Revisorer

RFSL:s revisorer är dels förtroendevalda lekmän och dels en auktoriserad revisor. All RFSL:s verksamhet, förvaltning och räkenskaper granskas av RFSL:s revisorer. Deras revisionsberättelse fastställs av kongressen. Om verksamhet, förvaltning och räkenskaper skötts utan allvarliga anmärkningar eller oegentligheter beviljar kongressen, på revisorernas inrådan, den avgående förbundsstyrelsen ansvarsfrihet.

2023-2025

Ordinarie
John Thornander, Dalarna

Ulrika Westerlund, Stockholm

Ersättare
Sören Juvas, Dalarna

Auktoriserad revisionsbyrå
Moore Allegretto Revision AB

Kontakt
Revisorerna kan nås på e-postadressen revisorer@rfsl.se.

Revisorernas arbete regleras av en på kongressen 2018 fastställd arbetsordning.