Publikationer

VerksamhetRFSL

Här hittar du en blandning av material som RFSL Förbundet, RFSL Ungdom och RFSL Stockholm gett ut eller varit delaktiga i under de senaste 15 åren.

2020

Halveringen av statsanslag 4:2 – en konsekvensanalys

Författare: Cal Orre och Jonas Jonsson

Utgivare: RFSL

År: 2020

Tema: Rapporten beskriver konsekvenser av den omläggning av statsanslagen för hivpreventionen som skedde år 2017. Rapporten fokuserar på konsekvenser för RFSL och dess avdelningar, samt vissa regioner ute i landet.

Innehåll: Staten har anslagit medel för arbete med hivprevention inom regioner och frivilligorganisationer sedan mitten av 1980-talet. Anslaget för 2016 omfattade sammanlagt 145,5 miljoner kronor. I höstbudgeten 2016 aviserade regeringen plötsligt att anslaget skulle halveras från och med 2017. Regeringen anförde i budgetpropositionen att regionerna har ett lagreglerat ansvar att förebygga smittsamma sjukdomar och att anslaget bör inriktas på att stödja ideella organisationers hivpreventiva arbete på lokal, regional och nationell nivå. Anslagen till regioner och kommuner kapades helt. Även Folkhälsomyndigheten fick drastiskt minskade anslag.

Rapporten undersöker vilka konsekvenser neddragningen lett till. RFSL har därför intervjuat aktörer inom frivilligorganisationer och regioner för att skapa oss en bild av vad som hänt inom hivpreventionen i Sverige sedan neddragningen år 2017.

Oavsett kön? Handbok för arbete med jämställdhet och trans 

Författare: Emelie Karinsdotter och Ida Gulbrandsen

Utgivare: RFSL

År: 2020

Tema: En handledning för hur kommuner, myndigheter och regioner kan arbeta med jämställdhet på ett transinkluderande sätt.

Innehåll: Handboken innehåller metoder för hur det går att arbeta både med jämställdhet och att inkludera transpersoner. Den är resultatet av det ettåriga projektet Metoder för transinkluderande jämställdhetsarbete som drevs av RFSL under 2019 och finansierades av Jämställdhetsmyndigheten. Arbetssätten som beskrivs utvecklades tillsammans med 142 personer som arbetar med jämställdhet och/eller transfrågor.
Handboken innehåller:

* Modeller för hur det går att arbeta med makt- och behovsanalyser utifrån ett flerdimensionellt synsätt på kön.
* Kunskap om trans, transpersoners livsvillkor och om vad en verksamhet kan göra för att inkludera transpersoner
* Arbetssätt för inkludering av transpersoner i jämställdhetsarbetet genom chefers agerande, mål & policyarbete, kommunikation, könsuppdelad verksamhet, rekrytering och finansiering.
* Arbetssätt för kartläggning så som enkätundersökningar, dialoggrupper, könsfördelning, lönekartläggning och resursfördelning.

2019

RFSL:s valrapport 2019 – en kartläggning av EU:s hbtq-politik

Författare: Lars Jonsson

Utgivare: RFSL

År: 2019

Tema: Kartläggning av dels hur de nio svenska partier med representation i Europaparlamentet har röstat under 2014-2019 gällande fem resolutioner som, helt eller delvis, handlat om hbtqi-personers rättigheter, och dels av hur de översta kandidaterna från dessa partier i valet till Europaparlamentet 2019 ställer sig till fem hbtq-politiska frågor på EU-nivå.

Innehåll: Utifrån fem olika omröstningar i resolutioner som berört hbtqi-frågor som skett i Europaparlamentet under mandatperioden och utifrån enkätsvar från 53 (av 86 som fått enkäten) kandidater i valet till Europaparlamentet har RFSL räknat ut en överensstämmelse mellan RFSL:s åsikter och partiernas åsikter. Av de svarande kandidaterna har 30 fått högsta möjliga betyg: en överensstämmelse till 100 procent. Av partierna har Miljöpartiet och Feministiskt initiativ, utifrån enkätsvar, fått en överensstämmelse på 100 procent. Även en genomgång av hur EU behandlat hbtq-personers rättigheter under de senaste decennierna ingår i rapporten.

2018


Vi mår bättre tillsammans (pdf 15 MB, öppnas i ny flik)

Författare: Edward Summanen

Utgivare: RFSL

År: 2018

Tema: En guide till hur RFSL:s avdelningar kan arbeta suicidpreventivt och med att främja psykisk hälsa för hbtq-personer i allmänhet och transpersoner i synnerhet.

