RFSL Stödmottagning

StödRFSL

RFSL har bedrivit en stödmottagning sedan 1998. Målgruppen är hbtqi-personer som blivit utsatta för trakasserier, hot och våld. Ibland handlar det om brottsliga handlingar, men det behöver inte göra det. Även närstående och vänner till våldsutsatta hbtq-personer är välkomna samt personer som i sitt yrke möter våldsutsatta hbtqi-personer.

HAR NÅGON GÅTT ÖVER DIN GRÄNS?
Våld, hot och trakasserier kan ta sig olika uttryck. Är du osäker ? Läs mer här.

Kontakt

Telefon: 020 – 34 13 16 (kostnadsfritt)

Tala in ditt namn och nummer när du ringer till oss, så ringer vi upp. Om du vill vara helt anonym när du kontaktar oss kan du ringa torsdagar kl 9-12. Då kommer du direkt till en kurator.

E-post: stod@rfsl.se

Stöd till enskilda

Stöd kan ske till exempel genom samtal på plats, telefonsamtal, videosamtal eller mail. Samtal och övrigt stöd är kostnadsfritt och personalen har tystnadsplikt. Du kan vara anonym när du kontaktar oss. All personal på stödmottagningen är anställd och har utbildning och erfarenhet av samtal med hbtqi-personer utsatta för våld.

RFSL Stödmottagning erbjuder:

  • enstaka krissamtal eller flera bearbetande samtal
  • information om rättigheter
  • medföljning och kontakt med vård och myndigheter
  • stöd vid polisanmälan och rättsprocess
  • kontakt med målsägandebiträde
  • skyddat boende på hemlig adress i Stockholmsområdet med två platser. Läs mer om skyddade boende här.
  • samtalsstöd på svenska, engelska, spanska och arabiska eller med tolk.

RFSL Stödmottagning har sedan starten mött många utsatta hbtqi-personer och är den verksamhet i Sverige som har störst samlad erfarenhet på området. Vi har drygt 200 stödsökande per år.

Många har fått stöd genom verksamheten, men stödmottagningen jobbar inte enbart på ett individuellt plan utan också med opinionsbildning och med att synliggöra hbtqi-personers utsatthet för våld i nära relationer, hatbrott, sexuellt våld och hedersrelaterat våld. Vi har bland annat tagit fram en handbok för dig som möter hbtqi-personer som har blivit eller som är utsatta för hatbrott. Du hittar handboken här.

RFSL Stödmottagning har även utvecklats till att bli ett kunskapscentrum för frågor om våld och hbtqi och är ofta tillfrågade för utbildningar, deltagande i referensgrupper till statliga utredningar på området och medverkande i nätverk. Om du möter våldsutsatta hbtqi-personer i ditt yrke kan du läsa mer här.

Har du synpunkter på Stödmottagningens verksamhet? Kontakta mikael.jonsson@rfsl.se

Kuratorerna på RFSL Stödmottagning använder programmet Kaddio för arbetsanteckningar. Endast uppgifter som är relevanta för stödet sparas. Du har rätt att begära ut dessa uppgifter om dig själv under tiden vi har dina uppgifter sparade. Anteckningarna raderas efter avslutad kontakt