fortfarande finns obesvarade frågor gällande kriterier för fastställande samt motiveringen av ett säkert ursprungsland, varifrån informationen kring länderna har inhämtats samt på vilka grunder. En djupare konsekvensanalys efterfrågas gällande sårbara grupper såsom hbtqi-personer. För att jämlikhet inom ett system ska kunna uppnås behövs det specialkunskap och specifika åtgärder gällande vissa gruppers behov. Rutiner kring sådana åtgärder bör finnas på plats innan Migrationsverket inför ett system med säkra ursprungsländer.
RFSL och RFSL Ungdom framför också att:
– Migrationsverket bör motivera urvalet av länderna på listan utifrån parametrar som inkluderar situation och myndighetsskydd för särskilt utsatta grupper, t.ex. hbtqi-personer.
– Migrationsverket i ett tidigt skede av urvalsprocessen bör samverka med civilsamhället när det gäller underlag för urvalet av länder på listan och därigenom säkerställa en mångfald i faktaunderlag från olika relevanta aktörer inom migrationsområdet.
– Migrationsverket bör säkerställa att presumtionen gällande säkert ursprungsland inte påverkar rättssäkerheten för särskilt utsatta grupper, t.ex. hbtqi-personer som tidigare i högre utsträckning har bedömts vara i behov av ett offentligt biträde.

Remissyttrande över Migrationsverkets utkast till föreskrifter med en förteckning över säkra ursprungsländer samt tillhörande konsekvensutredning

Synpunkter på utkast till uppdatering av Socialstyrelsens kunskapsstöd God vård av barn och unga med könsdysfori

8 februari 2021

RFSL och RFSL Ungdom överlämnar ett antal synpunkter på Socialstyrelsens förslag på uppdaterade kapitel i kunskapsstödet God vård av barn och unga med könsdysfori. RFSL och RFSL Ungdom ställer sig positiva till flertalet av rekommendationerna i kunskapsstödet, men är kritiska till innehållet i två av rekommendationerna som det föreslås en omformulering av.

Synpunkter på utkast till uppdatering av Socialstyrelsens kunskapsstöd God vård av barn och unga med könsdysfori

Remissyttrande över SOU 2020:47 – Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag

25 januari 2021

RFSL välkomnar i huvudsak de förslag till en ny socialtjänstlag som utredningen föreslår, men vill lyfta fram att utredningen har en cisnormativ och heteronormativ utgångspunkt. Det vill säga att utredningen i vissa avseenden inte tar hänsyn till personer som på olika sätt bryter mot normer gällande till exempel sexuell läggning och könsidentitet. Detta synsätt speglar flera av de resonemang och förslag utredningen föreslår. RFSL framhåller i remissvaret på en punkt att förbundet inte delar utredningens bedömning. Det gäller förslaget att en nedtoning av målgruppsindelningen i lagen ska tydliggöra vikten av helhetssyn och en inriktning på personers individuella behov och förutsättningar. RFSL instämmer inte med att en sådan nedtoning ska göras då sådan inriktning på personers individuella behov riskerar att osynliggöra gruppspecifika behov och dölja behov av målgruppsanpassad kompetenshöjning.

RFSL anser att de risker utredningen i detta sammanhang redogör för, t.ex. att den som omfattas av mer än en målgrupp riskerar att få sina behov bedömda och erbjudanden om insatser utifrån vad som gäller för enbart en målgrupp, gäller redan idag i synnerhet för hbtqi- personer. En annan bedömd risk RFSL menar är högst relevant är att socialtjänstens verksamhet utifrån målgrupper organiseras i stuprör med följd att vissa behov osynliggörs eller att helhetssynen och professionens handlingsutrymme går förlorad. RFSL ser återkommande att hbtqi-personer trots att de tillhör någon i socialtjänstlagen nämnd målgrupp inte kan ta del av sina rättigheter och få sina behov tillgodosedda.

Remissyttrande över SOU 2020:47 – Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag

Remissyttrande över SOU 2020:57 – Ett särskilt hedersbrott

15 januari 2021

RFSL håller i remissvaret med utredaren om att hedersbrott bör införas som en ny brottstyp. RFSL ställer sig också positivt till den föreslagna könsneutrala formuleringen av brottet och rekvisiten samt att brott kan begås även av någon som i lagens mening inte räknas som närstående. RFSL ställer sig bakom utredningens slutsats att de fridskränkande brotten är brott mot person som bör anses vara brott mot svensk lagstiftning oavsett var i världen de begås. Det hade varit positivt om utredaren hade redogjort på ett mer uttömmande sätt om hbtqi-personers särskilda utsatthet för brott i hederns namn och utredningen borde även ha gått djupare in på omvändelseförsök som en av företeelserna som hedersbrott mot hbtqi-personer kan omfatta. RFSL anser mer resurser behövs till forskning, metodutveckling och utbildningsmaterial. Regeringens kommande uppdrag till berörda myndigheter bör explicit tydliggöra att behoven hos hbtqi-personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck ska prioriteras, samt innehålla ett förtydligande kring behovet av bättre statistik på området.Remissyttrande över SOU 2020:57 – Ett särskilt hedersbrott

Remissyttrande över kompletterande promemoria till betänkandet SOU 2020:54 – En långsiktigt hållbar migrationspolitik

8 januari 2021

RFSL tillstyrker i remissvaret promemorians kompletterande förslag till förslagen i utredningen ”En långsiktigt hållbar migrationspolitik” gällande:
– uppehållstillstånd på grund av anknytning i vissa fall,
– undantag från försörjningskravet vid anhöriginvandring för kvotflyktingar, och
– uppehållstillstånd på grund av humanitära skäl.

Remissyttrande över kompletterande promemoria till betänkandet SOU 2020:54

Remissyttrande över SOU 2020:54 – En långsiktigt hållbar migrationspolitik

7 december 2020

RFSL beklagar djupt i remissvaret att flera av de huvudsakliga förändringar i utlänningslagen som lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige innebar, dvs att tidsbegränsade uppehållstillstånd ska vara huvudregel och att anhöriginvandring försvåras, nu föreslås fortsätta gälla som en del av en reformerad migrationslagstiftning.

Sammanfattande synpunkter:
– RFSL anser att permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel vid beviljad asylansökan och avstyrker utredningens förslag om att tidsbegränsade uppehållstillstånd ska vara huvudregel.
– RFSL anser att om tidsbegränsade uppehållstillstånd ändå införs som huvudregel, i en reformerad utlänningslag som ersätter den tillfälliga lagen, så ska lika lång tidsperiod gälla för ett första uppehållstillstånd för flyktingar som för alternativt skyddsbehövande.
– RFSL anser att om tidsbegränsade uppehållstillstånd ändå införs som huvudregel, i en reformerad utlänningslag som ersätter den tillfälliga lagen, så behöver det finnas möjlighet till att direkt beviljas ett permanent uppehållstillstånd i särskilda fall. Undantag från huvudregeln om tidsbegränsade uppehållstillstånd bör tillämpas för asylsökande som tillhör särskilt utsatta grupper. Till särskilt utsatta grupper räknas hbtqi-personer som beviljas flyktingstatus på grund av risk för förföljelse på grund av sexuell läggning, könsidentitet och/eller könsuttryck och personer från religiösa och etniska minoriteter. Särskilda fall bör även omfatta fall där vårdbehov kräver det för att garanteras livsnödvändig behandling.
– RFSL bedömer att särskilt tiden på 13 månader som föreslås gälla för ett första tidsbegränsat uppehållstillstånd för alternativt skyddsbehövande kommer att påverka etableringen i samhället för dessa personer i hög grad negativt och försvåra traumabearbetning.
– RFSL anser inte, om tidsbegränsade uppehållstillstånd införs som huvudregel, att föreslagna krav för att beviljas permanent uppehållstillstånd ska införas. Om vandelskrav införs bör sådant inte gälla för barn mellan 15-18 år.
– RFSL avstyrker utredningens förslag att det i vissa fall ska krävas permanent uppehållstillstånd för att vara anknytningsperson till en person som önskar anhöriginvandra.
– RFSL anser att regeln att sambor eller makar under 18 år ska kunna vägras rätt till familjeåterförening är väl avvägd och att den åldern inte bör höjas till 21 år.
– RFSL anser att den som anhöriginvandrar som huvudregel bör beviljas ett permanent uppehållstillstånd.
– RFSL anser att försörjningskrav och krav på tillräckligt stor bostad inte ska utgöra huvudregel för uppehållstillstånd på grund av anknytning.
– RFSL välkomnar utredningens förslag om att uppehållstillstånd ska kunna beviljas på grund av synnerligen ömmande omständigheter, men menar att det när det gäller barn borde införas möjlighet till uppehållstillstånd vid särskilt ömmande omständigheter.
– RFSL anser att övriga skyddsbehövande ska behållas som en skyddskategori i utlänningslagen.
– RFSL anser att gällande ordning ska behållas att ett permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas om ett bestående hinder mot verkställighet föreligger.
– RFSL anser att om utredningens förslag genomförs att göra tidsbegränsade uppehållstillstånd till huvudregel att uppehållstillståndet ska vara permanent i fall då hbtqi-skäl åberopas som verkställighetshinder, och föranleder en ny prövning där flyktingstatus beviljas.
– RFSL delar inte utredningens bedömning att rättssäkerheten i asylprocessen är god.
– RFSL välkomnar en utredning av hanteringen av offentliga biträden och tillstyrker utredningens förslag.
– RFSL föreslår att det, inom ramen för kvalitetssäkringen av offentliga biträden, även utreds hur biträden med särskild kompetens, exempelvis i hbtqi-asylskäl, barns asylskäl, kvinnors asylskäl, vissa geografiska områden med mera, kan förordnas i asylärenden där denna särskilda kompetens erfordras.

Remissyttrande över SOU 2020:54 – En långsiktigt hållbar migrationspolitik

Remissyttrande över Socialstyrelsens förslag Genomlysning av vårdområdet könsdysfori som nationell högspecialiserad vård

30 september 2020

RFSL och RFSL Ungdom ser både positiva och negativa konsekvenser av Socialstyrelsens förslag att inrätta vården vid könsdysfori inom ramen för nationell högspecialiserad vård och väljer att varken tillstyrka eller avstyrka förslaget. I dag finns en rad problem med vården vid könsdysfori som förslaget inte åtgärdar. Förslaget i sig skapar också en del nya problem för transpersoner att få vård. Oavsett hur vården i framtiden organiseras måste dessa problem åtgärdas. RFSL och RFSL Ungdom beskriver utförligt i yttrandet både de positiva och de negativa effekterna som förslaget skulle få vid ett genomförande av det.

Remissyttrande över Socialstyrelsens förslag Genomlysning av vårdområdet könsdysfori som nationell högspecialiserad vård

Remissyttrande över förslag till enkät om examensbevis till personer som ändrat juridiskt kön

11 september 2020

RFSL välkomnar i remissvaret den enkät och den kartläggning som Universitetskanslerämbetet  tagit initiativ till. Detta då det under en lång tid har varit eftersträvansvärt att underlätta för personer som byter namn och juridiskt kön att få ut examensbevis med rätt uppgifter.  Synpunkter lämnas kring hantering av ändringar i examensbevis för personer som ändrat juridiskt kön vilka tidigare i processen ändrat förnamn och för transpersoner som ändrar förnamn utan att ändra sitt juridiska kön.

Remissyttrande över förslag till enkät om examensbevis till personer som ändrat juridiskt kön

Remissyttrande över förslag till föreskrifter om ändring i Socialstyrelsens föreskrifter om blodverksamhet
och
Remissyttrande över Läkemedelsverkets förslag till nya föreskrifter om blodverksamhet

25 augusti 2020

RFSL ser positivt på att en revidering av blodgivningsreglerna görs. RFSL har i flera års tid krävt att karenstiderna för män som har sex med män att lämna blod ska sänkas. Vi anser att nuvarande regler om 12 månaders karens är orimliga. RFSL anser att en förkortad karenstid skulle kunna genomföras utan att äventyra patientsäkerheten. Det är positivt att förslaget kommer att innebära att fler män som har sex med män (och andra som omfattas av 12 månaders karens idag) än tidigare kommer att kunna lämna blod i framtiden. RFSL anser vidare att karenstiden ska vara utformad på ett sätt som är patientsäker, samtidigt som den ska vara förståelig för de som berörs.

Sammanfattande synpunkter:
– Karenstiden efter “sexuellt riskbeteende”, utifrån gällande kunskap om testmetoder och fönsterperioder för sexuellt överförbara infektioner, bör sänkas till 3 månader
– NAT-tester bör införas snarast möjligt, men karenstiden bör kunna sänkas även innan dessa tester införts brett vid alla laboratorium.
– Begreppet sexuellt umgänge måste definieras. Det behöver framgå tydligt vilka sexuella praktiker som anses så riskfyllda att de innebär karens.
– Anslag till mer forskning behövs för att undersöka den faktiska relevansen av rådande karenstider. Socialstyrelsen bör få ett nytt utredningsuppdrag för att se över karensreglerna och “riskgrupperna” ordentligt, för att presentera ett mer relevant förslag baserad på ny forskning.

Remissyttrande över förslag till föreskrifter om ändring i Socialstyrelsens föreskrifter om blodverksamhet

Remissyttrande över Läkemedelsverkets förslag till nya föreskrifter om blodverksamhet

Remissyttrande över SOU 2020:21 – Sveriges museum om Förintelsen

17 augusti 2020

RFSL tillstyrker att det inrättas ett museum om Förintelsen i Sverige. RFSL önskar dock att uppdraget för ett museum blir tydligare, i syfte att säkerställa att utrymme ges vid ett museum till alla de grupper som föll offer för nazisternas folkmord. Ett tydligare uppdrag skulle kunna uppnås, menar RFSL, genom att tre ytterligare punkter läggs till de sju punkter som utgör utredningens förslag på museets uppdrag. RFSL föreslår också att regeringen i framtida direktiv för sammansättningen av styrelsen för det föreslagna museet slår fast att civilsamhället ska representeras av minst en representant från en judisk organisation, en representant från en romsk organisation och en representant från en annan organisation som har någon grupp som utsattes för nazisternas folkmord som målgrupp.

Remissyttrande över SOU 2020:21 – Sveriges museum om Förintelsen

Remissvar avseende situationen gällande mänskliga rättigheter i Sverige inom ramen för FN:s Universal Periodic Review (UPR)

30 april 2020

RFSL:s synpunkter på rekommendationer till Sverige framförda inom ramen för FN:s råd för mänskliga rättigheters mekanism Universal Periodic Review (UPR) fokuserar på nio rekommendationer som stater har gjort till Sverige, vilka alla är av särskilt intresse för att respekten för hbtqi-personers mänskliga rättigheter i Sverige ska efterlevas.