Innehåll: Grundläggande om psykisk hälsa för hbtq-personer, minoritetsstress, hälsofrämjande faktorer och suicidpreventiv kommunikation. Guiden tar även upp hållbart engangemang, tryggare mötesplatser inom RFSL och konkreta aktiviteter som kan bedrivas i RFSL:s regi. Syftet med guiden är att aktiva inom RFSL ska känna till hur RFSL:s avdelningar kan arbeta med att främja psykisk hälsa för hbtq-personer.

RFSL:s valrapport 2018 – en kartläggning av riksdagens hbtq-politik

Författare: Lars Jonsson

Utgivare: RFSL

År: 2018

Tema: Kartläggning av dels hur riksdagspartierna har röstat under 2014-2018 i åtta olika hbtq-frågor och dels hur ett urval av kandidaterna i riksdagsvalet 2018 tycker i 15 viktiga hbtq-politiska frågor.

Innehåll: Utifrån åtta olika omröstningar i hbtq-frågor som skett i riksdagen under mandatperioden och utifrån enkätsvar från 284 riksdagskandidater har RFSL räknat ut en överensstämmelse mellan RFSL:s åsikter och partiernas åsikter. De frågor som poängsatts är alla för RFSL centrala sakfrågor som RFSL driver aktivt. Av de 284 kandidaterna har 6 fått högsta möjliga poäng – 24 poäng.

Kunskap och erfarenheter av arbete med våldsutsatta hbtq-personer

Författare: RFSL Stödmottagning

År: 2018

Tema: Kunskapsstöd framtaget av RFSL, riktat till de som möter personer utsatta för våld i sitt yrke eller genom andra engagemang.

Innehåll: Ger fördjupad kunskap om våld som drabbar hbtq-personer och fungerar som stöd för organisationsutveckling med målsättning att ytterligare inkludera våldsutsatta hbtq-personer som målgrupp.

Kartläggning av nationella undersökningar gällande homofobi, bifobi och transfobi, samt identifiering av andra länders nationella mål och uppföljningssystem för hbtq-personers rättigheter

Författare: Alice Wahl och Lars Jonsson

Utgivare: RFSL, på uppdrag av Forum för Levande Historia

År: 2018

Tema: Kartläggning av nationella undersökningar gällande homofobi, bifobi och transfobi inom områdena hälsa, arbetsliv, utbildning, hatbrott och våld, diskriminering och bemötande samt fritidsliv, samt kartläggning av europeiska länders nationella mål för hbtq-personers rättigheter, med särskilt fokus på de nationella målen i Malta, Norge och Storbritannien.

Innehåll: På uppdrag av Forum för Levande Historia har RFSL genomfört en inventering och kartläggning av nationella undersökningar gällande homofobi, bifobi och transfobi. Syftet med denna rapport är att skapa en samlad översikt över de större initiativ som granskar attityder och upplevelser beträffande hbtq-personer och därigenom gruppens livsvillkor i det svenska samhället. Utifrån denna inventering har det varit möjligt att identifiera rådande kunskapsluckor och områden i behov av ytterligare kunskapssatsningar och frågor som kräver återkommande uppföljning. Åtagandet har även innefattat att identifiera andra länders eventuella nationella mål och uppföljningssystem gällande hbtq-personers rättigheter. Ändamålet med detta har varit att urskilja goda exempel på ambitiösa styrande nationella handlingsplaner. Kartläggningen är ett uppdrag som redovisats till Forum för Levande Historia och som utgjort underlag för myndighetens delredovisning till regeringen 2018 av samordning och uppföljning av regeringens nationella plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott.

Hbtq-personers psykiska hälsa – en kartläggning av regionala handlingsplaner för psykisk hälsa 2017 

Författare: Cal Orre

Utgivare: RFSL

År: 2018

Tema: Uppföljande rapport, av tidigare rapport från 2017, om förekomst av regionala insatser för att stärka hbtq-personers psykiska hälsa.

Innehåll: Kartläggning av de handlingsplaner som landsting och regioner skickade in till Sveriges Kommuner och Landsting – SKL under 2017 för att kunna få ta del av medel som avsatts av regeringen, och fördelades av SKL, i en satsning på 1,4 miljarder för att stärka kommuner, landsting och regioners arbete med psykisk hälsa lokalt och regionalt. Det som kartlagts är om ett hbtq-perspektiv har inkluderats och vilka insatser som i så fall planeras för att förbättra hbtq-personers psykiska hälsa.

2017

“In society I don’t exist, so it’s impossible to be who I am” – Trans people’s health and experience of health care in Sweden 

Författare: Cal Orre

Utgivare: RFSL

År: 2017

Tema: Rapport som beskriver transpersoners hälsa och erfarenheter av den svenska hälso- och sjukvården, både av erfarenheter inom den generella sjukvården och inom den transspecifika vården, samt ger en beskrivning av vilka förändringar som behövs för att förbättra transpersoners hälsa. Rapporten är en längre version av kapitlet om Sverige i Transgender Europes rapport Overdiagnosed but under served  (2017).

Innehåll: Resultatet av den svenska enkäten, som redovisas i rapporten, visar bland annat
– att 39 % av respondenterna uppger att de har dålig hälsa. (Motsvarande siffra i den generella befolkningen är 5 %.)
– att 23 % av respondenterna uppger att de har upplevt diskriminerande behandling inom sjukvården under senaste året.
–  att 40 % av respondenterna anser att den könsbekräftande vården är dålig. (Ofta angivna problem är långa väntetider och krångliga och utdragna processer för att få remiss.)
– att 9,7 % av respondenterna har försökt ta sitt liv under det senaste året.
472 transpersoner svarade på den svenska enkäten, varav 35,6 % var transmän, 36,4 % ickebinära och 23,3 % transkvinnor.

Hbtq-kartläggning av handlingsplaner för psykiska hälsa 

Beställningslista till kommuner, landsting och regioner 

Författare: Cal Orre

Utgivare: RFSL

År: 2017

Tema: Rapport om förekomst av regionala insatser för att stärka hbtq-personers psykiska hälsa samt förslag i insatslista på insatser som kommuner, landsting och regioner kan genomföra för att främja hbtq-personers psykiska hälsa.

Innehåll: Kartläggning av de handlingsplaner som landsting och regioner skickade in till Sveriges Kommuner och Landsting – SKL under 2016 för att kunna få ta del av medel som avsatts av regeringen, och fördelades av SKL, i en satsning på 780 miljoner för att stärka kommuner, landsting och regioners arbete med psykisk hälsa lokalt och regionalt. Det som kartlagts är om ett hbtq-perspektiv har inkluderats och vilka insatser som i så fall planeras för att förbättra hbtq-personers psykiska hälsa. I en särskild insatslista listas insatser som kommuner, landsting och regioner kan genomföra för att främja hbtq-personers psykiska hälsa.

Bemöta nyanlända hbtq-personer 

Författare och utgivare: RFSL

År: 2017

Tema: Bemötandeguide för yrkesverksamma som utför hälsoundersökningar bland nyanlända.

Innehåll: Den här guiden riktar sig till dig som arbetar med hälsoundersökningar av nyanlända och möter hbtq-personer. Denna broschyr ger dig tips om hur du kan öka förut­sättningarna för ett bra möte mellan dig och nyanlända hbtq-­personer. Den innehåller även en kortare ordlista med hbtq­-relaterade ord som är viktiga att du som yrkesverksam vet vad de betyder.

Förtroende att stärka 

Författare och utgivare: RFSL

År: 2017

Tema: Lågt förtroende för samhällets stöd vid utsatthet för våld, hot och trakasserier.

Innehåll: En årlig undersökning visar på ett lågt förtroende för samhällets stöd vid utsatthet för våld, hot och trakasserier. Hbtq-personer söker därför i lägre grad än andra hjälp.

2016

Sexual health and rights in Sweden 

Författare och utgivare: RFSL

År: 2016

Tema: Sexuell hälsa, mänskliga rättigheter, Newcomers

Innehåll: A guide for you who are newly arrived in Sweden and identify as lesbian, gay, bisexual, trans or queer (LGBTQ) about safer sex, living with HIV, taking care of your sexual health and your rights.

En guide på engelska för nyanlända hbtq-personer i Sverige, om säkrare sex, att leva med hiv, att ta hand om sin sexuella hälsa och om rättigheter.

Hur feministisk är svensk utrikespolitik? 

