Projektet Regnbågsfamiljer i väntan

Regnbågsfamiljer i väntan är ett nationellt föräldrastödjande projekt som drivs av RFSL, med finansiering från Arvsfonden. Projektets fokus är hbtq-personers specifika behov under graviditet och tidigt föräldraskap, med syfte att öka förutsättningarna för en mer inkluderande graviditetsvård.

Inom projektet kommer RFSL* att:

  • hålla barnmorskeledda föräldragrupper för hbtqi-personer under graviditet
  • ta fram filmer om att vänta barn och bli förälder, som kan visas på föräldraförberedande utbildningar eller föreläsningar
  • ta fram ett kunskapsstöd riktat till yrkesverksamma i vårdkedjan kring graviditet och födande. 

Här på hemsidan kommer vi kontinuerligt att sprida bemötandetips i form av kortare texter, illustrationer och filmklipp riktade till framför allt barnmorskor.

Generell information och fakta om vägar till föräldraskap, familjejuridik samt tips i vardagen som riktar sig till hbtqi-personer som är eller vill bli föräldrar har vi samlat på rfsl.se/foralder

Du som är yrkesverksam i vårdkedjan kring graviditet och födande kan ha stor nytta av informationen på rfsl.se/foralder för att öka din kunskap om och förståelse för hbtqi-personers villkor när det gäller barnlängtan, väntan på barn och föräldraskap.

* RFSL är Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter. Hbtqi står alltså för homosexuell, bisexuell, transperson, queer och intersexperson.

Bakgrunden till projektet

Hälsovård i samband med graviditet ska enligt lag vara jämlik, och graviditetsvården har ett föräldrastödjande uppdrag. Under graviditet ska alla blivande föräldrar, oavsett hur familjen ser ut, erbjudas stöd i föräldrablivandet. Målet för föräldrastödet inom graviditetsvården är att främja barns hälsa och utveckling och att stärka blivande föräldrar i sin föräldraroll, samt förbereda föräldrar inför en förlossning. Samtidigt visar studier att hbtq-personer har lägre tillit till hälso- och sjukvården än övriga befolkningen, bland annat på grund av erfarenheter av och rädslan för att inte få ett bra bemötande.

Under 2017 genomförde RFSL en enkätstudie som riktade sig till hbtq-personer i hela landet som är eller vill bli föräldrar. I enkäten ställdes frågor om behov av mötesplatser, stöd och information under graviditet och det första året som förälder.

Totalt svarade 645 personer på enkäten. Resultatet visade på ett stort behov av inkluderande information och icke-normativt bemötande inom graviditetsvården.

Hösten 2017 genomförde även Sofia Klittmark och Matias Garzón, via Karolinska Institutet, en kvalitativ forskningsstudie där de intervjuade blivande och nyblivna hbtq-föräldrar om sina erfarenheter av den reproduktiva hälso- och sjukvården vid föräldrablivandet. Det var första gången som den bredare gruppen hbtq-föräldrar intervjuades kring detta i Sverige.

I studien framkom att de hbtq-personer som fått möjlighet att delta i hbtq-specifika föräldraförberedande kurser, upplevt dem som en mycket viktig plats att kunna bli bekräftade som föräldrar, få svar på frågor, få möjlighet att diskutera hbtq-specifika frågor samt knyta sociala kontakter.

På motsvarande sätt hade de som deltagit i icke hbtq-specifika föräldrakurser med sig negativa upplevelser, där det varit svårt att både delta och ta till sig information om föräldraskap på grund av den heteronormativa utformningen av dessa kurser.

Studiens slutsats blev att det behövs utökad hbtq-kompetens inom den reproduktiva hälso- och sjukvården, och att hbtq-specifika föräldraförberedande kurser kan ses som en nyckelåtgärd för förbättrad hbtq-kompetens inom den reproduktiva hälso- och sjukvården.

Utifrån resultatet av dessa studier har nu RFSL fått finansiering från Arvsfonden för projektet Regnbågsfamiljer i väntan. Projektet pågår i tre år, och avslutas i december 2021.