Remissvar avseende situationen gällande mänskliga rättigheter i Sverige inom ramen för FN:s Universal Periodic Review (UPR)

Remissyttrande över promemorian Ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och sex och samlevnad i lärarutbildningarna

22 april 2020

Sammanfattning av RFSL:s synpunkter gällande kompetens om neuropsykiatriska svårigheter:
– RFSL ser positivt på att lärarstudenter ska ha förmågan att kunna identifiera specialpedagogiska behov hos barn eller elever med neuropsykiatriska svårigheter.
– RFSL föreslår skrivningen: “en förståelse för vad olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och liknande svårigheter innebär, för såväl flickor som pojkar, kvinnor som män, ickebinära barn och vuxna, samt kunna identifiera vilka typer av specialpedagogiska behov som barn och elever med sådana svårigheter kan ha i förskolan respektive skolan.”

Sammanfattning av RFSL:s synpunkter gällande  kompetens om sex och samlevnad:
– RFSL välkomnar förslaget och delar i stort de beskrivna skälen för förslaget.
– RFSL föreslår att skrivningen om olika perspektiv förtydligas för att omfatta kunskap om hbtqi-personers förutsättningar och behov.
– RFSL ställer sig positivt till förslaget att inkludera ett examensmål om förmåga att kommunicera och reflektera kring frågor som rör identitet, sexualitet och samlevnad i examensmålen för lärarutbildningen.
– RFSL föreslår att examensmålet formuleras som att “visa förmåga att kommunicera och reflektera kring frågor som rör identitet, sexualitet, kropp och relationer.”
– RFSL föreslår att examensmålet med syfte att säkerställa kompetens om sex och samlevnad även införs i förskollärarexamen.
– RFSL föreslår att avsätts resurser för att säkerställa att lärosätena kan utveckla kompetens avseende sex och samlevnadsundervisning.
– RFSL föreslår att lärosätenas arbete med de nya examensmålen inom fem till tio år följs upp genom en jämförande studie av de olika lärosätens innehåll och organisering av sex och samlevnadsundervisningen, samt att ett hbtqi-perspektiv inkluderas i denna uppföljning.
– RFSL föreslår att hbtqi-perspektiv explicit ska finnas med i skrivningarna, då det annars finns en risk för en heteronormativ tolkning där sexualundervisning inte kommer att inkludera hbtqi- personers förutsättningar, praktiker, kroppar, identiteter, erfarenheter och frågor.

Remissyttrande över promemorian Ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och sex och samlevnad i lärarutbildningarna

Remissyttrande över Ds 2020:2 – Uppenbart ogrundade ansökningar och fastställande av säkra ursprungsländer

31 mars 2020

RFSL finner att det fortfarande finns obesvarade frågor gällande kriterier för fastställande av ett säkert ursprungsland, varifrån informationen kring länderna har inhämtas samt angående konsekvensanalys gällande sårbara grupper såsom hbtqi- personer. RFSL avstyrker därför departementspromemorians förslag i sin helhet.

Remissyttrande över Ds 2020:2 – Uppenbart ogrundade ansökningar och fastställande av säkra upsrungsländer

Remissyttrande över SOU 2019:49 – En ny terroristbrottslag

17 mars 2020

RFSL inskränker sig i remissvaret till att:
– dels kommentera författningsförslaget till ny terroristbrottslag, och
– dels nämna något om utsatthet för brott inom RFSL:s målgrupp hbtqi-personer.
Därutöver har RFSL tagit del av några andra remissinstansers svar och önskar i något fall ansluta sig till resonemang som förs i dessa. När det gäller de straffskalor som föreslås avstår RFSL, som förbundet brukar göra, från att framföra synpunkter.

Remissyttrande över SOU 2019:49 – En ny terroristbrottslag

Yttrande över Socialstyrelsens kunskapsstöd Vård och behandling vid tillstånd som påverkar könsutvecklingen

19 januari 2020

Socialstyrelsen har haft i uppdrag att utarbeta ett kunskapsstöd för vård och behandling för personer med variationer i könsutvecklingen, det vill säga för intersexpersoner. Syftet med det är att bidra till enhetlig och god vård för intersexpersoner. En utgångspunkt för RFSL:s yttrande är  ställningstagandet att hormonbehandling och kirurgi på barn, som är för små för att själva samtycka till behandling, enbart ska få förekomma i undantagsfall om det finns starka medicinska skäl. I övrigt förespråkar RFSL att det föreligger ett informerat samtycke från barnets sida när barn uppnått ålder för att kunna samtycka till behandling.

Yttrande över Socialstyrelsens kunskapsstöd Vård och behandling vid tillstånd som påverkar könsutvecklingen

Remissyttrande över SOU 2019:35 – Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället

31 oktober 2019

RFSL välkomnar utredningens förslag på enhetligt demokrativillkor för statlig bidragsgivning till civilsamhället. RFSL har inga invändningar mot förslaget på enhetlig formulering i statliga förordningar av demokrativillkoret. RFSL avvisar däremot föreslagen tillämpning av demokrativillkoret när det gäller ansvar för inbjudna föreläsares eller talares agerande och en paraplyorganisations ansvar för medlemsorganisationers agerande. RFSL avvisar också föreslagen tillämpning av demokrativillkoret när det gäller att användandet av fredlig civil olydnad föreslås kunna användas mot organisationer vid bidragsbeviljande. RFSL menar vidare att alla former av statliga bidrag, inte enbart, som utredningen föreslår, sådana som bedöms utgöra en civil rättighet, ska kunna överklagas.

Remissyttrande över SOU 2019:35 – Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället

Remissyttrande över Ds 2019:7 – Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom brotsofferområdet

30 augusti 2019

RFSL välkomnar promemorians förslag om en samlad förordning för bidrag inom området och till förslaget att bidrag ska kunna lämnas för mer än ett år i taget. RFSL är mycket positiva till förslaget att statsbidraget enligt den nya förordningen omfattar våld oavsett kön eller könsidentitet när det gäller våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck och tvångsäktenskap samt när det gäller sex mot ersättning och människohandel för sexuella ändamål. RFSL ser dock en risk med att promemorian föreslår att en organisation måste ha bedrivit verksamhet i minst två år för att söka bidrag samt att en organisation inte ska kunna söka andra statsbidrag för samma verksamhet. RFSL anser också att promemorians resonemang kring skyddat boende som ekonomisk verksamhet, vilket innebär att medel för skyddat boende inte ska kunna sökas från det föreslagna bidraget, är problematiskt.

Remissyttrande över Ds 2019:7 – Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom brottsofferområdet

Remissyttrande över SOU 2018:69 – Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet

28 maj 2019

RFSL delar utredarens övervägande och bedömning när det gäller att införa en särskild straffskärpning för brott med hedersmotiv. RFSL delar i stort utredarens bedömningar och förslag gällande tvångsäktenskap, barnäktenskap, utreseförbud för barn som riskerar att föras utomlands för att ingå äktenskap eller könsstympas. RFSL delar också i stort utredarens bedömningar och förslag gällande myndigheters samverkan, ansvarsfördelning mellan myndigheter och möjligheter till att föra statistik över hedersrelaterad brottslighet. RFSL välkomnar vidare en övergripande permanent resurs- eller kompetensfunktion med uppgift att på olika sätt främja arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck genom konkret stöd till berörda myndigheter, kommuner och landsting. RFSL föreslår att resurser avsätts till forskning, metodutveckling och utbildningsmaterial och att regeringens kommande uppdrag till berörda myndigheter explicit tydliggör att behoven hos hbtqi-personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck ska prioriteras.

Remissyttrande över SOU 2018:69 – Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet

Remissyttrande över Ds 2019:4 – Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige

17 maj 2019

RFSL och RFSL Ungdom välkomnar utredarens förslag i stort och ser fram emot ett inrättande av den nya myndigheten den 1 januari 2021.

Sammanfattning av RFSL:s synpunkter:
– RFSL och RFSL Ungdom ställer sig positiva till förslaget att inrätta en institution för mänskliga rättigheter i Sverige som en ny myndighet.
– RFSL och RFSL Ungdom anser att inrättandet av ett råd för mänskliga rättigheter inom ramen för myndigheten är mycket viktigt för att säkerställa institutionens trovärdighet och kompetens.
– RFSL och RFSL Ungdom anser att det vore lämpligare att den nya myndigheten låg under riksdagen i stället för under regeringen.
– RFSL och RFSL Ungdom anser att det vore positivt att snarast utreda om MR-institutionens existens och uppdrag bör ha grundlagsskydd.

Remissyttrande över Ds 2019:4 – Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige

Remissyttrande över förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om villkor för avgiftsfri screening

24 april 2019

RFSL ställer sig positiva till förslaget att utöka den kostnadsfria screeningen för livmoderhalscancer att även omfatta män som tilldelats kvinnligt kön vid födseln. Vi välkomnar att Socialstyrelsen har tagit till sig våra synpunkter på DS2018:25 – Avgiftsfrihet för screening för livmoderhalscancer och nu ger förslag på föreskrifter som omfattar alla personer med livmoderhals, oavsett juridiskt kön. RFSL är positiva till att transmän som är i behov av mammografi får tillgång till detta kostnadsfritt i och med detta förslag. RFSL ser vidare ett behov kunskapshöjande insatser för vårdpersonal som arbetar med screening, för att ge ökad kunskap kring transpersoners behov av screening samt beredskap i vården att ge ett gott bemötande.

Remissyttrande över förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om villkor för avgiftsfri screening

Remissyttrande över utkast till lagrådsremiss Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

18 mars 2019

I utkastet till lagrådsremiss föreslås att lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige ska fortsätta att gälla till och med den 19 juli 2021 med ändringen att alternativt skyddsbehövande ges samma möjligheter till familjeåterförening som flyktingar.

Sammanfattning av RFSL:s synpunkter
RFSL konstaterar att utkastet till lagrådsremiss har genomgående brister och skulle behöva kompletteras med en utförligare utredning och konsekvensanalys rörande hur förslagen drabbar personer ur sårbara grupper, bland annat hbtq-personer. För att säkerställa och upprätthålla en långsiktigt och hållbar asylpolitik utifrån ett humant perspektiv avstyrker RFSL delar av utkastet till lagrådsremiss. RFSL rekommenderar regeringen att de yttranden som inkommer i stället bildar underlag för en vidare dialog som kan utgöra grund till ett nytt utkast till lagrådsremiss i frågan, där permanenta uppehållstillstånd återinförs.

– RFSL avstyrker förslaget att förlänga den tillfälliga lagen om begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Den främsta anledningen är att skyddsbehövande och skyddsberättigade hbtq-personers skyddsbehov varken är tillfälligt eller övergående.

– RFSL ställer sig positivt till att alternativt skyddsbehövandes rätt till familjeåterförening som flyktingar återinförs.

– RFSL konstaterar att utkastet behöver kompletteras med en utförligare hbtq-konsekvensanalys.

– Vad lagförslaget får för konsekvenser utifrån en humanitär aspekt är inte tillräckligt utrett.

– RFSL förordar att Sverige återgår till att utfärda permanenta uppehållstillstånd som huvudregel.

– RFSL anser inte heller att förslaget är tillräckligt utrett utifrån de humanitära konsekvenserna gällande asylmottagningen i sin helhet.

Remissyttrande över utkast till lagrådsremiss

Remissyttrande över SOU 2018:68 – Nya regler om faderskap och föräldraskap

18  februari 2019

RFSL:s utgångspunkt är att oskäliga hinder i lagstiftningen som försvårar för hbtq-personer att bli föräldrar på det sätt som önskas eller leva tryggt i de familjer som valts behöver avlägsnas. Barnets bästa behöver stå i fokus för familjelagstiftningen oavsett om barnet har två föräldrar av olika kön, två föräldrar av samma kön, en förälder, växer upp med fler än två föräldrar eller har någon förälder som ändrat juridisk könstillhörighet. Alla föräldrar, oavsett könsidentitet, sexuell läggning, samlevnadsform och genetisk koppling till ett barn, ska behandlas lika inför lagen. Den nuvarande föräldrabalken innehåller särregleringar och skapar problem för familjer där föräldrarna är av samma kön, är fler än två eller där en eller båda har ändrat juridiskt kön. RFSL har länge förespråkat införandet av en könsneutral föräldraskapspresumtion som, utan undantag, gäller lika för alla gifta par där någon i paret föder ett barn. RFSL förespråkar även införandet av en könsneutral föräldrabalk, utformad helt utan separata regleringar för olika familjekonstellationer. RFSL anser vidare att alla som tar ett reellt föräldraansvar för ett barn också ska kunna vara ett barns vårdnadshavare, vilket innebär att lagstiftningen behöver göra det möjligt för fler juridiska föräldrar och vårdnadshavare än två.

Sammanfattning av RFSL:s synpunkter:
– RFSL ser positivt på att föräldraskapspresumtion föreslås för alla gifta par och att lagstiftningen i och med det harmoniseras.
– RFSL ser med stor oro på de omfattande hävanderegler som föreslås även i den nya lagstiftningen. Dessa kommer att innebära att vissa presumtioner är ogiltiga och försätta barn och föräldrar i osäkra rättsliga situationer. RFSL anser att de av utredningen föreslagna hävandegrunderna i 1 kap 9 a §, punkt 2 respektive 1 kap 11 c §, punkt 2, inte bör införas. I konsekvens med detta bör motsvarande hävandegrunder för faderskap i 1 kap 8 §, andra stycket, tas bort.
– RFSL anser att om en samtyckesblankett ska krävas för att ett presumerat faderskap eller föräldraskap ska vara giltigt vid assisterad befruktning måste en sådan även kunna upprättas efter att befruktningen skett.
– RFSL är mycket kritiska till att olikkönade par, samkönade kvinnopar, par där någon person har ändrat juridiskt kön och ensamstående behandlas på olika ställen i lagstiftningen och omfattas av olika paragrafer. Det presenterade lagförslaget skulle åtgärda särbehandlingen, men inte särregleringen.
– RFSL ser positivt på att den nuvarande lagstiftningens diskriminering av personer som ändrat juridiskt kön föreslås att avskaffas.
– Andelen presumerade föräldraskap som riskerar att hävas kommer att vara större för samkönade par och andra hbtq-par som behöver donerade könsceller för att kunna få barn. RFSL menar att om lagstiftningen införs behövs därför omfattande informationsinsatser för att nå hbtq-personer som går i barntankar med information om presumtionen och hävandereglerna. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF, eller annan lämplig myndighet bör få ett sådant uppdrag, gärna i samarbete med RFSL.
– RFSL är i stort positiva till att införa en möjlighet att bekräfta ett faderskap eller föräldraskap elektroniskt. Det skulle underlätta för många familjer, däribland hbtq-par som inte är gifta och som har fått barn på sätt som uppfyller förutsättningarna för bekräftelse.
– RFSL anser att en ny utredning snarast bör tillsättas för att göra en genomgripande översyn av föräldrabalken, i syfte att göra den förståelig, modern och könsneutral. En ny lagstiftning måste också vara utformad så att ett barn får rätt till alla sina föräldrar, oavsett hur många dessa är.

