Gemensamma regler för ekonomisk ersättning till förbundets förtroendevalda

Fastställda av RFSL:s kongress i maj 2018 och uppdaterade av RFSL:s kongress i oktober 2021.

Ladda ner regler för ekonomisk ersättning till förbundets förtroendevalda som pdf

1. Om styrdokumentet

1.1. Beslutad

De gemensamma reglerna för ekonomisk ersättning till förbundets förtroendevalda fastställdes av RFSL:s kongress 11-13 maj 2018. Reglerna har reviderats av RFSL:s kongress 23-31 oktober 2021.

1.2. Tidigare styrdokument

De gemensamma reglerna ersätter Arvoderingspolicy antagen av RFSL:s kongress 2016.

1.3. Överordnade styrdokument

Stadgar för RFSL.

1.4. Underordnade styrdokument

Det finns inga underordnade styrdokument.

1.5. Syfte med styrdokumentet

Syftet med dokumentet är ett reglera förmåner och ersättningar till förbundsstyrelsen.

1.6. Berörda organisationer och personer

De gemensamma reglerna gäller för RFSL:s förbundsstyrelse och förbundsstyrelsens verkställande utskott.

1.7. Delegationer i styrdokumentet

I avsnitt 2.8 delegeras det till förbundsstyrelsen att fatta beslut om policy för förtroendevaldas resor.

2. Bestämmelser

2.1 Arvodering av förbundsordförande

Arvodet för förbundsordförande sätts till 65 procent av ett riksdagsarvode. Förbundsordförande ska inte inneha bisysslor om de till sin verkan är förtroendeskadliga, arbetshindrande eller konkurrerande. Alla bisysslor ska meddelas förbundsstyrelsen som bedömer varje bisyssla individuellt. Förbundsstyrelsen kan därefter godkänna eller avslå begäran om att få bedriva bisyssla. Uppdrag som genererar inkomst och som kan härröras till uppdraget som förbundsordförande ska tillfalla RFSL.

2.2 Övriga arvoderingar

Ytterligare en person i styrelsen kan arvoderas löpande, upp till 50 procent av förbundsordförandens arvode. Beslut om fördelning av denna arvodering fattas av förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen kan om särskilda omständigheter föreligger kortvarigt arvodera annan person i styrelsen.

2.3 Förlorad arbetsinkomst

Förbundstyrelseledamöter har möjlighet till ersättning för förlorad arbetsinkomst för förbundsstyrelsemöten och eventuella utskottsmöten. Som grund är att ersättning ges på vardagar men undantag kan göras när särskilda skäl föreligger. Sådana särskilda skäl kan vara att ledamoten har schemalagd arbetstid på helger. Beslut om ersättning av förlorad arbetsinkomst fattas av förbundsordförande och/eller vice förbundsordförande.

2.4 Traktamente

Förtroendevalda har rätt till traktamenten enligt de regler som gäller från Skatteverket då de företräder förbundet nationellt och internationellt, dock ej vid förbundsarrangemang.

2.5 Sociala avgifter

Lagstadgade sociala avgifter ingår ej i beloppet som ska gå till arvodering av förbundsordförande eller andra arvoderade.

2.6 Pension och förmåner

Förbundsordföranden, liksom övriga arvoderade ledamöter som har arvode från RFSL som sin huvudsakliga inkomst, erhåller pension och förmåner enligt samma principer som förbundets anställda. För förbundsordförande eller övrig arvoderad som på grund av sjukdom förhindrats att fullgöra sitt uppdrag gäller motsvarande sjukersättningsregler som för anställda fram till mandatperiodens slut.

2.7 Avslut av uppdrag

När förbundsordförande eller annan ledamot med halvtidsarvodering lämnar sitt uppdrag ges ersättning i en månad efter avslutat uppdrag. Ersättningen ska betalas ut oavsett anledning till avslutat uppdrag och räknas av mot eventuell annan inkomst.

2.8 Förtroendevaldas resor

Förbundsstyrelsen får fatta beslut om policy för förtroendevaldas resor.