Dags för hbtq-politisk handling, regeringen

I dag den 17 maj är det IDAHOT, Internationella dagen mot homofobi och transfobi. Många löften från politikerna har getts. Nu är det dags att dessa omsätts i handling.

17 maj 2015

För ett år sedan, i samband med just denna dag, undertecknade Sverige genom dåvarande hbt-ministern Erik Ullenhag, ett dokument som kallades ”Declaration of Intent”. Undertecknandet skedde på ett prestigefullt evenemang på Malta, som tillsammans med Sverige stod värdar för en europeisk IDAHOT-konferens.

De länder som undertecknade dokumentet förband sig bland annat att (i vår fria översättning från engelskan) ”ta bort allt som förhindrar rätten till respekt för privat- och familjeliv…” och ”garantera det fulla rättsliga erkännandet av en persons könsidentitet på livets alla områden…”. Skrivningarna var upprepningar ur en ministerrådsrekommendation till Europarådets medlemsstater från 2010.

Vi kan fortfarande konstatera att en hel del återstår innan Sverige lever upp till detta. Vi från RFSL har bland annat drivit ett par rättsprocesser som handlar om transmäns rätt att slippa bli registrerade som mödrar till sina barn. Vår motpart Skatteverket har hittills envist vägrat att anpassa sitt registreringssystem och i stället vidhållit sin uppfattning att den som föder ett barn alltid måste registreras som detta barns mor. Här vore en politisk insats önskvärd. Skatteverkets agerande strider mot skrivningarna om ett fullt rättsligt erkännande av en persons könsidentitet och om respekt för privat- och familjeliv. Hur tänker regeringen säkerställa att Sverige lever upp till detta?

I slutet av april antogs i Europarådets parlamentariska församling, PACE, en resolution om transpersoners rättigheter. Sveriges representanter skrev på. Där deklarerades bland annat att människor som vill byta juridiskt kön ska garanteras den rätten oavsett ålder och att rätten ska baseras på självidentifikation.

I Sverige har vi fortfarande åldersgränsen 18 år. En utredning föreslog i januari att gränsen skulle sänkas till 15 år. Hur avser regeringen att leva upp till resolutionens löften?
I regeringsförklaringen i höstas konstaterades att unga hbtq-personer är utsatta för risk för psykisk ohälsa i högre utsträckning än många andra, och att arbetet mot hatbrott skulle prioriteras av polisen. Här krävs nu politisk handling. Bland annat borde en folkhälsolag införas och skolornas likabehandlingsarbete måste stärkas. Polisens kompetens måste förbättras, många av de grupper som är mest utsatta för hatbrott har samtidigt ett mycket lågt förtroende för polisen. Här krävs ekonomiska resurser. Är något på gång här?

Kvinnojourerna fick ett välkommet ekonomiskt tillskott i vårbudgeten. Hur går det med stödet till våldsutsatta hbtq-personer, ekonomiskt, men också politiskt strategiskt? Vi utsätts också för våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och hatbrott.

Också ”stjärnfamiljers” situation nämndes i regeringsförklaringen. I gruppen ingår många hbtq-personers familjer, men också många andra familjer. När kommer den utlovade översynen av dessa familjers situation – bland annat i ljuset av att fler månader i föräldraförsäkringen nu föreslås inte kunna överlåtas? I Socialdemokraternas hbt-politiska program finns punkter om fler vårdnadshavare än två och om att föräldraförsäkringen ska anpassas till olika familjekonstellationer, och också om könsneutral föräldraskapspresumtion. Allt detta är också något som Mp stöder. Hur ser planen ut här?

Under förra mandatperioden var S för en ”utvärdering” av utlänningslagen. Mp (och V och C) har sagt att de är för en översyn. Här borde det finnas möjlighet till initiativ som kan få stöd i riksdagen, så att asylsökande hbtq-personers rätt till en rättssäker asylprövning kan stärkas.

Mycket angeläget är också frågorna om översyn av smittskyddslagen och om skadestånd till personer som tvångssteriliserats till följd av den gamla könstillhörighetslagen. Vänsterpartiet och Miljöpartiet har tidigare sagt att de är för att ett skadestånd betalas ut. Saken borde kunna lösas i nästa budgetproposition. Där förväntar vi oss också självklart att de i valrörelsen från S utlovade extra tre miljonerna till hbtq-rörelsen finns på plats.

Många löften har getts. Nu är det dags att dessa omsätts i handling.

Ulrika Westerlund
Förbundsordförande RFSL
Gisela Janis
Förbundsordförande RFSL Ungdom

Dags för hbtq-politisk handling, regeringen, publicerat i Expressen