Gemensamma regler för RFSL:s Newcomersverksamhet

De gemensamma reglerna för RFSL:s Newcomersverksamhet fastställdes först av RFSL:s förbundsstyrelse i februari 2019 och därefter av RFSL:s kongress i oktober 2019. Reglerna har reviderats av RFSL:s kongress i oktober 2021.

Ladda ner regler för RFSL:s Newcomersverksamhet som pdf

1. Bestämmelser

RFSL Newcomers är RFSL:s nationella verksamhet för och med asylsökande, nyanlända och papperslösa hbtqi-personer. Verksamheten organiseras av RFSL:s avdelningar och stöttas nationellt. Alla medlemmar i RFSL Newcomers är medlemmar i RFSL förutsatt att de tecknat medlemskap.

1.1 RFSL Newcomers är en plats:

– med sociala aktiviteter

En betydande del av verksamheten innebär att skapa sociala aktiviteter för målgruppen. Varje grupp utformar sin egen verksamhet utifrån målgruppens behov och avdelningens egna resurser, allt från reguljära möten till idrottsutövning och språkundervisning.

– som är identitets- och kapacitetsstärkande

För att stärka målgruppen och underlätta etableringen kan verksamheten innehålla inslag såsom information om hur det svenska samhället fungerar, arbetsplatsbesök, workshops eller att ta del av olika kulturaktiviteter. Målgruppen ska ges möjlighet att engagera sig i föreningsaktiviteter, såsom styrelsearbete, arbetsgrupper och Pride. Målet är att  stärka hbtqi-identiteten och ge möjligheter till en tryggare grund i sig själv.

– där målgruppen kan få medmänskligt stöd

Volontärer kan vara ett medmänskligt stöd för målgruppen. Stödet kan innebära att som volontär prata med deltagarna, hjälpa till att läsa en myndighetshandling, närvara vid myndighetskontakter eller under asylprocessens olika delar såsom under asylintervjun eller vid möte med biträdet. Det medmänskliga stödet ska inte förväxlas med den juridiska rådgivning som jurister erbjuder asylsökande där endast utbildade och praktiserande jurister ger juridiskt stöd eller juridisk rådgivning i det enskilda asylärendet. Detta för att inte riskera rättssäkerheten för den enskilda personen. Det mänskliga stödet ska inte heller blandas ihop med terapeutiskt stöd som kan ges av kurator eller psykolog.  Finns inte denna kompetens hos volontärer eller avdelning så är det mycket viktigt att hänvisa vidare till kvalificerad juridisk rådgivning eller terapeutiskt stöd hos förbundet eller annan adekvat aktör.

– där endast utbildade jurister ger juridiskt stöd 

Juridisk rådgivning ska endast ges av utbildade och praktiserande jurister. Med juridisk rådgivning avses i detta sammanhang alla former av muntliga eller skriftliga tips och råd inför att söka asyl och/eller inför asylutredningen hos Migrationsverket, överklaganden eller muntlig förhandling i migrationsdomstolen. Är du osäker på vad du kan säga eller inte till personen eller vad som kan utgöra juridisk rådgivning, kontakta RFSL:s förbundskansli (asylrättsjuristen) eller hänvisa personen till denne. 

– där endast utbildade och praktiserande kuratorer, terapeuter och psykologer ger kvalificerat samtalsstöd

Detta för att inte riskera hälsan för den enskilda personen. Finns inte denna kompetens hos volontärer eller avdelning hänvisa vidare till kvalificerad yrkesutövare.

– där ekonomiskt stöd till målgruppen i form av mat, boende, resor eller dylikt kan ges om verksamheten har resurser för det

Volontärer och anställda ansvarar inte för att bekosta målgruppens privata utgifter. För att värna relationen mellan medlemmar och Newcomersföreträdare och inte sätta medlemmar i en ännu mer sårbar position är ekonomiska transaktioner och exempelvis att köpa kaffe, mat eller presenter till medlemmar inte tillåtet.

– där samhällsnyttig information om var och hur målgruppen kan söka boende ges

Volontärer ansvarar inte för att ordna boende till målgruppen då lösningen kan bli temporär eller sätta personen i en ännu mer sårbar situation. Hänvisa istället vidare till andra aktörer som ordnar med boenden. Finns det ett samarbete mellan verksamheten och en annan aktör kring boende kan ett avtal upprättas med tydliga bestämmelser och riktlinjer gällande boende. Vid framtagande av sådana avtal ska förbundskansliet kontaktas för råd och stöd.

– där medlemmarnas integritet respekteras och hanteras varsamt

Används kommunikationsverktyg i kontakt med medlemmarna ska detta göras på ett integritetssäkert sätt, exempelvis som dolda mailkopior eller via krypterad plattform. Information om enstaka deltagare delas aldrig med utomstående. Ett undantag är att avdelningens behöriga företrädare, vid önskemål från medlem, kan utforma medlemsintyg till denne, där den information som anges är namn och tid för medlemskap i RFSL. Avdelningens behöriga företrädare kan även hjälpa till att ladda ned eller skriva ut medlemskort från medlemssidorna.

2. Ansvarsfördelning

2.1 Avdelningar ansvarar för att:

– verksamheten drivs utifrån RFSL:s regler och policies. 

– följa och förmedla verksamhetens gemensamma regler och förutsättningar.

– den som ansvarar för Newcomersverksamhet är aktiv i verksamheten som anställd eller volontär eller bjuds in till kontakt med deltagare ska få utbildning och kvittera att den tagit del av viktiga regler och styrdokument.

