Vad är omvändelseförsök och varför borde det förbjudas?

Hat och hotRFSL

Omvändelseförsök eller omvändelseterapi är när någon genom tvång eller påtryckningar uppmanas ändra sin sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Omvändelseförsök kan leda till såväl fysiska som psykiska skador, och FN har likställt det med tortyr. På denna sida har vi samlat information och vanliga frågor RFSL får om omvändelseförsök.

Enligt en färsk rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har 18 procent av unga hbtq-personer upplevt att någon försökt att påverka deras sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck. 5 procent har blivit utsatta för allvarligare försök till omvändelse. Det kan röra sig om “behandling”, som medicinering, gruppterapi, böner eller exorcism. Det kan också handla om att bli förd ut ur landet, tvingad till äktenskap eller skickad på uppfostringsresor. 

Skambeläggning och uteslutning

RFSL och RFSL Ungdom har länge tagit del av berättelser om omvändelseförsök från både unga och vuxna hbtqi-personer. De vanligaste erfarenheterna handlar om skambeläggning eller påtryckningar för att hindra någon att vara öppen med sin sexualitet, könsidentitet eller könsuttryck. Många har också blivit uteslutna ur gemenskapen. Det förekommer även försök att ”bota”, exempelvis genom att personen blir tvingad att gå till en psykolog, läkare eller religiös ledare. En del blir utsatta för sexuella övergrepp.

Behandling inom svensk hälso- och sjukvård ska enligt lagen utgå ifrån forskning eller beprövad erfarenhet. Det är alltså inte tillåtet att bedriva till exempel terapi i allmän regi med målsättningen att någon ska sluta vara sig själv. Tvång och hot är också förbjudet. Trots det sker omvändelseförsök.

Många väver samman omvändelseförsök med hedersrelaterat våld och förtryck. RFSL och RFSL Ungdoms erfarenheter, såväl som MUCF:s rapport, visar dock att det inte går att knyta till en specifik kontext eller grupp.

Är inte omvändelseförsök redan förbjudet under existerande lagstiftning? 

Det finns förbud mot tvång, hot och våld i svensk lagstiftning idag. Även behandling inom allmän hälso- och sjukvård som inte utgår från vetenskap eller beprövad erfarenhet är förbjudet. Trots det sker omvändelseförsök och omvändelseterapi i Sverige. RFSL anser att en utredning behöver tillsättas för att precisera vad det är som behöver förbjudas. Omvändelseförsök kan innefatta saker som inte nödvändigtvis är förbjudna idag. Exempelvis att bli skickad på “uppfostringsläger” eller att bli utsatt för exorcism. MUCF påpekar i sin rapport att det verkar finnas ett glapp i svensk lagstiftning. 

I de länder där omvändelseförsök har förbjudits har existerande lagstifting inte heller ansetts vara tillräcklig. En utredning från Kanada har visat att även i provinser med stark antidiskrimerings- och hatbrottslagstiftning förhindrades inte omvändelseförsök i tillräckligt stor utsträckning. Samma rapport kom även fram till att den nuvarande lagstiftningen i Kanada som förbjuder exempelvis frihetsberövande och misshandel inte täckte den vidd av påtryckningar som kan utgöra omvändelseförsök.

Utöver detta skiljer sig omvändelseförsök från andra fall av misshandel och olaga hot. Det finns en tydlig intention bakom, att ändra någons sexualitet, könsidentitet eller könsuttryck. Detta går att jämföra med vår hatbrottslagstiftning. I dessa fall kan straffskärpning vara aktuell ifall motivet går att härleda till hat eller fördomar mot en identifierbar grupp. Det skulle även möjligtvis vara aktuellt med en straffskärpning vid omvändelseförsök. Det här vill RFSL gärna se att en utredning tittar närmare på.

Vill ni förbjuda terapi som hjälper människor att utforska sin identitet?

RFSL vill inte se förbud mot självutforskande processer. Det vill säga, processer där individer får stöd i att själva definiera sin sexuella läggning, könsidentitet och könsuttryck. Dessa anser vi är viktiga för att hjälpa individer som är osäkra i sin identitet. Det här står i kontrast till omvändelseförsök. Där finns det ett tydligt mål: personer ska ändra sin sexualitet, könsidentitet och könsuttryck. I regel till det personer i omgivningen tycker är rätt. I utforskande processer finns det ingen värdering om vilken identitet som är önskvärd. Fokus ligger på att stötta individen i hens egna process, oberoende av vad hen kommer fram till.

Ska personer själva kunna samtycka till omvändelseförsök?

Denna fråga är komplicerad, eftersom det potentiellt skulle kunna gå emot andra rättigheter så som yttrandefrihet eller religionsfriheten. Samtidigt finns det en stor risk att en individ blir utsatt för påtryckningar eller upplever sig vara tvingad att “samtycka” till omvändelseförsök. Exakt hur den här balansen ska lösas är något som en utredning behöver granska närmare.

Olika länder dock har olika lösningar i frågan om samtycke till omvändelse. I Tyskland är det exempelvis förbjudet att göra reklam för omvändelseförsök. På Malta ger lagen skydd för “sårbara” personer, som på grund av exempelvis ålder eller neuropsykiatriska funktionsvariationer löper extra stor risk för att samtycka till omvändelseförsök mot sin vilja. 

Vill ni att ett förbud även inkluderar könsidentitet?

Transpersoner löper högre risk än andra grupper att utsättas för omvändelseförsök, vilket bland annat framkommer i MUCF:s rapport. Därför är det viktigt att gruppen är inkluderade i ett förbud mot omvändelseförsök.

I praktiken innefattar omvändelseförsök av sexuell läggning även ofta olika sätt att förändra personens könsuttryck i enlighet med normen, som att klä sig mer maskulint respektive feminint eller ändra intressen. Detta är ett ytterligare argument för att även förbjuda omvändelse av könsidentitet och könsuttryck. 

Var kan jag vända mig om jag har blivit utsatt eller är rädd för att bli utsatt för omvändelseförsök?

Om du har blivit utsatt för omvändelseförsök kan du vända dig till RFSL:s stödmottagning. All personal på RFSL Stödmottagning har utbildning och erfarenhet av samtal med hbtqi-personer som har varit för hot och våld. De kan även ge stöd till dig som har blivit utsatt för omvändelseförsök, är rädd för att bli utsatt för omvändelseförsök eller är orolig för någon annan. Ifall det du har blivit utsatt för är brottsligt kan vi även erbjuda dig stöd vid polisanmälan och rättsprocess.