FN:s Globala mål för hållbar utveckling och idrott

Idrott och fritidRFSL

Agenda 2030 utgår ifrån att alla människor ska kunna leva sina liv till fullo och kunna utnyttja sin maximala kapacitet. Alla världens länder har kommit överens om att ingen ska lämnas utanför och att insatser som fokuserar på att lyfta de som ligger längst efter ska prioriteras. God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling.

FN:s globala mål för hållbar utveckling är finns till för att uppnå fyra saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen.

Agenda 2030 syftar till att alla människor ska kunna leva sina liv till fullo och kunna utnyttja sin fulla potential. Alla världens länder har kommit överens om devisen att “ingen ska lämnas utanför” och att insatser som fokuserar på att lyfta de som ligger längst efter ska prioriteras.

Utvecklingsmålen berör de flesta delarna av en människas liv, samt samhället vi lever i tillsammans. Inget av de 17 målområdena är viktigare än något annat och alla mål måste arbetas med samtidigt.

Mål för inkluderande idrott

Målområden som berörs av inkluderingen av transpersoner i idrotten är bland annat att utrota fattigdom, säkerställa hälsa och välmående, utbildning och livslångt lärande, jämställdhet, tillgång till vatten och sanitet, ekonomisk tillväxt och tillgång till arbete, minskad ojämlikhet, samt att göra städer inkluderande och säkra.

Motion och idrott förbättrar såväl fysisk och psykisk hälsa, vilket i sin tur leder till bättre skolresultat, bättre prestationer i arbetslivet, högre inkomst och ett mer självständigt liv. Den påverkar även möjligheten att ta del av och vara en del av det civila samhället och föreningslivet.

Transpersoner är en särskilt relevant målgrupp att nå för att inte någon ska lämnas utanför i arbetet för en god och jämlik hälsa enligt de svenska folkhälsomålen samt Agenda 2030.

Sveriges städer och samhällen behöver bli mer inkluderande och alla personer ska ha tillgång till idrottshallar och gym, samt vatten och sanitet såsom duschrum och toaletter. Transpersoners möjlighet att delta i idrott är därför en jämställdhets- och jämlikhetsfråga.

Den 22 mars 2019 antog FN:s råd för mänskliga rättigheter i Geneve en resolution som utryckte oro över diskriminerande regler och praktiker som tvingar vissa idrottare att på medicinsk väg sänka sina testosteronnivåer. Resolutionen lades fram av Sydafrika som efterfrågade en rapport ”on the inersections between race and gender discrimination in sports.

I FN-rapporten ”Skydd mot våld och diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet” daterad till den 17 juli 2019 konstateras att program som syftar till en inkluderande idrott är av exceptionellt värde. I rekommendationerna står också att stater ska främja partnerskap mellan inom området idrott.

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE
God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål tre; God hälsa och välbefinnande i Agenda 2030 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar.