Frågor och svar om hbtq certifieringen

Vad innebär en hbtq-certifiering?

Hbtq-certifieringen är en process där en verksamhet med stöd av RFSL påbörjar, eller förstärker, ett strategiskt arbete med syfte att skapa en god arbetsmiljö och ett hbtq-kompetent bemötande.

Certifieringen leds av en utbildare från RFSL, bedrivs utifrån normkritiska perspektiv och genomförs under ca 5 månader. De anställda i verksamheten genomgår en utbildning och är delaktiga i ett utvecklingsarbete som omfattar en verksamhetsanalys samt formulering av mål och insatser. Processen resulterar i en handlingsplan för tre år framöver, vilket också är den tiden som hbtq certifikatet gäller.

Vad är målet med hbtq-certifieringen?

Hbtq-certifieringens målsättning är att:

● Att de anställda i verksamheten får en ökad kunskap om hbtq, normer samt konsekvenser av normer för hälsa och livsvillkor för hbtq-personer

● Att verksamheten påbörjar ett förändringsarbete för en öppen och inkluderande arbetsmiljö, samt ett välkomnande bemötande av besökare, utifrån ett hbtq-perspektiv

Vad har RFSL för förväntningar på en verksamhet som är hbtq-certifierad?

En verksamhet som har hbtq-certifierats förväntas ha personal med grundläggande kunskap om kön, sexualitet och normer, hbtq-personers livsvillkor, diskriminering samt hbtq-kompetent bemötande. Utöver det ska verksamheten även bedriva ett planmässigt utvecklingsarbete med konkreta insatser för att förbättra arbetsmiljö och bemötande, utifrån ett hbtq-perspektiv.

Vad har RFSL för kriterier för att en verksamhet ska certifieras?

Sedan 2016 har RFSL tydliggjort kriterierna för en certifierad verksamhet. En verksamhet som hbtq-certifierats efter det behöver leva upp till följande kriterier:

● Verksamheten har genomfört 4 utbildningstillfällen

● 80 % av personalen har genomgått utbildningen

● Verksamheten har formulerat mål för sitt hbtq-arbete

● Verksamheten har genomfört en inventering samt identifierat utvecklingsområden

● Verksamheten har formulerat insatser för kommande 3 år

● Verksamheten har skrivit en plan för fortsatt arbete

● Verksamheten har färdigställt en hbtq-handlingsplan

Följer RFSL upp certifieringen på något vis?

Hbtq-certifieringen följs upp genom ett uppföljande möte efter ca 1 år, samt i samband med en omcertifiering efter 3 år, för de verksamheter som vill behålla hbtq- certifikatet i ytterligare 3 år.

Uppföljningen innebär en granskning av hur verksamhetens arbetat med insatserna samt ifall den nått sina mål. Omcertifieringen innebär även ett stöd för verksamheten att identifiera fortsatta utvecklingsområden, samt sätta mål och insatser för arbetet 3 år framöver.

Kan jag som hbtq-person vara säker på att bli bra bemött på en hbtq-certifierad verksamhet?

Tyvärr kan RFSL inte garantera att varje person som arbetar på en hbtq-certifierad verksamhet har den grundläggande kunskap om kön, sexualitet och normer, hbtq-personers livsvillkor, diskriminering samt hbtq-kompetent bemötande som vår utbildning ger.

Det du kan vara säker på är att en majoritet av de anställda i verksamheten har kunskap om dessa frågor, samt att det ska finns ett pågående arbete kring hbtq-frågor på organisationsnivå.

Vad kan jag som hbtq-person göra om jag upplevt dåligt bemötande på en hbtq-certifierad verksamhet?

Både för din egen skull, men också för att vården ska kunna utvecklas är det bra om du orkar berätta för vårdgivaren hur du har upplevt deras bemötande. Undersök vem som är ansvarig kontaktperson för hbtq-frågor, bemötande eller likabehandling, och maila den personen vad du varit med om. Du kan även välja att kontakta verksamhetschefen direkt. Det är hen som har det yttersta ansvaret för att alla patienter som söker vård i verksamheten får ett bra bemötande.

Om du varit med om något i vården som du tycker varit fel, t.ex. om du blivit dåligt bemött eller upplever att du fått felaktig information eller behandling så kan du också vända dig till patientnämnden. Patientnämnden är en opartisk och fristående instans som du kan kontakta om du har klagomål, synpunkter, behöver råd i en situation eller har behov av stöd.