Några förbund berättar varför de vill arbeta med transinkluderi

Idrott och fritidRFSL

Specialidrottsförbunden som deltar i projektet Idrott för alla kroppar berättar om varför de vill arbeta med transfrågor.

Svenska fotbollsförbundet

Namn: Håkan Sjöstrand
Titel: Generalsekreterare

Varför vill ni arbeta med transinkludering?

Vi behöver få mer kunskap om transpersoner och de utmaningar som finns för att man ska kunna idrotta på samma villkor som cis­personer. 

Hur arbetar ni för en inkluderande idrott?

Vi jobbar och lever efter vår värdegrund där vi visar öppenhet och respekt för människors lika värde samt motverkar alla former av diskriminering och är pådrivande i arbetet för jämställdhet och integration. Bland annat genom Alla Är Olika – Olika Är Bra.

Vad prioriterar ni just nu vad gäller transpersoners idrottande?

Att skapa förutsättningar så att alla kan delta i fotbollsverksamhet och känna sig välkomna.

Hur ser er vision ut vad gäller transpersoners idrottande?

Att transpersoner ska känna sig delaktiga i hela svensk fotbolls vision; Fotboll – Nationalsporten – För alla överallt.

Svenska Innebandyförbundet

Namn: Märit Bergendahl 
Titel: Förbundsordförande  

Varför vill ni arbeta med transinkludering?

Vi behöver kunskap om transpersoner och de utmaningar de möter inom idrotten. Vi behöver kunskap­en för att kunna leva efter vårt styrdokument Svensk Innebandy Vill.

Hur arbetar ni för en inkluderande idrott?

En del i vår värdegrund är att vi ska vara inkluderande, att vi ska behandla alla jämlikt och med respekt. Vi låter alla vara med. Vi ser alla och gör dem delaktiga. För att kunna leva upp till det så behöver vi se över om vår idrott är öppen för alla och hur vi kan underlätta att vara en idrott för alla och mer än en sport.

Vad är prioritet för er just nu vad gäller transpersoners idrottande?

Att se över våra tävlingsregler så att vi kan skapa förutsättningar så att alla kan delta.

Hur ser er vision ut vad gäller transpersoners idrottande?

Ett av Svenska Innebandyförbundets strategiska mål till år 2025 lyder: ”Förutsättningar (som exempelvis regler, policys, spelformer) är upp­daterade så att innebandyn är så enkel som möjligt att börja och fortsätta med samt komma tillbaka till – för alla människor.” Just nu satsar vi på att nå det uppsatta målet.

Svenska volleybollförbundet

Namn: Martin Kihlström
Titel: Nationell förbundschef

Varför vill ni arbeta med transinkludering?

För oss är det en självklarhet att vilja vara med. Vi vill att alla ska känna sig välkomna inom vår sport. Idrotten, glädjen och gemenskapen är det som är i fokus och tävlingsindelningar som exempelvis dam/herr/mixed ska inte vara ett hinder för någon att vilja spela volleyboll. Genom RFSL:s expertis får vi draghjälp och kan lära av varandra, för att exempelvis ta bort hinder och förändra om det finns exkluderande regler.

Hur arbetar ni för en inkluderande idrott?

Att verka för en inkluderande idrott och arbeta mot alla former av diskriminering finns i vår verksamhetsidé. Frågan är ständigt aktiv i vårt arbete och vi vill att det ska genomsyra vår kommunikation. Ett annat konkret exempel är att tänka inkluderande när vi exempelvis förändrar i tävlingsbestämmelserna för våra tre grenar volleyboll, beachvolley och snowvolley.

Vad prioriterar ni just nu vad gäller transpersoners idrottande?

Det ska vara enkelt att vara med i rätt lag eller träningsgrupp utifrån den aktive och just nu ser vi över vår information och rekommendationer till våra 190 föreningar runt om i landet. När det gäller barnidrott gäller barnkonventionen och att alla barn ska känna sig trygga och välkomna.

Hur ser er vision ut vad gäller transpersoners idrottande?

Att alla ska känna sig välkomna till idrotten i allmänhet och Svensk volleyboll i synnerhet, så att vi skapar möjligheter för ett livslångt idrottande – för alla.

Skridskoförbundet

Namn: Maurine Filip
Titel: Ordförande

Foto: NSP189

Varför vill ni arbeta med transinkludering?

Vi har arbetat med en genderpolicy inom en av våra idrotter (roller derby) under några år och är mycket stolta över att vi har en sådan progressiv och inkluderande idrott i vår organisation. Vi ser att vi behöver bli bättre på att jobba med inkludering av hbtq-personer i våra övriga verksamheter och att vi har ett behov av kunskapsutveckling i dessa frågor. Arbetet med inkludering är viktigt och vi som förbund behöver arbeta med frågan kontinuerligt.

