Stadgar

Stadgar antagna av RFSL:s kongress i Skövde den 11-13 maj 2018. Senast reviderade av RFSL:s kongress i Stockholm den 27-29 oktober 2023.

Ladda ner RFSL:s stadgar som pdf

§ 1. Förbundets namn och ändamål

1.1 Vårt namn är RFSL. Namnet utläses Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter.

1.2 Vi är en ideell förening som utifrån ett rättighetsperspektiv arbetar med och för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera identiteter och uttryck samt intersexpersoner.

1.3 Vår vision är ett samhälle präglat av mångfald, öppenhet och respekt för människors olikheter, där alla, oavsett sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck och könskarakteristika, ska ha lika rättigheter och skyldigheter, lika värde samt lika möjligheter att leva och verka.

1.4 Vi bedriver verksamhet lokalt, nationellt och internationellt med syfte att:
1. Förändra samhället i riktning mot vår vision. Det görs bland annat genom att främja forskning, främja och bedriva saklig upplysning och utbildning och initiera och upprätthålla kontakter med liknande organisationer i och utanför Sverige.
2. Erbjuda hjälp till person som blivit illa behandlad eller hamnat i en besvärlig situation på grund av sin sexuella läggning, könsidentitet, könskarakteristika eller på grund av hur personen väljer att uttrycka detta.
3. Främja samarbete och samverkan mellan förbundets medlemsgrupper, dess avdelningar samt med RFSL Ungdom.

1.5 Vi är en feministisk och antirasistisk organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 2. Organisation och verksamhet

2.1 RFSL består av medlemmar, avdelningsvis sammanslutna i ett förbund.

2.2 Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets nationella och internationella arbete samt för att samordna och ge stöd till avdelningarnas arbete mellan kongresserna.

2.3 Avdelningar bedriver självständig verksamhet inom ramen för av kongressen antagna stadgar, principprogram och andra kongressbeslut.

2.4 Organisation och arbetsformer för RFSL:s kansli fastställs av förbundsstyrelsen.

2.5 Till förbundet är den fristående barn- och ungdomsorganisationen RFSL Ungdom (802409-6318) knuten. RFSL Ungdom är en fristående organisation med egna, av RFSL Ungdom beslutade, stadgar.

2.6 RFSL ska ha en nära samverkan med RFSL Ungdom i de frågor som båda förbunden beslutar vara gemensamma. Formerna för samverkan bör regleras i en överenskommelse mellan RFSL och RFSL Ungdom.

2.7 I styrelser, arbetsgrupper och liknande ska mångfald, vad gäller exempelvis sexuell läggning, sexualitet, könsidentitet eller könsuttryck, hälsa, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, fysisk och psykisk funktion, ålder, socioekonomisk bakgrund och geografisk spridning, eftersträvas så långt det är praktiskt möjligt.

2.8 För valberedningens och revisorernas arbete ska det finnas en arbetsordning som antagits av kongressen.

§ 3. Medlemskap

3.1 Alla som ställer sig bakom vårt ändamål och vår vision kan bli medlemmar i RFSL.

3.2 Medlemskap för enskild person söks hos avdelning.

3.3 Den som är medlem i RFSL Ungdom kan också välja att anslutas till RFSL. Fram till det år en medlem i RFSL Ungdom fyller 26 år är den medlem i RFSL kostnadsfritt.

§ 4. Uteslutning av medlem

4.1 Förbundsstyrelsen kan utesluta medlem som allvarligt skadat, eller riskerar att allvarligt skada, förbundets eller en avdelnings verksamhet eller anseende, i väsentlig grad motverkar förbundets syfte och ändamål eller om andra allvarliga skäl finns.

4.2 Avdelningens styrelse kan begära att förbundsstyrelsen ska pröva frågan om att utesluta en medlem som är ansluten till avdelningen. Förbundsstyrelsen kan också själv väcka fråga om uteslutning.

4.3 Innan förbundsstyrelsen fattar beslut om att utesluta en medlem ska förbundsstyrelsen, om det är möjligt, samråda med den avdelning som medlemmen är ansluten till. Medlemmen ska också erbjudas möjlighet att själv yttra sig till förbundsstyrelsen.

