RFSL om sex mot ersättning

Hälsa, sex och hivRFSL

För RFSL är det en självklarhet att stå på marginaliserade gruppers sida. Vi vill värna rättigheter och hälsa för personer i utsatthet. RFSL är starkt emot alla former av sexuell exploatering, övergrepp och utnyttjande av personer.

RFSL tycker, liksom många andra organisationer, att personer som har sex mot ersättning måste få skydd, stöd och rättigheter. Den som vill sluta sälja sex ska få hjälp att göra det och den som blir utsatt för brott ska kunna polisanmäla utan att riskera repressalier.

RFSL anser att delar av dagens lagstiftning är problematisk, just för att den inte fyller syftet att skydda personer som säljer sex eller utsätts för sexuell exploatering. Vi ser också att ökade sociala insatser behövs. Detta har RFSL tyckt sedan år 1995.

Det finns också ett antal lagar som RFSL står bakom, lagar som skyddar utsatta personer. 

RFSL vill ha ett samhälle där ingen befinner sig i en position av att behöva sälja sex för att överleva. Vi vill ha ett samhälle där ingen känner att de har rätt att ta sig friheter med en annan människas kropp utan samtycke. Vi vill ha ett samhälle där alla som behöver stöd får det stöd man behöver. Vi vill ha ett samhälle där ingen utvisas eller vräks från sitt hem för att den sålt sex och där den som utsatts för människohandel får stanna i Sverige.

RFSL anser att krafttag måste sättas in mot människohandel och sexuell exploatering. Det är aldrig okej att tvinga någon att sälja sex eller att utnyttja någon i en sådan position.

Vår ingång är att diskutera hur vi bäst kan stärka rättigheter för, minska stigma mot och erbjuda stöd till personer som säljer sex eller utsätts för sexuell exploatering. Vi tycker också att det är problematiskt att inte lyssna på de personer som säljer sex som inte ser sig själva som offer. Det är att ignorera personers egen agens och levda erfarenhet att säga att det aldrig går att samtycka till att sälja sex. Vi vet samtidigt att många personer som säljer sex eller som har erfarenhet av att sälja sex inte har haft ett fritt val. Det är viktigt att ha med sig att båda dessa perspektiv finns hos personer med denna erfarenhet.

I denna text använder vi “sälja sex” som begrepp. I svensk lagstiftning används “köp av sexuella tjänster”. Vi vet dock att personer som detta berör använder olika begrepp. 

Behov av förändrad lagstiftning

Flertalet internationella organisationer för personer som säljer sex och forskning har visat hur kriminaliserade lagstiftning gör situationen för personer som säljer sex ännu mer osäker och försätter personer i utsatta och otrygga situationer. Detta gäller både lagar som gör det olagligt att sälja sex och att köpa sex.

Det är självklart för RFSL som organisation att stå upp för att alla som har sex mot ersättning ska ha tillgång till en trygg vardag och till sina mänskliga rättigheter.

I Sverige finns olika åsikter mellan olika organisationer. En del håller med de internationella organisationerna om att kriminalisering inte är rätt väg att gå. Andra menar att svensk lagstiftning istället fyller flera viktiga funktioner. Vi är dock alla överens om att det behövs mer stöd från samhället för den som blivit utnyttjad, mår dåligt eller vill sluta sälja sex.

RFSL:s åsikter om lagstiftning beslutas av våra medlemmar på kongressen, efter debatter mellan medlemmarna. I RFSL:s principprogram från 2012 framgår vad kongressen beslutat: Kriminalisering förstärker stigmatiseringen, utsattheten och utanförskapet för den som säljer sex. RFSL vill se en utveckling av det sociala arbetet inom området, motverkande av den sociala exkluderingen av personer som har sex mot ersättning, långsiktiga bidrag till organisationer som erbjuder stöd samt stöd till organisationer för personer som har erfarenhet av att sälja sex. Ofta utformas stöd utifrån en heteronormativ förståelse av sex mot ersättning, vilket kan leda till svårigheter att få stöd om man är hbtqi-person. 

”Kriminalisering förstärker stigmatiseringen, utsattheten och utanförskapet för den som säljer sex.”

Vi förstår att lagstiftarens intentioner med sexköpslagen var att skydda utsatta grupper och att minska efterfrågan på sexuella tjänster. Men lagarna har en del olyckliga konsekvenser för de som man vill skydda som behöver tas i beaktande.

Det är olyckligt hur migrationslagstiftningen och sexköpslagen ofta används tillsammans mot personer från andra länder som säljer sex i Sverige. Sexköpslagen ger ofta polis anledning att göra tillslag, vilket kan leda till att personen som säljer sex sedan utvisas. Att sälja sex i Sverige är i sig inte olagligt, men forskning visar att lagen slår hårt mot redan utsatta grupper såsom personer från fattigare länder som kommer hit för att försörja sig. Det går inte hand i hand med att skydda de mest utsatta. 

Resultatet av lagarna blir att sexköparna får böter medan den som sålt sex utvisas, vilket är ett straff som ofta ger mycket värre konsekvenser än en bot. Även personer som har utnyttjats i människohandel skickas tillbaka till sitt hemland, utan stöd från det svenska samhället. Antalet personer som döms för människohandel är försvinnande litet.

Ett annat problem är hur kopplerilagstiftningen används för att kriminalisera personer som exempelvis väljer att arbeta tillsammans för att öka säkerheten, eller att en partner som lever ihop med någon som säljer sex kan dömas under kopplerilagstiftningen. Det är också olagligt att hyra ut en lägenhet till någon som säljer sex. Var ska man då bo om man är en person som säljer sex? Lagstiftningen behöver arbetas om för att skydda personer som säljer sex och samtidigt kriminalisera personer som utnyttjar personers utsatta position.

