Adoption

Att bli och vara förälderVeronica Berg Hulthén

Adoption innebär att en eller två vuxna genomgår en rättslig process för att bli juridiska föräldrar till ett barn som den/de från början inte har någon juridisk koppling till. Här har vi samlat information om vilka möjligheter samkönade par har att adoptera internationellt eller nationellt och hur adoptionsprocessen ser ut.

Sedan 2003 har det varit möjligt i Sverige för (juridiskt) samkönade gifta par att ansöka om och få ett medgivande för gemensam adoption. Sedan 1 september 2018 har den möjligheten utvidgats till att även gälla sambopar. Även ensamstående personer kan få medgivande för adoption i Sverige. De allra flesta barn som adopteras av föräldrar i Sverige är födda i andra länder än Sverige, detta kallas för internationell eller transnationell adoption. Enbart ett 20-tal barn per år som är födda i Sverige adopteras från sin ursprungsfamilj till en annan familj i Sverige, detta kallas för nationell adoption.

Närståendeadoption

De flesta adoptioner som sker inom regnbågs-/hbtqi-familjer är så kallade närståendeadoptioner. Närståendeadoption innebär, till skillnad från internationell adoption eller nationell adoption där ett barn ska få en ny familj, att adoptera ett barn som man redan har en föräldra-barn-relation till. Att närståendeadoptera handlar alltså om att ett befintligt föräldra – barnförhållande ska gälla även i juridisk mening, det vill säga att man ska bli juridisk förälder till ett barn i en situation där det inte går att registreras som förälder på något annat sätt. 

Närståendeadoption krävs t.ex efter assisterad befruktning utomlands i situationer då donatorn inte kan bli känd för barnet eller efter heminsemination, och görs för att den i ett samkönat par som inte burit barnet ska kunna fastställas som juridisk förälder. Läs mer om närståendeadoption under rubriken Juridiskt föräldraskap

När det gäller internationella eller nationella adoptioner där ett barn ska få en ny familj har barnen och föräldrarna däremot oftast inte någon relation till varandra innan adoptionen.

Vilka möjligheter har samkönade par att adoptera internationellt eller nationellt?

Det dröjde ända till 2017 innan den första internationella adoptionen förmedlades till ett samkönat par utan någon koppling till det land, i detta fall Colombia, som barnet adopterats från. Innan dess hade dock minst en nationell adoption förmedlats till ett samkönat par. Denna adoption uppmärksammades i media 2012 som den första nationella adoptionen till ett samkönat par.

Gällande internationella adoptioner till samkönade par så står vi inför en förändring. Adoptionscentrum, som är den äldsta adoptionsorganisationen i Sverige, samarbetar sedan många år med Sydafrika och Colombia. Under de senaste åren har en rad förändringar skett och dessa två länder har nu en lagstiftning som gör det möjligt för samkönade par att ansöka om att bli godkända som adoptivföräldrar.

Möjligheterna att som samkönat par adoptera internationellt är alltså begränsade, men inte obefintliga.

Adoption utomlands, så går det till

En internationell adoption är en process som tar flera år från det att den påbörjas till dess att man får vårdnaden om sitt adoptivbarn. Förberedelserna inför en adoption sker alltid i följande ordning.

  • Gift er (om ni är ett par och inte redan är gifta). Enligt det svenska regelverket för adoption ska, från och med den 1 september 2018, även sambor kunna adoptera under samma förutsättningar som gifta par. Ni behöver alltså inte vara gifta för att kunna ansöka om medgivande för en gemensam adoption i Sverige. De flesta ursprungsländer kräver dock att ni är gifta och har dessutom krav på att ni ska ha varit gifta i ett antal år innan en adoption är aktuell.
  • Ställ dig/er i kö hos en adoptionsorganisation. Detta kan du/ni göra redan innan du/ni ansöker om medgivande för internationell adoption hos socialtjänsten (familjerätten). Adoptionscentrum är i dagsläget den enda svenska adoptionsorganisation som förmedlar adoptioner från Sydafrika och Colombia; de länder som har en fungerande internationell adoptionsverksamhet och en lagstiftning som gör det möjligt för samkönade par att ansöka om att bli godkända som adoptivföräldrar.
  • Informationssamtal hos socialtjänsten(familjerätten) i kommunen där du/ni är folkbokförda. Syftet med samtalet är att ge dig/er grundläggande information om hur en internationell adoption går till och att hänvisa dig/er till den obligatoriska föräldrautbildningen.
  • Föräldrautbildning inför internationell adoption, denna utbildning är obligatorisk för alla som ska adoptera internationellt och du/ni måste gå den innan medgivandeutredningen startar.
  • Medgivandeutredning. Alla blivande adoptivföräldrar måste få ett medgivande för internationell adoption från socialnämnden. Vid en medgivandeutredning ställs frågor om de sökandes bakgrund, det görs en hälsoundersökning och du/ni får lämna personliga referenser. Utredningen görs av en handläggare på familjerätten i den kommun/stadsdel där du/ni är folkbokförda. Beslut om medgivande fattas av socialnämnden.
  • Kontakt med adoptionsorganisationen. När du/ni fått ert medgivande skickar du/ni detta till den adoptionsorganisation du/ni valt och kontakten med organisationen inleds. När du/ni kommit så här långt i processen är det dags att tillsammans med en handläggare på adoptionsorganisationen diskutera dina/era möjligheter, val av land osv. De olika adoptionsorganisationerna har olika rutiner för detta.

Faktagranskning

Anna Taxell , Regionansvarig Latinamerika, Adoptionscentrum