4.4 För uteslutning krävs att minst två tredjedelar av förbundsstyrelsens samtliga ledamöter stödjer detta. Beslutet om uteslutning ska skyndsamt meddelas skriftligen till den aktuella medlemmen samt till den avdelning medlemmen varit ansluten till. Beslutet kan överklagas av den uteslutna medlemmen till förbundets kongress senast två månader efter att beslutet fattats. Överklagandet ska ställas till förbundsstyrelsen. Om beslutet fattas senare än två månader innan kongress ska en överklagan alltid behandlas av kongressen. Handlingarna till ärendet behöver då inte gå ut med övriga handlingar, men ska finnas tillgängliga på kongressen.

4.5 Ärenden som överklagats till kongressen ska behandlas omedelbart efter att de ärenden som anges i punkterna 1-6 i § 11.5 har behandlats.

4.6 En utesluten medlem som ska få sitt överklagande prövat av kongressen har rätt att närvara digitalt på kongressen samt rätt att yttra sig vid behandlingen av uteslutningsärendet. Fastställer kongressen uteslutningsbeslutet ska medlemmen omedelbart lämna mötet om kongressen inte beslutar annat.

4.7 Beslut om uteslutning ska motiveras. Beslutet ska gälla för viss tid men aldrig mer än tio år.

§ 5. Förbud mot att inneha förtroendeposition

5.1 Om en medlem missbrukar sin förtroendeposition, bryter mot RFSL:s stadgar, principprogram eller kongressbeslut, eller på annat sätt utsätter organisationen för skada eller risk för skada, kan förbundsstyrelsen besluta att förbjuda en medlem att inneha förtroendeposition inom RFSL. Avdelningens styrelse kan begära att förbundsstyrelsen ska pröva frågan om att förbjuda en medlem som är ansluten till avdelningen att inneha förtroendeposition inom RFSL. Förbundsstyrelsen kan också själv väcka frågan.

5.2 Innan förbundsstyrelsen fattar beslut om att förbjuda en medlem att inneha förtroendeposition inom RFSL ska förbundsstyrelsen, om det är möjligt, samråda med den avdelning som medlemmen är ansluten till. Medlemmen ska också erbjudas möjlighet att själv yttra sig till förbundsstyrelsen.

5.3 För att förbjuda en medlem att inneha förtroendeposition inom RFSL krävs att minst två tredjedelar av förbundsstyrelsens samtliga ledamöter stödjer detta. Beslutet ska skyndsamt skriftligen meddelas till den aktuella medlemmen samt till den avdelning medlemmen är ansluten till. Beslutet kan överklagas av berörd medlem till förbundets kongress senast två månader efter att beslutet fattats. Överklagan ska skickas till förbundsstyrelsen. Om beslutet fattas senare än två månader innan kongress ska en överklagan alltid behandlas av kongressen. Handlingarna till ärendet behöver då inte gå ut med övriga handlingar, men ska finnas tillgängliga på kongressen.

5.4 Ärenden som överklagats till kongressen ska behandlas omedelbart efter att de ärenden som anges i punkterna 1-6 i § 11.5 har behandlats.

5.5 Förbudet ska motiveras. Beslutet ska gälla för viss tid men aldrig mer än tio år.

§ 6. Avdelningar och RFSL Ungdom

6.1 För avdelning i RFSL gäller RFSL:s avdelningsstadgar som beslutas av kongressen. Kongressens ändringar av avdelningsstadgarna gäller efter att avdelningen bekräftar dessa.

6.2 En förening kan endast anslutas till förbundet som avdelning om föreningen antar RFSL:s avdelningsstadgar.

6.3 Förbundsstyrelsen beslutar om anslutning.

6.4 Förbundsstyrelsen kan utesluta avdelning som bryter mot RFSL:s stadgar, principprogram eller kongressbeslut, utsätter organisationen för skada eller risk för skada eller i väsentlig grad motverkar förbundets syften och ändamål. Beslutet om uteslutning fattas med kvalificerad majoritet av minst två tredjedelar av förbundsstyrelsens samtliga ledamöter efter att medlemmarna i avdelningen fått möjlighet att yttra sig. Beslutet kan överklagas till kongressen.

