Valberedningens förslag 2021

KongressenRFSL

Förbundsordförande  

 • Trifa Shakely, nyval (Stockholm)  

Vice förbundsordförande  

 • Peter Sidlund Ponkala, omval men nyval till posten (Stockholm)  

Förbundskassör  

 • Michał Budryk, nyval (Uppsala)

Ordinarie ledamöter  

 • Pell-Uno Larsson, omval (Örebro)  
 • Fredrik Engström, nyval (Göteborg)  
 • Viktoria Nyström, nyval (Stockholm)
 • Kalle Röcklinger, nyval (Stockholm/Gotland)
 • Andrea Hormazabal , nyval (Stockholm)
 • Lea Larsson, nyval (Stockholm)
 • Robin Nordh, omval men nyval till posten (Göteborg)

Ersättare   

 • Linda Westerlund Snecker, nyval (Norrköping)

Verksamhetsrevisorer  

Revisorer  

 • Ulrika Westerlund, omval (Stockholm)
 • John Tornander, omval (Dalarna)  

Revisorsersättare  

 • Sören Juvas, omval (Dalarna)  

Auktoriserad revisor  

 • Moore Allegretto AB, omval

Presentation av valberedningens förslag till förbundsstyrelse

Nedan följer valberedningens förslag med presentationer av de kandidater som ingår i valberedningens förslag till kongressen 2021. Presentationerna här ger en sammanfattad bild av kandidaterna och är skrivna av valberedningen tillsammans med kandidaterna. Alla kandidater, oavsett om de ingår i valberedningens förslag eller inte, kommer ha möjlighet att presentera sig själva på kongressen utöver den presentation som valberedningen ger.

Förbundsordförande


Trifa Shakely (nyval)
Pronomen: hon
Ålder: 45
Bor i: Stockholm

Motivering

Trifa Shakely är ett bekant namn inom den feministiska antirasistiska rörelsen. Shakely är utbildad jurist och socionom. Hon har framför allt arbetat inom frivilliga organisationer, bland annat som kurator på Röda korsets center för krigs- och tortyroffer, som verksamhetsutvecklare inom Göteborgs kommun gällande frågor om våld i nära relationer, och som samordnare för sociala projekt kring barn och familjer i asylprocessen.

Shakely är en van skribent, hon har skrivit för tidskrifter som bland annat Glänta, Arena och Mana. Hon har även medverkat som krönikör för Expressen kultur och GT. Hon har arbetat inom publikation och media som bland annat chefredaktör för Bang, chefredaktör för tidskriften Artikel 14, där hon även var ansvarig utgivare.

Shakely har även varit med och startat Göteborgs rättighetscenter, där RFSL Göteborg är samarbetspartner. På senare tid har hon föreläst och utbildat kring frågor rörande mänskliga rättigheter, psykisk ohälsa för människor på flykt och sexuellt våld i väpnade konflikter.

Shakely har arbetat med organisering och är kompetent att leda och utveckla grupper och organisationer. Under 2010 ledde hon kampanjen Ain’t I a woman- för papperslösa kvinnors rätt till skydd- med stor framgång. Hennes engagemang och långa erfarenhet inom det civila samhället, gräsrotsrörelser och strategisk styrning tar hon med sig i sin roll som ordförande i RFSL.

Shakely har en analytisk förmåga och tror på tillitsbaserat ledarskap. Hon är kunnig i krishantering och stödjande/motiverande samtal samt är en fena på att engagera, lyfta och peppa. Shakely är intresserad av grupprocesser, organisationsutveckling och nätverkande. Hon har ett stort nätverk både nationellt och internationellt, talar sex språk flytande och är även en mycket uppskattad kock. 

Shakely har arbetat kontinuerligt nära RFSL i olika sammanhang tillsammans med RFSL:s syskonorganisationer, bland annat som moderator och sakkunnig i frågor om framförallt asyl och migration. Shakely ser uppdraget att leda en vital rörelse för HBTQI communityt i Sverige och internationellt i ordförandeposten som ett betydelsefullt och hedervärt uppdrag. Shakely ser fram emot kommande mandatperioden där hon vill satsa på att leda en enad och ännu starkare RFSL. 

