RFSL:s uppförandekod

Fastställd av RFSL:s kongress, oktober 2021.

Ladda ner RFSL:s uppförandekod som pdf

Inledning

RFSL har en gemensam uppförandekod för alla förtroendevalda, medarbetare, volontärer och andra som representerar organisationen. Tillsammans bär vi RFSL:s värderingar och förtroende internt och externt. Det är hur vi beter oss mot varandra och mot alla vi möter i våra uppdrag som avgör vilken organisation RFSL är och uppfattas som.

När gäller uppförandekoden?

Uppförandekoden gäller så fort du är aktiv i ditt uppdrag eller din tjänst, dvs. på all uppdrags- och arbetstid. Den gäller även i andra sammanhang och utanför arbetstid om du kan uppfattas representera RFSL, men inte i privata sammanhang som med familj och vänner. Uppförandekoden gäller även i sociala medier. Det är var och ens ansvar att alltid utgå från att vi kan uppfattas som representanter för RFSL, även när vi inte representerar organisationen formellt.

Detta åtar du dig:

1. Du förväntas bete dig korrekt och professionellt med respekt för alla du möter. 

Vi respekterar allas integritet, oavsett exempelvis kön, könsidentitet, könsuttryck, sexuell läggning, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, politisk åskådning, hälsa, hiv-status, socioekonomisk bakgrund, asylstatus och funktionsförmåga. Det är aldrig acceptabelt att framföra till exempel rasistiska åsikter eller ”skämt”, eller sådant som tyder på att du inte respekterar andras könsidentitet eller sexuella läggning. Självklart använder vi till exempel det pronomen och namn som andra säger att de vill använda. Du månar om att lyssna in våra målgruppers behov, förklarar hur RFSL fungerar och ger möjlighet till kontakt med andra ansvariga för att framföra synpunkter.

2. Du drar inte olämpliga fördelar av privilegier och förtroende som kan komma med ett uppdrag för RFSL. 

Särskilt försiktiga är vi i mötet med målgrupper och personer som kan befinna sig i särskilt utsatta situationer och riskerar att vara i en beroendesituation till oss i våra uppdrag för att de behöver RFSL. Vi inleder inte sexuella eller romantiska relationer med någon som vi är i ansvarsposition gentemot, till exempel någon vi arbetar för att stötta i RFSL:s verksamhet. 

3. Du tar ansvar för att ha förutsättningar att göra ditt uppdrag på ett tillfredsställande sätt. 

RFSL kan förvänta sig att du själv tar ansvar för din lämplighet att utföra olika uppdrag, att du skaffar dig nödvändig kunskap och är beredd att visa tillräckliga kvalifikationer för att möta det som våra målgrupper kan kräva och förvänta sig av dig som förtroendevald, medarbetare, volontär eller som representant för organisationen på annat sätt. Mår du själv så pass dåligt att det går ut över deltagare och verksamhet så är det särskilt olämpligt att företräda RFSL i arbetet med andra som mår dåligt. Då är det viktigt att ta hjälp av och hänvisa till andra inom och utanför RFSL. Du som företräder RFSL ska få tillräckligt stöd av organisationen, i form av exempelvis utbildning, information och välfungerande kontakt med ansvariga i ledande positioner.

4. Du följer stadgar, kongressbeslut, gemensamma regler och policys. 

Som förtroendevald, medarbetare, volontär eller på annat sätt representant för organisationen förväntas du handla i enlighet med fattade beslut inom organisationen, så som stadgar, kongressbeslut, gemensamma regler och policys. Genom att respektera och verkställa beslut blir RFSL en tydlig organisation som det går att lita på. Om du har en motsatt uppfattning än RFSL i någon politisk fråga är det lämpligast att du avstår från att offentligt debattera denna fråga och överlåter det till annan representant från till exempel din avdelning. Det är självklart helt i sin ordning att inte dela alla de ställningstaganden som RFSL har i alla politiska frågor, men du kan inte i din roll som företrädare för RFSL driva en motsatt linje. 

5. Om du vill driva en annan hållning (gäller ej anställda)

Vill du förändra organisationens hållning i någon fråga gör du detta genom påverkansarbete internt i organisationen. Du har självklart möjlighet att till exempel debattera sakfrågor i din avdelning, på konferenser, på förtroenderåd och genom kontakt med förbundsstyrelsen. Organisationens politiska linje förändras ytterst genom kongressbeslut.

6. Om någon inte följer uppförandekoden

Om någon inom RFSL beter sig olämpligt och bryter mot den här uppförandekoden är det var och ens ansvar att se till att informera ansvariga. Ansvariga kan vara ordförande, styrelseledamot, chef, volontärsamordnare eller andra med ledande uppdrag inom RFSL. Alla som är i ansvariga positioner har ett ansvar att agera. Om du inte får gehör i din avdelning vänder du dig till förbundet. Det finns även en visselblåsarpolicy att använda. Olämpligt beteende är självklart alla brottsliga handlingar såsom övergrepp och korruption, men kan också handla om att att bryta mot uppförandekoden och inte bete sig så professionellt och etiskt som det kan förväntas av alla oss som företräder RFSL. Om du är osäker på om någon bryter uppförandekoden så kan du lyfta det med närmast ansvarig som får vägleda dig.   

Brott mot uppförandekoden kan leda till att du blir fråntagen ditt uppdrag, eller din anställning, av din uppdrags- eller arbetsgivare. Du kan även uteslutas som medlem.