Nej, RFSL har inte struntat i förorten

Vi uppmärksammar och bekämpar det förtryck som kommer från religiös extremism inom islam, kristendom och andra religioner.

28 juli 2016

Robert Hannah kritiserar i en debattartikel i Expressen RFSL för att inte prioritera arbetet mot hedersrelaterat brott och hatbrott. Hannah radar upp ett par punkter som till stor del verkar hämtade ur RFSL:s och RFSL Ungdoms mångåriga arbete mot just detta.

Vi skapar trygga mötesplatser, erbjuder stöd och hjälp åt hbtq-personer. Vi uppmärksammar och bekämpar det förtryck som bland annat kommer från religiös extremism inom islam, kristendom och andra religioner.

RFSL och RFSL Ungdom har under många år varit engagerade i frågan om hedersrelaterat hot och våld mot hbtq-personer. RFSL:s brottsofferjour tillfrågas som experter av polis, socialtjänst, kvinnojourer. Vi fortbildar löpande om hedersbrott och hatbrott. Navet i jourens verksamhet är våra kuratorer som ger stöd till enskilda personer över hela landet. RFSL har ett skyddat boende som tar emot placeringar från socialtjänst och polis när hbtq-personer är utsatta för hedersrelaterat våld och hot. Flera av de vi möter bor utanför innerstaden och en prioriterad fråga för RFSL är att få långsiktigt stöd för brottsofferjouren så att arbetet säkras.

Hannah tar upp fem punkter där han önskar se förändring. RFSL och RFSL Ungdom håller med och arbetar på följande sätt:

1. Kampen mot hatbrott och hedersbrott har länge varit prioriterat för RFSL och RFSL Ungdom och vi var starkt kritiska när Alliansregeringen 2007 tog bort det uppdrag Polisen haft att prioritera hatbrott. Var var Hannah när hans egna partikamrater styrde? RFSL vill att polisen prioriterar hatbrott över hela landet.

2. RFSL och RFSL Ungdom har drivit frågan om skattemedel länge. För oss är det en självklarhet att de som får bidrag från stat och kommun ska respektera alla människors lika värde och demokratiska principer.

Vi är fortsatt kritiska till att det endast är 14 kommuner som i sina riktlinjer för bidrag till ideella organisationer har bestämmelser om att de ska visa hur den motverkar diskriminering och annan kränkande behandling på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

3. RFSL och RFSL Ungdom har påpekat vikten av att kommuner stöder arbetet för hbtq-personers rättigheter och bidrar till att skapa möjlighet för trygga mötesplatser. Tyvärr är det endast 29 av landets 290 kommuner (en av tio) som ger stöd till lokala hbtq-organisationer.

Här kan Hannah hjälpa genom att arbeta för att det statliga stödet till hbtq-organisationer organiseras på samma sätt som till kvinno- och ungdomsorganisationer.

De partipolitiska kvinno- och ungdomsförbunden har en egen påse pengar skild från övriga organisationers. Annars riskerar de politiska partiernas hbtq-förbund att urholka det stöd som ges till hbtq-organisationer som arbetar för att erbjuda stöd och mötesplatser.

4. RFSL och RFSL Ungdom har under lång tid arbetat med skolinformation och drivit frågor om nolltolerans mot homo- och transfobi. Vi fortbildar personal i och utanför skolan över hela landet och stärker elevorganisering. Vi har under många år haft nära samverkan med Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor, MUCF, och bedrivit omfattande kunskapsinsatser på skolor och inom fritidsverksamheter.

5. RFSL och RFSL Ungdom har bland annat hjälpt till att bygga upp den kunskap som finns om hbtq-personers utsatthet. Via uppdrag åt länsstyrelsen i Skåne har vi bedrivit projektet ”hbt och heder”. Att påvisa allvaret i hedersrelaterade brott är ett sätt att få det att omfattas av straffskärpningslagen.

Mycket görs och mycket återstår att göra. RFSL har kavlat upp ärmarna för länge sedan.

Frida Sandegård, förbundsordförande RFSL

Frank Berglund, förbundsordförande RFSL Ungdom

Nej Hannah, RFSL har inte struntat i förorten, publicerad i Expressen 160728