Vi anser att polisens resurser borde användas till att utreda de sexköpare som våldtar och misshandlar och de kriminella som utnyttjar personer i människohandel eller i andra utsatta positioner, utan att indirekt bestraffa den som säljer sex.

Lagar som RFSL står bakom

RFSL är inte kritisk mot alla delar av den svenska lagstiftningen. Lagar om människohandel och gällande våldtäktslagstiftning ställer RFSL sig bakom och efterfrågar mer insatser och resurser för att utreda brott och skydda personer som utnyttjas. RFSL har också ställt sig bakom ett utredningsförslag om att införa en ny brottsrubricering om grovt sexköp. Har en person utsatts för människohandel, sexuell exploatering eller andra former av övergrepp är detta straffbart inom ramen för samtyckeslagstiftningen och lagar om människohandel. Om en person utnyttjar någon i en mycket utsatt situation behöver vi en lag om grovt sexköp. Är den utsatta ett barn ska straffet vara extra hårt. Allt detta står RFSL självklart bakom.

Stöd till personer som vill sluta sälja sex 

RFSL anser att det behöver säkerställas att den som vill sluta sälja sex får stöd av samhället för att kunna det och hitta andra vägar till försörjning. Personer ska inte utvisas till länder där det stödet saknas. Samhällets insatser behöver förstärkas. Det behövs samtalsstöd för att bearbeta trauman och negativa upplevelser, samt stöd att hitta annan inkomst, för den som vill det. RFSL anser att ökade resurser behövs för socialtjänstens och frivilligorganisationers möjlighet att arbeta långsiktigt med stöd. Samtidigt behöver stigmat kring och diskriminering av personer som säljer sex motverkas, speciellt i kontakten med myndigheter och vården.

Att lyssna på de som har erfarenhet

RFSL:s utgångspunkt är att makthavare måste lyssna på personer som själva berörs av en lagstiftning. Idag ser vi tyvärr att de föreningar som organiserar personer som säljer sex sällan får komma till tals. Hbtqi-rörelsen har en historia av att inte bli lyssnad på i frågor som berör oss och våra livsvillkor och rättigheter, därför ställer vi oss bakom andra utsattas kamp att göra sin röst hörd. 

Feminism och antirasism

RFSL är en feministisk och antirasistisk organisation. Det går inte att prata om sex mot ersättning utan dessa perspektiv.  

Många som säljer sex eller utsätts för sexuell exploatering är personer som rasifieras och/eller befinner sig i Sverige tillfälligt. Många är ciskvinnor, transpersoner av olika kön och/eller är homo- eller bisexuella.

Det går inte heller att bortse från det faktum att majoriteten av personer som köper sex är män. En stor del av det våld som kvinnor och hbtqi-personer av alla kön utsätts för utförs av män. Många män går över andras gränser eller saknar förmåga att se sin egen maktposition. Personer som utnyttjar individer inom människohandel ignorerar att den de utnyttjar är under tvång. Dessa personer ska självfallet straffas.

Vi vill också se insatser för ingen ska tvingas sälja sex och anser att sådana insatser måste utformas som inte riskerar att göra situationen för personer som säljer sex mer osäker eller utsatt. Vi behöver ha fler preventiva insatser för att motverka och förändra sexismen och maskulinitetsnormer i samhället.

Vår ingång är att diskutera hur vi bäst kan stärka rättigheter för, minska stigma mot, och erbjuda stöd till personer som säljer sex. RFSL vill därmed samma sak som många av de organisationer som kritiserar RFSL:s hållning. 

Det globala perspektivet

RFSL anser att vi även behöver prata om sex mot ersättning och sexuell exploatering ur ett globalt perspektiv och ha ett intersektionellt och postkolonialt perspektiv. Lagstiftning får olika konsekvenser i olika länder, inte minst med tanke på att polisväsendet och sociala skyddsnät kan variera stort mellan länder. Internationellt ser vi att i länder där hbtqi-personer saknar rättigheter och sociala skyddsnät, kan att sälja sex vara den enda utvägen för att överleva. Därför är detta en viktig fråga för hbtqi-rörelsen globalt. Samtidigt som ett arbete för att stärka hbtqi-personers och kvinnors rättigheter och möjligheter i samhället, behövs ett pågående arbete för att skydda hbtqi-personer och/eller kvinnor som säljer sex.

”Lagstiftning får olika konsekvenser i olika länder”

I länder som saknar sociala skyddsnät och där det finns ett ännu starkare stigma kopplat till att sälja sex, kan kriminaliserande lagstiftning få förödande konsekvenser. RFSL har kritiserat att Sveriges regering, som en del av den feministiska utrikespolitiken, vill exportera sexköpslagen till andra länder utan att ta hänsyn till olika kontexter i olika länder. RFSL är orolig att regeringen i sitt arbete inte lyssnar på de rättighetsorganisationer som består av sexarbetare vare sig på ett nationellt eller internationellt plan. 

WHO, som är FN:s världshälsoorganisation, och UNAIDS, FN:s samordnande organ mot hiv/aids, avråder från kriminaliserande lagstiftning när det gäller sex mot ersättning. 

Även människorättsorganisationer som Amnesty International och Human Rights Watch är för avkriminalisering av både att köpa och sälja sex, utifrån ett människorättsperspektiv. 

Alla dessa analyser har mött viss kritik, något som RFSL är medvetna om. Det är inte en enkel fråga. Vi önskar mer dialog och en öppenhet för att området är komplext.

Länkar

Nätverket Inte din hora

Red Umbrella Sweden

Amnesty International

Human Rights Watch