Författare och utgivare: CONCORD Sverige

År: 2016

Tema: Utrikespolitik, feminism

Innehåll: Hösten 2014 blev Sverige det första landet i världen att ha en uttalad ambition om att bedriva en feministisk utrikespolitik. I den här publikationen undersöker medlemsorganisationerna i CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp hur stort avtryck politiken och dess tillhörande handlingsplan har hunnit göra på de politikområden som har störst inverkan på människor utanför Sveriges gränser.

2015

Sex och trans 

Författare och utgivare: RFSU, RFSL och RFSL Ungdom

År: 2015

Tema: Sexualupplysning

Innehåll: Broschyren ”Sex och trans” är det första materialet på svenska i sitt slag. Den riktar sig både till transpersoner och andra personer med transerfarenhet och till personer som har sex med transpersoner. Den handlar om hur man kan ha bra, roligt och säkrare sex även om man känner att ens kropp inte stämmer överens med ens könsidentitet.

RFSL:s kommunundersökning 2015 

Författare: Lars Jonsson

Utgivare: RFSL

År: 2015

Tema: Kommunundersökning

Innehåll: Undersökningen går ut på att uppskatta i vilken utsträckning ett hbtq-perspektiv är integrerat i kommunernas verksamhet. Kommunerna rankas utifrån sex olika bedömningsområden i ett försök att ge en bild av hur omfattande denna integrering är.

2014

Alkohol spelar roll. En studie i hbt-kvinnors alkoholbruk

Författare: Suzann Larsdotter

Utgivare: RFSL

År: 2014

Tema: Hbt-kvinnor och alkohol

Innehåll: Forskning visar att hbt-kvinnor i större utsträckning än unga kvinnor i övriga befolkningen är riskkonsumenter av alkohol. Syftet med projektet bakom studien är att öka kunskapen om alkoholvanor samt minska gruppens utsatthet.

Bra bemött? Unga hbtq-personers erfarenheter av att besöka ungdomsmottagningen (beställs från RFSL Ungdom)

Författare: Anna Due, Mina Gäredal

Utgivare: RFSL Ungdom

År: 2014

Tema: Unga hbtq-personer och bemötande

Innehåll: Rapporten bygger på 167 unga hbtq-personers upplevelse och erfarenhet av att besöka ungdomsottagningar. Den behandlar synliggörande, kompetens och bemötande vad gäller hbtq-frågor.

Europaval under regnbågen

Författare: Lars Jonsson

Utgivare: RFSL

År: 2014

Tema: Politisk kartläggning inför EU-valet

Innehåll: I denna rapport har RFSL undersökt de svenska partiernas inställning i hbtq-frågor som beslutas på EU-nivå. En procentsats har räknats ut där graden av överensstämmelse mellan partiernas och RFSL:s ställningstagande mäts.

Riksdagsval under regnbågen

Kartläggning av de politiska partiernas ställningstagande i hbtq-frågor inför riksdagsvalet den 14 september 2014.

Författare: Lars Jonsson

Utgivare: RFSL

År: 2014

Tema: Politisk kartläggning

Innehåll: I denna undersökning har RFSL frågat riksdagskandidater om deras inställning i ett antal frågor. Även riksdagens agerande i frågor som RFSL har drivit under de senaste fyra åren har granskats.

Vilja och vrede. Inspiration för glödande aktivister (beställs från RFSL Ungdom)

Författare: Frida Darj (red.), Tone Alin (medredaktör), Carl Åkerlund, Hanna Hannes Hård

Utgivare: RFSL Ungdom. Boken är publicerad inom ramen för projektet Mer Än Queer, med finansiering från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

År: 2014

Tema: Aktivism

Innehåll: En aktivisthandbok där intervjuer med aktivister blandas med handfasta tips och råd. 13 personer berättar om sådant de har gjort för att göra världen till en bättre plats att leva i.

”Vi ringer om det är nåt”

Bemötande och vård av hbtq-personer på testningsmottagningar i Örebro, Göteborg och Malmö

Författare: Cal Orre

Utgivare: RFSL

År: 2014

Tema: Bemötande och vård av hbtq-personer

Innehåll: I denna rapport undersöks hbtq-kompetensen och bemötande på några mottagningar i landet där det utförs hiv- och sti-prevention genom testning.

2013

Assisterad befruktning  –Ja men var?

Författare: Anna Galin, Annelie Huczkowski och Lars Jonsson

Utgivare: RFSL

År: 2013

Tema: Assisterad befruktning inom svensk sjukvård

Innehåll: Detta är en lägesrapport från augusti 2013 som bygger vidare på rapporten En bättre familjepolitik- lika rätt till assisterad befruktning. Den beskriver hur tillgången till och villkoren för assisterad befruktning ser ut inom svensk sjukvård. 

