Remissvar förslag om ny könstillhörighetslag

TransRFSL

Här hittar du RFSL:s remissvar på DS 2018:11-Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och DS2018:17-Ändring av det kön som framgår av folkbokföringen. Dessa har fastställts av verkställande utskottet 2018-06-20.

Nedan följer sammanfattning av RFSL:s synpunkter på de båda lagförslagen:

DS 2018:11-Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen

Sammanfattning

 • RFSL ser mycket positivt på att särskilja den medicinska behandlingen vid könsdysfori från de juridiska processerna kring ändring av det kön som framgår av folkbokföringen.
 • Det är mycket positivt att alla vars kropp inte stämmer överens med ens könsidentitet omfattas av den nya lagen och att även ickebinära, som behöver, kommer att få tillgång till underlivsoperationer.
 • RFSL är också väldigt positiva till att ta bort tillståndskravet för myndiga personer så att beslutet flyttas från Rättsliga rådet till den myndiga personen själv i samråd med behandlande läkare.
 • RFSL anser att alla skrivningar där det står “personen måste antas komma att leva i samma könsidentitet även i framtiden” ska ändras till “beslutet är fast förankrat hos personen”, för att öka den enskildes inflytande över vården.
 • RFSL ser att det kommer att bli mycket svårt för personer under 18 år att få möjlighet att få vård genom denna nya lagstiftning, då “synnerliga skäl” för ingrepp i könsorganen ska finnas och Rättsliga rådet föreslås göra en tillståndsprövning. RFSL anser att tillgång till vård som kan minska lidande inte endast kan ges till myndiga personer. Vårdbehovet och vårdens möjlighet till goda resultat ska styra, inte personens ålder.
 • RFSL vill att Rättsliga rådet, utifrån bristande kompetens och lågt förtroende bland både transpersoner och könsutredningsteam, fråntas sin roll som beslutsfattare gällande könsbekräftande underlivskirurgi.
 • RFSL anser att det är problematiskt att tillgången till vård för intersexpersoner (gamla noga att samtycka och efterfråga vård) riskerar att försämras i och med detta lagförslag. Trots detta anser vi att regeringen bör gå framåt med denna lagstiftning (med våra föreslagna ändringar) men snarast tillsätta en ny utredning där det görs en översyn av helhetssituationen för intersexpersoner gällande vård och rättigheter. En utredning behövs för att säkerställa tillgång till vård för personer som behöver det och för att skydda barn mot kosmetiska ingrepp i könsorganen som sker utan barnets samtycke.

Remissvar RFSL DS 2018-11 – ingrepp i könsorganen

DS 2018:17 – Ändring av det kön som framgår av folkbokföringen

Sammanfattning

 • RFSL ser mycket positivt på att särskilja den medicinska behandlingen vid könsdysfori från de juridiska processerna kring ändring av det kön som framgår av folkbokföringen.
 • RFSL ser mycket positivt på att det blir en enkel administrativ process för personer över 18 år att ändra det kön som framgår av folkbokföringen, samt att det inte ska krävas någon diagnos eller intyg på att önskan om att ändra juridiskt kön är i linje med ens könsidentitet.
 • RFSL ser mycket positivt på att det blir en enkel administrativ process för barn över 12 år som har sina vårdnadshavares tillåtelse att ändra det kön som framgår av folkbokföringen.
 • RFSL anser att det är olyckligt att det krävs medicinsk prövning för att få ändra juridiskt kön ytterligare en gång. I och med att intyg från vårdgivare krävs för att få tillgång till nytt juridiskt kön, både för personer som gör ytterligare ändringar och för personer mellan 15-18 år, sammanblandas juridiken med vården på ett sätt som tydligt går emot regeringens direktiv för utredningen.
 • RFSL anser att alla skrivningar där det står “personen kan antas komma att leva i samma könsidentitet även i framtiden” ska ändras till “beslutet är fast förankrat hos personen”, för att öka den enskildes individuella självbestämmanderätt.
 • RFSL anser att intersexpersoners situation och behov i viss mån skiljer sig från transpersoners, och att det är rimligt att det bör vara en enkel process för personer med intersexvariationer över 12 år att ändra det kön som framgår av folkbokföringen. Att ha en dokumenterad intersexvariation borde vara underlag nog för att få möjlighet att göra upprepade ändringar om en person själv vill göra det.
 • RFSL anser att det är bra att ändringar av intersexbarn under 12 års juridiska kön enbart kan ske om det är i linje med barnets egen könsidentitet, vilket innebär att barnet måste vara tillräckligt gammalt och moget för att ha en könsidentitet och en egen åsikt i frågan.
 • Det är positivt att det, i och med detta lagförslag, blir möjligt för ungdomar mellan 12-18 år som enbart har en vårdnadshavares stöd att kunna ansöka om nytt juridiskt kön.
 • Vi ser positivt på att ungdomar mellan 15 och 18 år ska kunna ansöka om nytt juridiskt kön på egen hand, utan vårdnadshavares underskrift, men olyckligt att det ska krävas ett intyg från en vårdgivare för att kunna göra detta.
 • RFSL menar att möjlighet till namnändring för unga utan vårdnadshavares medgivande inte ska vara villkorat med att ha ändrat juridiskt kön. Det bör rimligtvis inte vara mer administrativt krångligt att byta förnamn än att byta juridiskt kön för de unga som behöver det.
 • RFSL efterfrågar entydlig beskrivning av hur och om Socialstyrelsens handläggning av ärendena omfattas av sekretessbestämmelse.
 • RFSL anser att det vore att föredra att lämna diskrimineringslagen orörd i nuläget, på grund av de undermåliga förarbetena till förslag på förändring av diskrimineringslagen samt att utredarens intention att lagändringen inte ska innebära någon ändring i sak inte uppfylls. RFSL anser att en ny utredning bör tillsättas för att se över detta.
 • RFSL förespråkar att Sverige inför könsneutrala personnummer, och att juridiskt kön blir något som registreras separat i folkbokföringen.

Remissvar RFSL DS 2018-17 – juridiskt kön