FN:s Globala mål för hållbar utveckling och idrott

Idrott och fritidRFSL

Agenda 2030 utgår ifrån att alla människor ska kunna leva sina liv till fullo och kunna utnyttja sin maximala kapacitet. Alla världens länder har kommit överens om att ingen ska lämnas utanför och att insatser som fokuserar på att lyfta de som ligger längst efter ska prioriteras. God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling.

Den här texten riktar sig framförallt till dig som är verksam inom idrotten, på beslutsfattande nivå, som tränare eller som aktiv på annat sätt.

FN:s globala mål för hållbar utveckling är den mest ambitiösa agendan som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen.

Agenda 2030 utgår ifrån att alla människor ska kunna leva sina liv till fullo och kunna utnyttja sin maximala kapacitet. Alla världens länder har kommit överens om att ingen ska lämnas utanför och att insatser som fokuserar på att lyfta de som ligger längst efter ska prioriteras.

Utvecklingsmålen berör de flesta delarna av en människas liv, samt samhället vi lever i tillsammans. Inget av de 17 målområdena är viktigare än något annat och alla mål måste arbetas med samtidigt.

Målområden som berörs av en inkluderande idrott

Målområden som berörs av projektet Idrott för alla kroppar och inkluderingen av transpersoner i idrotten är bland annat att utrota fattigdom, säkerställa hälsa och välmående, utbildning och livslångt lärande, jämställdhet, tillgång till vatten och sanitet, ekonomisk tillväxt och tillgång till arbete, minskad ojämlikhet, samt att göra städer inkluderande och säkra.

Möjlighet att idrotta påverkar självfallet en persons hälsa. Direkt påverkar det även en persons möjlighet att ta del av och vara en del av ett samhällsområde, nämligen det civila samhället och föreningslivet.

Vi vet också att motion och idrott förbättrar såväl fysisk och psykisk hälsa, vilket i sin tur leder till bättre skolresultat, bättre prestationer i arbetslivet, högre inkomst och ett mer självständigt liv.

Den 22 mars 2019 antog FN:s råd för mänskliga rättigheter i Geneve en resolution som utryckte oro över diskriminerande regler och praktiker som tvingar vissa idrottare att på medicinsk väg sänka sina testosteronnivåer. Resolutionen lades fram av Sydafrika som efterfrågade en rapport ”on the inersections between race and gender discrimination in sports.

I FN-rapporten ”Skydd mot våld och diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet” daterad till den 17 juli 2019 konstateras att program som syftar till en inkluderande idrott är av exceptionellt värde. I rekommendationerna står också att stater ska främja partnerskap mellan inom området idrott.

Situationen idag

Transpersoner har idag lägre inkomst än genomsnittet i Sverige, enligt de studier som gjorts kring transpersoners hälsa och livsvillkor. Den lägre inkomsten kan bland annat kopplas till högre förekomst av arbetslöshet, sjukskrivningar och psykisk ohälsa.

Över hälften av respondenterna i den största studien som gjorts var låginkomsttagare med inkomster lägre än 14 000 kr per månad. I samma studie redovisas att enbart 19 % av respondenterna hade 30 minuter av fysisk aktivitet per dag, jämfört med 66 % av befolkningen i stort, samt att det var vanligare med en stillasittande fritid bland respondenterna än bland befolkningen i stort.

Detta visar att transpersoner är en särskilt relevant målgrupp att nå för att inte någon ska lämnas utanför i arbetet för en god och jämlik hälsa enligt de svenska folkhälsomålen samt Agenda 2030.

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE: God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar.

RFSL anser att…

RFSL anser att Sveriges städer och samhällen behöver bli mer inkluderande, att alla personer, oavsett kropp ska ha tillgång till idrottshallar och gym, samt vatten och sanitet såsom duschrum och toaletter.

Att transpersoners möjlighet att delta i idrott är en jämställdhets- och jämlikhetsfråga.