Remissyttrande över SOU 2018:68 – Nya regler om faderskap och föräldraskap 

Remissyttrande över SOU 2018:22 – Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande, och departementspromemorian Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande

15  november 2018

RFSL ställer sig tveksam till betänkandets huvudförslag om statliga ankomst- och avresecenter och kommunalt ansvar för boende och insatser till asylsökande. RFSL konstaterar att betänkandet har genomgående brister och behöver kompletteras med ytterligare utredningar och en konsekvensanalys rörande personer ur sårbara grupper generellt, inte enbart hbtq-personer, exempelvis personer med funktionsvariationer, personer som lider av en psykisk ohälsa med flera.

För att säkerställa och upprätthålla en långsiktig och hållbar asylmottagning avstyrker RFSL utredningens huvudförslag. Istället rekommenderar RFSL att inkomna remissvar  ska ligga till grund för en vidare dialog och utveckling av betänkandet för ett nytt förslag till hur svenskt asylmottagande kan bli mer hållbart utifrån ett humant perspektiv. RFSL är positiva till att dagens mottagningssystem utreds och ser fram emot att nya förslag tas fram. RFSL ställer sig dock positivt till vissa delar av förslagen, som möjligheten att upprätta trygghetsboenden för hbtq-personer och andra särskilt utsatta grupper av asylsökande och till att asylsökande kommunplaceras under asylprocessen, för ett bättre mottagande och etableringsfrämjande möjligheter.

Remissyttrande över SOU 2018:22 – Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande, och departementspromemorian Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande

Remissyttrande över SOU 2018:37 – Att bryta ett våldsamt beteende- återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld

18  oktober 2018

RFSL tillstyrker utredningens slutsatser att organisationer som arbetar med våld i nära relationer ofta saknar beredskap att möta hbtq-personer och menar att det finns ett stort behov av ökad forskning kring våldsutövande hbtq-personer. RFSL instämmer i utredningens konstaterande: “insatser och stöd behöver riktas så det blir möjligt att upptäcka våld när den som utövar våldet inte är man och den som är utsatt inte är kvinna”. Förutom könsmaktstrukturer bör även andra strukturer beaktas i förståelsen av våldsutövande. RFSL anser att ett intersektionellt och normkritiskt perspektiv på framtida arbete med våld i nära relationer bör vara självklart och genomsyra såväl Socialstyrelsens som kommunernas och Kriminalvårdens arbete. Framtida återfallsförebyggande insatser för våldsutövare måste vara inkluderande och på ett tydligt sätt rikta sig till alla våldsutövare, så att våldsutövande hbtq-personer söker och får stöd och behandling i betydligt större omfattning än vad som skett hittills.

Åtgärder som RFSL förespråkar:
– Att använda begreppet våld i nära relationer för att inkludera alla. Att enbart använda begreppet mäns våld mot kvinnor gällande återfallsförebyggande insatser för män osynliggör hbtq-personer.
– Att Socialstyrelsen följer och initierar forskning på området våldsutövande hbtq-personer.
– Att utveckla återfallsförebyggande insatser för alla våldsutövare.

Remissyttrande över SOU 2018:37 – Att bryta ett våldsamt beteende – återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld

Remissyttrande över Ds 2018:25 – Avgiftsfrihet för screening för livmoderhalscancer

15  oktober 2018

Sammanfattning av RFSL:s synpunkter:
– RFSL ser mycket positivt på att göra screening för livmoderhalscancer avgiftsfritt inom alla landsting.
– RFSL anser att alla som har en livmoderhals, oavsett kön eller könsidentitet, bör ha samma rättigheter till avgiftsfri screening för livmoderhalscancer.
– RFSL anser att det är av yttersta vikt att lagens förarbeten nämner att det även finns män och ickebinära som har rätt till avgiftsfri screening för livmoderhalscancer.

Remissyttrande över Ds 2018:25 Avgiftsfrihet för screening för livmoderhalscancer

Remissyttrande över Ds 2018:13 – Långsiktigt stöd till det civila samhället

18  september 2018

Sammanfattning av RFSL:s synpunkter:
– RFSL ser positivt på att bidrag i högre grad än vad som görs idag utdelas som organisationsbidrag istället för projektorienterade verksamhetsbidrag. Särskilt positivt är det om så sker med de medel som fördelas till hiv-preventivt arbete genom Folkhälsomyndigheten.
– RFSL ser positivt på att tvååriga beställningsbemyndiganden bör vara huvudinriktningen vid hantering av statens bidrag till det civila samhället.
– RFSL ser positivt på att beslut om bidrag från anslag som medgivits bemyndigande fattas så tidigt som möjligt och avser så lång tid som möjligt.
– RFSL ser positivt på att myndigheter ser över vilken information de tillhandahåller om hur bidrag ska sökas och hur informationen förmedlas.
– RFSL ser positivt på att bidragsförordningar utformas mer enhetligt.
– RFSL ser positivt om administrativa bördor för civilsamhällesorganisationerna vid ansöknings- och återrapporteringsförfaranden kan minska utan att den demokratiska kontrollen påverkas.

Remissyttrande över Ds 2018:13 – Långsiktigt stöd till det civila samhället

Remissyttrande över Ds 2018:17 – Ändring av det kön som framgår av folkbokföringen

15  juni 2018

Sammanfattning av RFSL:s synpunkter:

–  RFSL ser mycket positivt på att särskilja den medicinska behandlingen vid könsdysfori från de juridiska processerna kring ändring av det kön som framgår av folkbokföringen.
–  RFSL ser mycket positivt på att det blir en enkel administrativ process för personer över 18 år att ändra det kön som framgår av folkbokföringen, samt att det inte ska krävas någon diagnos eller intyg på att önskan om att ändra juridiskt kön är i linje med ens könsidentitet.
–  RFSL ser mycket positivt på att det blir en enkel administrativ process för barn över 12 år som har sina vårdnadshavares tillåtelse att ändra det kön som framgår av folkbokföringen.
–  RFSL anser att det är olyckligt att det krävs medicinsk prövning för att få ändra juridiskt kön ytterligare en gång. I och med att intyg från vårdgivare krävs för att få tillgång till nytt juridiskt kön, både för personer som gör ytterligare ändringar och för personer mellan 15-18 år, sammanblandas juridiken med vården på ett sätt som tydligt går emot regeringens direktiv för utredningen.
–  RFSL anser att alla skrivningar där det står “personen kan antas komma att leva i samma könsidentitet även i framtiden” ska ändras till “beslutet är fast förankrat hos personen”, för att öka den enskildes individuella självbestämmanderätt.
–  RFSL anser att intersexpersoners situation och behov i viss mån skiljer sig från transpersoners och att det är rimligt att det bör vara en enkel process för personer med intersexvariationer över 12 år att ändra det kön som framgår av folkbokföringen. Att ha en dokumenterad intersexvariation borde vara underlag nog för att få möjlighet att göra upprepade ändringar om en person själv vill göra det.
–  RFSL anser att det är bra att ändringar av intersexbarn under 12 års juridiska kön enbart kan ske om det är i linje med barnets egen könsidentitet, vilket innebär att barnet måste vara tillräckligt gammalt och moget för att ha en könsidentitet och en egen åsikt i frågan.
–  Det är positivt att det, i och med detta lagförslag, blir möjligt för ungdomar mellan 12-18 år som enbart har en vårdnadshavares stöd att kunna ansöka om nytt juridiskt kön.
–  Vi ser positivt på att ungdomar mellan 15 och 18 år ska kunna ansöka om nytt juridiskt kön på egen hand, utan vårdnadshavares underskrift, men olyckligt att det ska krävas ett intyg från en vårdgivare för att kunna göra detta.
–  RFSL menar att möjlighet till namnändring för unga utan vårdnadshavares medgivande inte ska vara villkorat med att ha ändrat juridiskt kön. Det bör rimligtvis inte vara mer administrativt krångligt att byta förnamn än att byta juridiskt kön för de unga som behöver det.
–  RFSL efterfrågar en tydlig beskrivning av hur och om Socialstyrelsens handläggning av ärendena omfattas av sekretessbestämmelse.
–  RFSL anser att det vore att föredra att lämna diskrimineringslagen orörd i nuläget, på grund av de undermåliga förarbetena till förslag på förändring av diskrimineringslagen samt att utredarens intention att lagändringen inte ska innebära någon ändring i sak inte uppfylls. RFSL anser att en ny utredning bör tillsättas för att se över detta.
–  RFSL förespråkar att Sverige inför könsneutrala personnummer, och att juridiskt kön blir något som registreras separat i folkbokföringen.

Remissyttrande över Ds 2018:17 – Ändring av det kön som framgår av folkbokföringen

Remissyttrande över Ds 2018:11 – Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen

16 juni 2018

Sammanfattning av RFSL:s synpunkter:

– RFSL ser mycket positivt på att särskilja den medicinska behandlingen vid könsdysfori från de juridiska processerna kring ändring av det kön som framgår av folkbokföringen.
– Det är mycket positivt att alla vars kropp inte stämmer överens med ens könsidentitet omfattas av den nya lagen och att även ickebinära, som behöver, kommer att få tillgång till underlivsoperationer.
– RFSL är också väldigt positiva till att ta bort tillståndskravet för myndiga personer så att beslutet flyttas från Rättsliga rådet till den myndiga personen själv i samråd med behandlande läkare.
– RFSL anser att alla skrivningar där det står “personen måste antas komma att leva i samma könsidentitet även i framtiden” ska ändras till “beslutet är fast förankrat hos personen”, för att öka den enskildes inflytande över vården.
– RFSL ser att det kommer att bli mycket svårt för personer under 18 år att få möjlighet att få vård genom denna nya lagstiftning, då “synnerliga skäl” för ingrepp i könsorganen ska finnas och Rättsliga rådet föreslås göra en tillståndsprövning. RFSL anser att tillgång till vård som kan minska lidande inte endast kan ges till myndiga personer. Vårdbehovet och vårdens möjlighet till goda resultat ska styra, inte personens ålder.
– RFSL vill att Rättsliga rådet, utifrån bristande kompetens och lågt förtroende bland både transpersoner och könsutredningsteam, fråntas sin roll som beslutsfattare gällande könsbekräftande underlivskirurgi.
– RFSL anser att det är problematiskt att tillgången till vård för intersexpersoner (gamla noga att samtycka och efterfråga vård) riskerar att försämras i och med detta lagförslag. Trots detta anser vi att regeringen bör gå framåt med denna lagstiftning (med våra föreslagna ändringar) men snarast tillsätta en ny utredning där det görs en översyn av helhetssituationen för intersexpersoner gällande vård och rättigheter. En utredning behövs för att säkerställa tillgång till vård för personer som behöver det och för att skydda barn mot kosmetiska ingrepp i könsorganen som sker utan barnets samtycke.

Remissyttrande över Ds 2018:11 – Vissa ingrepp i könsorganen

Remissyttrande över Ds 2018:4 – En ny stödordning för säkerhetshöjande åtgärder inom det civila samhället

17 maj 2018

Gällande den föreslagna bidragsförordningen anser RFSL att det behöver finnas finansiellt utrymme för administration av projektansökningar, kompetensutveckling, kapacitetshöjning och rapportering för att förbundet ska kunna ha möjlighet att nyttja bidraget i den omfattning vi behöver lokalt och nationellt. Det är också problematiskt att satsningen enbart rör ”bevakning eller annat skydd av en byggnad, lokal eller annan anläggning”. Detta då mycket av RFSL:s verksamhet sker i det offentliga rummet, där polisens resurser inte alltid är tillräcklig. RFSL bedömer att det kommer att behövas utökad hbtq-kompetens hos både Kammarkollegiet och Polismyndigheten. RFSL förordar även att Sverige, i enlighet med FN:s konvention mot rasdiskriminering, inför ett förbud mot rasistiska organisationer.

Remissyttrande över Ds 2018:4 – En ny stödordning för säkerhetshöjande åtgärder inom det civila samhället

Remissyttrande över SOU 2017:101 – Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen

5 maj 2018

RFSL tillstyrker utredningens förslag att utvidga vilka som kan likställas med föräldrar, dock vill förbundet se en lösning där alla vuxna som tar ett föräldraansvar för ett barn ska kunna likställas med förälder i föräldraförsäkringens mening, oavsett inbördes relationer. RFSL anser att 90 dagar ska kunna överlåtas till personer som inte är likställda med föräldrar, framför allt för att underlätta för ensamstående föräldrar. RFSL anser vidare att det måste skapas en lösning där upp till fyra personer, två föräldrar samt två personer som likställs med föräldrar, kan dela lika på föräldrapenningsdagarna, och avråder från att reservera ytterligare 40 dagar till vardera vårdnadshavare. Om fler dagar ska reserveras till respektive vårdnadshavare behövs en flexibilitet kring detta så att familjekonstellationer med fyra vuxna som delar på föräldraansvaret kan fortsätta dela lika på föräldrapenningsdagarna.

Remissyttrande över SOU 2017:101 – Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen

Remissyttrande över SOU 2017:92 – Transpersoner i Sverige. Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor

19 mars 2018

RFSL vill övergripande uppmärksamma utredningen Transpersoner i Sverige. Förslag till stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för sitt framstående arbete med att involvera berörda parter i utredningsarbetet. Vi bedömer att utredningen upparbetat ett stort förtroende hos många transpersoner runt om i landet och hoppas därför att regeringen nu förvaltar detta förtroende genom att göra verklighet av utredningens förslag.

Utredningen innehåller många väl avvägda och behövda förslag. RFSL vill särskilt lyfta fram några av dem:

Tredje juridiskt kön
RFSL välkomnar en utredning av ett tredje juridiskt kön. Många icke-binära transpersoner uttrycker behovet av att kunna bli korrekt registrerade. Det har vid ett antal tillfällen, till exempel i Yogyakartaprinciperna och i Kommissionären för det mänskliga rättigheternas issue paper om mänskliga rättigheter och könsidentitet, slagits fast att det är varje transpersons rätt att bli korrekt registrerad, och att länder är skyldiga att tillgodose den rättigheten. RFSL vill därför att regeringen skyndsamt tillsätter en utredning.

