Kongressen 2021 – Praktisk info

KongressenRFSL

Här följer information till RFSL:s avdelningar och till alla andra som kommer att delta under höstens RFSL-kongress. Årets kongress kommer hållas digitalt under perioden 23-31 oktober.

Kongressen är RFSL:s högsta beslutande organ, med ombud från alla RFSL:s avdelningar, som samlas en gång vartannat år. 

Några av de funktioner kongressen har är:

– att välja förbundsordförande och övrig förbundsstyrelse, 

– att fatta beslut om förslag i motioner som inkommit från medlemmar och avdelningar, och 

– att fatta principiellt viktiga beslut, utifrån förslag från avgående förbundsstyrelse, om styrdokument och ställningstaganden och om vilken riktning framåt RFSL ska ha som organisation. 

Digital kongress

Årets kongress kommer hållas helt digitalt under perioden 23-31 oktober. Även om de restriktioner för hur många som kan samlas samtidigt inomhus som gällt under coronapandemin steg för steg håller på att fasas ut just nu går det inte vara helt säker på vilka restriktioner som fortfarande gäller senare i höst. Eftersom en kongress måste börja organiseras med lång framförhållning har förbundsstyrelsen fattat beslut om att det mest ansvarsfulla är att inte börja planera för en fysisk kongress. Istället kommer, för första gången, RFSL:s kongress hållas i digitalt format. Under våren 2022 kommer RFSL återgå till att hålla fysiska sammankomster för avdelningarna, med en vårkonferens som vi hoppas att alla avdelningar kommer närvara under.

Under RFSL:s digitala kongress 2021 kommer vi att använda oss av plattformarna VoteIt och Zoom. Kongressen kommer att öppnas den 23 oktober och avslutas den 31 oktober. De punkter som står på kongressens dagordning, som behöver fattas med alla ombud närvarande, kommer att behandlas under den 23 och 24 oktober respektive den 30 och 31 oktober. Beslut kommer bara fattas under dessa datum när vi samtidigt är samlade i möte i Zoom. Detta för att skapa så mycket gemensam kongresskänsla som möjligt och för att vi ska ha en kongress där alla hänger med på vad som händer.

Preliminärt program för kongressen

Kongressveckan (med reservation för ändringar) ser översiktligt ut så här:

23 oktober 

Invigning och formellt öppnande av kongressen med namnupprop av ombud (för att ombuden ska kunna få behörighet att rösta), kongresskola och behandling av inledande punkter som fastställande av nomineringsstopp för de val som ska hållas och val av kongressutskott. Genomgång av förbundets verksamhet och ekonomi, revisorernas berättelser och beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen. Vi ses i Zoom och VoteIt.

24 oktober 

Samtalsforum i Zoom-möten där propositioner och motioner diskuteras med samtalsledare, möjlighet till hjälp med att skriva yrkanden finns. Under dessa möten fattas inga beslut.
Vi ses i Zoom och VoteIt! 

30-31 oktober

Beslut fattas om motioner och propositioner och om RFSL:s långsiktiga mål och inriktning. Förbundsordförande, förbundsstyrelse och övriga förtroendevalda väljs.

Exakta tider för varje dag återkommer vi med senare. De möten i Zoom under vilka beslut fattas, den 23-24 oktober och den 30-31 oktober, kommer vardera att pågå under några timmar, men inte i något fall ta en hel dag i anspråk.

Lite mer detaljerat program för kongressen

Med reservation för förändringar.

23 oktober 

12.00 Möjlighet för ombud att checka in

12.30 Kongresskola

13.30 Invigning

14.45 Kongressförhandlingar

19.00 Avslut för dagen

24 oktober 

08.30 Möjlighet för ombud att checka in- teknikcheck 

09.00 Kongressen återsamlas 

10.00 Samtalsforum 

11.00 Kongressen återsamlas

11.30 Samtalsforum

12:15 Lunchpaus

13.15 Seminarium om RFSL:s internationella arbete

14.30 Samtalsforum

16.00 Kongressen återsamlas

16.45 Avslut av kongressförhandlingarna för dagen 

17.00 Möjlighet till yrkandehjälp 

27 oktober

15:00 Nomineringsstopp (gäller samtliga poster förutom valberedningen).

29 oktober 

13.30 Möjlighet för ombud att checka in 

14.00 Kongressen återsamlas – sammanfattning av samtalsforum och yrkanden 

15.00 Valberedningen presenterar sitt förslag och arbete. 

16.00 Kongressförhandlingarna återupptas och yrkandestopp

16.00 Möjlighet för kongressen att ställa frågor till ordförandekandidater. 

18.00 Avslut av kongressförhandlingarna för dagen 

30 oktober 

08.30 Möjlighet för ombuden att checka in 

09.00 Kongressen återsamlas 

11.00 Val av förbundsordförande

12.00 Lunchpaus

14.00 Forum med kandidater till förbundsstyrelsen och möjlighet ställa frågor  

15.15 Kongressförhandlingar

17.00 Avslut av kongressförhandlingarna för dagen eller paus 

17.15 Reservtid 

19.00 Avslut av kongressförhandlingarna för dagen om reservtid nyttjats 

31 oktober

08.30 Möjlighet för ombuden att checka in 

09.00 Kongressen återsamlas

10.30 Val av förbundsstyrelse, revisorer

11.30 Kongressförhandlingar

12:00 Yrkandestopp för valberedning

12.15 Lunchpaus

13.00 Kongressförhandlingar

14.15 Avtackningar

14.30 Förbundsordförande håller avslutningsanförande och avslutar kongressen 

14.45 Reservtid

16.00 Avslut av kongressen om reservtid nyttjas

Varmt välkomna till kongressen 2021!

Anmälan

Ombud, observatörer och medlemmar anmäler sig via sin lokala avdelning. Anmälningslänken har gått ut i avdelningsbrevet och i särskilda utskick med information om kongressen. Har du svårt att få kontakt med din lokala avdelning? Maila kongress2021@rfsl.se så hjälper vi dig! Sista anmälningsdag är den 10 oktober.

Vi önskar er alla en fin kongress!

Har ni frågor om kongressen är ni välkomna att höra av er till Förbundskansliets kongressgrupp genom kongress2021@rfsl.se eller till någon av oss:

Sofia Karlsson, kongressamordnare – sofia.karlsson@rfsl.se

Linnea Risinger Nathanson, föreningsutvecklare avdelningsstöd – linnea.risinger@rfsl.se 

Lars Jonsson, sakkunnig redaktör – lars.jonsson@rfsl.se