Hur arbetar ni för en inkluderande idrott?

Vi arbetar efter RF:s värdegrund och att alla ska vara välkomna i vår idrott. Vi är ett litet förbund och använder oss därför av RF:s utbild­ningsmaterial på olika nivåer och vi har en nära relation med våra föreningar vilket ger oss möjligheten till personlig dialog. 

Vad är prioritet för er just nu vad gäller transpersoners idrottande? 

Att få ett genomslag i alla våra idrotter i den här frågan.

Hur ser er vision ut vad gäller transpersoners idrottande? 

Att alla känner sig välkomna och har en självklar plats i alla våra idrotter.

Svenska Basketbollförbundet

Namn Mats Carlson
Titel Ordförande Svenska Basketbollförbundet

Varför vill ni arbeta med transinkludering?

Vi vill lära oss mer för att säkerställa att vi inte av okunskap utestänger någon från vår verksamhet. Alla ska känna att de är välkomna att spela basket!  

Hur arbetar ni för en inkluderande idrott?

Allas rätt att delta är en av grunderna i vår värdegrund och vision. I vårt pågående strategiarbete är en viktig uppgift att säkerställa att vi lever efter detta i varje förening och distrikt. Vi har tagit fram utbildningsmaterial kring dessa frågor som alla kan ta del av och vi pratar om dessa frågor i betydligt fler sammanhang nu än tidigare.

Hur ser ert arbete ut just nu?

Vi har diskuterat dessa frågor men vi kan inte säga att vi är perfekta ännu, det finns mer att göra. Vi har haft ett fall på elitnivå som lärde oss mycket och erfarenheterna från detta tar vi med oss i det fortsatta arbetet. Vi ska bli ännu bättre på att inkludera alla.

Hur ser er vision ut vad gäller transpersoners idrottande? 

Vi vill att alla ska vara lika välkomna i vår idrott! Är det någon i Basketsverige som ännu inte förstått detta kommer de att göra det i samband med vårt pågående strategiarbete där vi verkligen trycker på allas rätt att delta samt värdet av olikheter.

Budo och kampsportsförbundet 

Namn: Fredrik Gundmark
Titel: Ordförande Svenska Budo och Kampsportsförbundet

Foto: Hamid Ershad Sarabi

Varför vill ni arbeta med transinkludering?

Kampsporten har länge ansetts vara inkluderande i sådan mening att både unga och äldre, människor med olika socioekonomisk bakgrund, etnicitet och funktion har kunnat utöva sporten tillsammans. Det finns en grund­idé om att alla ska vara välkomna.

Vi ser dock att kampsporten fortfarande domineras av masku­linets­normen och att kvinnor och hbtq-personer inte blir naturligt inkluderade i alla våra idrotter. Vi vet att människor har lättare att inkludera det en känner till och att vi lär oss oss genom dialog och kunskapsutbyte. Vi inom kampsporten ser att vi behöver bli bättre på att jobba med inkludering av hbtq-personer i våra verksamheter och styrelser och att vi har ett behov av kunskapsutveckling i dessa frågor. Vi vill fortsätta vara kända för att vara en inkluderande idrott och vara den idrott som
accepterar och inkluderar alla.

Hur arbetar ni för en inkluderande idrott?

Vi arbetar utifrån Riksidrottsförbundets direktiv och i samarbete med Riksidrottsförbundet för att lyfta dessa frågor i vårt eget styrelse­rum och i olika sammanhang med våra underförbund och föreningar. Bland annat genom utbildning av unga ledare, tränarutbildning och konferenser där vi bland annat haft workshops tillsammans. Vi har sedan tidigare en policy som vi kallar Öppen Mångfald men den är under omarbetning och snart hoppas vi kunna presentera förslag på våra egna förhållningssätt och vår värdegrund utifrån diskrimineringsgrunderna och vi vill involvera våra medlemmar i det arbetet på olika sätt, bland annat genom dialog och feedback på idéer och förslag. 

Vi har under flera år varit repre­senterade under Pridefestivalen i Stockholm.

Hur ser ert arbete ut just nu? 

Prioritet är att alla transpersoner ska känna sig välkomna inom våra idrotter i kampsportsförbundet.

Men för att det ska hända behöver vi synas mer. Vi måste bli ett självklart val för transpersoner när de ska välja idrott. Så ser det inte ut idag.

Hur ser er vision ut vad gäller transpersoners idrottande? 

Att vara det självklara valet.