Könsneutral föräldrabalk
Utredningen lyfter de många juridiska implikationer som transpersoner upplever i samband med föräldraskap. RFSL vill att transpersoner ska ges likvärdiga möjligheter till ett lika gott föräldraskap som cispersoner. Idag finns det många regleringar, främst i föräldrabalken, som försvårar för barn i stjärnfamiljer och hbtq-familjer att ha rättslig tillgång till sina föräldrar. Det är inte i enlighet med barnets bästa. RFSL ser därför ett stort behov av en könsneutral föräldrabalk.

Asylsökande hbtq-personer
De förslag som utredningen lämnar inom området migration är bra men RFSL ser samtidigt att det för att säkra transpersoners rätt till en rättssäker asylprövning krävs mycket mer ingripande förändringar, inte minst ett slopande av de tillfälliga reglerna kring asylprövning i utlänningslagen. Som huvudregel ska skyddsbehövande beviljas permanenta uppehållstillstånd. RFSL anser att utlänningslagens bestämmelser om hbtq-personers möjlighet att få asyl måste förtydligas för att öka rättssäkerheten och garantera skydd för de hbtq-personer som behöver det. Hbtq-personer ska aldrig behöva avvisas till länder där förföljelse av hbtq-personer förekommer.

Kunskapshöjning i samhället
Utredningen presenterar flertalet förslag om att höja kunskapen om transpersoners livsvillkor och ett gott bemötande. För att förbättra transpersoners livsvillkor krävs en bred kunskapshöjning. Utredningen föreslår en tudelad strategi där redan befintlig personal utbildas samt tillägg i universitetsutbildningar för ett antal yrkeskategorier. Utredningen vill göra tillägg i examensförordningen för flertalet människovårdande yrken så att de inkluderar kunskap om transpersoners livsvillkor. Samtidigt föreslår utredningen också ett antal förslag för att vidareutbilda/fortbilda redan befintlig personal.

Överenskommelse med SKL om transvården
Behovet av en tydligare reglering av transvården har länge varit tydligt och de som har fått betala priset för underfinansiering, långa väntetider och ojämlikt bemötande har alltid varit transpersoner själva. RFSL välkomnar ett införandet av en överenskommelse med SKL med syfte att skapa likvärdig vård, förkortade kötider samt sprida Socialstyrelsens kunskapsstöd för den könsbekräftande vården.

Remissyttrande över  SOU 2017:92 – Transpersoner i Sverige. Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor

Remissyttrande över del av SOU 2017:101 – Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen

28 februari 2018

Remissvaret avser den del av betänkandet som innehåller dess förslag gällande 11 kap. 4 § socialförsäkringsbalken samt 1 § föräldraledighetslagen.

RFSL välkomnar förslaget att möjligheten att likställas med en förälder utvidgas i föräldraförsäkringen till att gälla fler, utan krav på nuvarande eller tidigare äktenskap eller gemensamma barn. RFSL beklagar dock att utredarens förslag fortsatt utgår från parnormen och därmed vilken relation föräldrar har till varandra – i detta fall två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande, snarare än vilken relation föräldrar har till sitt eller sina barn. RFSL anser att vem som får ta del av föräldrapenningen borde avgöras av om man har ett föräldraansvar för barnet eller inte. Inte vilka relationer man har till andra vuxna. Vi anser att barnets bästa är om alla som i praktiken är föräldrar till ett barn kan dela på föräldrapenningdagarna, oavsett hur familjen i övrigt lever eller om de vuxna har kärleksrelationer med varandra eller inte. RFSL förespråkar därmed en lösning där alla som tar ett föräldraansvar för ett barn ska kunna likställas med förälder i föräldraförsäkringens mening.

Remissyttrande över del av SOU 2017:101 – Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen

Remissyttrande över SOU 2017:47 – Nästa steg på vägen mot en god och jämlik hälsa

28 november 2017

Generellt saknar RFSL ett hbtq-perspektiv i kommissionens arbete. Hbtq-personers utsatthet när det gäller hälsa nämns på några ställen i arbetet, men inom de allra flesta områden ignoreras det helt. När det gäller i princip alla områden där kommissionen nämner hälsoklyftor skulle man också kunna nämna hbtq-personers särskilda utsatthet. RFSL saknar också genomgående förslag på konkreta insatser för att minska den ojämlikhet i hälsa som råder mellan hbtq-personer och heterosexuella cispersoner i Sverige.
Vidare anser RFSL:
– att det är viktigt att Sverige i folkhälsoarbetet arbetar utifrån insikten att det finns fler än två könskategorier och att människor ska ha en grundläggande rätt till självidentifiering inte enbart som tillhörande manligt eller kvinnligt kön utan även som ickebinära personer.
– att det behöver tas ett brett grepp kring den ojämlikhet i hälsa som finns mellan hbtq-personer och övriga befolkningen med resurser avsatta.
– att det är problematiskt att sexuell hälsa och rättigheter inte har ett eget målområde i förslaget.
– att det finns ett stort behov av en folkhälsolag som tydliggör ansvaret för folkhälsoarbetet hos stat, kommuner, landsting och regioner.

Remissyttrande över SOU 2017:47 – Nästa steg på vägen mot en god och jämlik hälsa

Remissyttrande över SOU 2016:87 – Bättre skydd mot diskriminering

24 september 2017

För en individ som blivit föremål för en i lagens mening diskriminerande handling är det av stor betydelse att kunna få upprättelse, liksom det är av betydelse att den som diskriminerat får detta klarlagt av samhället och både erkänner sitt felaktiga handlande inför den som utsatts och upphör med att eventuellt utsätta andra personer för samma diskriminerande handling. För närvarande utreds inte mellan 80-85 procent av alla anmälningar om diskriminering som inkommer till Diskrimineringsombudsmannen (DO), den instans som på alla diskrimineringsområden utom arbetslivet har huvudansvar för att hantera individanmälningar. Detta gör det uppenbart för RFSL att nuvarande organisering av samhällets stöd för den enskilde då denne menar sig blivit utsatt för diskriminering inte fullt ut fungerar. RFSL menar att DO bör utreda fler ärenden med sikte på att kunna identifiera fall där DO kan väcka talan för enskilda i domstol. RFSL önskar också att regeringen överväger möjligheten till alternativ finansiering av att arbeta med processföring, exempelvis genom att en fristående fond skapas ur vilken medel för processföring finns tillgängliga för antidiskrimineringsbyråer.
Bland RFSL:s ställningstaganden till utredningens förslag återfinns:
– att RFSL avråder från att ändra i diskrimineringslagens bestämmelse om DO:s talerätt i 6 kap 2 § på så sätt att det förtydligas att DO:s uppgift är att föra talan i ärenden där myndigheten bedömer att en dom är av betydelse för rättstillämpningen eller det annars finns särskilda skäl att föra talan.
– att RFSL instämmer i att DO i sitt tillsynsarbete bör utreda fler ärenden och, som ett led i utredningen, sända fler anmälningar till den anmälde för yttrande samt oftare utnyttja sin rätt att kalla till överläggningar.
– att RFSL instämmer i att möjligheten till samförståndslösningar ska övervägas i fler ärenden än idag, bl.a. genom att DO verkar för samförståndslösningar även i individärenden som DO väljer att inte väcka talan i.
– att RFSL ser positivt på inrättande av ett domstolsliknande organ som prövar diskrimineringstvister, men menar att en möjlighet till muntlig bevisning måste finnas i ett eventuellt framtida sådant organ och motsätter sig även att en anmälan dit inte föreslås utgöra ett preskriptionsavbrott.
–  att RFSL är positiv till utredningens förslag att storleken på stödet till antidiskrimineringsbyråerna bör höjas och att det inte bör vara beroende av hur många byråer som får stöd.
– att RFSL instämmer i att rättshjälpssystemet inte bör innehålla särregler, som rätt till rådgivning utan avgift, för diskrimineringstvister.
– att RFSL, till skillnad från utredningen, anser att den undantagsregel som idag finns i diskrimineringstvister, undantaget när DO väcker talan, att rätten kan besluta att vardera parten i stället ska stå för sina respektive kostnader ska göras till huvudregel.
– att RFSL ställer sig bakom föreslagen ny lydelse av diskrimineringslagens 6 kap. 3 § med syfte att det tydligare ska framgå att bevisbördesregeln där är en presumtionsregel.
– att RFSL förordar att regeringen bör låta utreda frågan om att införa en helt ny diskrimineringslagstiftning med ett generellt diskrimineringsförbud, vilket skulle innebära att diskriminering blir förbjuden på samtliga tänkbara områden.
– att RFSL instämmer i att tillsynsansvaret för arbetet med åtgärder mot diskriminering i skollagsreglerad verksamhet ska flyttas från DO till Skolinspektionen och att till följd av det diskrimineringslagens regler som rör skollagsreglerad verksamhet flyttas till skollagen och samordnas med reglerna där om kränkande behandling.

Remissyttrande över SOU 2016:87 – Bättre skydd mot diskriminering

Remissyttrande över Folkhälsomyndighetens underlag om hpv-vaccin av pojkar i det nationella vaccinationsprogrammet

8 september 2017

RFSL ser mycket positivt på att även pojkar föreslås ingå i det nationella vaccinationsprogrammet för HPV enligt detta beslutsunderlag. RFSL anser dock, då vaccinet ger effekt för unga vuxna upp till ca 27 års ålder, även att personer tillhörande msm-gruppen och personer som lever med hiv bör erbjudas gratis vaccin upp till 27 års ålder.

Remissyttrande över Folkhälsomyndighetens underlag om hov-vaccin av pojkar i det nationella vaccinationsprogrammet

Remissyttrande över Folkhälsomyndighetens översyn och uppdatering av den nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar

27 juni 2017

RFSL lämnar i sammanfattning följande synpunkter på den av Folkhälsomyndigheten uppdaterade nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar:
– RFSL hade önskat en översyn av hivstrategin samt av hur hivpreventionen bör struktureras inom övrigt SRHR- och folkhälsoarbete, samt ett förslag på hur insatserna bör finansieras i framtiden.
– RFSL tillstyrker, med vissa förslag på ändringar och omformuleringar, förslaget på huvudmål.
– RFSL anser att delmålen bör vara mätbara och tidsbestämda att vara uppnådda 2030, enligt Agenda 2030 och föreslår sådana specifika tidsbestämda och mätbara delmål.
– RFSL anser att delmål 4 ska strykas med anledning av att delmålet istället bör inkluderas i en bredare SRHR-strategi och presenterar förslag på nytt delmål.
– RFSL efterfrågar ett förslag på preventionsgrupper (nyckelgrupper) som bör ingå i en uppdaterad hivstrategi och listar förslag på nyckelgrupper.
– RFSL anser att Folkhälsomyndigheten bör komma med förslag på en epidemiologisk övervakning av hivprevalensen i Sverige som inkluderar alla människor oavsett könsidentitet och/eller könsuttryck.
– RFSL förordar att regeringen uppdrar åt Folkhälsomyndigheten att även ta fram en mer övergripande SRHR-strategi, som kan kopplas dels till den uppdaterade hivstrategin men också till de folkhälsopolitiska målen och planerna.

Remissyttrande över Folkhälsomyndighetens översyn och uppdatering av den nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar

Remissyttrande över Ds 2017:6 – Förslag till lag om ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall

27 juni 2017

RFSL välkomnar regeringens förslag om ersättning till de som drabbats av det tidigare lagstadgade kravet på sterilisering i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall (könstillhörighetslagen). Regeringen har föreslagit en ersättning på 225 000 kronor. RFSL anser att de transpersoner som tvångssteriliserats ska ersättas utifrån samma principer som andra grupper som tidigare fått ersättning, men att beloppet bör vara något högre eftersom kränkningen av transpersoner fortsatt trots att staten konstaterat att tvångssteriliseringar är en oacceptabel kränkning. Ersättningen till tvångssteriliserade transpersoner bör därför, framför RFSL, uppgå till 535 000 kronor. RFSL välkomnar utredningens definition av kretsen ersättningsberättigade eftersom den är enkel, lätt att bedöma och omfattar i princip alla som drabbats av det lagstadgade kravet på sterilisering eller avsaknad av fortplantningsförmåga. RFSL anser dock att definitionen bör kompletteras på så sätt att även den som har genomgått en sterilisering eller kastrering och ansökt om ny fastställelse av könstillhörighet enligt lagen om fastställande av könstillhörighet i vissa fall, utan att ha fått ansökan godkänd, ska ha rätt till ersättning.

Remissyttrande över Ds 2017:6 – Förslag till lag om ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall

Remissyttrande över SOU 2017:4 – För en god och jämlik hälsa

30 maj 2017

RFSL tillstyrker den nya övergripande målformuleringen som inkluderar jämlik hälsa och ser det som positivt att detta lyfts fram som ett övergripande mål för folkhälsopolitiken. RFSL tillstyrker även att målområdena breddas och att delmål till varje målområde formuleras. Det är av yttersta vikt att målområdena kopplas till ett uttalat mål att minska ojämlikheten i hälsa på dessa områden med avseende på kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder, socioekonomisk bakgrund eller geografisk hemvist. RFSL delar även kommissionens slutsats att det behövs ett brett angreppssätt, men vill betona det nödvändiga i att inte tappa bort riktade insatser, insatser till särskilda grupper som har särskilda behov eller interventioner för specifika hälsoproblem, såsom hiv/STI-prevention. Det är uppenbart att folkhälsoarbetet kring de frågor där det funnits specifika insatser har fått mer fokus än det breda folkhälsouppdraget i de flesta instanser, vilket tyder på att riktade insatser och öronmärkta medel behövs för att få igång konkreta interventioner.