6.5 Förbundsstyrelsen kan besluta om nedläggning av avdelning om den har mindre än tre medlemmar och inte har haft stadgeenligt årsmöte under innevarande samt föregående år. Beslutet ska ske efter att avdelningens medlemmar har fått yttra sig. Avdelningens medlemmar ges möjlighet att anslutas till angränsande avdelning.

6.6 Finns det misstanke om, eller bevis för, att en avdelning grovt misskött sina åtaganden i förhållande till stadgar, principprogram, kongressbeslut, bidragsgivare eller medlemmar kan förbundsstyrelsen ta över avdelningens förvaltning. Beslut sker efter samråd med förbundets revisorer. Förvaltningen kan endast pågå under en begränsad period tills dess att ett årsmöte kan hållas.

6.7 Antar RFSL Ungdom stadgar eller målsättningar som i väsentlig grad står i strid med RFSL:s stadgar, eller med RFSL:s gällande styrdokument och målsättningar, eller agerar RFSL Ungdom i väsentlig utsträckning i strid med sådan överenskommelse som upprättats enligt § 2.6 kan förbundsstyrelsen besluta att avstänga RFSL Ungdom från RFSL. Sådant beslut ska fattas med kvalificerad majoritet av minst två tredjedelar av förbundsstyrelsens samtliga ledamöter efter att RFSL Ungdom fått möjlighet att yttra sig. Ett beslut om avstängande innebär att RFSL inte längre ska samverka med RFSL Ungdom på det sätt som anges i § 2.6, samt att RFSL Ungdom från och med beslutet inte längre äger rätt att utse kongressombud enligt § 10.3 och inte äger rätt att utse ledamot och ersättare till förbundsstyrelsen enligt § 13.2. Tjänstgörande ledamot och ersättare ska i och med beslutet om avstängning anses ha entledigats från förbundsstyrelsen. Beslutet gäller till dess kongressen beslutar något annat.

§ 7. Avdelningars externa verksamheter

7.1 Som en avdelnings externa verksamheter definieras föreningar, stiftelser eller bolag där en eller flera av RFSL:s avdelningar direkt eller indirekt har ett bestämmande inflytande. Med bestämmande inflytande avses att en eller flera RFSL-avdelningar tillsammans äger minst hälften av aktierna eller andelarna i ett bolag, utgör minst hälften av medlemmarna i en förening eller har rätt att utse minst hälften av styrelsens ledamöter i ett bolag, en förening eller en stiftelse. Detta gäller även övriga verksamheter som använder sig av namnet RFSL, juridiskt eller i extern kommunikation, och där RFSL har inflytande.

7.2 För att få starta eller ansluta till en sådan extern verksamhet som avses i § 7.1 krävs tillstånd från förbundsstyrelsen.

7.3 Om en avdelnings externa verksamhet grovt misskött sina åtaganden i förhållande till stadgar, principprogram, kongressbeslut, bidragsgivare eller medlemmar kan förbundsstyrelsen ta över förvaltningen av avdelningens externa verksamhet. Beslutet sker efter samråd med förbundets revisorer. Förvaltningen kan endast pågå under en begränsad period till dess ett årsmöte eller en årsstämma kan hållas i berörda avdelningar och berörd verksamhet.

§ 8. Medlemsavgift

8.1 Kongressen fastställer den medlemsavgift som varje medlem ska betala. Medlemsavgift i RFSL behöver betalas från det år en person fyller 26 år.

8.2 Kongressen beslutar om hur intäkterna för medlemsavgiften ska fördelas.

8.3 Förbundsstyrelsen kan för en begränsad tid medge en reducerad medlemsavgift.

§ 9. Ekonomi

9.1 Förbundets räkenskapsår är kalenderåret.

9.2 Förbundsstyrelsen beslutar om årlig budget och verksamhetsplan utifrån mål och inriktning som kongressen beslutat.

9.3 Förbundet betalar resa till förbundsstyrelsesammanträde för samtliga förbundsstyrelseledamöter och förbundsstyrelseersättare.

§ 10. Kongress

10.1 Kongressen är förbundets högsta beslutande organ och består av ombud från avdelningarna och ungdomsförbundet. Det antal ombud en avdelning har rätt att utse bestäms av antalet medlemmar avdelningen hade den 31 december året innan kongressen enligt nedanstående.