– utforma innehållet av verksamheten och att det görs tillsammans med avdelningsstyrelsen, målgruppen, volontärer och eventuell samordnare.

– hantera incidenter och händelser inom verksamheten, alltid dokumentera och informera

förbundsordförande och förbundets verksamhetschef vid allvarliga händelser, samt ta stöd från förbundet  vid behov.

– hänvisa målgruppen till betrodda aktörer, exempelvis när det gäller juridiskt stöd, boende och hälsofrämjande åtgärder. Aktörerna ska kvalitetssäkras så långt det är möjligt, när det gäller exempelvis hbtqi-kompetens och arbete enligt etiska riktlinjer.

– verka för att målgruppen är en del av hela avdelningens verksamhet, bland annat genom att aktivt bjuda in dem till avdelningens aktiviteter, om möjligt inkludera dem i styrelsearbetet och tillgängliggöra verksamheten genom språklig anpassning.

2.2 Förbundsstyrelse och förbundskansli ansvarar för att:

– sätta övergripande ramar för verksamheten och möjliggöra goda förutsättningar för att kunna bedriva verksamheten lokalt.

– erbjuda avdelningarna situationsanpassat stöd, riskbedömning och kunskap såsom hur de kan söka medel och driva verksamheten.

– arbeta för att minska de strukturella utmaningarna inom RFSL för att målgruppen ska kunna engagera sig mer.

– erbjuda nationella mötesplatser för att stärka kapaciteten och för utveckling till lokala Newcomersgrupper samt för målgruppen.

– arbeta med politisk påverkan, både nationellt och internationellt, kring asylsökande, nyanlända och papperslösa hbtqi-personers livsvillkor, förutsättningar och behov.

– arbeta med politisk påverkan genom kapacitetsstärkande insatser såsom kompetenshöjning av Migrationsverket, fortbildning för asyljurister, nätverk med andra organisationer etc. samt samarbeta med organisationer som jobbar med liknande frågor.

2.3 Alla inom Newcomers/volontärer ansvarar för att:

– följa och förmedla verksamhetens gemensamma regler och förutsättningar.

– möta deltagarna med förståelse för den maktrelation som finns mellan volontär och medlem.

– inte inleda sexuella eller romantiska, eller andra privata relationer där deltagare riskerar att utnyttjas eller där en på annat sätt missbrukar sin maktposition.

– meddela ansvarig/samordnare om det är något som inte fungerar i verksamheten.

Om något brister

Om du som styrelseledamot, samordnare, volontär, anställd eller medlem får kännedom om att de gemensamma reglerna inte följs så är det viktigt att du kontaktar ansvarig för verksamheten. Avdelningens styrelse ska informeras, genom ordförande eller annan företrädare. Du kan också vända dig direkt till förbundet. Om du inte får gehör av ansvariga i din avdelning ska du vända dig direkt till förbundsordförande och förbundets verksamhetschef. Du kan använda RFSL:s gemensamma visselblåsarfunktion.

Vid misstanke om brott

Vid misstanke om brott inom verksamheten ska alltid polisanmälan upprättas av avdelningen. Den brottsutsatta kan, om den vill, förbli anonym i polisanmälan. Avdelningen ska meddela förbundet via förbundsordförande och förbundets verksamhetschef inom 24 timmar efter att informationen nått avdelningen. Om den som är misstänkt finns i verksamheten ska den omedelbart fråntas sina arbetsuppgifter. Den som blivit utsatt ska omedelbart erbjudas samtalsstöd av professionell part. De berörda i sammanhanget ska informeras och ges stöd i form av samtal och handledning. Vid fällande dom eller om omständigheterna så kräver, lös arbetstagaren/volontären från anställningen/uppdraget.

3. Om styrdokumentet

3.1. Beslutad

De gemensamma reglerna för RFSL:s Newcomersverksamhet fastställdes först av RFSL:s förbundsstyrelse i februari 2019 och därefter av RFSL:s kongress 18-20 oktober 2019. Reglerna har reviderats av RFSL:s kongress 23-31 oktober 2021.

3.2 Tidigare styrdokument

De gemensamma reglerna ersätter inga tidigare styrdokument.

3.3 Överordnade styrdokument

Stadgar för RFSL.

Principprogram för RFSL.

Gemensamma regler för personer med förtroendeposition och aktivister.

3.4 Underordnade styrdokument

Code of conduct för engagerade inom RFSL Newcomers, förslag på dokument att anta lokalt. Framtagen under workshops med avdelningars Newcomersgrupper samt uppdaterad av förbundsstyrelsen efter dialog med avdelningarna.

3.5 Syfte med styrdokumentet

Syftet med detta dokument är att tydliggöra vad RFSL:s Newcomersverksamhet innebär på lokal nivå samt hur ansvarsfördelningen ser ut mellan avdelningarna, förbundskansli och förbundsstyrelse.

3.6 Berörda organisationer och personer

De gemensamma reglerna gäller förbundet och avdelningarna samt engagerade inom RFSL Newcomers. Om en avdelnings externa verksamhet vill bedriva Newcomersverksamhet inom samma geografiska område som en avdelning finns och verkar behöver avdelningens styrelse godkänna det. Det innebär exempelvis att planering av verksamhet och ansökan om medel behöver gå genom avdelningsstyrelsen.

3.7 Delegationer i styrdokumentet

Se ansvarsfördelning under punkt 3.