Hbtq och idrott. Ungdomars erfarenheter och villkor inom svensk idrott

Författare: Frida Darj, Mathilda Piehl och Fia Hjelte

Utgivare: Riksidrotts Förbundet

FoU-rapport 2013:1 Utförd av RFSL och RFSL Ungdom

År: 2013

Tema: Hbtq och idrott

Innehåll: En rapport om hbtq-ungdomars villkor och erfarenheter inom svensk idrott. Studien utgår från ett rättighetsperspektiv och från en queer förståelse av kön, sexualitet och makt. Den är av kvalitativ karaktär och bygger på intervjuer med 25 hbtq-ungdomar och 15 berättelser från hbtq-ungdomar som själva skrivit om sina erfarenheter av idrottande.

Hiv 30 år i Sverige. Från bögpest till tystnad 

Författare: Christian Antoni Möllerop, Ulrika Westerlund och Johanna Wistedt

År: 2013

Utgivare: RFSL och RFSL Ungdom

Tema: Hiv i Sverige

Innehåll: Under 2012 lanserade RFSL och RFSL Ungdom kampanjen “Från bögpest till tystnad – satsa rätt, stoppa hiv”. Syftet med kampanjen var att bryta tystnaden kring hiv, förändra hivpolitiken och förbättra hivpreventionen. I kampanjen ingick bloggen hivisverige.wordpress.com dit det bjöds in olika personer att skriva och dela med sig av sina erfarenheter och berättelser. Den här boken innehåller ett urval texter från bloggen.

Misstro. Om hbtq-personers förtroende för olika samhällsinsatser och vad som behöver förändras

Författare: Christian Antoni Möllerop, Mikael Björk Blomqvist, Sofia Kuno, Niclas Sandin och Kina Sjöström

Utgivare: RFSL

År: 2013

Tema: Våld mot hbtq-personer

Innehåll: Undersökningen visar att det finns en utbredd misstro och osäkerhet bland hbtq-personer om huruvida samhällsinstanser som polisen eller socialtjänsten har ett professionellt och kompetent bemötande av hbtq-personer. Författarna tar upp olika åtgärder som bör vidtas för att förstärka arbetet inom området hatbrott och våld mot hbtq-personer och minska misstron mot viktiga samhällsinstanser bland hbtq-personer.

Välgrundad fruktan? Rättslägesanalyser om åberopande av asylskäl på grund av sexuell läggning, samt kommentar om asylsökande hbtq-personers situation

Författare: Stig-Åke Petersson

Utgivare: RFSL

År: 2013

Rättslägesanalys Uganda

Rättslägesanalys Nigeria

Tema: Rättslägesanalys för asylsökande från Uganda och Nigeria

Innehåll: Undersökningen tar, genom en sammanställning av kända ärenden, upp hur migrationsmyndigheterna ser på frågor som gäller hbtq-flyktingars möjligheter att få uppehållstillstånd i Sverige.

2012

Asylprövningen vid flyktingskap på grund av sexuell läggning. En analys av riskprövningen och möjligheten till skydd i hemlandet

Författare: Aino Gröndahl

Utgivare: RFSL

År: 2012

Tema: Asylfrågor

Innehåll: En studie av hur migrationsverket hanterar asylsökningar på grund av sexuell läggning.

Konstruktiv normkritik. En rapport om normkritik i Europeiska socialfondens projekt

Författare: Klara Nygren och Emma Rasmusson i samverkan med Olle Andersson Brynja, Anette Sjödin och Anneli Tillberg

Utgivare: Arbetsmiljöforum i Sverige AB/Tema Likabehandling

Tema Likabehandling drivs av Arbetsmiljöforum i samarbete med Arbetsförmedlingen, DO, Handikappförbunden, Handisam, Linköpings universitet, LO, Proffice, RFSL och Swedbank.

År: 2012

Tema: Normkritik

Innehåll: Rapporten undersöker hur normkritik och intersektionalitet kan användas i praktiskt arbete. Tillvägagångssättet har varit att analysera hur sju projekt, som finansierats med Europeiska socialfonden, har arbetat praktiskt med dessa perspektiv.

