Gemensamma regler för nationella medlemsnätverk

De gemensamma reglerna för nationella medlemsnätverk fastställdes först av RFSL:s förbundsstyrelse i december 2018 och därefter av RFSL:s kongress 18–20 oktober 2019.

1. Om styrdokumentet

1.1. Beslutad

De gemensamma reglerna för nationella medlemsnätverk fastställdes först av RFSL:s förbundsstyrelse i december 2018 och därefter av RFSL:s kongress 18–20 oktober 2019.

1.2. Tidigare styrdokument

De gemensamma reglerna ersätter Policy för medlemsgrupper.

1.3. Överordnade styrdokument

Stadgar för RFSL.

Principprogram för RFSL.

1.4. Underordnade styrdokument

Det finns inga underordnade styrdokument.

1.5. Syfte med styrdokumentet

Syftet med denna policy är att tydliggöra medlemmars möjlighet till engagemang och aktivism som är tematiskt organiserad, snarare än geografiskt.

1.6. Berörda organisationer och personer

De gemensamma reglerna gäller förbundet och avdelningarna.

1.7. Delegationer i styrdokumentet

De gemensamma reglerna för nationella medlemsnätverk innehåller inga delegationer.

2. Om nationella medlemsnätverk inom RFSL

Medlemmar utgör grunden i RFSL:s verksamhet och varje medlem tillhör en avdelning (med undantag för RFSL Regnbågen) med en geografisk hemmahörighet. Som förbund vill vi möjliggöra att skapa nätverk för medlemmar som vill engagera sig i sakfrågor eller i tematiska grupperingar, oavsett vart i landet en bor eller verkar. 

För RFSL som organisation och folkrörelse är det viktigt att möjliggöra olika typer av engagemang och aktivism. På så sätt blir vi fler som möts inom ramen för RFSL:s verksamhet och fler som med gemensamma krafter skapar samhällsförändring. 

RFSL har viss möjlighet att stötta nätverk och kan på så sätt fungera kapacitetsstärkande för nätverk på nationell nivå. Samtidigt stärks RFSL då kompetens och engagemang samlas i förbundet.

Exempel på möjliga tematiska nätverk:

  • Seniornätverk
  • Stolta föräldrar
  • Transnätverk
  • Pride-nätverk

2.1. Ett nationellt medlemsnätverk i RFSL är:

– en sammanslutning av aktivister som möts kring en sakfråga eller ett intresseområde. Omfattningen och formen för engagemanget bestäms av de som ingår i nätverket.

– inte en förening, och har därmed inga krav på årsmöten och stadgar och saknar möjlighet att välja ombud som kan rösta på RFSL:s kongresser.

– anslutet till RFSL på nationell nivå, godkänt av verkställande utskottet och bekräftat av förbundsstyrelsen.

2.2. Genom att vara en del av RFSL har det nationella medlemsnätverket möjlighet att:

– samverka med andra nätverk, avdelningar, förbundskansli och förbundsstyrelse i RFSL.

– medverka på konferenser och kongresser som RFSL arrangerar för kapacitetsstärkning, påverkan och intern förankring.

– i dialog med förbundsstyrelse eller förbundskansli söka finansiering som kan administreras från RFSL:s förbundskansli. – ge stöd till förbundets arbete med politisk påverkan, bl.a. genom att vara remissinstans och kunna göra yttranden till förbundsstyrelsen.

3. Bestämmelser om nationella medlemsnätverk i RFSL

3.1. All verksamhet bygger på:

– att det finns intresserade aktivister som är villiga att leda verksamheten.

– att de som leder nätverket är medlemmar i RFSL och uppmuntrar andra engagerade att bli medlemmar.

– att verksamhetens syfte och mål stämmer överens med RFSL:s stadgar och principprogram, inklusive RFSL:s politiska ställningstaganden. – att verksamheten följer de gemensamma regler som RFSL antagit.

3.2. Du som leder ett nationellt medlemsnätverk:

– leder och utvecklar ditt nätverks verksamhet, men fattar inte beslut för RFSL i nätverkets politiska frågor, det görs av kongressen och förbundsstyrelsen.

– är kontaktperson internt i RFSL.

– presenterar en kort plan som definierar gruppens syfte, mål och aktiviteter, planen godkänns av förbundsstyrelsen.

– rapporterar  till förbundsstyrelsen vad gruppen gjort och vilka utmaningar och möjligheter som finns framöver i slutet av varje år. Rapporten skickas till förbundsstyrelsen som rapporterar till kongressen så att vi kan ta del av varandras verksamhet.

– kommunicerar externt som representant för gruppen, men inte för RFSL. 

– ansvarar för gruppens ekonomi.

– för dialog med andra som arbetar med liknande frågor, exempelvis i förbundsstyrelsen eller i RFSL:s avdelningar.

– kan delegera arbetsuppgifter till andra i det nationella medlemsnätverket, men ansvarar för uppföljning och resultat.

3.3. Möjlighet till separatistisk verksamhet:

– Nätverk får rikta sig till avgränsade grupper för att skapa trygga sammanhang och för att uppnå gruppens syfte.

– Det separatistiska arbetssättet ska stärka gruppmedlemmarna i deras övriga aktivism och medverkan inom RFSL.

– Separatistisk verksamhet ska respektera rätten att definiera sig själv och ska bidra till RFSL:s syfte. – Nationella nätverk får inte vara separatistiska i syfte att exkludera marginaliserade grupper.

3.4. Samverkan med avdelning:

– Nätverkets verksamhet sker nationellt och gemensamt, lokal organisering förläggs primärt hos avdelning och inte under ett nationellt nätverk.

– I de fall nationella nätverk gör aktiviteter på en ort där det finns en avdelning, informeras avdelningen om verksamheten. – Vid lokal verksamhet med avdelningen som värd gäller aktuell avdelnings styrdokument.