Asylprocessen måste bli rättssäker för hbtq-personer

Kraven på asylsökande hbtq-personer är orimliga, och i många fall omöjliga att leva upp till. Det nuvarande asylsystemet är inte rättssäkert och idag kräver vi att utlänningslagen ses över.

5 juli 2013

Under årets politikervecka i Almedalen lanserar RFSL och RFSL Ungdom kampanjen #skyddsvärd, som handlar om asylsökande hbtq-personers rättigheter. Vi kräver att Sverige slutar utvisa hbtq-personer till förföljelse, att utlänningslagen ses över för att undanröja motstridiga formuleringar, att tillämpningen av lagstiftningen blir rättssäker och att Sverige följer UNHCR:s riktlinjer och EU:s nya asyldirektiv, som vi förbundit oss att följa.

RFSL har jobbat med att stödja asylsökande hbtq-personer i över 40 år. Under lika lång tid har vi drivit asylpolitiska frågor. Vi hade stora förhoppningar på den ändring som gjordes i utlänningslagen 2006, då möjligheten att söka asyl baserat på förföljelse på grund av sexuell läggning eller kön stärktes. Sedan dess har vi noga följt hur tillämpningen av den nya lagtexten har gått. Tyvärr är vår slutsats att det inte fungerar.

Vi vill nämna några av de iakttagelser vi gjort under de senaste åren. RFSL:s juridiska ombud och nätverk för migranter har varit inkopplade i cirka 70 asylfall gällande hbtq-personer per år. Utifrån en läsning av Migrationsverkets beslut i ett 20-tal av dessa framstår en tydlig bild av en rapp och hård asylprocess där allt du säger kan och kommer att användas emot dig. För att dina asylskäl ens ska beaktas måste du presentera en sammanhängande och sannolik berättelse samt göra dig själv trovärdig för Migrationsverkets handläggare.

Många får avslag med hänvisning till trovärdighetsbrister utifrån banala missar i minnet som årtal eller att handläggaren helt enkelt inte tycker berättelsen låter trolig. Minns du inte om en rapport släpptes 2001 eller 2003? Vad en person du haft en relation med heter i efternamn? Ledsen, din trovärdighet är riskerad. Även om du presenterar alla fakta utan spår av oklarheter måste din historia i handläggarens ögon vara tillräckligt rik på detaljer för att accepteras som självupplevd och dessutom tolkas som sannolik av handläggaren. När du och din partner blev påkomna i en sexuell situation ifrågasätter Migrationsverket hur du kunde vara så oansvarig att du glömde låsa dörren.

När du kysser din partner på en bar och senare blir trakasserad tycker handläggaren att det låter anmärkningsvärt oaktsamt att kyssas offentligt i Uganda, det låter så osannolikt att de till och med ifrågasätter om du verkligen är homosexuell. Har Migrationsverkets handläggare aldrig varit förälskade eller upphetsade?

Vår ena asylhandläggare, Stig-Åke Petersson, har nyligen genomfört en granskning av alla domar i migrationsdomstolarna som gäller personer från Uganda och Nigeria som sökt asyl och uppgett förföljelse på grund av sexuell läggning som asylskäl. Till förra årets Stockholm Pride släppte vi en rapport skriven av den andra av våra två asylhandläggare, juristen Aino Gröndahl. Dessa tre rapporter är tillsammans den mest omfattande granskningen som gjorts av tillämpningen av lagen överhuvudtaget.

RFSL och RFSL Ungdom kan baserat på dessa tre rapporter och vårt arbete i övrigt konstatera att det svenska asylsystemet är rättsosäkert och leder till att människor som söker asyl för att de förföljs på grund av sin sexuella läggning skickas tillbaka också till länder där samkönade sexuella relationer är kriminaliserade. Det förekommer också att transpersoner får avslag på sina asylansökningar trots väldokumenterade exempel på förföljelse från myndigheterna och en lagstiftningssituation som gör det omöjligt att leva öppet utan att göra avkall på sin könsidentitet.

Det förekommer till och med att personer skickas tillbaka till ett land där kriminalisering förekommer med motiveringen att de kan söka och få myndigheternas hjälp från förföljelse – oavsett om förföljelsen begås av privatpersoner eller myndigheter. Detta är orimligt: hur kan samma myndigheter som enligt landets lagstiftning är skyldiga att vidta åtgärder mot personen bland annat på grund av dennes sexuella läggning, samtidigt vara de som ska kunna stå för skyddet mot förföljelsen?

Det är också vanligt att avslag motiveras med resonemang om att någon inte tidigare ”levt öppet” som homosexuell eller inte gjort sannolikt att den i framtiden kommer att göra det i ursprungslandet. Samtidigt understryks i lagen att sexuell läggning ska anses vara en grundläggande egenskap hos en människa som det inte är rimligt att kräva att någon ska göra avkall på. Dessa motstridigheter måste undanröjas.

Vi kräver nu att utlänningslagen ses över. Migrationsöverdomstolen har hittills inte tagit upp ett enda fall där sexuell läggning utgör förföljelsegrund, eller som gäller en asylsökande transperson. Vi kan inte längre vänta på det.

Medan lagöversynen görs kräver vi att asylprocessen görs mer rättssäker och lagstiftarens intentioner efterlevs genom att utvisningarna av hbtq-personer till länder där dödsstraff, kroppsstraff och fängelsestraff föreskrivs och tillämpas för till exempel samkönade sexuella relationer stoppas. Vi vill också se ett stopp för avslagsbeslut med motiveringen att hbtq-personen har ett internflyktsalternativ och kan få hjälp av polisen och myndigheterna för skydd i länder där hbtq-personer på olika sätt kriminaliseras, eller att personen kan åka tillbaka och dölja sin identitet.

Ulrika Westerlund
Förbundsordförande RFSL
Emelie Mire Åsell
Förbundsordförande RFSL Ungdom
Axel Repka
Politiskt ansvarig för asylfrågor i RFSL:s förbundsstyrelse

Asylprocessen måste bli rättssäker för hbtq-personer, publicerad på svt.se