Slopa informationsplikten

Hälsa, sex och hivRFSLFoto: Caique Silverio

Riksdagen har beslutat om en översyn av informationsplikten. Det betyder att informationsplikten för hiv förhoppningsvis kommer tas bort från smittskyddslagen. Tas informationsplikten bort innebär det att lagstiftningen äntligen respekterar mänskliga rättigheter för personer som lever med hiv. Personer som lever med hiv behöver då inte längre berätta om sin positiva hivstatus för sina sexpartners.

Ett borttagande av informationsplikten skulle innebära en viktig seger. RFSL har varit kritiska till informationsplikten sedan den började gälla 1985. Vi anser att den är kontraproduktiv, stigmatiserande och motverkar hivpreventionen. Informationsplikten lägger allt ansvar på personer som vet om att de lever med hiv. Plikten har inneburit att man behövt berätta något som inte spelar roll för att inte riskera att bli sedd som kriminell.

Hiv i Sverige överförs nästan alltid från någon som själv inte vet om att den lever med hiv och därför inte heller kan ha informationsplikt. När informationsplikten äntligen tas bort speglar det vad vi vet om hiv idag, att O=O. Omätbar = oöverförbar. Behandlad hiv kan inte överföras vid sex.

Vad innebär informationsplikten?

Informationsplikten har lagt allt ansvar på personer som vet om att de lever med hiv. Informationsplikten innebär att personer som lever med hiv har behövt informera sina sexpartners om sin positiva hivstatus innan sex, trots att hiv inte har kunnat överföras.

I rapporten ”Hiv, brott och straff” (RFSU, RFSL och Hiv-Sverige, 2011) kan du läsa mer detaljerat vad informationsplikten inneburit för personer som lever med hiv.

Varför firar vi om informationsplikten tas bort?

Informationsplikten har direkt bidragit till att stigmatisera personer som lever med hiv. När informationsplikten för hiv tas bort betyder det att personer som lever med hiv enligt svensk lagstiftning inte längre kriminaliseras om de inte informerar sina sexpartners om sin positiva hivstatus. Informationsplikten har inneburit att personer som lever med hiv behövt berätta något som inte spelar roll – att man lever med ett virus som inte kan överföras. 

Att inte längre riskera ses som kriminell är en stor seger för alla som lever med hiv.

Informationsplikten tar bort fokus från det som är hivpreventionens mest centrala budskap: att samtliga personer i det sexuella mötet bär ansvaret för att skydda sig själv och sina partners. RFSL har ända sedan hiv kom till Sverige påtalat detta delade ansvar för säkrare sex mellan sexpartners för att hiv inte ska överföras och pekat på att informationsplikten lägger allt ansvar på personer som vet om att de lever med hiv.

Det är oftast personer som inte vet om att de har hiv som överför hiv till andra. För denna grupp gäller förstås ingen informationsplikt då de inget vet och därför heller inte har något att berätta. Informationsplikten är därför kontraproduktiv och den bidrar till att stigmatisera personer som lever med hiv och vet om sin status. Borttagandet av informationsplikten innebär att personer som lever med hiv inte längre bär hela ansvaret för att hiv inte överförs. 

Att informationsplikten förmodligen nu tas bort från lagstiftningen visar att lagstiftningen anpassas efter aktuellt kunskapsläge om hiv idag; att välbehandlad hiv inte kan överföras vid sex.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens rekommendationer i
Smittsamhet vid behandlad hivinfektion
(Folkhälsomyndigheten, 2019)

Men vadå, informationsplikten är ju redan borttagen?

Informationsplikten har sedan några år tillbaka kunnat lyftas bort av behandlande läkare. Man har då inte behövt informera sina sexpartners om sin positiva hivstatus. Kunskapen om att man kan få informationsplikten bortlyft har dock sett olika ut, både bland personer som lever med hiv och bland behandlande läkare.

Läs mer om detta i Folkhälsomyndighetens rapport
Tillämpningen av smittskyddslagens förhållningsregler vid hivinfektion
(Folkhälsomyndigheten, 2018)

RFSL:s förslag på lagändring

RFSL arbetar för en förändring av smittskyddslagen. Det är bra att behandling och testning för hiv är gratis, så vi vill inte ta bort hiv helt ur lagen, men lagen bör utformas på så sätt att hiv undantas från de förhållningsregler som är kontraproduktiva och som stigmatiserar personer som lever med hiv. För att underlätta för beslutsfattare och tjänstemän har RFSL, i samarbete med RFSU och Hiv-Sverige, och i samverkan med jurister, tidigare tagit fram ett förslag på hur en smittskyddslag utan rådande informationsplikt gällande hiv vid sexuella kontakter kan utformas.