Remissyttrande över SOU 2017:4 – För en god och jämlik hälsa

Remissyttrande över SOU 2016:70 – Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer

2 mars 2017

RFSL vill understryka att människohandel är ett mycket allvarligt brott som, när det fullföljts mot en individ, fråntar den som är utsatt sitt människovärde och sin handlingsfrihet över liv och kropp. Förbundet tillstyrker den föreslagna ändrade lydelsen av brottet, med syfte att uppnå ökad tydlighet i att det endast krävs brukande av ett av de otillbörliga medel som lagen räknar upp för att brottet människohandel ska föreligga. RFSL tillstyrker också förslaget att straffansvar för människohandel ska inträffa också om gärningsmannen haft likgiltighetsuppsåt till exploateringen och att oaktsamhet i förhållande till om offret har fyllt 18 år ska räcka för att kunna dömas för människohandel mot en person som inte fyllt 18 år. RFSL förordar även att en särskild kartläggning, med ett tydligt hbtq-perspektiv, av utsatthet för människohandel och till människohandel relaterad brottslighet genomförs när det gäller gruppen ensamkommande flyktingbarn. RFSL ställer sig vidare bakom de förslag utredningen ger på åtgärder inom Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten för att få till stånd fler åtal och fällande domar gällande brottet människohandel, men ställer sig frågande inför utredningens bedömning av ekonomiska konsekvenser av sina förslag att de inte, när det gäller åtgärder inom Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten, bör föranleda utökade anslag. När det gäller införande av en straffbestämmelse om utnyttjande av annans nödläge respektive grovt utnyttjande av annans nödläge, tillstyrker RFSL, med vissa reservationer, förslaget. Detsamma gäller införande av ett brott om otillbörligt ekonomiskt utnyttjande av annan respektive grovt otillbörligt ekonomiskt utnyttjande av annan. RFSL:s reservationer gäller främst en oro inför att en inte önskvärd följd, som måste försöka undvikas, av förslagens genomförande skulle kunna bli att personer som redan lever under en mycket utsatt situation, som papperslösa och tiggande EU-migranter, i vissa fall skulle kunna bli ännu mer utsatta. RFSL avstår från att yttra någon åsikt kring straffskalorna för brotten människohandel och koppleri, men önskar när det gäller brottet koppleri framföra att dess nuvarande utformning gör att den påverkar sexarbetares hälsa och säkerhet negativt. RFSL förordar därför att en utvärdering av kopplerilagen görs med inriktning på att den inte ska kunna användas mot sexarbetare själva på ett sätt som riskerar förstärka sexarbetares stigmatisering, utsatthet och utanförskap.

Remissyttrande över SOU 2016:70 – Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer

Remissyttrande över SOU 2016:60 – Ett starkare skydd för den sexuella identiteten

3 februari 2017

RFSL ser positivt på att utredningen föreslår att gränsen för vad som är straffbart när det gäller sexualbrott dras vid om deltagandet varit frivilligt eller inte och tillstyrker därför förslaget om att sexualbrottslagstiftningen ska ändras så att straffansvar inträder för den som genomför en sexuell handling med någon som inte deltar frivilligt. RFSL tillstyrker också att våldtäkt och vissa andra brott tilldelas nya brottsrubriceringar enligt utredningens förslag, där den allvarligaste formen av sexualbrott föreslås betecknas sexuellt övergrepp. RFSL ser vidare positivt på att utredningen betonar att samlag mellan personer av olika och personer av samma kön jämställs och att betydelse inte i straffhänseende ska läggas vid om penetration förekommit eller inte, men menar att samlag bör avlägsnas som begrepp ur sexualbrottslagstiftningen och att man enbart bör tala om sexuella handlingar där kränkningens allvar inte ska bedömas utifrån om den ryms inom begreppet samlag. RFSL ser också positivt på att utredningen lyfter fram att våld och tvång kan ingå som en del av ett frivilligt sexuellt umgänge, exempelvis inom ramen för utövning av BDSM-sex.

Remissyttrande över SOU 2016:60 – Ett starkare skydd för den sexuella identiteten

Yttrande över utkast till lagrådsremiss – Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå

9 januari 2017

I det remitterade utkastet till lagrådsremiss föreslås att den som studerar på gymnasial nivå ska kunna få ett längre tidsbegränsat uppehållstillstånd än vad som annars skulle vara möjligt enligt den tillfälliga lagen. RFSL välkomnar förslaget men skulle hellre se en återgång till en ordning med permanenta uppehållstillstånd. För att detta förslag till lagändring ska få en positiv effekt för de asyl- och skyddssökande är det viktigt att kommunernas ansvar för ungdomar mellan 18 och 21 år tydliggörs samt att Migrationsverkets regelmässiga åldersuppskrivningar upphör.

RFSL har tidigare avstyrkt regeringens nu genomdrivna förslag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. RFSL:s kritik mot den tillfälliga lagen kvarstår. Vi menar att den skapar sämre förutsättningar för integration och skapar inhumana förhållanden för asyl- och skyddssökanden. Lagen leder också till familjesplittring och till en högre belastning på våra myndigheter och domstolar.

Yttrande över utkast till lagrådsremiss – Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå

Remissyttrande över SOU 2016:42 – Ett starkt straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling m.m.

3 november 2016

RFSL tillstyrker tre av utredningens huvudförslag:
– att ett undantag från kravet om dubbel straffbarhet inte bör införas för brottet köp av sexuell tjänst,
– samtliga förslag till lagändringar gällande brottet köp av sexuell handling av barn, och
– utredningens förslag gällande skärpt oaktsamhetskrav för gärningsmän beträffande brottsoffrets ålder vid sexualbrott mot barn.
RFSL tillstyrker även intentionen med utredningens förslag om införande av ett grovt brott vid köp av sexuell tjänst. Gällande att brottet köp av sexuell tjänst föreslås gradindelas så att ett brott grovt köp av sexuell tjänst införs, utan böter i straffskalan, så välkomnar RFSL intentionen att skydda individer och grupper från att exploateras och utnyttjas, även om förslagen rör en lag som RFSL är kritisk till. RFSL ser fördelar med att sådana köp av sexuell tjänst som föreslås rymmas under det föreslagna brottet grovt köp av sexuell tjänst är kriminaliserade. Det finns anledning att lagstiftningen, genom att inneha ett förbud mot sexuell tjänst i vissa fall, skyddar personer som befinner sig i en skyddslös eller på annat sätt utsatt situation. RFSL:s grundläggande hållning kvarstår dock att förbundet inte ser en kriminaliserande lagstiftning som en lösning som gagnar den som, utan att tvång är inblandat, säljer sexuella tjänster. Detta då kriminalisering riskerar förstärka stigmatiseringen, utsattheten och utanförskapet som dessa personer tvingas leva med. RFSL förordar en reformering av den nuvarande sexköpslagen på så sätt att köp av sexuella tjänster inte under alla omständigheter är kriminaliserat, eftersom kriminalisering av köp riskerar att bidra till sexarbetares stigmatisering och utsatthet. RFSL avvisar således inte att viss kriminalisering på området behöver bestå för att skydda den som mot sin vilja exploateras och utnyttjas för att sälja sexuella tjänster. Gällande ett undantag från kravet om dubbel straffbarhet för brottet köp av sexuell tjänst framför RFSL att det är mycket olyckligt om Sverige skulle bli föregångsland i att bryta mot befintlig systematik i strafflagstiftningen, där huvudregeln, med mycket få undantag, är att ett brott i Sverige också måste vara en straffbar handling i ett annat land för att sådant brott begånget i ett annat land ska vara straffbart i Sverige. RFSL ser med oro på att ett undantag som Sverige gör om krav på dubbel straffbarhet för ett brott det inte råder någon internationell samsyn kring riskerar att inspirera andra länder att införa liknande undantag gällande kriminaliseringar som vi anser bryter mot mänskliga rättigheter. RFSL välkomnar vidare förändringar som stärker skyddet av barn mot sexuella övergrepp och tillstyrker den föreslagna lagskärpningen att böter inte längre ska finnas i straffskalan för brottet köp av sexuell handling av barn och att ett grovt brott införs med fyra års fängelse som straffmaximum. RFSL tillstyrker även förslaget om att brottet bör benämnas som utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling. Slutligen tillstyrker RFSL också utredningens förslag om att skärpa oaktsamhetskravet för gärningsmän beträffande brottsoffrets ålder vid sexualbrott mot någon under en viss ålder genom att införa straffansvar då gärningsmannen ”varit oaktsam i förhållande till att den andra personen inte hade uppnått den åldern”.

Remissyttrande över SOU 2016:42 – Ett starkt straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling m.m.

Remissyttrande över SOU 2016:19 – Barnkonventionen blir svensk lag

15 oktober 2016

RFSL tillstyrker, även om betydande oklarheter finns, att inkorporera Barnkonventionen i svensk lag. Vi anser att det är viktigt att tydliggöra barns rättigheter i lagstiftningen och tror att en inkorporering av Barnkonventionen kommer bidra till att höja medvetenheten om barns egna rättigheter i samband med myndighetsutövning och lagstiftning. RFSL ställer sig också bakom de övriga författningsförslag som finns i det remitterade betänkandet. Utredningen saknar dock analyser ur ett hbtq-perspektiv. Detta gör att unga hbtq-personers situation och situationen för stjärnfamiljer samt hur en inkorporering av Barnkonventionen kan påverka dem inte har belysts av utredningen. RFSL hoppas att en inkorporering av Barnkonventionen kan bidra till ett förbättrat arbete för unga hbtq-personers och intersexpersoners hälsa och att de så kallade könsnormaliserande behandlingar som unga intersexpersoner utsätts för utan att ha gett sitt samtycke kan upphöra.

Remissyttrande över SOU 2016:19 – Barnkonventionen blir svensk lag

Remissyttrande gällande Socialstyrelsens rapport Assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller – ska behandling få utföras vid andra vårdenheter än universitetssjukhus?

24 augusti 2016

RFSL instämmer med Socialstyrelsens förslag om att även vårdenheter som inte är kopplade till universitetssjukhus ska få utföra behandling av donerade könsceller utanför kroppen. RFSL ser även positivt på möjligheten att upphäva förbudet mot försäljning av donerade könsceller i vinstsyfte samt önskar att det tillåts att insemination av donerad sperma även får utföras av barnmorskor. RFSL påpekar vidare att det är anmärkningsvärt att rapporten saknar ett transperspektiv.

Remissyttrande gällande Socialstyrelsens rapport Assisterad befruktning …

Remissyttrande gällande Policyramverk för det svenska utvecklingsbiståndet

1 juli 2016

RFSL framhåller inledningsvis att det är av särskild vikt att skapa ett policyramverk av det föreslagna slaget som säkerställer att ingen lämnas bakom. RFSL anser att det är olyckligt att förslaget till policyramverk har en tydlig cis-normativitet (antagandet att alla människor identifierar sig som det kön som har tillskrivits dem vid födseln och lever efter det könets sociala normer i form av kvinnligt och manligt). Ett cis-normativt perspektiv i utvecklingspolitiken och olika utvecklingssamarbeten riskerar att leda till att människor lämnas efter. RFSL ser gärna att Sverige i utvecklingspolitiken arbetar utifrån insikten att det finns fler än två könskategorier och att människor ska ha en grundläggande rätt till självidentifiering inte enbart som tillhörande manligt eller kvinnligt kön utan även som icke- binära personer. Det är också viktigt att i utvecklings arbetet bejaka att transpersoner i många samhällen utgör en av de mest utsatta grupperna och att deras kön och könsuttryck inte alltid respekteras i det samhälle de lever.

Remissyttrande gällande Policyramverk för det svenska utvecklingsbiståndet

Remissyttrande över SOU 2016:11 – Olika vägar till föräldraskap

30 juni 2016

RFSL uppskattar utredningens omfattande arbete kring ett flertal viktiga familjepolitiska frågor som ännu återstår att lösa innan alla familjer får tillgång till samma juridiska trygghet och familjer kan bildas på det sätt som de inblandade parterna önskar. RFSL beklagar däremot att flera av utredarens förslag präglas av ett cis- och heteronormativt synsätt, och en bristande hbtq-kompetens, som begränsat de framlagda förslagen på ett olyckligt sätt. Vid ett mycket stort antal tillfällen fastslår utredningen bland annat tvärsäkert vad som är ”främmande i det svenska samhället” utan att redogöra för grunden för detta påstående. Ytterst leder begränsningarna till att ytterligare utredningar kommer att krävas på några av de områden som utredningen berör. RFSL beklagar också särskilt utredningens bristande barnperspektiv. Det kan aldrig vara förenligt med en princip om barns bästa att ge barn bristande rättsligt skydd. Detta måste gälla oavsett hur barnen tillkommit och oavsett vad lagstiftaren har för synpunkter på föräldrarnas agerande i den processen. Barn har rätt till sina föräldrar.

Bland RFSL:s ställningstaganden till utredningens förslag:

RFSL tillstyrker utredningens förslag att tillåta samtidig donation av ägg och spermier. RFSL välkomnar att utredningen betonar att donation av såväl redan befruktade ägg, som donation av ägg och spermier var för sig, ska vara en möjlighet.

RFSL avstyrker utredningens förslag att inte tillåta donationer inom par där båda har ägg, om inte medicinska skäl finns. RFSL anser att människors önskemål om hur familjebildningen ska gå till ska respekteras och att lagstiftaren inte ska göra skillnad på blivande föräldrar baserat på deras kön, sexuella läggning eller könsidentitet.

– RFSL avstyrker utredningens förslag om att altruistiska surrogatmödra-skapsöverenskommelser inte ska kunna regleras i Sverige och att hälso- och sjukvården inte ska kunna vara behjälpliga.

– RFSL tillstyrker utredningens förslag att inte kriminalisera deltagande i ett kommersiellt surrogatmödraskapsarrangemang i ett annat land.

– RFSL är kritiskt till att utredningen verkar se det som sin uppgift att motverka kommersiella transnationella surrogatmödraskapsarrangemang, trots att detta inte ingick i utredningen direktiv. Utredningens förslag vad gäller reglering av föräldraskap i Sverige för barn som fötts av surrogatmödrar i andra länder underlättar inte för barn att få rättslig tillgång till sina föräldrar och kan inte ses som förenliga med principen om barns bästa. Särskilt allvarligt är förslaget om en ny vägransgrund, något som ytterligare skulle försvåra situationen för barn och deras föräldrar.

– RFSL tillstyrker utredningens förslag att föräldraskap för en kvinna ska kunna fastställas genom bekräftelse också när barnet hennes partner fött tillkommit på en utländsk klinik.

– RFSL avstyrker förslagen om att begränsa denna möjlighet till endast godkända kliniker och till situationer då donatorer som kan bli kända för barnet har använts. Det ligger i barnets intresse att få rättslig tillgång till båda sina föräldrar så snabbt som möjligt. Detta gäller också om till exempel anonym donator använts eller barnet tillkommit ”i egen regi”.

– RFSL tillstyrker förslaget om att föräldraskap ska betecknas och registreras på ett sätt som speglar föräldrarnas rättsliga könstillhörighet.

– RFSL tillstyrker, när det gäller transpersoner, förslaget om att föräldrarna ska ha samma rättigheter, förmåner och skyldigheter som de hade haft om de fått barn innan de ändrat könstillhörighet. RFSL avstyrker att detta också ska gälla alla intersexpersoner.

– RFSL avstyrker förslaget om att faderskaps-/moderskapspresumtion inte ska gälla när någon av föräldrarna har bytt juridiskt kön.

