RFSL om sex mot ersättning

Hälsa, sex och hivRFSL

För RFSL som rättighetsorganisation är det en självklarhet att stå upp för att alla som har sex mot ersättning ska ha tillgång till sina mänskliga rättigheter och till en trygg vardag. Idag skapar stigma svårigheter och detta vill RFSL problematisera.

RFSL arbetar enligt de Globala målen för hållbar utveckling. Tillgången till god hälsa, under målområde tre, påverkas bland annat av ekonomiska och sociala faktorer.

RFSL, tillsammans med andra människorättsorganisationer, ser hur kriminaliserande lagstiftning stigmatiserar och bidrar till ökad utsatthet för personer som har sex mot ersättning. När köpare på grund av lagstiftningen prioriterar sin egen säkerhet blir det svårare för den som har sex mot ersättning att prioritera sin. Särskilt om man lever under en ekonomisk utsatthet utan andra alternativ.

När den som har sex mot ersättning tvingas till ett högre riskbeteende är det kvinnor, unga, hbtq-personer, migranter, personer som rasifieras och andra grupper som drabbas hårdast och dessutom riskerar att drabbas av hatbrott.

RFSL har därför alltid diskuterat sex mot ersättning och problematiserat sexköpslagen. Våra ståndpunkter i frågan handlar inte om några nya ställningstaganden.

RFSL anser att det behövs en feministisk lagstiftning som värnar om personer som har sex mot ersättning och som säkerställer att de som inte vill ha sex mot ersättning har tillgång till andra alternativ. 

I RFSL:s mål för samhällsförändring kan du läsa mer om hur RFSL vill arbete i den här frågan.

Skillnaden – avkriminalisering och legalisering:
Legalisering av sex mot ersättning innebär en reglering av staten. Denna modell är den som bland annat Tyskland har. RFSL förespråkar inte den här modellen. 
Avkriminalisering av sex mot ersättning och sexköp innebär att personer som, under frivilliga former är inblandad i sex mot ersättning, inte är kriminaliserade. Avkriminalisering innebär inte en total avsaknad av reglering kring sex mot ersättning. Snarare innebär det ett fokus bort från lagstiftning som kriminaliserar delar av eller samtliga delar av sex mot ersättning (inklusive sexköp), för att istället fokusera på lagar och policys som skyddar personer som har sex mot ersättning från att bli utnyttjade.

Frågor och svar

Vad anser RFSL om den svenska sexköpslagen, som gör köp av sexuella tjänster olagligt?

RFSL anser att sexköpslagen är problematisk och behöver ses över. Den huvudsakliga anledningen är att en kriminaliserande lagstiftning stigmatiserar redan utsatta grupper. Detta leder i sin tur till en ökad våldsutsatthet på grund av att man tvingas prioritera köparnas säkerhet, försämrade levnadsvillkor och oförändrad eller försämrad relation med samhällsbärande institutioner.

“Alla ska ha tillgång till en trygg vardag och sina mänskliga rättigheter.”

Hbtq-personer och migranter är överrepresenterade bland de som har sex mot ersättning i Sverige. Hbtq-organisationer, aktörer som arbetar med mänskliga rättigheter och hiv-preventionsorganisationer runt om i världen förespråkar avkriminalisering. 

I ett internationellt perspektiv har RFSL samma synsätt som FN:s världshälsoorganisation, WHO, och UNAIDS, FN:s samordnande organ mot hiv/aids, som båda avråder från kriminaliserande lagstiftning när det gäller sex mot ersättning. Även ledande människorättsorganisationer som Amnesty International och Human Rights Watch är för en avkriminalisering av sex mot ersättning, utifrån ett människorättsperspektiv.

RFSL menar att den paragraf i brottsbalken som förbjuder köp av sexuella tjänster, sexköpslagen, bör reformeras så att vuxna som under gemensam överenskommelse har sex mot ersättning, inte längre är kriminaliserade.

“Människohandel, för sexuella eller andra ändamål, är allvarliga brott.”

RFSL menar samtidigt att personer som har sex mot ersättning utifrån ett ekonomiskt, socialt, psykosocialt eller fysiskt tvång löper stor risk att lida skada. Därför gav RFSL sitt stöd till intentionen när en statlig utredning 2016 föreslog en gradindelning av brottet köp av sexuell tjänst.

