Provocerande av ett feministiskt parti som MP

På SvD Debatt (25/4 2019) skriver flera miljöpartister en missvisande artikel mot en svensk reglering av altruistisk värdgraviditet. Tyvärr har den här frågan dragits i långbänk politiskt och konsekvenserna av dagens situation är allvarliga. Vi vill därför klarlägga några fakta och samtidigt rikta oss till ombuden på Miljöpartiets kongress nästa vecka, med uppmaningen att rösta för en reglering om altruistisk värdgraviditet.

3 maj 2019

I debattartikeln hänvisas till den utredning som presenterades 2016 som föreslog att värdgraviditet inte skulle regleras, samtidigt som utredningens egen forskningsgenomgång visar att i länder där altruistisk värdgraviditet är tillåtet så fungerar det väl. Medicinskt sakkunniga som medverkade i utredningen har också reserverat sig emot utredningens förslag om att inte reglera altruistisk värdgraviditet i Sverige.

Vidare lyfts Storbritannien fram som ett exempel där reglering av altruistisk värdgraviditet sägs ha lett till en ökad efterfrågan på den kommersiella marknaden. Något bevis på en värderingsförändring på grund av lagstiftningen har vi dock inte kunnat se. Tvärtom visar en rapport från 2016 att en majoritet av brittiska barn födda genom värdgraviditet är födda altruistiskt i landet.

Något som saknades i den statliga utredningen, och även i debattartikeln på SvD Debatt, är ett resonemang kring konsekvenserna av att inte reglera värdgraviditet i Sverige. Barn som föds utomlands blir både föräldra- och statslösa och, som det rapporterats om medialt den senaste veckan, förhindras barn från att resa hem till Sverige. Barn som däremot föds i Sverige i informella värdmödraskapsarrangemang riskerar att förlora rätten till sina föräldrar om något händer under den långa process som en närståendeadoption innebär. Problemen med bristande rättsligt skydd för barn är inte förenliga med principen om barns bästa. Prinicipen måste gälla alla, oavsett hur ett barn har tillkommit och oavsett vad lagstiftaren har för synpunkter på föräldrarnas agerande i den processen.

Slutligen är det provocerande att företrädare för ett feministiskt parti som Miljöpartiet tycker att argumentet att människor själva får bestämma över sina kroppar ”faller platt”. Rätten till självbestämmande över den egna kroppen är en viktig princip, liksom en tilltro till människors kapacitet att fatta egna beslut. Risker som finns kring påtryckningar måste hanteras, men bör inte bemötas med avsaknad av reglering eller med förbud. En person med livmoder som vill hjälpa en ofrivilligt barnlös som saknar en fungerande livmoder kan i dag välja att genomgå en operation och donera sin egen livmoder till den andre. Vi kan som individer även välja att göra abort eller donera organ, och bör, med reglering och en trygg struktur, även kunna välja att bära en annan människas barn.

RFSL har länge drivit att altruistisk värdgraviditet ska regleras och det är dags för politikerna att ta ansvar för att dagens situation där individer och familjer står utan juridisk trygghet med allt vad det innebär. De senaste åren har flera partier glädjande nog tagit ställning för en reglering, näst på tur står alltså förhoppningsvis Miljöpartiet som på nästa veckas kongress ska fatta beslut i frågan.

Våra förhoppningar är att Miljöpartiet fortsatt visar sig vara den feministiska och progressiva kraft som partiet gjort sig känt som och att vi kan få en stark politisk enighet i Sveriges riksdag för allas rätt att bilda familj så som en själv vill.

Sandra Ehne, förbundsordförande RFSL

Debattartikeln publicerades i Svenska Dagbladet den 3 maj 2019