Teorin om Rapid Onset Gender Dysphoria

TransRFSL

Rapid-onset gender dysphoria (ROGD) är en teori som formulerats av forskaren Lisa Littman. Littmans studie har fått skarp kritik från ett stort antal forskare och hon har nyligen fått göra en genomgripande revidering av sin artikel och sina slutsatser.

Teorin har skapats utifrån en enkät till 256 föräldrar i framför allt USA och Storbritannien och beskriver könsdysfori som en ”smitta” som ”bryter ut” i grupper av vänner i tonåren eller ung vuxen ålder, och som också sprids via internet.

Littmans resultat publicerades i en artikel i PLoS ONE i augusti 2018. Littmans studie har fått skarp kritik från ett stort antal forskare och hon har nyligen fått göra en genomgripande revidering av sin artikel och sina slutsatser som publicerades den 19 mars 2019 i PLoS ONE.

Littmans studie har fått skarp kritik på många olika punkter. Bland annat för att de föräldrar som besvarade enkäten rekryterades mestadels via forum för föräldrar som är skeptiska eller negativt inställda till sina barns könsidentitet och könsdysfori. Det är alltså inte ett representativt urval av föräldrar till ungdomar med könsdysfori. Littman ställde heller inte frågor till ungdomarna själva, utan enbart till föräldrarna. 76 % av de svarande föräldrarna anser att deras barn inte är transperson, 2,4 % svarar att de tror på sitt barn. Detta visar att det finns en stark snedfördelning i svaren och att de främst nått föräldrar som har en negativ inställning till sitt barns könsidentitet.

Gemensamt för föräldrarna i Littmans studie tycks vara att de inte anat att den unga personen haft könsdysfori eller identifierat sig som något annat än sitt tilldelade kön innan personen kom ut för sin förälder/sina föräldrar. Det som i forskarnas ögon är “Rapid Onset” är alltså att föräldrarna relativt plötsligt får reda på sitt barns könsidentitet eller könsdysfori, snarare än att könsidentiteten eller könsdysforin har utvecklats plötsligt.

Det är mycket vanligt att könsdysfori uppträder eller ökar i samband med puberteten. Det är inget nytt. Könsdysfori som uppträder eller förstärks i samband med puberteten eller senare har länge varit känd inom forskning och medicinsk praktik.

RFSL och RFSL Ungdom är kritiska till Littmans studie och begreppet ROGD. Vår åsikt är att barns, liksom vuxnas, könsidentitet och reflekterande kring kön alltid ska respekteras och bemötas på ett sätt som skapar trygghet för individen. Att avgöra om könsdysforin kan anses vara varaktig eller inte och vilken behandling som då kan vara lämplig för barnet är en uppgift som ska överlåtas till de specialiserade multidisciplinära team som arbetar just med utredning och behandling av barn med könsdysfori. Hur omgivningen behandlar personen och hur hen bemöts i den icke transspecifika vården bör utgå från och präglas av acceptans och respekt för individens rätt att definiera sig själv.

WPATH, världshälsoorganisationen för personer som arbetar professionellt med könsbekräftande vård, gjorde i september 2018 ett uttalande om ROGD. WPATH belyser behovet av ytterligare forskning om könsidentitet och kritiserar begreppet ROGD. De skriver bland annat (i vår översättning):

… [det är] både för tidigt och olämpligt att använda sig av till synes vetenskapliga beteckningar som gör att kliniker, medlemmar av communityt och forskare drar absoluta slutsatser om utvecklingen av könsidentitet hos ungdomar och om de faktorer som möjligen påverkar vid vilken tidpunkt en ung person tillkännager att hen är av ett annat kön än det hen blivit tilldelad vid födseln.

Källor

Littman L. (2108) Parent reports of adolescents and young adults percieved to show signs of a rapid onset gender dysphoria. PLoS ONE 13(8)
(tidigare titel, innan korrektion: Rapid-onset gender dysphoria in adolescents and young adults)

Littman L. (2019) Correction: Parent reports of adolescents and young adults perceived to show signs of a rapid onset of gender dysphoria, Lisa Littman. PLoS ONE 14(3). Published: March 19, 2019

”WPATH POSITION ON ’Rapid-Onset Gender Dysphoria (ROGD)’” (World Professional Association for Transgender Health, 2018)

Ashley, F., & Baril, A. (2018, March 22). Why ‘rapid-onset gender dysphoria’ is bad science. (ej vetenskapligt publicerad artikel, men underskriven av en lång rad specialister inom könsbekräftande vård)