Ersättning för fertilitetsvård utomlands

Om du har fått fertilitetsbehandling utomlands, kan du ha rätt till ekonomisk ersättning i efterhand. Ersättning i efterhand för vård utomlands regleras i svensk lag och det är Försäkringskassan som handlägger och fattar beslut om ersättningen.

För varje ansökan om ersättning som kommer till Försäkringskassan görs en individuell bedömning. Det innebär att en handläggare undersöker om kraven för att få ersättning är uppfyllda eller inte, i varje enskilt fall.

Grundläggande regler

För att ha rätt till ersättning i efterhand för vård utomlands krävs att du är försäkrad för vårdförmåner i Sverige. Det är du om bor eller arbetar i Sverige eller om Sverige är behörig medlemsstat för dig. Du har rätt till ersättning i efterhand oavsett om du har blivit gravid eller inte. Försäkringskassan prövar rätten till ersättning för din faktiska kostnad, men är skyldiga att göra en rimlighetsbedömning av kostnaden. Försäkringskassan ersätter inte privat vård i Sverige. Kostnader för resor och boende i samband med planerad vård utomlands ersätts inte heller, eftersom dessa betraktas som kringkostnader och inte som vårdkostnader. Vården du har fått utomlands måste vara utförd av behörig sjukvårdpersonal och du har bara rätt till ersättning för vård som motsvarar den vård som du har rätt till i Sverige. För fertilitetsvård innebär det att de villkor som finns för att få behandlingen bekostad av det allmänna i Sverige, måste vara uppfyllda för att du ska ha rätt till ersättning i efterhand. Utifrån det finns det några saker som är extra viktiga att tänka på:

Åldersgräns vid behandlingstillfället

I Sverige har man rätt till fertilitetsbehandling fram till den dag som den som vill bli gravid fyller 40 år. Det betyder att du bara kan få ersättning i efterhand för behandling utomlands om du, eller den som försökt bli gravid, varit max 40 år vid behandlingstillfället. Om du har fyllt 40 år och försöker bli gravid genom fertilitetsbehandling utomlands, kan du alltså inte få ekonomisk ersättning i efterhand i Sverige.

Kontaktbar donator

I Sverige är det enbart tillåtet med så kallade ”kontaktbara donatorer”, det betyder att barn som kommer till genom donation har rätt att få reda på donatorns identitet när barnen uppnått så kallad ”mogen ålder”. Eftersom denna regel finns i Sverige måste du ha använt dig av en kontaktbar donator utomlands för att ha rätt till ersättning i efterhand i Sverige. Det måste framgå av din journal från den utländska kliniken, eller i ett separat intyg, att donatorn är kontaktbar. Journalen eller intyget måste bifogas till försäkringskassan tillsammans med din ansökan om ersättning i efterhand.

Val av donator

Enligt Svensk lag ska den behandlande läkaren välja donator vid alla fertilitetsbehandlingar. Det betyder att du bara har rätt till ersättning i efterhand om den behandlande läkaren på kliniken utomlands är den som har valt donator. Det måste framgå av din journal från den utländska kliniken, eller i ett separat intyg, att läkaren har valt donator. Journalen eller intyget måste bifogas till försäkringskassan tillsammans med din ansökan om ersättning i efterhand.

Särskild prövning

I Sverige görs alltid en så kallad ”särskild prövning” innan fertilitetsbehandling med donerade ägg, spermier eller embryon. Den särskilda prövningen är en psykosocial bedömning vars syfte är att säkerställa att det blivande barnet kommer att växa upp under goda förhållanden. Bedömningen görs genom att du besöker en psykolog/kurator eller annan beteendevetare. För att du ska ha rätt till ersättning i efterhand för fertilitetsbehandling utomlands måste en särskild prövning ha gjorts innan behandlingen påbörjades. Särskilda prövningar genomförda efter behandlingstillfället godkänns alltså inte. Ett yttrande från den särskilda prövningen ska bifogas till försäkringskassan tillsammans med din ansökan om ersättning i efterhand. Det måste framgå av yttrandet att den särskilda prövningen har utförts enligt det svenska regelverket för prövningen och en läkare måste också ha skrivit under yttrandet. Svensk lag säger att en läkare ”utifrån den ensamstående eller parets sociala, psykologiska och medicinska förhållanden skall pröva om det är lämpligt att behandling äger rum”. 

Hur du ansöker

Ansökan görs på försäkringskassans ansökningsblankett 5422 (Ersättning i efterhand för planerad vård i annat EU/EES-land), till ansökan bifogas:

  • Svensk journal som visar vilken fertilitetsvård du har fått i Sverige, både fertilitetsutredning och eventuella tidigare behandlingar (detta eftersom antalet försök är begränsade och Försäkringskassan behöver säkerställa att man inte redan har fått det antal försök man har rätt att få i Sverige).
  • Specificerade betalningsunderlag från vårdgivaren där det tydligt framgår vad man har betalat för, gärna även kontotransaktioner som visar den faktiska kostnaden med valutakurs angiven.
  • Journal från vårdgivaren i utlandet där det tydligt framgår vilken behandling som är genomförd, datum för varje behandlingstillfälle och namn på ansvarig vårdgivare.
  • Särskild prövning signerad av en läkare.
  • Intyg som styrker att läkaren har valt donator (om detta inte framgår av journalen).
  • Intyg om att behandlingen skett med öppen spårbar donator (om detta inte framgår av betalningsunderlag eller journal).
  • Om man är ett par som söker behöver försäkringskassan få in bådas underskrift, det kan göras på ett separat papper om man ansöker digitalt.