Eastern European Coalition for LGBT Equality: Moving Forward

InternationelltRFSL

Inom projektet Eastern Coalition for LGBTQ Equality: Moving Forward arbetar RFSL i ett partnerskap med andra hbtq-organisationer från länder i Östeuropa.

Projektet, som pågått sedan 2014, syftar till att förbättra levnadsvillkoren för hbtq+-personer i regionen och motverka repressiv hbtq-lagstiftning.

Inom projektet arbetar organisationerna med regional opinionsbildning och samordning, att öka medvetenheten kring hbtq-frågor i respektive länder, och att stärka kapacitetsuppbyggnad för de organisationer som deltar

Att stötta hbtq-organisationer är avgörande för att skapa synlighet och för att göra politiker medvetna om sitt ansvar gällande hbtq-personers rättigheter. Projektet utformas genom erfarenhetsutbyte och samarbete emellan organisationerna i regionerna och andra länder. Många organisationer har också behov av stöd i att upprätthålla och utveckla organisationen, därför behövs ledarskapsutbildning och stöd utifrån, vilket RFSL kommer att bidra med.

Samtliga länder i Östeuropa präglas av omfattande diskriminering mot hbtq-personer vars mänskliga rättigheterna till stor utsträckning inte erkänns av myndigheter eller det civila samhället. I exempelvis Moldavien har en undersökning från 2011 visat att endast två procent av befolkningen uttrycker tolerans gentemot hbtq-personer i landet och att transpersoner blir systematiskt diskriminerade. I Georgien gjordes 2012 en studie som visade att 90 procent av befolkningen anser att homosexualitet är oacceptabelt. Även media hjälper till att sprida negativa och osanna stereotypa föreställningar om hbtq-personer.

Ökad medvetenhet bland både politiker och allmänheten är avgörande i kampen mot diskriminering av hbtq-personer.

Projektet finansieras av Sida.