Vanliga frågor

RFSL får många frågor om familjebildning och föräldraskap. Här har vi samlat de vanligaste frågorna, och svaren på dem.

Hitta medförälder

Fråga: Jag vill gärna hitta en eller flera personer att dela ett föräldraskap med. Har RFSL något forum dit jag kan vända mig för att lära känna andra som har samma tankar? 

Svar: Nej, RFSL har inget sådant forum och kan inte förmedla sådana kontakter mellan privatpersoner. På Facebook finns däremot flera sådana initiativ. Du kan hitta dem genom att söka på ord som regnbågsfamiljer, medförälder eller heminsemination. 

Föräldraförsäkringen

Fråga: Kan man vara föräldraledig och ta ut föräldrapenning innan en närståendeadoption är klar?

Svar: Ja. Den som är juridisk förälder kan överföra dagar med föräldrapenning till den förälder som ska närståendeadoptera. Från den 1 juli 2019 gäller den möjligheten även föräldrar som är sambos, utan att vara gifta. Tidigare var kravet  att man var gifta eller hade gemensamma barn sedan tidigare för att få överlåta dagar.

Fråga: Kan fler än två föräldrar vara föräldralediga och ta ut föräldrapenning för samma barn?

Svar: Ja. Den som är juridisk förälder kan avstå dagar med föräldrapenning till den förälder som inte är juridisk förälder. Om det finns två juridiska föräldrar kan båda avstå dagar. På så sätt kan alltså fyra föräldrar (två juridiska föräldrar och två föräldrar som inte är juridiska föräldrar) få föräldrapenning, under förutsättning att man vårdar barnet och avstår från arbete. Det är maximalt fyra personer som kan få föräldrapenning för ett barn. Det beror på att ett barn bara kan ha två juridiska föräldrar. Den som inte är juridisk förälder måste vara sambo med en juridisk förälder för att få ta del av dagar med föräldrapenning.

Familjejuridik

Fråga: Vi är två kvinnor som vänt oss utomlands för att få barn. Vad gäller för oss nu när lagstiftningen ändrats? Behöver jag närståendeadoptera?  

Svar: Om kriterierna som listas här nedanför är uppfyllda behöver du inte närståendeadoptera. Den nya lagstiftningen omfattar alla barn till kvinnopar oavsett om barnet fötts innan eller efter den 1 januari 2019. Du kan istället bli förälder genom att skriva under en föräldraskapsbekräftelse på närmaste socialkontor (familjerätten). Ni blir kallade till familjerätten efter barnets födelse. Om du skrivit under ett ”samtycke till behandling” på den klinik ni vände er till, ta med en kopia på det dokumentet till detta möte. Läs mer om föräldraskapsbekräftelse och samtycke till behandling under rubriken Juridik – assisterad befruktning.

Kriterier som behöver vara uppfyllda för att närståendeadoption inte ska behövas är:

    • Barnets föräldrar var vid tidpunkten för den assisterade befruktningen makar, sambo eller registrerad partner.
    • Den i paret som inte burit barnet har samtyckt till behandlingen.
    • Den asssisterade befruktningen är utförd på behörig klinik, med tillstånd att utföra assisterad befruktning med donerade spermier.
    • Barnet kommer, vid mogen ålder, ha möjlighet att del av information om donatorn.

Fråga: Vi är två kvinnor som planerar att skaffa barn genom Landstinget. Jag som inte ska vara gravid, blir jag automatiskt förälder om vi lyckas bli föräldrar den vägen? Vi planerar att gifta oss. 

Svar: Efter att ett barn fötts som blivit till genom assisterad befruktning på landstingsklinik eller privat klinik i Sverige (eller vid en behörig klinik utomlands under förutsättning att barnet i mogen ålder kommer ha möjlighet att få information om donatorn) blir den som inte fött barnet juridisk förälder genom att skriva under en föräldraskapsbekräftelse. Det sker under ett möte på närmaste socialkontor (familjerätten). Så helt automatiskt går det inte. Ni blir kallade till familjerätten efter barnets födelse. Oavsett om ni är gifta eller inte. Ta med det ”samtycke till behandling” som du skrev under på kliniken till detta möte. Läs mer om föräldraskapsbekräftelse och samtycke till behandling under rubriken Juridik – assisterad befruktning.

Fråga: Vi är två kvinnor som planerar att skaffa barn genom heminsemination. Vi har förstått att min flickvän, som inte kommer bära barnet, behöver närståendeadoptera för att räknas som juridisk förälder. Behöver vi vara gifta för att få adoptera? 

Svar: Nej, men ni behöver vara sambor med varandra. Tidigare har det krävts att man varit gifta med varandra, men från och med den 1 september 2018, är det möjligt att närståendeadoptera även inom en samborelation. Läs mer om närståendeadoption under rubriken Juridik – assisterad befruktning.

Assisterad befruktning på klinik

Fråga: Jag vill bära min partners ägg, kan vi få hjälp med det på klinik i Sverige?

Svar: Att ta emot ett ägg från en partner räknas som äggdonation i lagens mening, trots att ägget kommer från någon inom paret.