Vice förbundsordförande


Peter Sidlund Ponkala (omval, nyval på posten)
Pronomen: han
Ålder: 40
Bor i: Stockholm

Motivering

Under den gångna mandatperioden har Peter visat på såväl mångsidighet som problemlösningsförmåga, efter att ha tagit sig an rollen som både tillförordnad kassör och därefter vice förbundsordförande. Dessa erfarenheter i kombination med sina kompetenser och förankring i rörelsen ser valberedningen som goda förutsättningar för Peter som vice ordförande, där han kan komplettera och stötta ordförande på bästa sätt.

En aktiv medlemsrörelse på lokal nivå ser Peter som viktig för organisationen utifrån ett demokrati- och delaktighetsperspektiv. Som medlem ska det vara möjligt att engagera sig och påverka det som görs lokalt, med engagemang kan medlemsantalet också ökas. Det är en utmaning att hitta plattformar för att ta till vara på alla medlemmars engagemang.

Peter ser att utvecklingen av RFSL som organisation är viktig och avdelningarna ska kunna få stöd av förbundet i frågor som rör organiseringen. För att få en effektiv verksamhetsstyrning ser han att det bör finnas tydliga mål och hållbara förväntningar som tydligt kommuniceras ut. Inom styrelsearbete kan Peter använda sig av kunskaper som strateg, om strukturer, om verksamhets- och processutveckling. Dessutom har har jobbat som kommunikatör. Han vill se att avdelningarna engageras mer och att frågor diskuteras i hela organisationen. Valberedningen ser att Peter genom kunskap om verksamhets- och processutveckling kan bidra till styrelsens arbete i en förändringsfas. Med ett engagemang för en aktiv medlemsrörelse och tydlig kommunikation kommer han kunna bidra till förankringen i communityt.

Förbundskassör


Michał Budryk (nyval)
Pronomen: han
Ålder: 33 
Bor i: Uppsala

Motivering

Michał är en forskare i företagsekonomi som disputerat vid Uppsala universitet, och som nu arbetar som business consultant. Michałs kompetenser i företagsekonomi, hans förmåga till abstrakt tänkande på hög nivå och förmågan att formulera mål och förmedla de på ett pedagogiskt sätt kommer vara avgörande för rollen som förbundskassör.

Michał har ledarskapserfarenhet i civilsamhällets organisationer. Han har varit ordförande i doktorandföreningen vid sin institution i Uppsala samt suttit i institutionens styrelse och i valberedningen under prefektvalet. Sedan i våras sitter Michał som vice kassör i RFSL Uppsala samt i styrelsen för Stockholm Pride. 

Han har internationell erfarenhet i olika länder där hbtqi-personer lever under förtryck och är intresserad av att arbeta mot populistiska krafter i solidaritet med internationella syskonorganisationer. Michał är en duktig skribent och känner sig trygg med kommunikationsarbete. Han vill gärna använda de kompetenserna i förbundsstyrelsens politiska påverkansarbete och kommunikationskampanjer vid sidan av ekonomiska frågor som förbundskassör. Han lägger en stor vikt på opinionsbildning genom att synas i den offentliga debatten, främst i medierna. Han är intresserad av att arbeta med att hitta bästa sätten att öka fria intäkter för frågor RFSL arbetar med men inte har offentlig finansiering för.

Valberedningen ser att Michałs färdigheter och erfarenheter lämpar sig till en viktig post som förbundskassör i RFSL.

Ledamöter


Fredrik Engström (nyval)
Pronomen: han
Ålder: 41
Bor i: Göteborg

Motivering

Fredrik arbetar som advokat på sin egen byrå och har över 20 års erfarenhet av ideellt styrelsearbete. Med sin spetskompetens inom föreningsjuridik och ekonomi kommer Fredrik bidra i förbundsstyrelsens arbete med juridiska frågor som rör organisationen (exempelvis frågor kopplade till stadgar, styrdokument med mera), arbetsrättsliga frågor, avtalsfrågor samt frågor som rör diskriminerings- och rättighetslagstiftning, samt ekonomiska frågor, såväl vad gäller redovisningsfrågor som ekonomistyrning. Han har också erfarenhet av arbete med lagstiftningsförslag och opinionsbildning.

Fredrik har tidigare suttit i styrelsen för LSU där han bland annat var ansvarig för den internationella verksamheten i Sydostasien och det politiska påverkansarbetet rörande statsbidragsfrågor. Han har varit revisor för Forum Syd, grundade Ung Media Sverige, satt i styrelsen för Sverok, och har varit ledamot i styrelsen för Göteborgs Rättighetscenter, som är en antidiskrimineringsbyrå och samarbetar med Diskrimineringsombudsmannen.