2011

En bättre familjepolitik – lika rätt till assisterad befruktning. En lägesrapport om tillgången till och villkoren för assisterad befruktning i svensk sjukvård 

Författare: Lars Jonsson, Anna Carlsson, Cecilia Haglund och Kerstin Axelsson

Utgivare: RFSL Stockholm och RFSL

År: 2011

Tema: Assisterad befruktning inom svensk sjukvård

Innehåll: Rapporten belyser brister i regelverket kring assisterad befruktning. RFSL klargör vilka krav på förändringar som ställs för att assisterad befruktning ska kunna erbjudas alla kvinnor på ett likvärdigt sätt.

En effektivare hivprevention? Rapport om organiseringen av svensk hivprevention

Författare: Christian Antoni Möllerop och Lars Jonsson

Utgivare: RFSL

År: 2011

Tema: Hivprevention riktad mot gruppen män som har sex med män.

Innehåll: Rapporten tittar på om omorganiseringen av svensk hivprevention lett till en effektivisering av preventionen riktat mot män som har sex med män och tar upp en rad förslag på förändringar för att förbättra arbetet.

Osynliga synliga aktörer. Hbt-personer med erfarenhet av att sälja och/eller köpa sexuella tjänster 

Författare: Suzann Larsdotter, Jonas Jonsson och Mina Gäredal

Utgivare: RFSL

År: 2011

Tema: Hbtq-personer och att sälja eller köpa sex

Innehåll: Rapporten är slutresultatet av ett treårigt regeringsuppdrag att undersöka omfattningen av och situationen för hbt-personer som säljer och köper sexuella tjänster. RFSL har kunnat konstatera att antalet människor som säljer sex är långt högre än vad som hittills antagits vara fallet. Rapporten identifierar ett stort antal områden där samhällets insatser för gruppen hbt-personer som säljer sex är bristfälliga.

2010

Man föds inte till homofob, man blir det. Ett studiematerial om homofobiska hatbrott

Författare: Frida Darj (projektledare och red.), Carl Åkerlund (red.), Frida Sandegård och Matilda Sjödell

Utgivare: RFSL Ungdom med stöd av Allmänna Arvsfonden

År: 2010

Tema: Homofobiska hatbrott

Innehåll: Ett studiematerial om homofobiska hatbrott med normkritiska metoder och fördjupande texter. För yrkesverksamma som möter ungdomar i sitt arbete.

Verklighetens väljare. Hbt-frågorna i riksdagen 2006-2010 och riksdagskandidaternas syn på hbt-frågor

Författare: Lars Jonsson

Utgivare: RFSL

År: 2010

Tema: Politisk kartläggning

Innehåll: RFSL har i denna undersökning inför riksdagsvalet 2010 gjort en kvantitativ bedömning av riksdagsledamöternas agerande i hbt-frågor under mandatperioden 2006-2010.

Män som säljer sex till män. Kartläggning av tankar och känslor kring att sälja sex

Författare: Suzann Larsdotter, Jonas Jonsson och Niclas Sandin

Utgivare: RFSL

År: 2010

Tema: Män som säljer sex till män

Innehåll: Rapporten är en del inom ramen för det uppdrag RFSL har fått från regeringen att undersöka situationen för hbt-personer som köper och säljer sexuella tjänster. Studien är ett första steg i att hitta vägar för att öka förståelse för olika villkor, förutsättningar, arenor, effekter, motivationer, konsekvenser och drivkrafter bland män som säljer sex.

Över regnbågen

Författare: Anna-Maria Sörberg (red.)

Utgivare: Bokförlaget Atlas

År: 2010

Tema: RFSL:s frågeställningar

Innehåll: Över regnbågen är en temperaturtagning på den svenska hbt-rörelsen när RFSL fyller 60 år. Den ger en översikt över de frågeställningar som varit bärande under det senaste årtiondet. Sexton forskare och aktivister, journalister och kulturarbetare berättar om vikten av att spränga gränserna för synen på kön och den godkända sexualiteten.

2009

Att göra synligt. Om unga transpersoner och bra bemötande (beställs från RFSL Ungdom)

Författare: Hedvig Nathorst-Böös och Edward Summanen

Utgivare: RFSL Ungdom. Broschyren är en del av
RFSL Ungdoms projekt Transformering som drivs med stöd av Allmänna Arvsfonden.

År: 2009

Tema: Transpersoner och bemötande

Innehåll: Broschyren riktar sig till personal inom vård och skola och handlar om vad det innebär att vara transperson och vad som är viktigt att tänka på för att kunna ge ett bra bemötande och stöd.

