En fråga om mänskliga rättigheter

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna inleds med orden: ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.” Rättigheterna gäller alla människor utan åtskillnad och alla borde därmed ha samma tillgång till, och skydd av, de mänskliga rättigheterna.

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna inleds med orden: ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.” Rättigheterna gäller alla människor utan åtskillnad och alla borde därmed ha samma tillgång till, och skydd av, de mänskliga rättigheterna. Trots detta kränks människors rättigheter dagligen på grund av SOGIESC.

Till de grundläggande rättigheterna hör rätten att hysa eller uttrycka åsikter. Detta ska säkerställa möjligheten att bilda eller gå med i en organisation eller att ordna möten. I de länder där samkönade sexuella handlingar är förbjudna är det förstås riskfyllt att organisera sig öppet, eller ens uttrycka vem man älskar. De mänskliga rättigheterna ger också skydd mot övergrepp, till exempel rätten att inte bli godtyckligt gripen eller att utsättas för tortyr.

Rättigheterna inkluderar rätten till den egna kroppen och frihet från påtvingade ingrepp såsom ”normaliserande” operationer och hormonbehandlingar av intersexpersoner och tvångssteriliseringar av transpersoner. Människor vittnar också om rättsvidriga processer som inbegriper tortyr och i värsta fall dödsstraff på grund av verklig eller uppfattad sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

 

”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter”

 

Rättigheterna innebär även ett tillgodoseende av grundläggande behov, till exempel rätten till en tillfredsställande levnadsstandard, hälsovård och utbildning. Tyvärr kan inte något land i världen tillhandahålla ett fullständigt skydd av mänskliga rättigheter.

Diskrimineringen är utbredd inom såväl arbetsliv som skolväsende. Hälsovården är ofta uppbyggd kring starka normer som utesluter människor på grund av SOGIESC, en bidragande faktor till att hbtqi-personer generellt har sämre hälsa än majoritetsbefolkningen. Trakasserier förekommer inom samhällets alla sfärer och ett juridiskt erkännande av kön är till exempel ofta en förutsättning för andra fundamentala rättigheter.

Yogyakartaprinciperna

Internationella juristkommissionen och International Service for Human Rights har tillsammans drivit ett projekt för att utveckla en uppsättning juridiska principer om hur internationell rätt ska kunna appliceras på brott mot de mänskliga rättigheterna baserade på SOGIESC. En grupp experter på mänskliga rättigheter från 25 olika länder sammanställde dessa principer, och under ett möte 2006 i Yogyakarta, Indonesien antogs de så kallade Yogyakartaprinciperna. Principerna uppdaterades 2017.

De tar upp redan befintliga regler om mänskliga rättigheter och visar hur de kan tillämpas på frågor som rör SOGIESC. Varje princip innehåller detaljerade rekommendationer till stater, FN, nationella institutioner, media, icke-statliga organisationer och givarorganisationer. Principerna kan vara av stor hjälp om man känner sig osäker på hur de mänskliga rättigheterna kan tillämpas i dessa frågor.

Läs hela handboken En värld för alla, (PDF öppnas i nytt fönster)

 

Mål för RFSL:s internationella arbete

Hbtq- rättigheter respekteras globalt

Hbtq- organisationer är starka och välorganiserade.

RFSL:s Internationella strategi

RFSL använder ett rättighetsbaserat förhållningssätt, där rättighetsbärarnas prioriteringar står i fokus.