Det innebär att RFSL står bakom att köp av sexuell tjänst inte bör vara tillåtet under sådana omständigheter som föreslogs rymmas under det föreslagna brottet grovt köp av sexuell tjänst, då den som säljer befinner sig i en skyddslös eller på annat sätt utsatt situation, exempelvis beroende till den som köper en sexuell tjänst, kraftig alkohol- eller drogpåverkan eller utsatthet för människohandel.

Människohandel, för sexuella eller andra ändamål, är ett allvarligt brott som RFSL kraftfullt tar avstånd från.

Det är självklart för RFSL som organisation att stå upp för att alla som har sex mot ersättning ska ha tillgång till en trygg vardag och till sina mänskliga rättigheter.

Vad har RFSL för andra ställningstaganden kring sex mot ersättning?

  • Sex mot ersättning kan ibland grunda sig på gemensamma överenskommelser och i andra fall bygga på en utnyttjandesituation. I stället för fortsatt kriminalisering av sex mot ersättning önskar RFSL en utveckling av det sociala arbetet inom området och ett aktivt motverkande av den sociala exkluderingen av de som har sex mot ersättning. 
  • RFSL förespråkar stöd till organisationer som företräder personer som har sex mot ersättning och att de erfarenheter som sådana organisationer förmedlar ska tas på allvar.
  • De stödfunktioner som finns för personer som har sex mot ersättning måste ha hbtq-kompetens och kunna ta emot personer oavsett sexuell läggning och könsidentitet. 
  • RFSL menar att den nuvarande utformningen av brottet koppleri gör att den påverkar hälsa och säkerhet negativt för personer som har sex mot ersättning. Därför förordar RFSL att en utvärdering av kopplerilagen görs med inriktning på att den inte ska kunna användas mot personer som har sex mot ersättning på ett sätt som riskerar förstärka stigmatisering, utsatthet och utanförskap, exempelvis genom att kunna bli av med kontrakt på en hyrd bostad eller att en partner, som bostad delas med, ska kunna åtalas för koppleri.

“Utlänningslagen är problematisk när det gäller att avvisning av migranter kan ske enbart på grund av att haft sex mot ersättning i Sverige.”

  • Vidare anser RFSL att utlänningslagen är problematisk när det gäller att avvisning av migranter kan ske enbart på grund av att en icke EES-medborgare (från utanför EU och övriga EES-länder) haft sex mot ersättning i Sverige. Detta utifrån formulering i lagen om möjlighet till avvisning om sådan person “inte kommer att försörja sig på ett ärligt sätt”, vilket när det gäller denna grupp migranter i praktiken innebär att säljaren också blir kriminaliserad.

Varför engagerar sig RFSL i frågor kring sex mot ersättning?

Hbtq-personer har sex mot ersättning i högre utsträckning än befolkningen i stort.

Folkhälsomyndighetens sexualvaneundersökning 2019 visade att bland homo- och bisexuella hade 7,5 procent erfarenhet av att ha sex mot ersättning, bland transpersoner hade 10 procent erfarenhet av att ha sex mot ersättning, medan siffran för gruppen kvinnor respektive män i stort var 1,5 procent respektive 1 procent. Forskaren Niina Voulajärvi (2018) menar att minst 70-80 procent av dem som har erfarenhet av att ha sex mot ersättning i Norden är migranter.

“Hbtq-personer har sex mot ersättning i högre utsträckning.”

RFSL företräder med andra ord grupper där erfarenhet av att ha sex mot ersättning är vanligt förekommande. RFSL önskar motverka att den som har sex mot ersättning drabbas av stigmatisering, diskriminering och ohälsa. 

Vad säger undersökningar om vad kriminalisering av sex mot ersättning har för effekter?

Det finns inga studier som visar att situationen för personer som har sex mot ersättning förbättras med ett förbud mot köp av sexuella tjänster.  Däremot har en studie av forskaren Jay Levy (2015) visat att den svenska sexköpslagen gjort att rädsla för polis, socialtjänst och andra myndigheter utgör hinder för att söka vård och få tillgång till sociala insatser.

“Den svenska sexköpslagen har gjort att rädsla för polis, socialtjänst och andra myndigheter utgör hinder för att söka vård och få tillgång till sociala insatser.”

Läkare i världen rapporterar att införandet av ett förbud mot köp av sexuella tjänster i Frankrike ledde till en ökad våldsutsatthet, försämrade levnadsvillkor och oförändrad eller försämrad relation med polisen för personer som har sex mot ersättning.

