Jämställdhet

För dig som vill arbeta globalt med SOGIESCMathilda Piehl och Karin Lenke

Personer som identifierar sig som kvinnor och flickor har mindre social, politisk och ekonomisk makt än cismän världen över. Bristen på jämställdhet står i vägen för utveckling och bekämpning av fattigdom.

Genus brukar beskrivas som den sociala konstruktionen av det biologiska könet. Inbakat i denna konstruktion ligger normer om hur ciskvinnor och cismän förväntas vara, vad som är ett normalt och acceptabelt beteende för kvinnor respektive män, men också föreställningar om de två könens relation till varandra.

Genus är ett etablerat begrepp i globalt samarbete för utveckling och mänskliga rättigheter. Jämställdhetsintegrering kallas en strategi som bland annat antagits vid FN:s kvinnokonferens i Beijing 1995. Inom ramen för gender mainstreaming kan frågor som rör SOGIESC lyftas fram. Könsrelaterat våld, till exempel, är ett begrepp som kan innefatta både mäns våld mot kvinnor och det våld som riktas mot människor på grund av deras verkliga eller uppfattade sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Detta är ett exempel på hur ett genusperspektiv kan fånga inte bara diskriminering som uppstår på grund av kön, utan även sexuell läggning.

 

”Stereotypa föreställningar om kvinnligt och manligt utgör ett hinder för jämställdhet”

 

Det är dock långt ifrån alltid som genus- och jämställdhetsperspektiv inkluderar frågor kring SOGIESC. Jämställdhet kan till och med fungera som ett begrepp som osynliggör viktiga frågor eller grupper av människor, eftersom det i vissa fall förutsätter heterosexuella relationer och två skilda kön.

Tystnad, tabun och sociala förväntningar som omger frågor om SOGIESC skapar och cementerar tyvärr ofta könsstereotyper. Stereotypa föreställningar om kvinnligt och manligt utgör ett hinder för jämställdhet. Likaså ligger heteronormativiteten i vägen för människors möjligheter att åtnjuta rättigheter och ha möjlighet att leva sina liv fria från diskriminering och våld.

 

”Stereotypa föreställningar om kvinnligt och manligt utgör ett hinder för jämställdhet.”

 

De processer som skapar uppfattning­en att heterosexualitet är mer normalt och naturligt än andra sexuella läggningar är intimt sammanbundna med de processer som skapar våra uppfattningar om kön och genus. Samma strukturer som skapar ojämlikhet mellan män och kvinnor skapar diskriminering av personer på grund av deras sexuella läggning. När man arbetar med jämställdhet och genusperspektiv bör man alltid fundera över hur ett bredare perspektiv kan integreras.

Frågor som rör SOGIESC är direkt länkade med allt genusarbete och resultaten av det arbete som läggs på frågor som rör SOGIESC är viktigt för alla människor i hela världen överallt. Resultaten leder utan tvivel till större rörelseutrymme för alla människor, oavsett kön, eftersom det handlar om omförhandlingar av begränsningar kopplat till kön.

För dig som arbetar internationellt

Vara extra uppmärksam och tydlig i frågor som rör jämställdhet, så att du inte utgår enbart från heterosexuella relationer mellan ciskvinnor och cismän. Relevanta frågor kan vara: Hur gör vi för att inte befästa tvåkönsnormen? Hur synliggör vi transpersoner? Hur gör vi för att inte osynliggöra samkönade relationer när vi talar om jämställdhet i familjer? Hur kan jämställdhet gälla mellan alla, och inte bara heterosexuella cismän och ciskvinnor?

Läs hela handboken En värld för alla, (PDF öppnas i nytt fönster)

RFSL:s Internationella strategi

Jämlikhet är viktigt eftersom lesbiska och bisexuella kvinnor samt transpersoner i många länder och i den globala kontexten drabbas av dubbel diskriminering