Tidigare har det enligt lag funnits ett krav på att ägget ska vara den bärandes egna ägg, om donerade spermier används vid behandlingen. Därför har assisterad befruktning med både donerade spermier och donerade ägg inte varit tillåtet på svenska kliniker. Från den 1 januari 2019 tillåts dock denna behandling även i Sverige. Vem eller vilka som kan bli aktuella för assisterad befruktning med enbart donerade könsceller är ännu inte helt givet.  I dagsläget inväntar klinikerna vägledning från Socialstyrelsen, som jobbar med att ta fram rekommendationer i frågan. Klinikerna kan alltså inte själva ta beslut om vad som ska gälla, utan att Socialstyrelsen först tagit fram rekommendationer. 

Fråga: Hur långa är landstingets köer?

Svar: Kötiderna från inkommen remiss till att man blir kallad till kliniken och får starta sin behandling, varierar kraftigt mellan de olika landstingen. Från 3-6 månader upp till flera år. Kötiderna ändras också hela tiden beroende på tillgång på donatorer och hur många som står i kön för tillfället i respektive landsting. För aktuella kötider, se klinikernas hemsidor.

Fråga: Vad beror köerna på?

Svar: De långa kötiderna beror främst på resursbrist på klinikerna. I viss mån kan de också, på en del av klinikerna, bero på brist på donatorer. Men den största orsaken till att det i dagsläget är köer för att få offentligt finansierad fertilitetsbehandling är att resurserna på klinikerna är begränsade och att man därför inte kan anställa mer personal och skaffa större lokaler.

Fråga: Gäller inte vårdgarantin?

Svar: Nej, vårdgarantin gäller inte när man behöver donerade könsceller (ägg eller spermier) för att bli gravid. Om man däremot har egna ägg och spermier inom paret, då gäller vårdgarantin, dvs att man ska bli kallad till kliniken inom tre månader från inkommen remiss.

Fråga: Om man vill ha fler barn, vilka regler gäller för syskonbehandling?

Svar: I Sverige är alla fertilitetsbehandlingar som syftar till att få syskon egenfinansierade. Det beror på att när man har fått ett barn (eller två om det blir tvillingar) så är man inte längre ofrivilligt barnlös. I Sverige är det bara möjligt för ofrivilligt barnlösa par och ensamstående att få offentligt finansierad fertilitetsbehandling. På de flesta kliniker, både offentliga och privata, är utgångspunkten att ens första barn ska vara minst ett år gammalt innan försök att få syskon påbörjas. Om det är samma person som ska bli gravid en andra gång, ska en eventuell amning av det första barnet, vara avslutad innan en syskonbehandling påbörjas. Läs mer om syskonbehandling under rubriken Assisterad befruktning på klinik.

Fråga: Går det att göra IVF med donerade spermier på privat klinik?

Svar: Ja, från den 1 januari 2019 tillåts även privata kliniker att genomföra IVF-behandlingar med donerade spermier.

Tidigare har IVF-behandlingar med donerade spermier endast fått genomföras på offentliga kliniker. Enda undantaget var IVF-kliniken i Umeå. Det beror på att kliniken ligger i anslutning till ett Universitetssjukhus, vilket tidigare var ett krav för att en privat klinik skulle få genomföra IVF-behandling med donerade spermier.

Fråga: Vi är oroliga inför kuratorssamtalet på fertilitetskliniken! Vad är det för frågor som brukar ställas under dessa samtal? Tänk om vi inte blir godkända och därför inte får starta behandlingen! 

Svar: Exakt vilka frågor som ställs varierar, men den särskilda prövningen och bedömningen utgår från parets eller den ensamståendes möjlighet och förmåga att fungera som förälder/föräldrar under barnets hela uppväxt.

Bedömningen utgår från ett barnperspektiv. Målet med den särskilda prövningen är att säkerställa att det framtida barnet/barnen kommer att växa upp under goda förhållanden.

Att inte bli godkänd i den särskilda prövningen är ovanligt, men det händer. Om man inte blir godkänd i den särskilda prövningen har man rätt att få information om vad det beror på och vad man behöver förändra i sitt liv inför en ny bedömning. Ofta kan en ny bedömning göras efter en viss tid, beroende på orsaken till att man inte blev godkänd. Om man inte blir godkänd har man även möjlighet att överklaga beslutet till Socialstyrelsens rättsliga råd.

Läs mer om den särskilda prövningen under rubriken Assisterad befruktning på klinik. 

Heminsemination

Fråga: Är det tillåtet att beställa spermier från spermabank i t.ex Danmark för att inseminera hemma?

Svar: Enligt lagen om genetisk integritet, som är den lag som reglerar vad som är tillåtet och inte när det gäller insemination och IVF-behandlingar, får frysta spermier inte föras in i landet utan tillstånd från Socialstyrelsen. Svenska kliniker som köper spermier från spermabanker i exempelvis Danmark, vilket de privata klinikerna gör, behöver alltså ansöka om ett sådant tillstånd för att kunna erbjuda insemination med donerade spermier. Den som beställer spermier från spermabank bär själv det juridiska ansvaret för att se till att import och användning sker enligt nationell lagstiftning. Om förbudet att föra in spermier i landet utan tillstånd ska tolkas som att det även gäller privatpersoner är dock inte helt tydligt då lagtexten är skriven med fertiltetsklinikerna som utgångspunkt. Det korta svaret är alltså att det inte är helt självklart hur lagen ska tolkas när det gäller privatpersoner.