Initiativet UglyMugs, en säkerhets-app för personer som har sex mot ersättning, har, efter det att köp av sexuella tjänster kriminaliserades i Irland, rapporterat en ökning med 90 procent av brott mot personer som har sex mot ersättning och en ökning med 92 procent när det gäller våldsamma brott. 

Det finns heller ingenting som säger att förekomsten av sex mot ersättning, vilket är en av den svenska lagens huvudsyften, minskar med kriminaliserande lagstiftning.

Enligt Folkhälsomyndighetens sexualvaneundersökning 2019 hade 9,4 procent av svenska män erfarenhet av av att köpa sexuella tjänster, vilket är lika många som de 10 procent av svenska män som rapporterades ha sådan erfarenhet när sexköpslagen infördes för 20 år sedan.

Vad skulle en avkriminalisering av sex mot ersättning innebära för hiv-preventionen?

I enlighet med de globala målen för hållbar utveckling ska, senast 2030, epidemier av infektioner utrotas. Den som har sex mot ersättning utsätter sig för en ökad risk att drabbas av hiv och andra sexuellt överförda infektioner.

Att sex mot ersättning är kriminaliserat leder till sämre villkor för personer som har sex mot ersättning. Till exempel att man arbetar under mindre trygga förhållanden, har svårare att ställa krav på säkrare sex och har sämre tillgång till hälsovård.

Världshälsoorganisationen, WHO, uppskattar att avkriminalisering minskar förekomsten av nya hiv-infektioner i gruppen med hela 46 procent. Förebyggande hiv-medicinering i form av PrEP är något som globalt sett rekommenderas vara tillgängligt för personer som har sex mot ersättning, men några rekommendationer om detta har inte gått ut i Sverige.

Vad finns det för alternativ till dagens kriminaliserande lagstiftning?

RFSL har en positiv syn på den så kallade avkriminaliseringsmodell som genomförts i Nya Zeeland.

En sådan avkriminalisering innebär ett avskaffande av bestraffande lagar som riktar sig mot att ha frivilligt sex mot ersättning, vilket ger makten till den som har sex mot ersättning.

Det möjliggör att kunna arbeta under arbetsrättsliga villkor, att kunna arbeta tillsammans för stärkt säkerhet, att kunna organisera sig fackligt med mera. Sådan avkriminalisering bör kompletteras med stärkta sociala insatser mot de som har sex mot ersättning och köpare samt ett fortsatt förbättrat brottsbekämpande arbete mot människohandel.

RFSL ser inte lika positivt på så kallade legaliseringsmodeller, då dessa innebär att personer som har sex mot ersättning måste uppfylla strikt uppställda krav för att kunna göra det lagligt. I länder som Tyskland och Nederländerna är det just särskilt utsatta som inte har möjlighet att uppfylla dessa krav och vars verksamhet därmed ändå kriminaliseras.

Vad tycker berörda själva om sexköpslagen?

En majoritet av personer som har sex mot ersättning i Sverige är, enligt tidigare nämnda studie av forskaren Nina Voulajärvi, inte för fortsatt kriminalisering av köp av sexuella tjänster.

Läkare i världen rapporterar att samma gäller även för personer som har sex mot ersättning i Frankrike. Det finns idag organisationer i Sverige, Fuckförbundet och Rose Alliance, som organiserar personer som har sex mot ersättning och dessa är tydliga motståndare till fortsatt kriminalisering. 

RFSL solidariserar sig med dessa organisationer. På samma sätt är paraplyorganisationen för hbtq-organisationer i världen, ILGA World, och paraplyorganisationerna för transorganisationer, Transgender Europe och GATE, för en avkriminalisering av sex mot ersättning. En inte obetydlig del av medlemmarna i anslutna hbtq-organisationer har erfarenhet av sex mot ersättning.

Men är det inte vuxna män som främst kommer att tjäna på en avkriminalisering av sex mot ersättning?

Oavsett vad man tycker om förekomsten av sex mot ersättning, eller vad man tycker om personer som köper sexuella tjänster, kan vi se att svensk lagstiftning idag är direkt skadlig för personer som har sex mot ersättning.

“Det handlar inte om rätten att köpa sex, utan om att rättigheterna för de som erbjuder sex mot ersättning behöver stärkas.”