”De homosexuellas situation är idag mycket lite känd”. En granskning av UD:s landrapporter

Författare: Lars Jonsson

Utgivare: RFSL

År: 2009

Tema: Granskning av UD:s landrapporter

Innehåll: En granskning av de landrapporter, om hbt-personers situation, som Migrationsverket och Migrationsdomstolarna använder sig av.

Som att slicka på en regnkappa. En kvantitativ studie av kvinnor som har sex med kvinnor och sexuellt överförbara sjukdomar/säkrare sex 

Författare: Suzann Larsdotter

Utgivare: RFSL

År: 2009

Tema: Säkrare sex för kvinnor som har sex med kvinnor

Innehåll: Detta är den största studien som hittills gjorts i Sverige om kvinnor som har sex med kvinnor och säkrare sex. Den visar att kunskapen om säkrare sex mellan kvinnor är minimal, både hos kvinnorna själva men även inom vården.

Utan fördomar i Bryssel? Rapport från RFSL om hbt-frågor inom EU 

Författare: Lars Jonsson

Utgivare: RFSL

År: 2009

Tema: Politisk kartläggning

Innehåll: Rapporten kartlägger åsikter i hbt-frågor bland de svenska kandidaterna i valet till Europaparlamentet den 7 juni 2009. Rapporten redovisar också hbt-frågornas behandling inom EU och hur de svenska parlamentarikerna röstat i utvalda frågor under den förekommande mandatperioden.

2008

ABC om HBT till SFI

Författare: Carlos Diaz (projektledare) och Karin Lenke (red.)

Utgivare: RFSL

År: 2008

Tema: SFI-lärare och hbt-frågor

Innehåll: Materialet riktar sig till sfi-lärare som vill ha redskap för att tala om sexuell läggning och hbt-frågor med dina studenter.

Hbt i utveckling. En handbok om hbt-perspektiv i utvecklingssamarbete 

Författare: Mathilda Piehl (red.) och Karin Lenke

Utgivare: RFSL med stöd av Forum Syd

År: 2008

Tema: Hbt-perspektiv och utvecklingsarbete

Innehåll: En handbok som vänder sig både till dig som vill inkludera hbt-perspektivet i projekt, såväl som till dig som vill arbeta exklusivt och separat med hbt-frågor.

In Sex We Trust. Bakomliggande faktorer till osäker sex bland män som har sex med män

Författare: Niklas Sandin, Mikael Jonsson och Mikael Björk Blomqvist

Utgivare: RFSL

År: 2008

Tema: Säkrare sex mellan män som har sex med män

Innehåll: Studien ger en djupare förståelse för vad som hindrar och framför allt vad som motiverar män som har sex med män att använda kondom vid anala samlag. I studien introduceras begreppen motivatorer och barriärer – drivkrafterna för respektive emot kondomanvändning vid anala samlag.

Våldsamt lika och olika. En skrift om våld i samkönade parrelationer

Författare: Carin Holmberg och Ulrica Stjernqvist

Utgivare: RFSL

År: 2008

Tema: Samkönat partnervåld

Innehåll: En skrift om våld i samkönade parrelationer. Skriften är en populärvetenskaplig bearbetning av Carin Holmbergs och Ulrica Stjernqvist kartläggning: Våldsamt lika och olika – om våld i samkönade parrelationer från 2006.

2007

100 steg mot ett öppnare arbetsliv

Författare: Gunnar Svensson

Utgivare: Fritt Fram. Under 2007 drevs projektet Fritt Fram av Akademikerförbundet SSR, EKHO, Försvarsmakten, HomO, Lärarförbundet, RFSL, Sveriges Kommuner och Landsting och Södertälje kommun.

År: 2007

Tema: Arbetsmiljö och sexuell läggning

Innehåll: Metodrapporten sammanfattar erfarenheter av hur man i arbetslivet kan ta upp frågor om sexuell läggning. Den ger konkreta och praktiska tips på hur man kan starta detta arbete. Rapporten vänder sig särskilt till dig som är personalansvarig eller arbetar med utbildnings- och mångfaldsfrågor i näringsliv, statlig och kommunal förvaltning, fackliga organisationer och intresseorganisationer.

