Organisering och ekonomi

RFSL består av tre separata organisationer som gemensamt finansierar den verksamhet som utförs av RFSL Förbund. RFSL:s huvudsakliga ändamål är att stärka hbtqi-personers rättigheter i Sverige och internationellt.

RFSL Förbundet är en medlemsorganisation, uppdelad i avdelningar med verksamhet runt om i landet, som driver och genomför olika typer av projekt och verksamhet med stöd av beviljade medel från olika myndigheter och institutioner, via medlemsavgifter, genom insamlade medel via RFSL Insamlingsstiftelse och eventuell vinst från RFSL Media & Info AB.

RFSL Förbundet arbetar kontinuerligt med att säkerställa att såväl den ekonomiska som den övriga verksamheten bedrivs korrekt och effektivt. De projekt som RFSL genomför redovisas separat till de olika bidragsgivare. Revision av förbundets årsredovisning görs på årsbasis, liksom specialrevision på många av våra program och projekt. RFSL följer och tillämpar principer för god redovisningssed och ser till att upprätthålla goda rutiner som lever upp till finansiärers höga krav på kontroll, redovisning och uppföljning.

RFSL:s Insamlingsstiftelse har som huvudsakliga ändamål att samla in pengar till förmån för RFSL genom gåvor, månadsgivare och företagssamarbeten. RFSL:s Insamlingsstiftelse, som leds av en styrelse som utses av RFSL:s förbundsstyrelse, har ett 90-konto, och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. RFSL Insamlingsstiftelse är medlem i FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd och följer och effektrapporterar i enlighet FRIIs kvalitetskod.

RFSL Media & Info AB ägs av RFSL. Verksamheten består av försäljning av utbildningar, konsulttjänster och informationsverksamhet. Eventuellt överskott gör det möjligt för RFSL att fortsätta vara ett kunskapscentrum i hbtqi-frågor.  All vinst går tillbaka till verksamheter inom RFSL.