Nyckfull byråkrati drabbar utsatta cancerpatienter

Hivpositiva män som har sex med andra män löper betydligt högre risk att drabbas av analcancer än övriga befolkningen. Trots att Stockholm står för en stor majoritet av nya sjukdomsfall har SKL föreslagit att centralisera kirurgi och behandling till andra delar av landet. Förslaget riskerar att drabba en redan riskutsatt grupp cancerpatienter hårt.

23 maj 2016

Risken för analcancer är omkring 30 till 40 gånger högre för män som har sex med män (MSM) än för den generella befolkningen. Har man dessutom hiv ökar risken med 70 till 200 gånger.

Mer än 7 av 10 av alla som lever med hiv och som identifierar sig själv som MSM i Sverige bor i Stockholm. Enligt uppgifter från Cancerregistret står Stockholmsregionen också för merparten av antalet nya fall av analcancer i Sverige.

Trots det har SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, föreslagit att centralisera kirurgi vid analcancer till Skåne och Göteborg samt onkologisk behandling till Umeå, Uppsala, Göteborg och Skåne.

Det finns ingen som helst logik i ett sådant förslag. Risken är uppenbar att en redan sårbar patientgrupp drabbas ännu hårdare.

Denna patientgrupp följs på två centra i Stockholm; Infektion/Venhälsan Södersjukhuset samt Infektionskliniken Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Inom Stockholm-Gotlandregionen bedrivs för närvarande kirurgisk behandling av analcancer primärt på Ersta Sjukhus i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset Solna samt onkologisk behandling på Södersjukhuset (under regim av Karolinska Universitetssjukhuset).

Vi antar att förslaget att koncentrera kirurgin i samband med analcancer till Göteborg och Skåne är baserat på att det bara utförs runt ett dussin stora operationer per år. Det RCC och SKL missar är att kirurgerna spelar en nyckelroll i att upptäcka analcancer tidigt, och därmed undvika att det behöver gå så långt som till operation. Om sjukdomen upptäcks tidigt är chansen stor att patienten kan behandlas med strålning och/eller cellgifter, och därmed slippa ett ingrepp som gör att hen sedan måste leva med stomi (påse på magen) resten av livet.

Utmaningen är att analcancer är en sjukdom som är svår att upptäcka. Symptomen är ofta vaga och tvetydiga. I dag kan specialisterna inom exempelvis infektion/venhälsan på SÖS enkelt skicka en patient för provtagning på Ersta sjukhus om det finns en misstanke.

Om förslaget från RCC och SKL genomförs kommer patienten i stället att tvingas resa till Göteborg eller Skåne för att kunna träffa en erfaren kirurg som kan säkerställa att proven tas på rätt sätt. Förutom en högre kostnad för samhället befarar vi att många patienter inte kommer att ta sig tid att resa om det bara finns en vag misstanke.

Vi ser därför med stor oro på det aktuella förslaget från SKL att helt utesluta Stockholm som behandlande enhet för analcancer. Vi befarar att förslaget kommer att leda till utebliven behandlingserfarenhet och därmed till sämre förutsättningar för diagnostik och uppföljning för patienter med förstadier till cancer (anala dysplasier) som lever med hiv i Stockholmregionen. Diagnoser kommer att fördröjas och prognosen för de som drabbas att försämras.

I ”Beskrivning av standardiserat vårdförlopp för Analcancer” skriver Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården att ”samtliga steg i processen och samtliga ledtider skall vara beräknat utifrån vad som är värdeskapande tid ur patientens perspektiv”.

Mot denna bakgrund kräver vi därför en omprövning av förslaget då det inte skapar värde för patienten, ur ett patientperspektiv.

Christina Franzén, ordförande Hiv-Sverige

Thomas Winberg, ordförande Posithiva Gruppen

RFSU, 
Riksförbundet för sexuell upplysning

RFSL, 
Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter

RFSL Stockholm

Lena Nilsson Schönnesson, ordförande Riksförbundet Noaks Ark

Birgitta Rydberg, ordförande Noaks Ark Stockholm

Ann-Marie Kiriziya, ordförande Angaza Sverige

Conny Wilsson, ordförande Positiva Gruppen Väst

Bo Hejdeman, Överläkare, VO Infektion/Venhälsan Södersjukhuset

Anna Mia Ekström, Professor i infektionsepidemiologi och specialistläkare, 
Karolinska Institutet / Karolinska universitetssjukhuset

Anders Sönnerborg, Professor i Infektionssjukdomar/Klinisk Virologi och överläkare,
 Karolinska Institutet/Karolinska Universitetssjukhuset

Nyckfull byråkrati drabbar utsatta cancerpatienter, publicerad i Dagens Samhälle 160523