– RFSL avstyrker förslaget att reglera föräldraskap för personer som bytt juridiskt kön i separata paragrafer.

Remissyttrande över SOU 2016:11 – Olika vägar till föräldraskap

Comments regarding Draft recommendation on the legal regulation of lobbying activities in the context of public desicion-making

29 april 2016

A regulation concerning lobbying could both have advantages and disadvantages. It can be a good thing if it creates openness around the commercial interests seeking to influence politicians and other stake holders. Concerning the actors of the civil society a regulation could though mean restrictions in the possibilities to address viewpoints. This is in particular true in cases where personal data is going to be registered in a public register. Inside the organisations of the civil society there are lobbyists working with issues making them extra vulnerable to threats and harassment. Organisations representing immigrants working for human rights are also at risk to be exposed to espionage.

Comments regarding Draft recommendation on the legal regulation of lobbying activities in the context of public desicion-making (pdf, 141 kb, nytt fönster)

Remissyttrande över SOU 2015:103 – Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner m.m.

21 april 2016

Ett tydligt rättsligt skydd för alla transpersoner i hets- och hatbrottslagstiftningen har saknats och länge efterlysts av trans- och hbtq-rörelsen i Sverige. RFSL välkomnar därför utredningens förslag. Att denna lucka i transpersoners rättigheter slutligen täpps till är ytterst viktigt och välkommet.

Remissyttrande över SOU 2015:103 Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner m.m. (pdf, 202 kb, nytt fönster)

Remissyttrande över utkast till lagrådsremiss – Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

10 mars 2016

RFSL avstyrker regeringens förslag om temporära ändringar i bestämmelserna om uppehållstillstånd, skyddsgrunder, försörjningskrav och familjeåterförening genom införandet av en tillfällig lag om ändringar i utlänningslagen.

Remissyttrande över utkast till lagrådsremiss – Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (pdf, 191 kb, nytt fönster)

Remissyttrande över Ds 2015:49 – Översyn av straffbestämmelser om kontakt med barn i sexuellt syfte

16 februari 2016

RFSL ställer sig positivt till flera av utredningens förslag. Såhär står det om sexuella övergrepp i förbundets principprogram:

”Om en person ofrivilligt, eller till följd av beroendeställning, blir inbegripen i eller utsatt för sexuella handlingar är detta ett övergrepp och uttryck för makt, inte sexualitet. RFSL tar avstånd från alla former av sexuella övergrepp och ofrivilligt sexuellt våld. Våldtäkt och sexuella övergrepp mot barn som begås av vuxna är särskilt allvarliga. Sexuella handlingar som förorsakar någon människa ofrivillig skada eller lidande kan aldrig accepteras.”

Samma utgångspunkt, att sexuella övergrepp som begås mot barn av vuxna är särskilt allvarliga, kan gällande svensk strafflagstiftning på området betraktas ha. Det är också mot denna bakgrund RFSL uppfattar att utredningen om eventuell skärpning av brottet kontakt med barn i sexuellt syfte kommit till stånd.

Remissyttrande över Ds 2015:49 – Översyn av straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte (pdf, 167 kb, nytt fönster).

Angående aviserade förändringar i asylrätten

12 december 2015

RFSL ser med stor oro på de av regeringen aviserade förslagen för att skapa ett så kallat ”andrum” för svenskt flyktingmottagande. Mot bakgrund att det, enligt vår bedömning, fortfarande råder bristfällighet i kvaliteten på bedömningen av framförda asylskäl på grund av sexuell läggning eller könsidentitet riskerar de aviserade förslagen att drabba gruppen asylsökande hbtq-personer särskilt hårt. RFSL ställer sig generellt avvisande till att hantera den under året ökande strömmen av flyktingar till Sverige genom inskränkningar av asylrätten. Vi vill särskilt uppmärksamma er på konsekvenserna för asylsökande hbtq-personer av förslaget om begränsningar i rätten till anhöriginvandring och förslaget om avskaffande av möjligheten att bevilja uppehållstillstånd för asylsökande som övriga skyddsbehövande.

Angående aviserade förändringar i asylrätten (pdf, 188 kb, nytt fönster)

RFSL:s remissvar angående SOU 2015:55: Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

23 oktober 2015

RFSL har länge arbetat med att stötta våldsutsatta hbtq-personer, främst genom en egen brottsofferjour, men också genom kunskapsuppbygnad hos andra parter. Under utredningens arbete har RFSL suttit med i referensgruppen för myndigheter, organisationer med flera och dessutom har vi inkommit med två inlagor med synpunkter.

Utredningen är en stor besvikelse för alla som värnar hbtq-personers rättigheter och RFSL anser att den innebär ett missat tillfälle att göra verklig skillnad för våldsutsatta hbtq-personer om inte regeringen går vidare med ytterligare konkreta åtgärder.

Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (pdf, 206 kb, nytt fönster)

Yttrande över Nationellt kunskapsstöd för vård och behandling av personer med könsdysfori

RFSL Ungdom och RFSL välkomnar Socialstyrelsens förslag till Nationellt kunskapsstöd för vård och behandling av barn och ungdomar med könsdysfori. Socialstyrelsen presenterar ett i huvudsak väl genomarbetat förslag som visar på en god förståelse för att aktiva åtgärder behövs för att förbättra hälsosituationen bland barn och ungdomar i behov av könskorrigerande vård. Socialstyrelsen vill bland annat göra vården tillgänglig för fler, förbättra den och säkerställa en mer likvärdig vård i hela landet. Kunskapsstödet bekräftar därmed det vårdbehov som finns bland andra personer i den berörda gruppen än de som oftast ansetts passa inom gruppen transsexuella.

Yttrande över Nationellt kunskapsstöd för vård och behandling av personer med könsdysfori (Dnr 3.7 – 44101/2014) (pdf, 266 kb, nytt fönster)

Statligt stöd till det civila samhället

30 sept 2015

RFSL välkomnar stora delar av utredningen och anser att förslaget om att dela stödet i organisationsbidrag och verksamhetsbidrag kan vara ett bra sätt att garantera finansiering för den grundläggande organiseringen samtidigt som utåtriktat arbete kan omfattas av stödet. Med andra ord, att det finns ett bidrag för att organisationerna finns och ett bidrag till vad organisationerna gör är en förbättring jämfört med nuvarande ordning. Att dela upp stödet i dessa två bidrag kan också innebära att stödets fördelning blir mer förutsägbart och därmed underlättar den långsiktiga planeringen och tryggheten för de som är anställda inom organisationerna. När större vikt läggs vid organisationernas utåtriktade arbete minskar också risken för att stödet kan missbrukas av aktörer som skapar föreningar och nätverk enbart för att tillgodoräkna sig bidrag.

Remissyttrande om Statligt stöd till det civila samhället (pdf, 1,2 mb, nytt fönster)

Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering

31 aug 2015

RFSL tillstyrker förslaget att dela nuvarande könstillhörighetslag i två nya lagar: en för förändrat juridiskt kön och en för underlivskirurgi och avlägsnande av könskörtlar. RFSL tillstyrker förslaget till lag om ändring av juridiskt kön, dock med tillägget att både medborgare och personer folkbokförda i Sverige ska kunna förändra sitt juridiska kön. RFSL tillstyrker i huvudsak förslaget till lag om tillståndsprövning av vissa ingrepp i könsorganen och avlägsnande av könskörtlar, dock inte förslaget om att fortsatt kräva en tillståndsprövning genomförd av Socialstyrelsen. RFSL tillstyrker i huvudsak förslaget till lag om ändring av steriliseringslagen, dock inte förslaget om att fortsatt kräva en tillståndsprövning genomförd av Socialstyrelsen. RFSL tillstyrker i sin helhet förslaget till lag om ändring i socialtjänstlagen. RFSL tillstyrker i sin helhet förslaget till lag om ändring i föräldrabalken. RFSL vill framhålla att det krävs extra resurser och utbildning inom socialtjänsten och i den könskorrigerande vården för att förslaget ska kunna genomföras i praktiken.

Remissyttrande om SOU 2014:91 – Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering (pdf, 1,2 mb, nytt fönster)

Ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern

1 april 2015

RFSL sympatiserar med den politiska ambitionen att skapa ett mer jämnt fördelat uttag av föräldraförsäkringen mellan föräldrar oavsett om dessa lever i ett olikkönat tvåsamt förhållande eller i någon form av stjärnfamilj. RFSL tror dock att den väg som föreslås i promemorian, att reservera ytterligare dagar för vardera föräldern, riskerar att skapa ytterligare svårigheter för stjärnfamiljer när färre dagar finns att fördela fritt för vardera föräldern, oavsett hur många dessa föräldrar är. Regeringen bör därför om den väljer att gå vidare med förslaget fördjupa analysen av hur stjärnfamiljers intressen kan tillgodoses inom ramen för en mer individualiserad föräldraförsäkring. Ingå i ett sådant analysarbete bör frågan om hur ökad jämställdhet i fördelning av föräldraledighetsdagarna kan uppnås utan att stjärnfamiljers vardag begränsas mer än andra familjers.

Remissyttrande Ds 2015:8 – Ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern (pdf, 207 kb, nytt fönster)

Offentlighet och sekretess för uppgifter i domstolsavgöranden

15 dec 2014

Tilltron till domstolsväsendet är av yttersta vikt i en rättsstat; att det finns en långtgående offentlig insyn i domstolarnas verksamhet är därför en nödvändighet. Det finns dock även tillfällen där offentlig insyn snarare urholkar tilltron till rättsväsendet och riskerar leda till (ytterligare) utsatthet och sekundär viktimisering av redan utsatta grupper. RFSL välkomnar därför det förtydligande som promemorian föreslår vad gäller fortsatt sekretess för identitetsuppgifter för personer som förekommer i ett domstolsförfarande. RFSL lyfter i detta remissyttrande särskilt upp vikten av att beakta sekretessfrågor när transpersoner förekommer i domstolsförfaranden på något vis samt gällande hiv-status.

Offentlighet och sekretess för uppgifter i domstolsavgöranden (Ds 2014:33) (pdf, 143 kb, nytt fönster)

Våld i nära relationer – en folkhälsofråga Förslag för ett effektivare arbete.

31 okt 2014

I uppdraget till den nationella samordnaren betonas att hbtq-perspektivet ska beaktas. Vidare har hbtq-personer lyfts fram som en särskilt sårbar grupp i de senaste årens satsningar mot våld i nära relationer, vilket samordnaren även lyfter fram i betänkandet. Det är därför anmärkningsvärt att den nationella samordnaren väljer bort våldsutsatta hbtq-personer från sitt uppdrag och överlämnar åt andra myndigheter att ”identifiera de ytterligare åtgärder som behövs för att förbättra situationen för hbtq-personer som utsätts för våld i nära relationer”. Problemet förstärks då den statliga hbt-strategi som samordnaren refererar till utgår från att detta betänkande skulle ha beaktat utsatta hbtq-personers behov.

Våld i nära relationer – en folkhälsofråga Förslag för ett effektivare arbete. SOU 2014:49 (pdf, 131 kb, nytt fönster)

Delbetänkande av utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet.

Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor.

3 okt 2014

RFSL välkomnar med glädje förslaget att ge ensamstående tillgång till assisterad befruktning i den svenska sjukvården och konstaterar att detta kommer att kunna ge fler människor möjlighet att bilda familj som de själva önskar, och samtidigt ge fler barn möjlighet att om de önskar få kännedom om sitt genetiska ursprung. RFSL vill också uttrycka en förhoppning om att detta är den första av flera nödvändiga förändringar av den svenska familjepolitiken. Föräldrabalken borde generellt ses över ut bland annat ett hbtq-perspektiv, för att säkerställa en familjepolitik där alla behandlas lika, oavsett relationsstatus, sexuell läggning och kön och där människors könsidentitet respekteras också då de blivit föräldrar.

SOU 2014:29 Remissvar RFSL – Delbetänkande av utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet. Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor (pdf, 222 kb, nytt fönster)

Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering

24 sept 2014

RFSL delar inte utredningens bedömning om att alla former av mobbning och kränkningar är likvärdiga. Mobbning är naturligtvis alltid oacceptabelt och ska motarbetas oavsett vem som utsätts och varför, men det finns också anledning att särskilt uppmärksamma mobbning som har till exempel rasistiska eller transfoba motiv. Det är ju för att vi har uppmärksammat att människor kan utsättas för diskriminering och annan förtryckande behandling på grund av till exempel sin sexuella läggning eller könsidentitet, som vi infört diskrimineringslagen, men också straffskärpningsregeln och det särskilda brottet hets mot folkgrupp.  Att i regleringen om aktiva åtgärder inte erkänna att kränkning med anledning av någon av diskrimineringsgrunderna är en allvarligare kränkning står i strid med överväganden i övrig lagstiftning.

Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering (pdf, 137 kb, nytt fönster)

Assisterad befruktning. Uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden

29 aug 2014

I och med att tvångssteriliseringarna av transpersoner har upphört kommer allt fler personer med ägg att inte definiera sig som kvinnor och fler personer med spermier inte att definiera sig som män. Därför är det viktigt att SKL väljer att formulera sina råd utifrån vad de syftar på, om personen har ägg eller spermier. RFSL förordar här att tala om person med livmoder, person med spermier, person med ägg o.s.v. RFSL anser också att alla avgifter som endast åläggs samkönade par under barnlöshetsbehandling omedelbart bör tas bort.

Assisterad befruktning. Uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden – maj 2014 (Dnr: 12/0877) (pdf, 213 kb, nytt fönster)

Genomförande av brottsofferdirektivet

21 aug 2014

RFSL arbetar aktivt med att stödja brottsoffer, främst genom en egen brottsofferjour, men även genom att bidra till kunskapsuppbyggnad hos andra parter. Vi välkomnar det arbete som bedrivs för att stärka brottsoffrens ställning och förbättra det stöd som brottsoffer och deras anhöriga erbjuds. Överlag präglas Brottsofferdirektivet samt promemorians analys och förslag av ett heteronormativt cisperspektiv. Om detta perspektiv även kommer prägla regeringens genomförande av direktivet kommer detta allvarligt försvåra möjligheterna för brottsoffer som inte är heterosexuella eller cispersoner att få ett fullgott och likvärdigt stöd. RFSL vill stryka under att det inte finns någonting som förhindrar att Sverige går längre i arbetet med att stödja brottsoffren och deras anhöriga än vad direktivet föreskriver.

