Gemensamma regler för förhållningssätt till rasistiska och antidemokratiska organisationer


Fastställda av RFSL:s kongress 11-13 maj 2018. Reviderade av RFSL:s kongress 27-29 oktober 2023.

1. Om styrdokumentet

1.1. Beslutad

De gemensamma reglerna för förhållningssätt till rasistiska och antidemokratiska organisationer fastställdes av RFSL:s kongress 11-13 maj 2018.

1.2 Tidigare styrdokument

De gemensamma reglerna ersätter förbundsstyrelsens beslut om förhållningssätt till Sverigedemokraterna från den 8 mars 2016.

1.3 Överordnade styrdokument

Stadgar för RFSL.

1.4 Underordnade styrdokument

Inga underordnade styrdokument.

1.5 Syfte med styrdokumentet

RFSL är Sveriges största och äldsta organisation för hbtq-personers rättigheter men vi är också en del av en bredare rörelse för mänskliga rättigheter för alla. Vi tror på demokratin som idé och arbetar gentemot demokratiska institutioner för den samhällsförändring som beskrivs i våra stadgar, principprogram och andra kongressbeslut.

RFSL är partipolitiskt och religiöst obundna, vilket innebär att vi inte har någon tillhörighet till något parti eller något religiöst samfund.

Det innebär inte att vi inte starkt kan markera mot organisationer, även politiska och religiösa, som står för värderingar som står i direkt motsättning till våra. Att markera mot organisationer som har motsatta värderingar mot oss kan i vissa fall till och med vara nödvändigt för vår trovärdighet som en bred och inkluderande organisation för hbtq-personers rättigheter.

Detta styrdokument syftar till att sätta upp gemensamma regler för hur vi inom RFSL förhåller oss till rasistiska och antidemokratiska organisationer i en svensk kontext. Styrdokumentet kan också tillämpas som utgångspunkt i internationella sammanhang men då behöver stor hänsyn tas till de lokala förhållandena.

1.6 Berörda organisationer och personer

De gemensamma reglerna gäller för hela RFSL inklusive avdelningar och avdelningarnas externa verksamheter.

1.7 Delegationer i styrdokumentet

Förbundsstyrelsen ges i avsnitt 2.8 rätten att besluta om en förteckning över rasistiska och antidemokratiska organisationer.

2. Bestämmelser

2.1 Definitioner

Rasistiska organisationer: Organisationer och grupperingar som i styrande dokument, beskrivning av sig själva eller i uttalanden förespråkar åsikter som gör skillnader på människor utifrån föreställningen om ras, hudfärg, etniskt eller nationellt ursprung, eller religion, eller som genom sina ageranden eller företrädare visar att de stöder sådana åsikter.

Antidemokratiska organisationer: Organisationer och grupperingar som i styrande dokument, beskrivning av sig själva eller i uttalanden förespråkar en omstörtning av det demokratiska statsskicket eller som förespråkar våld, tvång, hot, tillgrepp eller förstörelse av egendom eller liknande som metod för samhällsförändring, eller som genom sina ageranden eller företrädare visar att de stöder sådana åsikter eller metoder.

2.2 RFSL bedriver inte påverkansarbete mot företrädare för rasistiska eller antidemokratiska organisationer

Att vi inte bedriver inte påverkansarbete mot företrädare för rasistiska eller antidemokratiska organisationer betyder till exempel att vi inte bestämmer möten för att samtala om politiska frågor eller, om det handlar om politiska partier, remissvar, underlag eller tips om frågor och interpellationer till dem. 

2.3.RFSL bjuder inte in företrädare för rasistiska eller antidemokratiska organisationer till möten eller mingel av social karaktär

Att företrädare för rasistiska eller antidemokratiska organisationer är  närvarande kan skapa en otrygghet för våra medlemmar. Vi vill heller inte bidra till att legitimera dessa organisationer, deras representanter, politik eller arbetssätt.

2.4 RFSL deltar inte i gemensamma arrangemang eller uttalanden med rasistiska eller antidemokratiska organisationer

Vi avstår från samarbete och gemensamma uttalanden med rasistiska och antidemokratiska organisationer. Vi vill inte bidra till att legitimera dessa organisationer, deras representanter, politik eller arbetssätt.

2.5 RFSL kommenterar endast i undantagsfall rasistiska eller antidemokratiska organisationers åsikter, uttalanden eller ageranden

Innan en kommenterar åsikter, uttalanden eller ageranden från rasistiska eller antidemokratiska organisationer ska en noga fundera igenom vad effekten av en kommentar blir. Leder den till ökad uppmärksamhet för en person inom en antidemokratisk eller rasistisk organisation som inte har en central position är det generellt inte att rekommendera att göra utspel enbart för att markera att vi har en annan uppfattning.

2.6 RFSL debatterar endast i undantagsfall med företrädare för rasistiska eller antidemokratiska organisationer

Tänk på att du med din närvaro alltid riskerar att legitimera att dessa organisationers åsikter framförs publikt. RFSL tar inte initiativ till debatter med dessa organisationer och erbjuder dem på så sätt inte ytterligare plattformar för att framföra sina åsikter.

2.7 Att genom medlemskap eller annan publik handling uttrycka stöd för rasistiska eller antidemokratiska organisationer är inte förenligt med att inneha förtroendeuppdrag inom RFSL

Det här är en fråga både om trygghet för alla medlemmar och om RFSL:s trovärdighet. Att öppet stödja rasistiska eller antidemokratiska organisationer tyder på politiska uppfattningar som direkt strider mot RFSL:s värdegrund.

2.8 Policy för förhållningssätt rasistiska och antidemokratiska organisationer

Förbundsstyrelsen får besluta om en policy med en förteckning över rasistiska och antidemokratiska organisationer. Förteckningen behöver inte vara fullständig.

2.9 Undantag från dessa regler

Undantag från dessa regler kan förekomma om synnerliga skäl föreligger. Detta kan till exempel vara att en representant för ett politiskt parti innehar en post som innebär att denne representerar en myndighet och/eller en politisk majoritet och agerar och utövar makt i den rollen. Initiativ till kontakter ska i sådana fall ske först efter samråd med verkställande utskottet. Undantag kan göras i punkterna 2.2, 2.3, 2.5 och 2.6.