Prioriterade områden 2021-2023

Om ossRFSL

Här får du en kort sammanfattning av RFSL:s prioriterade områden 2021-2023.

Fingeravtryck i regnbågsfärger

Asyl och migration

Enligt FN:s allmänna förklaring artikel 14 har alla människor rätt att söka och åtnjuta asyl från förföljelse i ett annat land. RFSL verkar för att hbtqi-personer som flyr undan förföljelse ska ha rätt till asyl i Sverige. Den stramare asyl- och migrationspolitik som Sverige numera driver svarar långt ifrån alltid upp mot krav på humanitet och rättssäkerhet. Tillsammans med våra samarbetspartners och paraplyorganisationer, som exempelvis ILGA Europa och FARR, driver RFSL på för förbättringar av den gemensamma europeiska asyl- och migrationspolitiken.

Tvillingar i ettårsåldern som leker på ett golv med fyra föräldrar i bakgrunden

En familjepolitik för alla

Det ska aldrig finnas några oskäliga hinder i lagstiftning eller praxis som omöjliggör för hbtqi-personer att bilda familj på det sätt som önskas eller leva tryggt i de familjer som valts. Barn kan aldrig vara en rättighet men barn har rätt till sina familjer och föräldrar. Därför behöver bland annat föräldrabalken ses över, och göras könsneutral, för att motsvara de behov de moderna familjebildningarna ställer och säkra tryggheten för alla slags familjer. Det behöver säkerställas att alla ska kunna leva sina liv så som de vill, med eller utan barn, utan att förhindras av normativa lagar eller regler.

RFSL_web_20_HJARTA

Trans- och intersexfrågor

Det finns mycket som återstår att åtgärda i samhället för att åstadkomma förenklad tillvaro och förbättrad hälsan för transpersoner och intersexpersoner:
– Alla, oavsett ålder, har rätt till juridisk fastställelse i önskat kön utan krav på medicinsk behandling, kirurgiska ingrepp, diagnos eller andra krav som till exempel en viss typ av utredning.  Att ändra juridiskt kön ska vara en enkel administrativ process och grundas i en personlig självidentifikation. Personer under 18 år ska kunna byta juridiskt kön utan föräldrars medgivande.
– Det ska vara lätt för transpersoner som behöver könsbekräftande vård att få tillgång till det. Vården ska bygga på respekt och utgå från den enskilde individens behov och rätt till inflytande över vårdens genomförande.
– Intersexpersoner förnekas ofta kroppsligt självbestämmande genom att undersökningar, och i vissa fall könsstympningar och hormonbehandlingar, utförs i syfte att i enlighet med samhällets normer tilldela dem ett kroppsligt och juridiskt entydigt kön. Medicinskt omotiverade ingrepp på och behandlingar av intersexpersoner som inte gett sitt eget samtycke bör upphöra i Sverige.

man hands patterned as the rainbow flag forming a heart, symbolizing gay love

Äldrefrågor

Äldre hbtqi-personer i behov av omsorg ska inte behöva dölja sin identitet i mötet med vårdgivaren. Därför behöver all personal inom äldreomsorgen grundläggande hbtqi-kompetens. RFSL ser positivt på initiativ som tas för specifika boenden och omsorg för äldre hbtqi-personer. Mer forskning behövs kring äldre hbtqi-personers situation och behov i Sverige.

Skydd för demokratin

En demokratisyn med auktoritär inriktning leder i praktisk politik till att skyddet för minoriteter och mot diskriminering undergrävs. När ett politiskt parti underblåser rasism eller önskar motverka grundpelare för det demokratiska styrelseskicket, som rättsväsendets oberoende, fria och oberoende medier och ett starkt civilsamhälle, försvagas demokratin. RFSL vill skydda demokratin från angrepp och menar bl.a. att Sveriges grundlagar bör ses över i syfte att göra det svårare än vad det är idag att göra ändringar i dem och att tillstånd om allmän sammankomst för våldsbejakande grupper som motverkar det demokratiska styrelseskicket, exempelvis nynazistiska rörelser, inte ska ges om det utgör ett hot mot demokratiska organisationer och samlingar.