Genomförande av brottsofferdirektivet (Ju2014/3367/DOM) (pdf, 146 kb, nytt fönster)

Nationellt kunskapsstöd för vård och behandling av personer med könsdysfori

26 maj 2014

RFSL Ungdom och RFSL välkomnar Socialstyrelsens förslag till Nationellt kunskapsstöd för vård och behandling av personer med könsdysfori. Socialstyrelsen presenterar ett i huvudsak väl genomarbetat förslag som tyder på en god förståelse för att aktiva åtgärder behövs för att förbättra hälsosituationen bland personer som behöver könskorrigerande vård. Socialstyrelsen vill bland annat göra vården tillgänglig för fler, förbättra den och säkerställa en mer likvärdig vård i hela landet. Kunskapsstödet bekräftar därmed det vårdbehov som finns bland andra personer i den berörda gruppen än transsexuella.

Yttrande över Nationellt kunskapsstöd för  vård och behandling av personer med  könsdysfori (Dnr 3.7‐8732/2014) (pdf, 183 kb, nytt fönster)

Allmänna råd med kommentarer för fritidshem

9 maj 2014

Genomgående i texten används begreppet vårdnadshavare. I många familjer finns fler än två föräldrar och ett barn kan ha sociala föräldrar som inte anses vara vårdnadshavare enligt lagstiftningen. RFSL menar att det i råden bör avspeglas att det i vissa familjekonstellationer kan förekomma fler än två vuxna som innehar ett föräldraansvar, något som inte sällan är fallet inom hbtqpersoners familjebildningar (även kallade regnbågsfamiljer).

Allmänna råd med kommentarer för fritidshem (pdf, 128 kb, nytt fönster)

Särskilt ömmande omständigheter

19 feb 2014

RFSL tillstyrker de lagändringar som föreslås i promemorian och välkomnar att barnrättsperspektivet därigenom stärks. RFSL menar dock att begreppet ”särskilt ömmande omständigheter” i 5 kap. 6 § UtlL också bör göras tillämpligt på hbtq-flyktingar.

Särskilt ömmande omständigheter (Ds 2014:5) (pdf, 114 kb, nytt fönster)

Regeringens biståndspolitiska plattform

12 feb 2014

Enligt den senare är det övergripande målet att ”hbt-personer ska kunna förbättra sina levnadsvillkor i de länder där Sverige bedriver utvecklingssamarbete”. För att denna vision ska översättas i konkret arbete krävs att hbtqpersoners rättigheter är ett perspektiv som uttryckligen nämns alla relevanta styrdokument och skrivelser, särskilt eftersom det inte längre finns någon hbtqhandlingsplan för Sida. RFSL menar därför att ytterligare integrering av hbtqperspektivet i biståndsplattformen är nödvändig för att inte riskera att detta glöms bort i initiativ eller av aktörer som inte har för vana att tänka in denna grupp i formuleringar av mer generella ordalag.

Regeringens biståndspolitiska plattform (pdf, 127 kb, nytt fönster)

Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer

27 jan 2014

RFSL anser att vid genomförande av föreskrifter och allmänna råd på området våld i nära relationer bör samtliga sju diskrimineringsgrunder uppmärksammas som viktiga aspekter av olika förutsättningar och möjligheter att få god hjälp. Specifikt vill RFSL lyfta fram att även könsidentitet och/eller könsuttryck måste finnas med uppräkningen av ”de särskilda behov som en våldutsatt kan ha på grund av” i stycket Stöd och hjälp enligt 5 kap. 11 § SoL. RFSL som företrädare för hbtq-personer (homosexuella, bisexuella, transpersoner och andra personer med queera uttryck och identiteter) vill också peka på de specifika behov av utbildning som krävs för att ge gruppen ett likvärdigt bemötande. Specifikt inriktade insatser behövs också på flera områden, som skyddat boende för män och transpersoner och unga hbtqpersoner utsatta för hedersrelaterat våld.

Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (pdf, 135 kb, nytt fönster)

Genomförande av det omarbetade skyddsgrundsdirektivet

20 jan 2014

RFSL välkomnar att det omarbetade skyddsgrundsdirektivet innehåller en bestämmelse om att det ska tas hänsyn till könsrelaterade aspekter, inbegripet könsidentitet. Även om gällande svensk rätt innebär att transpersoner anses tillhöra en viss samhällsgrupp enligt Genèvekonventionens flyktingdefinition är kunskaperna om transpersoners situation i asylärenden fortfarande i hög utsträckning begränsad. RFSL vill därför särskilt betona vikten av att rättssäkerheten för asylsökande transpersoner förbättras.

Genomförande av det omarbetade skyddsgrundsdirektivet (Ds 2013:72) (pdf, 114 kb, nytt fönster)

En ny lag om personnamn

22 nov 2013

En persons namn, i synnerhet förnamnet, utgör en del av en persons identitet som ovillkorligen måste respekteras. Ett namn som inte upplevs överensstämma med en persons identitet, såsom en persons könsidentitet, måste, utan att lagen ställer hinder i vägen, kunna ändras. RFSL menar att rätten till ett förnamn som överensstämmer med en persons könsidentitet kan betraktas som en mänsklig rättighet. I Yogyakarta-principerna, som är av en expertgrupp utarbetade principer om tillämpning av det internationella skyddet av de mänskliga rättigheterna vad gäller sexuell läggning och könsidentitet, återfinns under princip 3 ”Rätten till erkännande inför lagen” ett konstaterande att alla länder måste vidta alla nödvändiga rättsliga, administrativa och andra åtgärder för att se till att det finns förfaranden i vilka alla identitetshandlingar som tillhandahålls av staten som anger en persons kön – inklusive födelseattester, pass, registreringsuppgifter om väljare och andra dokument – speglar personens i grunden egendefinierade könsidentitet.

En ny lag om personnamn SOU 2013:35 (pdf, 138 kb, nytt fönster)

Allmänna råd med kommentarer för förskolan

31 okt 2013

Det finns en rik mångfald av olika familjeformer. RFSL menar att det bör avspeglas i ”Inledning” under stycket ”Föräldrar och vårdnadshavare” (sid 3) att det i vissa familjekonstellationer kan förekomma fler än två vuxna som innehar ett föräldraansvar, något som inte sällan är fallet inom hbtq-personers familjebildningar (även kallade regnbågsfamiljer). I stycket förekommer beskrivningen ”båda föräldrarna”, vilket pekar på en inställning om att antalet föräldrar inte skulle kunna vara fler än två personer. I verkligheten växer många barn upp i familjer där fler än två personer uttalat är föräldrar. RFSL föreslår att styckets andra mening i stället får följande lydelse: Barn står under vårdnad av två föräldrar eller en av dem … Därutöver skulle följande mening kunna infogas före styckets näst sista mening (som börjar Den förälder som inte …): I många familjer finns fler än två föräldrar och ett barn kan ha sociala föräldrar som inte anses vara vårdnadshavare enligt lagstiftningen.

Allmänna råd med kommentarer för förskolan (dnr 2010:00166) (pdf, 128 kb, nytt fönster)

Medieetik och självsanering – skiss till en vidgad och stärkt prövning

4 juli 2013

RFSL anser att ett fungerande medieetiskt system är av största vikt. Detta särskilt med hänsyn till den personliga integriteten och skyddet av privatlivet för de personer, hbtq-personer (homosexuella, bisexuella, transpersoner och andra personer med queera uttryck och identiteter), vars rättigheter RFSL särskilt bevakar. RFSL välkomnar diskussion och debatt om dessa frågor och ställer sig på så sätt positiva till Utgivarnas initiativ. RFSL hoppas även att mediebranschen, utifrån denna utredning, kan komma vidare i sin strävan efter ett mer heltäckande och självsanerande medieetiskt system.

Medieetik och självsanering – skiss till en vidgad och stärkt prövning (pdf, 135 kb, nytt fönster)

Ansökan om skadestånd för  tvångssterilisering

24 juni 2013

Att få stopp på tvångssteriliseringarna av personer som vill byta juridiskt kön har varit en av den svenska transrörelsens mest prioriterade frågor under lång tid. Det har varit ett lagkrav som ställt människor inför ett omöjligt ”val”; ett val som inte i praktiken var något val. Människor har tvingats välja mellan att få sin könsidentitet juridiskt erkänd och därmed tillgång till exempelvis id­kort med korrekt juridiskt kön, men förlora sin reproduktiva förmåga, eller att behålla sin reproduktiva förmåga och slippa genomgå oönskade kirurgiska ingrepp, men få leva med den utsatthet och psykiska påfrestning som en felaktig juridisk könstillhörighet innebär.

Ansökan om skadestånd för tvångssterilisering på grund av steriliseringskravet i lag (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall (könstillhörighetslagen) (pdf, 362 kb, nytt fönster)

Främlingsfienden inom oss

17 juni 2013

RFSL tillstyrker utredningens förslag om att DO ska bredda sin verksamhet till att få en samordnande roll för arbetet mot främlingsfientlighet och rasism. Vi vill dock också betona att det konkreta arbetet med diskrimineringsfall ofta utförs effektivare på lokal nivå av antidiskrimineringsbyråer. Ett brett nätverk av statliga myndigheter, Sveriges kommuner och landsting – SKL, forskare och företrädare för civilsamhället, inklusive antidiskrimineringsbyråerna och organisationer som organiserar de berörda grupperna, kan utgöra ett bra stöd till DO och ge en bred kunskapsbas.

Främlingsfienden inom oss (SOU 2012:74) (pdf, 139 kb, nytt fönster)

Hemställan till regeringen om att personer som tvångssteriliserats för att få ändrad könstillhörighet fastställd ges rätt till ersättning

21 maj 2013

Riksdagen beslutar den 22 maj att kravet på sterilisering och förbudet mot bibehållen fortplantningsförmåga vid ändring av könstillhörighet tas bort i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall. Detta i enlighet med den proposition i frågan regeringen lagt fram. RFSL välkomnar att transpersoner som vill ändra juridisk könstillhörighet, och genomgå könskorrigerande ingrepp, inte längre behöver utsättas för ett oåterkalleligt ingrepp som berövar dem deras fortplantningsförmåga. Vi beklagar dock samtidigt att detta krav i lagen bibehållits så länge som till 2013 och att staten därmed åsamkat ett stort antal personer omfattande skada.

Hemställan till regeringen om att personer som tvångssteriliserats för att få ändrad könstillhörighet fastställd ges rätt till ersättning (pdf, 112 kb, nytt fönster)

En tydligare organisation för Säkerhetspolisen

15 mars 2013

Säkerhetspolisen och den öppna polisen samverkar och samarbetar i olika hög grad. Frånvaron av strukturerade hot- och riskbedömningar inom polisen anser RFSL vara ett allvarligt problem. Kommittén menar, som sagt, att den inte har uppfattat det som sin uppgift att i något avseende förändra Säkerhetspolisens uppdrag. Vi vill därför understryka att vi menar Säkerhetspolisens uppdrag borde ses över som en konsekvens av den nya organisationen. Detta gäller i synnerhet Förordning (2002:1050) med instruktion för Säkerhetspolisen, där vikten av samverkan mellan Säkerhetspolisen och den öppna polisen i fråga om hot- och riskbedömningar, i synnerhet i relation till hatbrott, borde framhävas och förtydligas.

En tydligare organisation för Säkerhetspolisen (SOU 2012:77) (pdf, 125 kb, nytt fönster)

Sveriges tillträde till Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet samt vissa frågor om kontaktförbud avseende gemensam bostad

28 feb 2013

I promemorian föreslås en lagändring i lagen om kontaktförbud när det gäller kontaktförbud avseende gemensam bostad. Det föreslås att den risk för brott mot person som krävs för utfärdande av kontaktförbud avseende gemensam bostad inte längre ska behöva vara påtaglig. RFSL menar att denna föreslagna lagändring stärker brottsoffrets ställning och ställer sig därför positivt till genomförande av en sådan lagändring.

Sveriges tillträde till Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet samt vissa frågor om kontaktförbud avseende gemensam bostad (Ds 2012:52) (pdf, 139 kb, nytt fönster)

En ny modell för statlig utvärdering

21 feb 2013

RFSL ställer sig bakom förslaget att tydligare koppla utvärderingarna till syftena, men vill samtidigt lyfta in perspektivet tydligare kring särskilt utsatta gruppers behov. RFSL menar det är extra viktigt att minoriteter i samhället, bland annat hbtq-personer, får tillgång till folkbildning utifrån deras situation och behov och ges en ökad delaktighet i utformandet av kultur. Därför bör utvärderingarna särskilt beakta hur minoriteter fått ökad delaktighet i samhället och kulturen genom folkbildningen. RFSL önskar även att uppföljningsansvaret ska förtydligas så att de nya medborgargrupper som folkbildningen vill nå ut till definieras ytterligare.

En ny modell för statlig utvärdering (SOU 2012:72) (pdf, 122 kb, nytt fönster)

En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet

21 jan 2013

De förslag om den framtida myndighetsstrukturen inom vård- och omsorgssektorn som presenteras är av stort intresse för RFSL. Genomförande av hela eller delar av förslaget kommer att påverka RFSL:s arbete och myndighetsarbetet med hbt-personers hälsa, i synnerhet hivpreventionen, och det nu pågående arbetet med att reformera vården för transpersoner. RFSL är positivt inställt till den föreslagna omorganisationen, att Statens Folkhälsoinstitut och Smittskyddsinstitutet slås ihop, tillsammans med Socialstyrelsens uppgifter inom områdena folk- och miljöhälsorapportering, men vill även peka på risker en sådan sammanslagning kan innebära.

En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet (Ds 2012:49) (pdf, 133 kb, nytt fönster)

Nya villkor för public service

21 jan 2013

RFSL tar inte ställning till utredningens förslag i stort utan väljer att lämna synpunkter på de delar som handlar om det utredningen kallar minoriteter, mångfald och spegling i dess kapitel 4 och 8. RFSL föreslår en tydligare skrivning angående förslaget om ett villkor i sändningstillstånden för SVT och SR att verksamheten ”ska bedrivas utifrån ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv”, i vilken det tydliggörs aspekter som ett mångfaldsperspektiv bör inbegripa.

Nya villkor för public service SOU 2012:59 (pdf, 124 kb, nytt fönster)

Avskaffande av steriliseringskrav som villkor för ändrad könstillhörighet

16 jan 2013

RFSL välkomnar de föreslagna ändringarna i Lagen om fastställande av könstillhörighet i vissa fall (1972:119), där steriliseringskravet avskaffas, samt förslaget till lag (2009:400) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen. RFSL har arbetat för att steriliseringskravet ska avskaffas i många år och ser fram emot att detta nu äntligen förändras i lagtext.