Fredrik bidrar till att skapa strukturer som får saker att fungera. Fredrik tror på diskussionsklimatet i styrelsen inte bara ska vara tillåtande och öppet utan också fokuserat och uppdragscentrerat. Fredriks breda erfarenhet av strategiskt styrelsearbete och sina kunskaper i föreningsjuridik och strukturfrågor, sin långa styrelsevana och sin erfarenhet av strategisk ledning och arbete kommer gynna RFSL i ett stort utsträckning. Fredrik vill att RFSL:s roll i den politiska världen ska bli ännu större med fokus på normkritik och antirasism och att stå emot allt som inskränker mänskliga rättigheter.


Andrea Hormazabal (nyval)
Pronomen: hon
Ålder: 44
Bor i: Stockholm

Motivering 

Andrea har ett brinnande intresse för barn och ungas jämlika livsvillkor. Hon har haft ledande positioner inom Röda Korset och Stockholms stad. Hennes nuvarande roll är som samordnare för barn och unga på Socialstyrelsen. Andrea har utbildningsbakgrund i beteendevetenskap med inriktning i sociologi och mänskliga rättigheter.

Andrea är en utvecklingsinriktad och driven person med stor erfarenhet av förändringsledning, projektstyrning och samverkansarbete. Andrea har sakkunskap inom mänskliga rättigheter, etablering, social ekonomi, folkbildning, prevention samt mångfalds- och normkritiskt arbete. Hon är mycket insatt i civilsamhällesfrågor, offentlig sektor, partnerskap och extern finansiering. Hennes kompetenser i kvalitets-, budget-, arbetsmiljö- och personalansvar samt verksamhetsstyrning och analys kommer gynna arbetet i förbundsstyrelsen.

Andrea vill bidra i RFSL:s arbete genom bland annat ökad samverkan mellan privat, offentlig och civil sektor. Andrea vill även se hur RFSL:s arbete kan utvecklas för att nå föräldrar och vårdnadshavare i socioekonomiskt utsatta områden. Vidare vill hon även bidra till att RFSL blir en självklar partner för skolor i deras värdegrundsarbete. Internationellt ser Andrea att RFSL driver arbetet för att hbtqi-frågorna blir starkt sammankopplat med arbetet och implementeringen av Agenda 2030.


Pell Uno Larsson (omval)
Pronomen: han
Ålder: 80
Bor i: Örebro

Motivering

Kandiderar till ledamot (varit ledamot under den gångna mandatperioden). För Pell Uno är de viktigaste frågorna att jobba för de kommande åren hälsa för hbtqi-personer, utbildningsfrågor, nätverk för hbtqi-seniorer, stöd och utveckling av RFSL:s avdelningar och internationella frågor. Han anser att RFSL bör fortsätta med och stärka sitt politiska påverkansarbete gentemot regeringen, riksdagen, landsting och kommuner. I alla utbildningar för människovårdande yrken som drivs av universitet/högskola och gymnasium ska hbtqi-kunskap ingå.

De fokusområden som Pell Uno skulle vilja jobba med är en reviderad könstillhörighetslag, trans- och intersexfrågor, asyl- och migrationsfrågor, familjefrågor och äldrefrågor. Han har under denna mandatperiod varit sammankallande för RFSL Senior.

Erfarenheter som Pell Uno har är dels från att vara politiskt aktiv och dels sitt arbetsliv, men även från RFSL:s förbundsstyrelse denna mandatperiod med arbete i team och grupper under ledning av förbundsordförande. I arbetet i styrelsen ser han att det är viktigt med bra kommunikation mellan alla medarbetare, förbundsstyrelsens ledamöter och avdelningar.


Viktoria Nyström (nyval)
Pronomen: hon
Ålder: 46
Bor i: Stockholm

Motivering

Viktoria är utbildad jurist och arbetar som advokat i egen firma. Efter sin notarietjänstgöring på dåvarande Länsrätten i Västerås har Viktoria arbetat med migrationsfrågor och mänskliga rättigheter i 20 år. I förbundsstyrelsen för RFSL vill Viktoria arbeta med frågor som rör utbildning och vill bidra i juridiska processer och påverkansarbete inom migration, skola, och transpersoners rättigheter. 

