Valberedning

Valberedningen är utsedd att förbereda val till olika förtroendeposter på förbundskongressen.

2018-2019

Den av RFSL:s kongress 2018 utsedda valberedningen består för närvarande av:

Helena Carlsson, RFSL Luleå
Adrian Kunce, RFSL Uppsala
Alex Lithander, RFSL Gotland
Cristian Rehn Janowicz, RFSL Örebro

Valberedningens arbete regleras av en på kongressen 2018 fastställd arbetsordning. Valberedningens sammansättning har förändrats efter kongressen, ovan presenteras de som kvarstår i valberedningen.

Kontakta RFSL:s valberedning på:
valberedning@rfsl.se

Att nominera och inkomma med namnförslag till förtroendeposter som väljs av RFSL:s kongress

Nomineringar till förtroendeposter som ska väljas av RFSL:s kongress i oktober 2019  lämnas på https://nominera.se/rfsl . Detta är en digital plattform för valprocesser inom organisationer. Den som nominerar behöver fylla i sitt namn och sina kontaktuppgifter samt kontaktinformation till den person som nomineras. Den som nomineras måste sedan tacka ja till nomineringen innan den är att anse som giltig. När nomineringen har godkänts av kandidaten ska den personen svara på en del frågor som kommer utgöra kandidatens presentation. Vissa av frågorna är obligatoriska, andra inte. Några frågor är bara synliga för valberedningen och kommer inte synas publikt. Även den som är en del av sittande förbundsstyrelse eller innehar anan förtroendepost som väljs av kongressen behöver nomineras. Det är bara avdelningar i RFSL eller medlemmar i RFSL som kan nominera personer. Medlemskapet kontrolleras i efterhand. Nomineringar gjorda av icke-medlemmar kommer anses som ogiltiga. Om kandidaten inte vill vara publik, eller kandidaten av något skäl inte kan använda den digitala plattformen, så kan kandidaten kontakta valberedningen, för att hitta alternativa lösningar för spridning av information om personens kandidatur.

Nomineringar ska ha inkommit till valberedningen senast den 15 april kl 23.59.

Det går även att inkomma med namnförslag till valberedningen, vilket är förslag på personer som anses lämpliga för valberedningen att kontakta. Namnförslag är inte bindande och personen i fråga behöver inte vara tillfrågad. Kontaktinformation till personen samt en kortfattat motivation till varför personen kan vara lämplig som förtroendevald inom RFSL ska ingå. Namnförslag ska mejlas till valberedning@rfsl.se .

Valberedningen kommer senast den 15 september att lämna sitt förslag till ordförande, vice ordförande, kassör, förbundsstyrelse, ersättare till förbundsstyrelsen, revisorer inklusive ersättare samt en förteckning över inkomna förslag till valberedningen. De kandidater som inte kommit med i valberedningens förslag kommer tillfrågas om de fortfarande kandiderar. Valberedningen kommer redovisa för kongressen de kandidater som väljer att kandidera vid sidan om valberedningens förslag. Nominerade kandidater, oberoende av om de är en del av valberedningens förslag eller inte, kommer finnas på https://nominera.se/rfsl  med presentationer av sig själva.