Det handlar inte om rätten att köpa sex, utan om att rättigheterna för de som erbjuder sex mot ersättning behöver stärkas.

Ett problem med den svenska lagstiftningen är att ett så stort fokus läggs på individer inblandade i sex mot ersättning, när det i högre utsträckning är staten som borde hållas ansvarig för underliggande faktorer, som socialt och ekonomiskt utanförskap, som leder till att vissa personer som har sex mot ersättning känner att de inte har något val.

Den svenska sexköpslagen leder till att verksamheten är mer dold än den annars hade varit. Det är i sådana miljöer som köpare får mer makt över den som har sex mot ersättning.

När köpare på grund av lagstiftningen tvingas prioritera sin egen säkerhet blir det svårare för den som har sex mot ersättning att prioritera sin, särskilt som den som har sex mot ersättning kan leva under en ekonomisk utsatthet som innebär att personen ser få eller inga alternativ till att ha sex mot ersättning.

Istället för att till exempel ta emot i sitt eget hem, där köparen löper en större risk att bli påkommen av polis, tvingas den som erbjuder sex mot ersättning istället att göra det på okända platser.

När den som har sex mot ersättning tvingas till ett högre riskbeteende är det kvinnor, unga, hbtq-personer, migranter, personer som rasifieras och andra utsatta grupper som drabbas hårdast och dessutom riskerar att drabbas av hatbrott.

Men är inte sexköpslagen en feministisk lagstiftning som visar att vi i Sverige står upp för kvinnors rättigheter?

Förekomsten av sex mot ersättning kan vara en manifestation av ojämlikhet, men det är inte en underliggande faktor som leder till ojämlikhet.

Vi behöver en feministisk lagstiftning som värnar om kvinnor och hbtq-personer som har sex mot ersättning och som säkerställer att de som inte vill ha sex mot ersättning har tillgång till andra alternativ. 

Det är exempelvis inte feministiskt att personer som har sex mot ersättning i sitt eget hem kan bli av med hyreskontrakt, eller att en potentiellt olämplig pappa sannolikt får vårdnaden av ett barn, vid en vårdnadstvist, om mamman haft sex mot ersättning. Inte heller är det feministiskt att gränspolisen aktivt arbetar för att deportera människor, oftast kvinnor, för att de haft sex mot ersättning. 

Personer som har sex mot ersättning gör det av en lång rad olika anledningar. Vissa är socialt och ekonomiskt utsatta och behöver förstärkt tillgång till sociala insatser, inte insatser som gör en mer utsatt och stigmatiserad.

Varför tycker RFSL att det är extra problematiskt att den svenska modellen exporteras som en del av den feministiska utrikespolitiken?

RFSL är en feministisk och antirasistisk organisation, med verksamhet runt om i Sverige och partnerorganisationer och samverkansprojekt runt om i världen. Vi är stolta över att den svenska regeringen tydligt tar ställning för och aktivt arbetar för ökad jämställdhet och bättre levnadsvillkor för hbtq-personer. 

Vi är samtidigt kritiska till att den svenska sexköpslagen formuleras som en lösning som kan “exporteras” till andra länder och kontexter. Dels för att vi ser att den marginaliserar utsatta grupper i Sverige, och dels för att den inte är applicerbar i länder som saknar det sociala skyddsnät som finns här, om än inte nåbart för alla.

“Hbtq-personer och migranter, framför allt transkvinnor, är i många delar av världen helt beroende av sexarbete för sin överlevnad.”

Hbtq-personer och migranter, framför allt transkvinnor, är i många delar av världen helt beroende av sexarbete för sin överlevnad. Det gäller både i globala syd och i globala nord, även om skillnaderna givetvis är stora.

Att införa kriminialiserande lagstiftning i en kontext utan sociala skyddsnät, diskrimineringslagstiftning eller ett starkt civilsamhälle är såväl farligt som direkt olämpligt. 

Röda paraplyet – RFSL Stockholms hälsosajt för hbtq-personer som har sex mot ersättning

Den 30 september 2019 arrangerade Fuckförbundet, tillsammans med International Committee on the Rights for Sex Workers in Europe (ICRSE) och i samarbete med RFSL, konferensen Sex work, human rights and health: assessing 20 years of Swedish model. Konferensen var den första i sitt slag i Sverige där personer som har sex mot ersättning själva sätter agendan.

I samband med konferensen presenterade Fuckförbundet sin rapport Twenty years of failing sex workers.