Policyrekommendationer

RFSL arbetar för en policy för inkludering av transpersoner i idrotten. Redan nu rekommenderar RFSL att barn upp till 18 år själva ska få sätta förutsättningarna för sitt idrottande.

Diskriminering av människor på grund av könsidentitet och/eller könsuttryck står i strid med den grundläggande principen om alla människors lika värde och rättigheter.

Fotbollsklubb stäms för diskriminering efter att ha nekat barn att spela i önskat lag.

Sådan diskriminering är uttryckligen förbjuden enligt svensk och internationell rätt.

En nationell rekommendation ger samstämmiga regler. Denna samstämmighet minskar sannolikheten för att idrottsutövande transpersoner tvingas förhålla sig till godtycklighet. Specialidrottsförbunden bör dock anta mer detaljerade policys, med fokus och anpassning efter de idrotternas speciella karaktär.

“Om jag vill ha fram någonting så är det riktlinjer för nästa transperson, så att de vet. Man ska inte behöva vänta flera år på att få spela,” säger basketspelaren Noel Filén Hammarström till DN 4/4 2019

Ålder och ambitionsnivå

Riksidrottsförbundet (RF) delar in idrotten efter ålder och ambitionsnivå.

Barnidrott avser idrott för barn till och med 12 års ålder, ungdomsidrott avser idrott för tonåringar och unga vuxna mellan 13-25 år och vuxenidrott avser idrott för personer över 25 år.

I ungdomsidrotten och vuxenidrott finns breddidrott och elitidrott. I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande.

Vad gäller elitidrott, där internationella regelverk har inflytande på ett avgörande sätt, bör Sverige som idrottsnation välja att arbeta för transpersoners rättigheter och inta en progressiv roll vad gäller förändingsarbete.

Läs Internationella Olympiska Kommitténs riktlinjer.

World Anti-Doping Agencys underlag för bedömning av behandling med testosteron är också viktig att känna till.

Rekommendationerna bör utvecklas och anpassas mer specifikt för varje åldersgrupp, varje idrott, bredd- och motionsidrott och elitidrott. Framförallt bör rekommendationerna justeras regelbundet allteftersom idrottsrörelsens normer och policys förändras och ny forskning publiceras.

Rekommendationerna är inte en vision utan ett sätt att angripa de problem som finns idag. Rekommendationerna bör utvärderas och revideras, i samråd med experter, senast fem år efter implementering.

Det går inte att helt separera samtalet om motions- och breddidrottande från elitidrottande, eftersom övergången ofta är en process snarare än ett skarpt skifte.

Innan ett specialidrottsförbund antar riktlinjer för transpersoners deltagade rekommenderas dock att det förs en grundlig diskussion kring vikten av kön i respektive idrott. Många kan komma fram till att kön saknar betydelse vid utövande inom breddidrott och då bör policyn som antas ej heller i onödan lägga vikt vid hormonnivåer och intag av hormoner. Samtliga specialidrottsförbund bör överväga och undersöka möjligheten att införa könsneutrala kategorier där idrottare kan delta utan att ange juridiskt kön.

I projektet Idrott för alla kroppar arbetar RFSL tillsammans med idrotten för att ta fram policyförslag för alla nivåer och åldrar. Olika policys föreslås för olika åldrar och inriktingar. Arbetet beräknas vara färdigt 2020. Dock finns en rekommendation för barn upp till 12 år redan nu.

Barn upp till 18 år

Barn- och ungdomsidrotten ska följa FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen). 

ALL idrott för barn ska, enligt idrottens antagna riktlinjer, bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv. Det betyder att verksamheten ska utgå ifrån barnets eget uttalade intressen och behov, där leken, glädjen och lusten att röra sig sätts i första rummet. En verksamhet som bör innehålla allsidig träning och som uppmuntrar deltagande i flera idrotter. 

Ett idrottsutövande barn ska ha rätt att delta i en verksamhet i enlighet med dennes önskan oavsett vilket kön som tilldelats barnet vid födseln. 

Alla barn upp till 18 år ska själva välja kategori, lag eller grupp utan restriktion.

Förslag på övriga policyskrivningar

 • Ett uttalande som förespråkar inkluderandet av idrottare med transerfarenheter.
 • Ett uttalande som säger att deltagande i idrott i mesta möjliga mån ska baseras på människors könsidentitet, och inte det kön som tilldelats vid födseln.
 • Ett löfte om att skapa en trygg och välkomnande miljö för alla idrottare.
 • En bekräftelse om att personlig information endast kommer att inhämtas från idrottare om det är absolut nödvändigt.
 • En ansvarig som fungerar som kontaktperson för idrottare med transerfarenhet, och en tydlig ram för andra roller och ansvarsområden.
 • Information och vägledning kring klagomålsprocess, denna ska:
  • beskriva hur en idrottare kan lämna ett klagomål om diskriminering eller trakasserier baserade på kön eller könsidentitet förekommit.
  • beskriva hur föreningenen eller förbundet kommer att hantera klagomål
  • vara rättvis, effektiv och sekretessbelagd med en möjlighet till anonyma klagomål.
  • vara tillgänglig för barn och vara barnorienterad.
 • Vara anpassade efter att idrottandet kan påverkas av idrottarens särskilda behov i samband med könsbekräftande vård.
 • Ett uttalande som säger att föreningen eller förbundet uppmuntrar användandet av rätt pronomen (till exempel genom att fråga spelarna vilket pronomen de har när de anmäler sig och att konsekvent använda dessa pronomen i talad och skriftlig kommunikation)
 • En avdelning för “vanliga frågor” som svarar på funderingar som kan uppstå.