En global rörelse

Lokala hbtqi- eller SOGIESC-organisationer arbetar med allt från påverkansarbete lokalt och nationellt, till stöd till individer, hivprevention, utbildning, sociala mötesplatser, kampanjarbete, pridefestivaler och mycket mera. De kan vara öppet verksamma och registrerade hos myndigheter eller enbart existera som informella grupper i hemliga nätverk, beroende på situationen i olika länder.

Globalt samlas dessa organisationer och grupper främst under följande paraplyorganisationer:

ILGA – International lesbian, gay, bisexual, trans and intersex association

Grundat 1978, samlar mer än 1 200 medlemsorganisationer från 132 länder i världen. ILGA ordnar regelbundet konferenser och möten, både regionalt och globalt.

TGEU – Transgender Europe

Arbetar för transpersoners rättigheter i Europa och samlar, sedan 2005, 105 medlemsorganisationer från 42 länder.

GATE – Global Action for Trans Equality

Arbetar sedan 2009 internationellt med könsidentitet, könsuttryck och kroppsfrågor. Särskilda fokusområden är avpatologisering, transinkluderande hivprevention och att stärka transrörelser i olika länder och internationellt.

OII Intersex Network

Grundat 2003. Ett internationellt nätverk som samlar intersexorganisationer i hela världen. Arbetar särskilt för kroppslig integritet och självbestämmande för barn och unga intersexpersoner.

Via migrationsströmmar, internet och vänskapsband har hbtq-communityn världen över knutits samman på ett unikt sätt. Aktivister arbetar över nationsgränser och ofta över ämnesgränser. Människor flyttar, inleder kärleksrelationer, flyr för sin liv, återvänder och skapar nya allianser. Organisationer och grupper påverkar varandra i en vågrörelse i ständig förändring. Du kan ofta hitta en anknytning till andra rörelser och grupper på platsen där du själv verkar och utnyttja de resurser och den kunskap som finns. Diasporacommunityt från till exempel Uganda är stort både i USA och Sverige.

För dig som arbetar internationellt

För att säkerställa relevans så ska insatser utgå från organisationerna och aktörernas egna agenda och identifierade behov. Inkludera aktörerna tidigt i arbetet med att utveckla program och projekt för att stärka ägarskapet.

Många hbtqi-organisationer verkar i kontexter som kan vara snabbt föränderliga, därför bör formerna för finansiering och implementering vara flexibla.

Tänk på att verka för långsiktighet i finansiering och att stödja hållbar utveckling av organisationer och möjliggöra olika former av organisering. Stöd bör även ske till interna hållbara strukturer inklusive stabila finansiella system i organisationerna.

Tänk på vikten av att möjliggöra långsiktiga och förtroendefulla relationer.

I kontexter där hbtqi-organiseringen är marginaliserad bör möjligheten att bygga allianser/stödnätverk ses över.

Tänk på vikten av självidentifiering.

Läs hela handboken En värld för alla, (PDF öppnas i nytt fönster)

RFSL:s Internationella strategi

Det är bara genom hbtqi-personers aktiva och meningsfulla deltagande som relevant och strategisk förändring kan bli varaktig.

RFSL finansierar deltagande för partnerorganisationer i ILGA:s världskonferenser.