Viktoria har i sitt arbete som advokat arbetat med mänskliga rättighetsfrågor inom EU och FN genom att lyfta orättvisor och kränkningar av de mänskliga rättigheterna till juridiska organ såsom Europadomstolen och CAT. Viktoria kommer att bidra i RFSL:s nationella och internationella påverkansarbete med sin långa erfarenhet av migrationsfrågor samt genom sin kontakt med målgruppen Newcomers som jurist. Viktoria har en bred erfarenhet inom civilsamhället och att stötta barn och vuxna i utsatta situationer. Hon har tagit många viktiga initiativ och gjort insatser för flyktingar både i Sverige och internationellt.

Viktoria har ett problemlösningsperspektiv när det gäller i att arbeta i en grupp och tror att starka strukturer leder till starka samarbeten där gruppen kan utvecklas tillsammans och nå bättre resultat på ett roligare sätt. För Viktoria är det lika viktigt hur man når målet som målet i sig och hon tycker att RFSL som en medlemsorganisation har ansvar för att se till att medlemmarnas röst hörs på alla plan av rörelsen.


Kalle Röcklinger (nyval)
Pronomen: hon
Ålder: 42
Bor i: Stockholm/Gotland

Motivering

Kalle arbetar idag som sakkunnig i sexualupplysning på RFSU. Kalles fokusområden på jobbet är bland annat ungas sexualitet, skolan, myndighetssamverkan, pornografi, sex mot ersättning, sexuellt våld, maskulinitet och samtycke/ömsesidighet. Kalle har tidigare arbetserfarenhet som föreningsutvecklare på RFSU, där hon arbetade med att stötta avdelningarnas initiativ och idéer. Det är en kompetens som efterfrågas i förbundsstyrelsen för RFSL. På sin fritid kollar Kalle på film och promenerar med sin hund Aki. 

I RFSL vill Kalle arbeta med frågor som rör SRHR-frågor, samt med långsiktiga strategier för tryggare finansiering. I en allt mer högerpopulistisk och värdekonservativ omvärld, tror Kalle på vikten av att stärka civilsamhällets förutsättningar för att kunna mobilisera skyddet för hbtqi-personers rättigheter, och hon vill stötta RFSL med att skapa utrymme för rörelsens utveckling. Avdelningarnas förutsättningar och möjligheter att driva frågor och skapa aktiviteter, till exempel i det lokala valarbetet 2022, har en central plats i Kalles framtida engagemang i RFSL.

Med sin analysförmåga och sitt strategiska tankesätt, tillsammans med sitt breda nätverk och kunskaper, ser valberedningen att Kalle har mycket goda förutsättningar att bidra till styrelsens arbete med sakfrågor och påverkansarbete.


Lea Larsson (nyval)
Pronomen: hon/hen
Ålder: 40
Bor i: Stockholm

Motivering

Lea är en certifierad normingenjör och föreläsare som jobbar med utbildningar, analyser och utveckling inom förändringsarbete, rättvisefrågor, inkludering, företagskultur hos diverse företag/myndigheter och föreningar. Leas expertområde är normförändring och inspiration till förändring. Genom åren har Lea haft flera egna företag, byggt butiker, varit platschef och har senast jobbat som professionell talare och utbildare. Lea tror på sin förmåga att motivera och engagera folk. Här senast har Lea varit drivkraften bakom kampanjen #våregentalan

Lea har varit medlem i föreningen SMC (Sveriges Motorcyklister) sedan 15 år. Lea har arbetat med ekonomi och försäljning till största del inom fordonsindustrin som MC och bilsäljare och även inom transportsektorn. Idag spelar Lea trummor professionellt i ett etablerat hårdrocksband och har tidigare varit engagerad i Popkollo och även annan musikalisk ungdomsverksamhet inriktad mot tjejer och transpersoner. 

Valberedningen ser att Lea kommer bidra i förbundsstyrelsens arbete med att belysa samhällsnormer som påverkar hbtqi-personer, och bedrivandet av sakfrågor med sina breda kompetenser inom förändringsarbete, omvärldsbevakning och kommunikativa förmågor.


Robin Nordh (omval)
Pronomen: han
Ålder: 26
Bor i: Göteborg

Egen presentation

Robin Nordh är 26 år gammal från Motala men bor sen i juli i Göteborg. Robin har under den senaste mandatperioden suttit i förbundsstyrelsen, först som ersättare och sedan som ordinarie ledamot. Han har grundat och varit ordförande i flera hbtqi-föreningar i Östergötland de senaste sex åren och brinner för ungdomar, utbildning och att kampen för allas våra rättigheter finns i hela landet.

