HBTQI-Barnets rättigheter på FN agendan

InternationelltRFSL

FN:s råd för mänskliga rättigheter, FN:s främsta organ när det gäller mänskliga rättigheter, håller sitt 34:e sammanträde mellan den 27:e februari och den 24:e mars. Det är ett organ som består av 47 medlemsstater från hela världen. Bland flera frågor som diskuteras under sammanträdet finns några punkter på dagordningen som är relevanta för hbtq-frågor. RFSL var i Geneve för att lyfta dem!

FN:s råd för mänskliga rättigheter, FN:s främsta organ när det gäller mänskliga rättigheter, håller sitt 34:e sammanträde mellan den 27:e februari och den 24:e mars. Det är ett organ som består av 47 medlemsstater från hela världen.

Bland flera frågor som diskuteras under sammanträdet finns några punkter på dagordningen som är relevanta för hbtq-frågor. En av dem var ett årligt heldagsmöte som behandlade barns rättigheter med särskilt fokus på FN:s mål för hållbar utveckling (SDGs), även kallad Agenda 2030.

Agenda 2030 skissar upp en bred bild av utvecklingsfrågor, inklusive att motarbeta fattigdom, uppnå jämställdhet mellan könen, tillhandahålla möjlighet till utbildning, vård, och att ta itu med klimatförändringen. Dessa mål ska nås innan 2030. Den vägledande principen i den här agendan är ”att inte lämna någon utanför”.

Sammanträdet utforskade hur uppnåendet av barns rättigheter kan bidra till verkställandet av Agenda 2030, och det viktiga i att integrera ett barnrättsbaserat tillvägagångssätt i alla delar av genomförandet, uppföljningen och granskningen, samt identifiera god praxis och utmaningar ur detta perspektiv.

Micah Grzywnowicz, RFSL:s internationellt sakkunniga, deltog i sammanträdet och gav ett muntligt uttalande som underströk vikten av att inkludera hbtqi-barn och -ungdomar i genomförandet av Agenda 2030. Det fullständiga uttalandet kan läsas nedan.

 

Årligt heldagsmöte: Barnets rättigheter

Uttalande av RFSL

Tillsammans med: International Lesbian and Gay Association

uppläst av Micah Grzywnowicz

 

Tack herr ordförande,

Som framlagt av högkommissionären i hans rapport är homosexuella, bisexuella, transsexuella, queera barn och barn som är intersex utelämnade från Agenda 2030. De löper därför risk att förbises i genomförandet.

Vi vill upprätthålla principen ”att inte lämna någon utanför” och önskar att den används inte bara i ord utan även i handling. Vi vill att panelen nämner de barn som utelämnats i genomförandet hittills så att det kan ändras i framtiden. Vi har fortfarande 13 år kvar och saker kan inte förbli som de är.

Agendan säger att barn ska ha tillgång till livslångt lärande som kan hjälpa dem att få den kunskap och de färdigheter som krävs för att utforska möjligheter och delta fullt ut i samhället. Inte alla barn kan dra nytta från det här löftet. Hbtqi-barn faller ofta mellan stolarna eftersom de drabbas av flerfaldigt och överlappande former av förtryck. Hbtqi-barn är ofta offer för mobbning och våld i skolan. Transbarn och queera barn förvägras ofta tillgång till toaletter och det, bland annat, har en direkt påverkan på deras betydelsefulla och aktiva deltagande i utbildningen. Om de inte får den kvalitetsutbildning SDG utlovar kommer de inte att kunna komma in på arbetsmarknaden, vilket gör det omöjligt att bryta cykeln av fattigdom.

Alla barn är viktiga i förändringsarbetet. Agenda 2030 bör vara deras plattform för utveckling, växande och medverkande. Det kommer endast att bli möjligt om staterna inkluderar hbtqi-barnen i sina nationella program och policys och ser alla barn som värdefulla resurser och hopp för framtiden.

Slutligen, vad tycker panelen ska vara de första 3 stegen för stater i säkrandet av att hbtqi-barn inte lämnas utanför i genomförandet av Agendan?

Tack.

 

För att få reda på mer om Rådet för mänskliga rättigheter, gå in på websidan: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/HRCIndex.aspx