RFSL:s kurser

Certifiering och utbildningRFSLFoto: Eveline Johnsson


Just nu: Gå vår halvdagskurs ”Inkluderande arbetsmiljö” Begränsat antal platser, först till kvarn gäller!Vill er arbetsplats bli hbtq-certifierade? På den här sidan presenterar vi RFSL:s kortare kurser, vill ni bli Hbtqi-certifierade, läs här.


RFSL erbjuder flera kortare föreläsningar med olika fokus som enkelt kan kombineras till kompletta utbildningspaket. Dessa kortare utbildningar syftar till att ge övergripande hbtqi-relevant kunskap och tjänar som inspiration till vidare likabehandlingsarbete. Alla kurser är valbara och kan kombineras, förutom “Introduktion till hbtqi och normkritik” som måste ingå i alla utbildningspaket.

Vi har kurser inom följande områden:

 • Introduktion till hbtqi och normkritik
 • Inkluderande arbetsmiljö
 • En verksamhet för alla – normer och bemötande 
 • Ramar för likabehandling – diskrimineringslagen i praktiken
 • Hbtqi-personers hälsa och livsvillkor
 • Idrott för alla
 • Kommunikation som når fler 
 • Hbtqi och LSS
 • Våldsutsatthet ur ett hbtqi-perspektiv
 • Hbtqi och asylprocessen

i
Introduktion till hbtq och normkritik – föreläsning 1 h

Under den här föreläsningen får deltagarna grundläggande kunskap om normer som påverkar oss i samhället, med särskilt fokus på normer kring könsidentitet, könsuttryck och sexualitet. Vi går igenom relevanta begrepp som rör normer, normkritik och hbtqi.

Passar för: Alla verksamheter.


Övriga kurser

Till dessa kurser passar det att lägga till interaktiva inslag såsom gruppövningar och diskussioner. Detta är möjligt så länge gruppen inte består av fler än 25 deltagare.

Graden av interaktivitet påverkar utbildningstiden: Endast föreläsning – 1,5 h, Föreläsning plus övning – 2 h

Inkluderande arbetsmiljö

Alla som arbetar påverkas av sin arbetsmiljö. Som arbetsgivare har du särskilda skyldigheter när det gäller arbetsmiljön men också olika möjligheter. I den här kursen fokuserar vi på arbetsmiljö utifrån ett hbtqi-perspektiv. Vi ger konkreta tips och idéer för en mer inkluderande arbetsmiljö och deltagarna får kunskap om hur normer kring könsidentitet, könsuttryck och sexualitet kan påverka arbetsplatsen och begränsa hbtqi-personer.

Passar för: Alla arbetsplatser.

En verksamhet för alla – normer och bemötande

Bemötandet har stor betydelse för hur en verksamhet uppfattas. I den här kursen fokuserar vi på hur normer kring könsidentitet, könsuttryck och sexualitet påverkar hur vi bemöter andra. Deltagarna får kunskap om vilka konsekvenser normativt bemötande kan ha för hbtqi-personer samt verktyg för hur arbetsplatsen kan bli mer hbtqi-kompetent i sitt bemötande.

Passar för: Alla yrkesgrupper som möter mycket människor i sitt arbete.

Ramar för likabehandling – diskrimineringslagen i praktiken

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering i arbetslivet och det är arbetsgivarens ansvar att förebygga och motverka diskriminering på arbetet. I den här kursen ges grundläggande kunskap om diskriminering och diskrimineringslagen. Vi går igenom arbetsgivarens lagstadgade krav på aktiva åtgärder för att motverka diskriminering. Deltagarna får också konkreta tips för att främja lika rättigheter på arbetsplatsen och hur det går att få syn på risker och motverka diskriminering.

Passar för: Alla arbetsplatser.

Hbtq-personers hälsa och livsvillkor

Hbtq personer har sämre psykisk och fysisk hälsa än övrig befolkning. I den här kursen presenterar vi hälsoläget och ger förklaringsmodeller till varför det ser ut som det gör. Deltagarna får kunskap om hur normer kring könsidentitet, könsuttryck och sexualitet påverkar människors livsvillkor utifrån minoritetsstress, diskriminering, trakasserier och hatbrott, våld och ohälsa. Deltagarna får också tips och kunskap om främjande och stärkande faktorer.

Passar för: Arbetsplatser inom vård, socialtjänst och andra yrkesgrupper som arbetar med människors hälsa och livsvillkor.

Idrott för alla

Idrottsrörelsen är Sveriges största folkrörelse och har som mål att inkludera alla. I den här kursen fokuserar vi på hur idrottsrörelsen kan bli mer inkluderande för hbtq-personer. Deltagarna får kunskap om idrottsrörelsens utmaningar och hbtqi-personers upplevelser inom idrotten och arbetssätt för att motverka exkludering och trakasserier.

Passar för: Idrottsföreningar och andra verksamheter inom idrottsområdet.

Kommunikation som når fler

Fungerande kommunikation kan vara avgörande för en arbetsplats. I den här kursen tittar vi på hur vi kan skapa en mer inkluderande och normmedveten kommunikation. Deltagarna får kunskap om hur normer kring könsidentitet, könsuttryck och sexualitet påverkar hur vi kommunicerar i text och bild och hur det kan leda till att hbtq-personer osynliggörs eller exkluderas. Kursen ger deltagarna konkreta tips på hur kommunikationen internt och externt kan nå ut till fler.