Robin menar att närheten mellan förbund och avdelningarna ska ökas rejält och att vi behöver stärka rättsväsendets kunskap om hbtqi-frågor och trycka tillbaka religiösa extremister och högernationalistiska organisationer. Robin vill att RFSL ska vara en stark kraft för mänskliga rättigheter i Sverige och världen.

Ersättare


Linda Westerlund Snecker (nyval)
Pronomen: hon
Ålder: 38
Bor i: Norrköping

Motivering

Lindas hjärtefrågor är politik och lagstiftning, transpersoners rättigheter, hälso- och sjukvård, och familjefrågor. Hon har en god erfarenhet av hur politik fungerar, hur och var besluts tas och kan där antagligen komma med en god erfarenhet som kan hjälpa RFSL. Linda vill se ett RFSL som dels har den lokala förankringen och stöttningen som så många behöver, men också fungerar som en expertorganisation i politisk utveckling och påverkan. Hon ser också att RFSL kan bli en organisation som är ”enkel att gå med i”. 

Valberedningen ser att Lindas kompetenser och kunskaper inom politik, påverkansarbete, samt organisering och folkrörelse kommer spela en viktig roll i förbundsstyrelsens förutsättningar för sitt strategiska och visionära arbete.

Kandidater utanför valberedningens förslag

Personer som nominerats men som inte är med i valberedningens förslag på förtroendevalda kan välja att kandidera utanför förslaget. Motiveringen har de själva skrivit och skickat till valberedningen.

Förbundsordförande


Deidre Palacios (omval)
Pronomen: hen/den
Ålder: 40
Bor i: Stockholm

Egen presentation

Deidre Palacios kandiderar till förbundsordförande. Hen är 40 år, icke-binär, antirasist och feminist. Hen har erfarenhet av organisationsutveckling, strategiskt och transformativt ledarskap, omvärldsbevakning och påverkansarbete både nationellt och internationellt. Hen har en stark lojalitet till sakfrågorna och till uppdraget, en stark integritet, förmåga att driva ett strategiskt förändringsarbete och ett normkritiskt och värdebaserat ledarskap. Hen vill arbeta med transparens, struktur, innovation, målfokus och med en strategisk kommunikation som verktyg som driver organisationer och frågor framåt. Hen drivs av en inre övertygelse om att vi behöver och kan skapa ett mer rättvist samhälle, ett samhälle där mänskliga rättigheter respekteras till fullo. Hen vill driva en bred rörelse där ännu fler inkluderas. Alla rörelser har en egen röst, en äkta berättelse och en egen kraft, den vill hen att RFSL tydliggör och använder sig av som ett verktyg för att förändring. Hen vill utveckla organisationens roll och möjligheter för att vara relevanta för våra medlemmar och resten av hbtq-communityt både nationellt och internationellt och också för att flytta fram våra positioner inom våra sakfrågor. Hen har kapacitet att hantera kriser, skapa trovärdighet för organisationer, vara en lyhörd och normkritisk ledare och att agera stärkande för organisationer i föränderlig omvärld.

Deidre vill att RFSL ska stå upp för ett starkt civilt samhälle, skapa visioner och verktyg för att förändra världen och vara framkant i utvecklingen av samhället. RFSL ska bli en nod och en samlande kraft för våra medlemmar men också för hbtqi-communityt i stort och en stark kraft för hbtqi-personers rättigheter, mänskliga rättigheter och demokrati både regionalt, nationellt och globalt. RFSL ska uppfattas som en relevant och viktig aktör och vi ska arbeta mot en bred målgrupp och bygga allianser både nationellt och internationellt. RFSL ska arbeta med strategiska frågor om vilka allianser som ska knytas för att stärka RFSL och hbtqi-rörelsen. RFSL ska fortsatt ska vara relevant och utforska den omvärld vi verkar i, i Sverige och i världen, och hur den kan komma att se ut i framtiden. RFSL bör jobba strategisk med omvärldsanalyser, kunskapsutveckling, policyutveckling, innnovation och visioner och kartlägga utmaningar, möjligheter och vägval vår organisation ställs inför.

