Allt fler idrottsförbund redo att inkludera transpersoner

Idrott och fritidRFSLFoto: Anna Åberg

RFSL släpper rapporten Trans och idrott – ingen ska lämnas utanför. Rapporten granskar och belyser transpersoners erfarenheter inom idrott. 110 transpersoner har intervjuats och många vittnar om höga trösklar för deltagande. Rapporten riktar sig till dig som är aktiv inom föreningsidrott och ger råd och förslag på lösningar och vägar framåt. Några av de förbund som redan arbetat med riktlinjer för transinkludering är Svenska Fotbollförbundet, Svenska Skridskoförbundet, Svenska Volleybollförbundet och Svenska Gymnastikförbundet.

I rapporten Trans & Idrott – ingen ska lämnas utanför (engelska Trans People and Sports) riktas fokus mot svensk föreningsidrott och situationen för idrottare med transerfarenhet. Rapporten är unik i sitt slag och den första i världen att samla erfarenheter och rekommendationer i samarbete med idrottsrörelsen. 

– RFSL vill särskilt rikta ljuset mot att barn och unga möter stängda dörrar – och de konsekvenser vi ser att det får för psykisk och fysisk hälsa. Det är en rättighetsfråga med koppling till FN:s Agenda 2030 som vi måste ta på allvar, säger Mathilda Piehl, rapportförfattare på RFSL.

Trans och idrott har kartlagt upplevelser och erfarenheter och resultaten visar på ett stort utanförskap och att idrotten har en lång väg att gå innan alla kan vara med på lika villkor. Rapporten lyfter bland annat att:

– Transpersoner utesluts från idrott genom slentrianmässig könsuppdelning.
– Transpersoner inte deltar i idrott  på grund av osäkerhet kring omklädningsrum.
– Transpersoner känner oro för att inte bli bemötta på ett respektfullt sätt.

RFSL har, utöver intervjuer, samlat efterlängtade förslag på lösningar och policys. Dessa kan idrottsledare och föreningsaktiva ta stöd av för att driva förändring och öka medvetenheten. En konkret rekommendation är att idrottsutövande barn bör ha rätt att delta i en verksamhet i enlighet med barnets önskan oavsett vilket kön som tilldelats vid födseln. 

Idrottsrörelsen har makt att förändra
Idrottsrörelsen samlar nästan tre miljoner medlemmar och är en viktig folkrörelse med möjlighet och mandat att skapa bättre förutsättningar för alla människor att delta på lika villkor. Flera idrottsförbund har med stöd av RFSL påbörjat arbetet med att bli mer inkluderande.

Svenska fotbollförbundet har inte klubbat sin policy än men har som ambition att göra det under 2021.

– Vi beslutade att ta fram en policy för inkludering av transpersoner och ambitionen är att ha den klar 2021. Som en synergieffekt av policyarbetet läggs ett förslag för beslut under hösten gällande köns­uppdelning inom svensk barn- och ungdomsfotboll. Förslaget innebär kortfattat att det ska bli enklare för barn och ungdomar att spela med vilket lag man vill, säger Per Widén, Chef Utbildning- utvecklingsavdelningen Svenska fotbollförbundet

För Svenska skridskoförbundet har policyarbetet varit självklart internt. Deras råd är att bara köra, och att ta hjälp av RFSL.

– Förbundsstyrelsen kommer att anta vår policy under hösten, vi har under några år diskuterat frågan och haft en del utbildning med styrelse och personal. Vi arbetar i skrivande stund med hur vi ska implementera policyn i verksamheten på fältet. Vi rekommenderar andra att ta hjälp av RFSL, vi har haft stor hjälp av projektet Idrott för alla kroppar berättar Sofia Isaksen, Idrottskoordinator Svenska Skridskoförbundet

Svenska Volleybollförbundet har också ett nära samarbete med RFSL.

– Vi vill att alla ska känna sig välkomna inom vår sport. Genom RFSL:s expertis får vi draghjälp och kan lära av varandra, för att exempelvis ta bort hinder och förändra om det finns exkluderande regler, säger Martin Kihlström, nationell förbundschef för Svenska Volleybollförbundet.

Gymnastikförbundet har under 2020 arbetat med att ta fram riktlinjer, för dem var det främst ett preventivt arbete.

– För att alla ska känna sig välkomna inom Svensk Gymnastik är det viktigt att vi beslutar om ett ställningstagande och tillhörande rekommendationer för könsidentitet och könsuttryck. Frågan har funnits med oss under en tid och under sommaren la vi personella resurser på att djupdyka i ämnet. Detta för att kunna fortsätta jobba framåtriktat och inte hamna i en situation där någon medlem riskerar att känna sig exkluderad från vår verksamhet när frågorna uppstår, säger Pelle Malmborg, Generalsekreterare på Gymnastikförbundet. ”

Motion för transinkludering
RFSL satsar nu på lokal påverkan där en motionsmall för transinkluderande idrott tagits fram. Mallen kan laddas ned på RFSL:s hemsida och fyllas i av medlemmar i en idrottsförening för att skickas in till kommande årsstämmor. På så sätt hoppas RFSL att transinkludering blir en punkt på agendan som styrelser måste ta ställning till.

– Det blir väldigt tydligt med en motion för transinkludering under en föreningsstämma där styrelsen och medlemmarna får ta ställning – är vi en förening för alla eller är vi inte det? säger Frank Berglund, vice förbundsordförande RFSL.