Passar för: Personer som arbetar med intern eller extern kommunikation på såväl företag, myndighet eller annan verksamhet.

Hbtqi och LSS

I den här utbildningen går vi igenom arbetssätt för en mer inkluderande LSS-verksamhet. Deltagarna får kunskap om hur normer kring funktionalitet samverkar med normer kring könsidentitet, könsuttryck och sexualitet och om utmaningar som möter hbtqi-personer med funktionsvariationer.

Passar för: LSS-verksamheter och andra verksamheter som arbetar med frågor som rör funktionsvariationer.

Våld

I den här utbildningen fokuserar vi på hur normer kring könsidentitet, könsuttryck och sexualitet påverkar hbtqi-personers utsatthet för våld, hatbrott och minoritetsstress.  Deltagarna får kunskap om hbtq-personers utsatthet för våld generellt och i nära relationer. Arbetssätt för att främja hbtqi-personers livsvillkor presenteras.

Passar för: Alla som i sin verksamhet möter utsatta personer  och särskilt för yrkesgrupper som möter våldsutsatta.

Hbtqi och asylprocessen

På många håll i världen utsätts hbtqi-personer för förföljelse och kriminaliserande lagar. Tusentals hbtqi-flyktingar flyr varje år till Europa, och antalet hbtqi-asylsökande i Sverige har ökat de senaste åren. I kursen går juristen igenom asylprocessen för hbtqi-personer, särskilda utmaningar i prövningen av hbtqi-asylskäl, vad som är hbtqi-specifik förföljelse, vilka erfarenheter hbtqi-flyktingar ofta bär på, samt hur olika aktörer som möter hbtqi-asylsökande stötta dem och bidra till en så rättssäker asylprocess som möjligt. Kursinnehållet anpassas till deltagarnas behov. 

Passar för: Alla som möter asylsökande. Särskilt jurister, myndigheter som arbetar med asylsökande, arbetsplatser inom kommun och landsting, t.ex. vårdpersonal, skolpersonal, organisationer och ideellt engagerade.


Paketutbildningar

Självklart kan er verksamhet sätta samman en paketutbildning med flera av våra kortutbildningar utifrån era behov och önskemål. Nedan ger vi förslag på några paket med olika fokus och tänkta målgrupper.

Paketutbildningarnas tid och pris varierar utifrån gruppstorlek samt önskemål och möjlighet till interaktivitet.

För arbetsplatser som vill få en grundläggande kunskap kring hbtqi och ramar för likabehandlingsarbete:

 •     Introduktion till hbtqi och normkritik
 •     Inkluderande arbetsmiljö
 •     Ramar för likabehandling – diskrimineringslagen i praktiken

För yrkesgrupper som arbetar med människor och vill fokusera på ett mer inkluderande bemötande:

 •     Introduktion till hbtqi och normkritik
 •     Inkluderande arbetsmiljö
 •     En verksamhet för alla – normer och bemötande

För vårdverksamheter eller sociala verksamheter som vill få mer kunskap om hbtqi-personers hälsa och livsvillkor:

 •     Introduktion till hbtqi och normkritik
 •     Hbtqi-personers hälsa och livsvillkor
 •     Våldsutsatthet ur ett hbtqi-perspektiv

För vårdverksamheter eller sociala verksamheter som vill utveckla sitt bemötandearbete:

 •     Introduktion till hbtqi och normkritik
 •     Hbtqi-personers hälsa och livsvillkor
 •     En verksamhet för alla – normer och bemötande


Skräddarsydda uppdrag 

Har ni andra behov och önskemål än certifiering, webbutbildning och kurser? Hör av er så hjälper vi er arbetet med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter för hbtqi-personer. 

Exempel på hur vi kan hjälpa er:

o   handleda en arbetsgrupp i arbetet med likabehandlingsplan

o   ta fram ett metodmaterial

o   utforma ett utbildningskoncept

o   ta fram en webbutbildning

o   ge stöd i verksamhetsutveckling eller förändringsprocess


Konsultuppdrag Asylrättsjurist

RFSL:s asylrättsjurist har arbetat många år som offentligt biträde för hbtqi-asylsökande och är specialiserad på asylskälen sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Antalet asylsökande med hbtqi-relaterade asylskäl har ökat de senaste åren, och hbtqi-asylärendena är nästan alltid mångfacetterade, omfattande och uppdragen upplevs som komplicerade av många offentliga biträden. Migrationsmyndigheternas utredning, prövning och bedömning av hbtqi-asylskäl ställer höga krav på biträdets kompetens och den sökande själv.

RFSL:s asylrättsjurist konsulterar i enskilda ärenden. Konsultuppdraget innefattar individuellt anpassad rådgivning i asylärendet, landinformation när detta är relevant, samt hjälper till att etablera kontakt med t.ex. lokala RFSL-avdelningar och hbtqi-organisationer i klientens ursprungsland. Syftet är att ge klienten så stora förutsättningar som möjligt att beviljas den skyddsstatus som hen har rätt till.

Hör av er till oss så diskuterar vi hur vi bäst kan hjälpa er utifrån de behov ni har! utbildning@rfsl.se

Kontakt

Vid frågor om utbildning, hbtq-certifiering eller för prisuppgift kontakta utbildning@rfsl.se.

Taggar:

utbildning