Ledamot

Pär Brubäcken (omval)
Pronomen: han
Ålder: 51
Bor i: Skellefteå

Egen presentation

Pär har varit avdelningsaktiv i RFSL sedan 2001 i både RFSL Nord och RFSL Skellefteå samt suttit i förbundsstyrelsen den senaste mandatperioden. Han har också suttit i bolagsstyrelsen för Skellefteå Buss samt Lärarförbundets styrelse lokalt i Skellefteå och är ledamot i kommunfullmäktige (för Centerpartiet). Han vill jobba med att minska avståndet mellan förbundsstyrelsen och avdelningarna eftersom det är avdelningarna som är grunden till RFSL.

Ersättare

Philipp Marra (nyval)
Pronomen: han
Ålder: senior
Bor i: Malmö

Egen presentation

Philipp Marra kandiderar som ersättare i förbundsstyrelsen. Han är aktiv inom RFSL Malmö. I RFSL:s förbundsstyrelse skulle han vilja arbeta med inkludering av marginaliserade grupper, som personer med olika funktionsvariationer. Han har varit engagerad i hbtqi-kampen i tre länder under de senaste 49 åren sedan han grundade “Gay Youth” i sin födelsestad Philadelphia (USA). Han har föreningsvana, såväl teoretiskt genom många kurser, som praktiskt i samband med aktivt deltagande. Han har under åren innehaft många olika styrelseposter, i bl.a. i RFSL Malmö som vice ordförande och kassör. Innan han kom till Sverige arbetade han som lärare som utbildade och ledde ett skolprogram som hette ”Multiracial-Multicultural-Gender Education”, där mångkulturell kunskap utvecklades bland studenter. Han var också med och skapade ett program för att skydda hbt+ elever i skolorna: ”Ally Safe Schools Network”, som var en respons mot mobbning och hot mot unga hbt+elever.I sin gamla hemstad, Philadelphia var han engagerad i kampen för en partnerskapslag och, innan dess, för en lag mot diskriminering av hbt+ personer. 

”Genom striden för lagändringar, för antidiskriminering, för partnerskap och sedan äktenskap, till dagens kamp för trans och intersex-rättigheter, har jag skaffat mig mycket erfarenhet om just “how things are done”. Bland annat genom att kunna bygga politiska allianser som är så heltäckande som möjligt utan att för den delen urvattna budskapet eller kompromissa om essensen. Även om jag varit med i rörelsen sedan jag var 17 år gammal och alltid varit en av de så kallade ”movers and shakers”, så pass mycket att jag dyker upp i böcker om homosexuellas historia, vet jag att kampen långt ifrån är över. Jag brinner bl.a. för inkludering av våra marginaliserade grupper som t.ex. döva. Jag tycker även att kunskapsinhämtning inte enbart hör till barn-/ungdomen utan är en väsentlig del av livet från skolåldern och så länge vi har vår intellektuella förmåga. Själv har jag bl.a. återupptagit inlärningen av teckenspråk som jag påbörjade under mina aktiva år inom läraryrket. Det är vidgande för ens synsätt på omgivningarna och världen.”

Storlek på styrelse  

Det har framkommit flera mandatperioder i rad nu att det finns ett önskemål om att minska antalet ledamöter i styrelsen. Dessa önskemål kommer främst från själva styrelsen och motiveringen som oftast anges är att en stor styrelse är tungrodd. Samtidigt innebär ett begränsat antal ledamöter en sårbarhet vid eventuella avhopp och/eller bortfall. 

Valberedningen väljer att lyssna på de som arbetat med föreningens styrning mellan kongresser kring hur deras arbete bäst kan effektiviseras, och råder kongressen att i linje med tidigare mandatperioder fortsätta ha en mindre styrelse.   

Valberedningen föreslår därför en styrelse på tre (3) klädda poster (förbundsordförande, vice förbundsordförande, förbundskassör), sju (7) ordinarie ledamöter, en (1) ersättare, en (1) ledamot från RFSL Ungdom och en (1) ersättare från RFSL Ungdom. Detta utgör en styrelse på sammanlagt elva (11) ledamöter och två (2) ersättare.  

Valberedningens arbetsprocess  

Enligt arbetsordningen är det valberedningens uppgift att ta fram förslag till ett antal förtroendeposter inom RFSL Förbundet.  

Läs om valberedningens arbetsprocess här: Valberedningens arbetsprocess 2021.