Att fråga om kön och trans i enkäter

Hbtqi-fakta & tipsRFSL

Många hör av sig till oss på RFSL och ber om råd om hur de ska fråga om kön i enkätundersökningar för att vara inkluderande gentemot transpersoner och för att undvika att kränka någon. Att konstruera bra enkäter är svårt och frågor om kön och trans kan vara känsliga av olika anledningar. Att fråga på ett bra sätt kan vara avgörande för om du får svar på din enkät eller inte.

Varför fråga om kön?

Börja med att fundera på varför du vill fråga om kön och vad det egentligen är du menar med frågan. Ofta ställs frågan om kön i enkäter på rutin och om du ändå inte tänkt använda svaren på just den frågan till något särskilt så går det bra att helt enkelt inte fråga om kön alls. Många gånger är det dock relevant och viktigt att fråga om kön och även om transerfarenhet, exempelvis för att få reda på hur många män eller kvinnor som svarat på enkäten eller om transpersoners erfarenheter av det man undersöker skiljer sig från cispersoners.

Olika betydelser av kön

Begreppet kön kan betyda många olika saker. Det kan betyda juridiskt kön, alltså det som står i identitetshandlingar och kan läsas ut av näst sista siffran i svenska personnummer. Alla som folkbokförs i Sverige registreras som antingen juridisk man eller juridisk kvinna. Om det är just juridiskt kön du undrar över så kan du fråga om det specifikt. Förklara gärna varför frågan ställs.

Var medveten om att det juridiska könet inte alltid stämmer överens med hur en person uppfattas av andra eller hur personer identifierar sig. En person som lever som och av andra läses som man kan ha det juridiska könet kvinna och vice versa.

Oftast är den viktigaste och mest relevanta betydelsen av begreppet kön könsidentiteten, alltså vilket kön man själv anser sig ha. Det finns massor av sätt att definiera sitt kön utöver man och kvinna. Det är därför viktigt att ge personer möjlighet att välja mellan fler än två alternativ. Det kan också vara viktigt att ges möjlighet att uttrycka osäkerhet kring sin könsidentitet. Med detta i åtanke kan man formulera frågan på detta vis:

Vilket kön har du? Med kön menar vi könsidentitet, alltså det kön du själv känner dig som.

  1. Kvinna
  2. Man
  3. Ickebinär
  4. Annat alternativ
  5. Osäker
  6. Vill ej svara

En annan möjlighet är att låta frågan om kön vara en fritextfråga där de svarande själva får formulera sitt svar på frågan helt fritt och utan förbestämda svarsalternativ. Detta kan dock vara mer utmanande att sammanställa och analysera.

Kropp

Att fråga hur en persons kropp ser ut och fungerar, eller vilka kroppsdelar en person föddes med, är väldigt privat och sällan relevant. Därför avråder RFSL generellt från att ställa frågor om det. I vissa fall kan det dock vara viktigt att fråga om en persons könsorgan, exempelvis i frågor som rör vård eller forskning specifikt relaterad till könsorganens utseende eller funktion. I sådana fall rekommenderar vi att man i samband med frågan förklarar varför den ställs. Det är också viktigt att frågorna då ställs så att alla kan svara på dem. För det krävs det att man tydligt skriver ut om frågan handlar om just könsidentitet eller om könsorganens utseende och funktion. Exempelvis ska även män kunna fylla i enkäter som handlar om gynekologisk vård och kvinnor ska ha möjlighet att svara på frågor om prostatabesvär.

Att fråga om transerfarenhet

Om du vill veta om den som svarar på enkäten är transperson eller inte rekommenderar vi generellt att den frågan separeras från frågan om kön eftersom ”trans” inte är ett kön. Dessutom är många transpersoner antingen män eller kvinnor. Exempelvis kan du efter att du frågat om kön fråga såhär:

Är du eller har du erfarenhet av att vara transperson?

  1. Ja
  2. Nej
  3. Vet ej
  4. Vill ej svara

Ställ relevanta frågor

Eftersom det finns flera olika aspekter av begreppet kön, kan olika frågor behöva ställas beroende på enkätens syfte. Oftast är könsidentitet och eventuell transerfarenhet det som är mest relevant för de flesta enkäter. Andra aspekter av kön – som hur man uppfattas av andra, hur ens könsorgan ser ut, ens juridiska kön eller vilket eller vilka pronomen man är bekväm med – är mer sällan aktuellt att fråga om. RFSL rekommenderar att man enbart efterfrågar sådan information som är relevant i sammanhanget.

Svarsbenägenhet och anonymitet

Personer som upplever att enkäter inte vänder sig till dem, exempelvis genom att inte erbjuda passande svarsalternativ på frågan om kön, blir mindre benägna att svara. Att kunna svara anonymt kan också vara en förutsättning för att vilja svara men anonymiteten kan vara en illusion. Exempelvis kan en elev snabbt inse att om hen är den enda i klassen som är öppen transperson så kommer hens enkätsvar inte att vara särskilt anonymt om hen svarar korrekt på frågan om trans i en enkät som bara vänder sig till klassen. Detta kan vara viktigt att bära med sig i analysen av enkäten men också i hur resultaten presenteras för gruppen. I vissa fall kan enkäter även behöva kompletteras med kvalitativa studier. Det kan även bli aktuellt att slå samman enkäter från flera år för att skapa ett tillräckligt stort underlag.