Avskaffande av steriliseringskrav som villkor för ändrad könstillhörighet Ds 2012:46 (pdf, 162 kb, nytt fönster)

En översyn av tryck- och yttrandefriheten

19 dec 2012

RFSL förordar, med hänvisning till ovanstående, att regeringen snarast bör återkomma med lagstiftningsförslag som gör att även transpersoner skyddas mot hets i brottsbalken respektive tryckfrihetsförordningen. Vi kan även konstatera att det, med ledning av de särskilda yttrandena till föreliggande betänkande, skulle finnas en bred riksdagsmajoritet för en sådan lagändring.

En översyn av tryck- och yttrandefriheten SOU 2012:55 (pdf, 154 kb, nytt fönster)

Grovt sexuellt övergrepp mot barn

12 nov 2012

RFSL menar att samlag bör avlägsnas som jämförelsenorm för brottet våldtäkt mot barn. Detta bl.a. eftersom det sannolikt skulle medföra att det i fler fall än idag skulle gå att döma gärningsmän för det, i jämförelse med brotten sexuellt övergrepp mot barn och grovt sexuellt övergrepp mot barn, grövre brottet våldtäkt mot barn. RFSL tillstyrker den i promemorian föreslagna nya lydelsen i 6 kap. 6 § brottsbalken av brottet grovt sexuellt övergrepp mot barn.

Remissyttrande över promemorian Grovt sexuellt övergrepp mot barn (6 kap. 6 § andra stycket brottsbalken) (pdf, 128 kb, nytt fönster)

Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd

5 nov 2012

Då RFSL är en organisation som arbetar för mänskliga rättigheter är det självklart att RFSL strävar efter att alla människor ska ha möjlighet till att uppnå en god hälsa och att rätten till hälso- och sjukvård utan restriktioner ska vara säkrad. RFSL välkomnar därmed initiativet att utöka rätten till hälso- och sjukvård för fler. Vi välkomnar och stödjer förslagen att alla barn ska ha samma rättighet till fullständig subventionerad hälso- och sjukvård, att alla får rätt till preventivmedelsrådgivning, mödrahälsovård och vård vid abort. Förslaget att provtagning och behandling för sjukdomar som omfattas av smittskyddslagen blir kostnadsfritt tillgänglig för alla välkomnas särskilt. För att minska spridningen av sexuellt överförbara sjukdomar i samhället är det av största vikt att alla som vistas i landet har möjlighet att testa sig och få behandling. För individen är det självklart också väsentligt att denne erbjuds adekvat vård för att kunna behålla så god hälsa som möjligt.

Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd (DS 2012:36) (pdf, 124 kb, nytt fönster)

En ny brottsskadelag

21 okt 2012

RFSL har granskat betänkandet främst utifrån ett hatbrottsperspektiv, vilket innebär att fokus ligger på hur föreslagna eller uteblivna ändringar kan påverka brottsutsatta hbtq-personer (homosexuella, bisexuella, transpersoner och andra personer med queera uttryck och identiteter). RFSL har lagt särskild tonvikt på resonemanget i kapitel 6 huruvida rätten till brottsskadeersättningen för kränkning ska utvidgas till vissa ärekränkningsbrott, samt kapitel 7 rörande om att eventuellt lindra brottsoffrets skyldighet att på egen hand kräva betalning av den skadeståndsskyldige.

Remissyttrande En ny brottsskadelag – SOU 2012:26 (pdf, 140 kb, nytt fönster)

Gör det enklare!

28 sept 2012

RFSL uppskattar att regeringen tydligt uttalat att utanförskap anses vara ett hot mot folkhälsan. Däremot kan vi konstatera att ur folkhälsosynpunkt är det otillräckligt att enbart förebygga ohälsa genom att identifiera riskgrupper, riskfaktorer och – situationer utan att samtidigt följa upp med konkreta insatser och åtgärder riktad mot de riskgrupper som folkhälsopropositionen beskriver. Det är oklart om detta faller in under Statens Folkhälsoinstituts mandat, eller är kommuner och landstings ansvar. RFSL upplever ett i allmänhet bristande ansvar för svensk folkhälsopolitik idag och i synnerhet de särskilda utmaningar som är kopplade till hbt-personers hälsa.

Yttrande över betänkandet Gör det enklare! (SOU 2012:33) (pdf, 153 kb, nytt fönster)

Fridskränkningsbrotten och egenmäktighet med barn

27 april 2012

Generellt sett anser RFSL att det är högst problematiskt att utredningen saknar en definition av man och kvinna. Överlag saknas information om sexuell läggning och könsidentitet hos brottsoffer och gärningsperson, varför det inte är möjligt att göra någon bedömning av antalet hbt-personer som eventuellt ingår i det underlag utredningen haft tillgång till. RFSL anser det är otillfredsställande att BRÅ inte för statistik avseende relationen mellan parterna inom ramen för fridskränkningsbrotten. Det gör att våld i hbt-relationer osynliggörs. I det fall utredningen granskat ett urval domar, från 2009, konstateras att ingen dom avser brott inom en samkönad relation. Utredningen konstaterar att genom ”införandet av fridskränkningsbrotten har också åstadkommits en generell höjning av straffvärdet för upprepade brott i nära relationer” (s. 89). RFSL välkomnar att det blivit lättare att döma för upprepade brott i nära relationer, men ifrågasätter att det går att konstatera att så blivit fallet även när det gäller upprepade brott i hbt-relationer.

Fridskränkningsbrotten och egenmäktighet med barn, SOU 2011:85 (pdf, 128 kb, nytt fönster)

Nationell handlingsplan mot hiv och andra STI bland homo och bisexuella män och andra män som har sex med män (MSM)

30 jan 2012

RFSL anser att handlingsplanen mycket tydligare borde beskriva det epidemilogiska läget som finns i Sverige. Som vi vet av statistiken är det bland män som har sex med män den inhemska virusöverförningen är som störst. Våra erfarenheter är att detta inte tas riktigt på allvar i utvecklingen av insatser lokalt. Vi menar därför att planen, på alla lämpliga ställen, måste understryka det faktum att gruppen står för majoriteten av den inhemska virusöverförningen och att gruppen är essentiell att nå om man verkligen menar allvar med att reducera den inhemska virusöverförningen innan 2016.

Yttrande avseende utkast till Nationell handlingsplan mot hiv och andra STI bland homooch bisexuella män och andra män som har sex med män (MSM) 2012-2016. Diarienummer 847/2011 (pdf, 174 kb, nytt fönster)

Rätten att få åldras tillsammans – en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen

19 dec 2011

RFSL instämmer i det förslag som presenteras i betänkandet och ser att det skulle förbättra förutsättningarna för ett värdigt åldrande. Dock vill vi lägga fram några kompletteringar och frågeställningar inom några olika områden som betänkandet aktualiserar. Dessa fördelas in under rubrikerna varaktighet, tvåsamhet, diskriminering samt oberoende och utvecklas nedan.

Yttrande avseende betänkandet Ds 2011:33 – Rätten att få åldras tillsammans – en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen (pdf, 133 kb, nytt fönster)

Fortsatt förälder – om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull

31 okt 2011

Att själv få välja hur ens familjebildning ska se ut är en mänsklig rättighet som slås fast i både FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (artikel 16) och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna (artikel 12). Lagstiftningen måste ta hänsyn till existerande familjeformer, inte minst med hänsyn till barn som föds, och inte missgynna en sorts familjebildning framför någon annan. RFSL välkomnar utredningens syfte att anpassa de familjeekonomiska stöden till dagens familjebildning, där särlevande föräldrar är vanligt.

Fortsatt förälder – om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull, SOU 2011:51 (pdf, 138 kb, nytt fönster)

Samlat, genomtänkt och uthålligt?

31 okt 2011

RFSL instämmer i stort med de förslag som presenteras i betänkandet med nedan angivna tillägg/ändringar. Vi vill framhålla att efterlevandet av de mänskliga rättigheterna måste anses vara en av ett samhälles viktigaste grundpelare. RFSL menar därför att det är av största vikt att regeringen, inför framtagandet av nästa handlingsplan för arbetet med efterlevandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige, tar till sig av den kritik och de förslag som framförs i betänkandet, med de tillägg/ändringar som nedan föreslås.

Yttrande avseende betänkandet SOU 2011:29 – Samlat, genomtänkt och uthålligt? (pdf, 152 kb, nytt fönster)

Hetslagstiftningen och transpersoner

9 sept 2011

En reformerad hetslagstiftning skulle ge transpersoner en ökad känsla av samhälleligt skydd och stöd. Det skulle sända ut en viktig signal om att brott mot transpersoner betraktas som lika allvarliga som hets och hatbrott mot andra personer baserat på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning. Sverige ska inte vara ett land där kränkningar av transpersoner accepteras.

Hetslagstiftningen och transpersoner (pdf, 131 kb, nytt fönster)

Promemoria med utkast till lagrådsremiss: Skydd för enskilds identitet i domar och beslut

9 sept 2011

RFSL skulle önska en fortsatt diskussion om vad ett domslut bör innefatta. Eftersom det inte är möjligt att sekretessbelägga andra uppgifter än de som riskerar att avslöja identiteten på målsäganden, anser RFSL att uppgifter om parternas sexuella läggning, könsidentitet och hivstatus i största möjliga utsträckning bör undvikas i ett domslut. Hotbilden för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med hiv är fortfarande stor och att bära på en hivinfektion innebär dessutom ett stigma som sträcker sig bortom en fysisk hotbild.

Remissvar: Promemoria med utkast till lagrådsremiss: Skydd för enskilds identitet i domar och beslut (pdf, 305 kb, nytt fönster)

Förslag till rådets förordning om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål om makars förmögenhetsförhållanden

Förslag till rådets förordning om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap

21 juni 2011

RFSL [vill] påpeka att utan någon förordning på detta område, vilket ju är fallet idag, blir följden att flertalet samkönade par som är gifta eller registrerade partners förlorar sina rättigheter som gifta eller registrerade partners när de flyttar från landet där äktenskapet eller partnerskapet ingicks till ett EU-land. RFSL välkomnar därför de förbättringar som de två föreslagna förordningarna skulle medföra för samkönade par och förutsätter att den svenska regeringen, i de fortsatta förhandlingarna, på ett konstruktivt sätt säkerställer att förordningarna kan antas utan försämringar i förhållande till de presenterade förslagen.

Remissyttrande över Förslag till rådets förordning om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål om makars förmögenhetsförhållanden, och Förslag till rådets förordning om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap (pdf, 144 kb, nytt fönster)

Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter

1 april 2011

RFSL instämmer i stort med de förslag som presenteras i utredningens betänkande. Delegationen för mänskliga rättigheter har utgått ifrån ett perspektiv på arbetet med de mänskliga rättigheterna som i stort sett stämmer överens med RFSL:s perspektiv på saken. Efterlevandet av de mänskliga rättigheterna måste anses vara en av ett samhälles viktigaste grundpelare. RFSL menar därför att det är av största vikt att de förslag som framförs i betänkandet, med de tillägg och ändringar som nedan föreslås, genomförs. Detta som ett led i det löpande arbetet med att säkerställa att de mänskliga rättigheterna efterlevs i Sverige.

Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter – SOU 2010:70 (pdf, 174 kb, nytt fönster)

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens utredning och fastställande av föräldraskap respektive Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens utredning och fastställande av faderskap

31 mars 2011

RFSL ser […] med oro på det faktum att det uppstått problem för vissa kvinnliga samkönade par att få igenom den ena partnerns närståendeadoption av ett gemensamt barn som tillkommit genom assisterad befruktning. RFSL menar att det viktigaste för ett barns bästa är att de föräldrar som vill vara föräldrar också tillåts vara det. Det kan inte vara en socialnämnds uppgift att försöka lägga hinder i vägen för en önskan om närståendeadoption genom att exempelvis ifrågasätta lämnade uppgifter om hur barnet kommit till eller att förlänga en utredning om fastställande av faderskap i sådana fall. RFSL råder därför Socialstyrelsen att komplettera föreskrifterna och allmänna råden om socialnämndens utredning och fastställande av faderskap med relevant vägledning i de fall då barnet tillkommit genom assisterad befruktning

SOSFS 2007:4, SOSFS 2004:16 (pdf, 119 kb, nytt fönster)

Sexualbrottslagstiftningen utvärdering och reformförslag

11 mars 2011

RFSL anser att det finns tillräckligt tungt vägande skäl för att bristande samtycke ska kunna utgöra rekvisit för sexualbrott, särskilt mot bakgrund av att det kan leda till att brottsoffer blir bättre bemötta av polis och rättsväsende så tillvida att offrets upplevelse inte riskerar bli ifrågasatt eller avfärdad på samma sätt. RFSL ställer sig därför positivt till utredningens förslag om införande av det nya brottet sexuellt övergrepp med bristande samtycke som rekvisit och stödjer därmed också utredningens förslag om att inte införa samtycke som rekvisit för brottet våldtäkt. Detta då sannolikt ökat fokus på brottsoffrets beteende i den rättsliga processen inte är önskvärt.

Sexualbrottslagstiftningen utvärdering och reformförslag – SOU 2010:71 (pdf, 155 kb, nytt fönster)

Transsexuella och övriga personer med könsidentitetsstörningar

20 nov 2010

RFSL vill framhålla att det är ytterst viktigt att Sverige snarast får en lagstiftning, praxis och behandlingsmodell för alla transpersoner som står i samklang med de olika internationella konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige genom avtal förbundit sig att följa. Vi vill även påtala det angelägna i att de diagnoser som ligger till grund för behandling av transpersoner som söker vård omedelbart flyttas från avsnittet Psykiatriska sjukdomar och störningar i KSH97 och till ett annat avsnitt och befrias från stigmatiserande och patologiserande språkbruk.

Remissvar: Transsexuella och övriga personer med könsidentitetsstörningar (pdf, 203 kb, nytt fönster)

Förbud mot köp av sexuell tjänst

25 okt 2010

RFSL instämmer i att det är nödvändigt med ett fortsatt och uthålligt socialt arbete. De yrkesgrupper som arbetar med personer som finns i prostitutionen måste tillförsäkras ökad kunskap som inkluderar hbt-kompetens och normkritiskt tänkande, för att kunna möta olika personers behov av hjälp och stöd. Med hänvisning till våra kommentarer på utvärderingen vill vi betona vikten av ett socialt arbete som utgår ifrån personers egenupplevda erfarenheter och varierade behov. Som belysts så saknas i hög omfattning insatser som riktas mot gruppen hbt-personer i allmänhet. Vi vill särskilt lyfta fram män som säljer sex till män, hbt-ungdomar och transpersoner eftersom riktade insatser mot dessa målgrupper hitintills inte funnits.

Förbud mot köp av sexuell tjänst – En utvärdering 1999-2008, SOU 2010:49 (pdf, 174 kb, nytt fönster)