10.2 Varje avdelning har rätt att utse två ombud. En avdelning med minst 200 medlemmar har rätt att utse ytterligare ett ombud för varje påbörjat 200-tal medlemmar.

10.3 RFSL Ungdom har rätt att utse fem ombud. Avdelning som antagits som avdelning i förbundet efter den 31 december har rätt att utse två ombud.

10.4 Varje medlem i förbundet har rätt att närvara, yttra sig och komma med förslag vid kongress samt lämna motioner till ordinarie kongress. Avdelningar och RFSL Ungdom har rätt att lämna motioner till RFSL:s ordinarie kongress.

10.5 Varje ombud har en röst. Sluten omröstning tillämpas i personfrågor, om något ombud begär det. Sluten omröstning tillämpas i andra frågor om en tredjedel av de röstande ombuden röstar för det. Enkel majoritet gäller om stadgarna inte föreskriver annorlunda. Vid lika röstetal är det lotten som är avgörande.

§ 11. Ordinarie kongress

11.1 Ordinarie kongress hålls vartannat år (udda år), tidigast i augusti och senast i oktober månad.

11.2 Förbundsstyrelsen utfärdar kallelse till ordinarie kongress. Kallelsen ska ha kommit till samtliga avdelningar senast sju månader innan kongressen.

11.3 Motioner ska ha kommit till förbundet senast fem månader innan kongressen.

11.4 Handlingar som ska behandlas vid kongressen ska ha kommit till avdelningarna senast fyra veckor före kongressen.

11.5 Följande frågor ska behandlas vid kongressen:

1. Kongressens öppnande
2. Justering av ombudsförteckning
3. Val av mötesordförande och mötessekreterare
4. Val av två justeringspersoner och två rösträknare
5. Fråga om kongressen är stadgeenligt utlyst
6. Fastställande av föredragningslista
7. Fastställande av nomineringsstopp för samtliga valärenden
8. Val av kongressutskott
9. Redogörelse för förbundets verksamhet och ekonomi
10. Revisorernas berättelser
11. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
12. Motioner och propositioner
13. RFSL:s mål och inriktning
14. Avgifter
a. Medlemsavgift
b. Fördelning av intäkterna från medlemsavgiften
15. Val av förbundsstyrelse
a. fastställande av antal övriga ledamöter och ersättare
b. val av ordförande
c. val av vice ordförande
d. val av kassör
e. val av övriga ledamöter
f. val av ersättare
16. Övriga val
a. val av revisorer och revisorsersättare
b. val av valberedning
c. val av arbetsgrupper
16. Kongressens avslutande

11.6 Motion eller proposition som inte kommit till samtliga avdelningar i utsatt tid före kongressen får behandlas endast om kongressen beslutar så med två tredjedels majoritet.

§ 12. Extra kongress

12.1 Extra kongress ska hållas för att behandla särskilda frågor efter beslut av kongress eller förbundsstyrelse eller efter skriftlig begäran av någon av förbundets revisorer, minst en tredjedel av avdelningarna eller minst fem procent av förbundets medlemmar. Förbundsstyrelsen ska utfärda kallelse till extra kongress så snart det kan ske efter att en sådan begäran har kommit in till förbundsstyrelsen. Om så inte sker ska förbundets revisorer sammankalla den extra kongressen. En extra kongress ska hållas inom åtta veckor efter att den har begärts.

12.2 Vid extra kongress behandlas endast frågor som kongress eller förbundsstyrelse angett eller som angetts i begäran om kongress.

12.3 Handlingar i de frågor som ska behandlas ska skickas till avdelningarna senast tre veckor före kongressen.

§ 13. Förbundsstyrelsen

13.1 Förbundsstyrelsen väljs av kongressen och är näst kongressen förbundets högsta beslutande organ.

13.2 Förbundsstyrelsen ska bestå av minst nio och högst tretton ledamöter varav förbundsordförande, vice förbundsordförande och förbundskassör väljs särskilt. RFSL Ungdom utser en ledamot och en ersättare i förbundsstyrelsen. Därutöver väljer kongressen ett lämpligt antal ersättare. Ersättarna inträder till tjänstgöring i den ordning kongressen bestämmer.