Brudsex. Om sapphiska lustar, honungssex och helt vanliga råknull

Författare: RFSL

Utgivare: RFSL

År: 2007

Tema: Kvinnors sexuella praktik

Innehåll: Texter om kvinnor som har sex med kvinnor med fokus på lust för lustens egen skull. Kvinnors sexualitet kopplas alltför ofta ihop med reproduktionen och går kvinnors lustupplevelser förbi. Broschyren lyfter fram en icke problemorienterad, nyfiken och positiv syn på kvinnors sexualitet.

Fritt fram för en god arbetsmiljö. Homo, bi och hetero på jobbet

Författare: Anna-Carin Jansson och Maria Jacobson

Utgivare: Fritt Fram. Under 2007 drevs projektet Fritt Fram av Akademikerförbundet SSR, EKHO, Försvarsmakten, HomO, Lärarförbundet, RFSL, Sveriges Kommuner och Landsting och Södertälje kommun.

År: 2007

Tema: Arbetsmiljö och öppenhet

Innehåll: Materialet är ett verktyg för att skapa arbetsplatser som välkomnar alla, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet/könsuttryck. Det består av en handbok och en dvd med filmatiserade intervjuer och scener, och vänder sig till alla som har intresse av att lära sig mer om hur man kan arbeta med frågor kring sexuell läggning.

Våningssäng på bröllopsresan. En kartläggning av hur bra svenska företag är på att bemöta homo- och bisexuella kunder

Författare: Kristina Börjeson

Utgivare: Fritt Fram. Under 2007 drevs projektet Fritt Fram av Akademikerförbundet SSR, EKHO, Försvarsmakten, HomO, Lärarförbundet, RFSL, Sveriges Kommuner och Landsting och Södertälje kommun.

År: 2007

Tema: Kartläggning av svenska företags bemötande av homo- och bisexuella kunder

Innehåll: Rapporten är den första i Sverige, som kartlägger hur bra företag är på att bemöta homo- och bisexuella kunder. Bilden den ger är att många homo- och bisexuella är osäkra på vilket bemötande de kommer att få samtidigt som en majoritet av företagen anser sig vara tillräckligt kompetenta för ett professionellt bemötande av alla.

2006

Allas lika rätt. Hantera diskriminering i arbetslivet

Författare: Marie Lindberg (red.) och Mathilda Piehl (red.)

Boken har publicerats inom EU-projektet Access to Justice med RFSL som projektägare. Svenska partners i projektet var HomO, LO och RFSL. Det ingick även organisationer från Rumänien och Storbritannien.

År: 2006

Tema: Diskriminering i arbetslivet

Innehåll: Boken vänder sig till de som arbetar med människor utsatta för diskriminering i arbetslivet, med ett särskilt fokus på diskriminering på grund av sexuell läggning, funktionshinder eller ålder. Boken är skriven på lätt svenska. 

Krock eller möte. Om professionellt bemötande och heteronormen

Författare: Anna-Carin Jansson och Maria Jacobson

Utgivare: Fritt Fram. Under 2006 drevs projektet Fritt Fram av Akademikerförbundet SSR, EKHO, Försvarsmakten, RFSL, Sveriges Kommuner och Landsting, Södertälje kommun och Tjänstemannaförbundet HTF.

År: 2006

Tema: Bemötande, arbetsmiljö och heteronormen

Innehåll: Boken handlar om hur bemötande ofta styrs av normer kring kön och sexuell läggning. Syftet med boken är att ge alla som i sitt arbete möter vårdtagare, klienter och kunder, kunskap, tips och idéer som inspirerar till ett öppet arbetsklimat och ett respektfullt professionellt bemötande av vårdtagare, klienter och kunder.

Regnbåge över riksdagen. Kartläggning av hbt-frågornas behandling i riksdagen under 2002-2006 

Författare: Lars Jonsson

Utgivare: RFSL

År: 2006

Tema: Politisk kartläggning

Innehåll: Tredje rapporten, inför ett riksdagsval, om hur riksdagen under den gångna mandatperioden hanterat frågor som berör likabehandling av homosexuella, bisexuella och transpersoner. I rapporten listas även riksdagsledamöterna efter deras aktivitet inom dessa frågor.

RFSL:s kommunundersökning 2006. Kartläggning av hbt-personers situation i landets kommuner

Författare: Lars Jonsson

Utgivare: RFSL

År: 2006

Tema: Politisk kartläggning

Innehåll: Kommunundersökningen jämför kommunernas hbt-vänlighet. Endast 3 procent av Sveriges kommuner får godkänt för sitt arbete med att motverka diskriminering av hbt-personer i den dagliga verksamheten.