13.3 Mandatperioden för de av kongressen valda ledamöterna i förbundsstyrelsen är tiden till nästa ordinarie kongress. Mandatperioden för den ledamot och den ersättare som utsetts av RFSL Ungdom fastställs av RFSL Ungdom.

13.4 Förbundsstyrelsen ska ha minst fyra protokollförda möten per år. Förbundsstyrelsesammanträde ska hållas om förbundsordförande, minst tre ledamöter eller förbundsrevisorerna begär det.

13.5 Samtliga medlemmar i förbundet har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på förbundsstyrelsens sammanträden. Endast ledamot i förbundsstyrelsen eller tjänstgörande ersättare har rösträtt. Som tjänstgörande ledamot i förbundsstyrelsen har den ledamot eller den ersättare som utsetts av RFSL Ungdom rösträtt. Sluten omröstning tillämpas endast vid personval. Vid omröstning gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal är sammanträdesordförandens röst utslagsgivande, utom vid personval då lotten skiljer.

13.6 Förbundsstyrelsen kan besluta att vissa ärenden, gällande personfrågor, personalfrågor samt bolags- och stiftelsefrågor, blir sekretessbelagda. Mötespunkten är då inte öppen för andra än ledamöter, ersättare och särskilt inbjudna föredragande.

13.7 Förbundsstyrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna eller derastjänstgörande ersättare är närvarande. Förteckning över ärenden som ska behandlas bör ha meddelats samtliga ledamöter och ersättare en vecka före sammanträdet. Ett ärende som inte meddelats en vecka före sammanträdet kan upptas på dagordningen om förbundsstyrelsen medger det genom beslut fattat med enkel majoritet.

13.8 En person som är anställd av förbundet, som är valberedare eller revisor i förbundet kan inte väljas till förbundsstyrelsen.

§ 14. Valberedning

 14.1 Valberedningen väljs av kongressen och ska bestå av fem till åtta ledamöter varav en är sammankallande.

14.2 Valberedningens arbete ska styras av en av kongressen antagen arbetsordning.

14.3 Valet av valberedning bereds av ett av kongressen valt valutskott.

14.4 Valberedningen ansvarar för att innan kongressen samla in förhandsnomineringar till ny valberedning och lämna över dessa till valutskottet.

§ 15. Revision

15.1 Förbundets räkenskaper och förvaltning ska granskas av minst tre av kongressen utsedda revisorer, varav en ska vara auktoriserad revisor. Till auktoriserad revisor kan kongressen utse antingen en fysisk person eller en juridisk person som i sin tur tillhandahåller en auktoriserad revisor. Kongressen ska samtidigt utse minst en ersättare för revisorerna. Om kongressen utser en fysisk person till auktoriserad revisor ska även minst en ersättare utses för den.

15.2 Om kongressen utser en juridisk person till att tillhandahålla en auktoriserad revisor ska den revisor som den juridiska personen föreslår godkännas av de övriga revisorer kongressen utsett.

15.3 Revisionen ska utföras i enlighet med revisorernas arbetsordning och god revisionssed. Revisorerna ska lämna en berättelse över sin verksamhet till ordinarie kongress.

15.4 Förbundets revisorer, oavsett om de är fysiska eller juridiska personer, kan utses för som mest fem mandatperioder.

§ 16. Stadgeändring

16.1 Dessa stadgar kan ändras endast genom likadana beslut vid två på varandra följande kongresser, varav en måste vara en ordinarie kongress. Ändringar av §§ 2-15 kan även göras genom beslut vid en kongress om minst två tredjedelar av de röstande och mer än hälften av de i ombudsförteckningen upptagna ombuden röstar för det.

§ 17. Förbundets upplösning

17.1 Riksförbundet kan upplösas endast genom likadana beslut vid två på varandra följande ordinarie kongresser och då endast om kongressen beslutar så med minst tre fjärdedelars majoritet av de i röstlängden upptagna ombuden.

17.2 Om förbundet upplöses ska de tillgångar som då finns kvar tillfalla verksamhet med liknande syfte.

17.3 Förbundets handlingar ska efter upplösning överlåtas till Riksarkivet.

17.4 Förbundets mediabestånd ska efter upplösning överlåtas till Kungliga Biblioteket.