Homosexualitet handlar om kärlek

Det är hög tid för ett ödmjukt och öppet samtal om tro, sexualitet och könsidentitet. 

16 april 2015

Vi har med intresse följt den debatt som Joel Halldorf inbjöd till genom att i en ledare (Dagen 18/3) hävda att homosexualitet inte är en regelfråga och att samtalet kring homosexualitet behöver ett skifte i fokus bort från enbart bibelsyn till att istället fokusera mer på etik och teologi. Halldorf konstaterade också att det krävs en djupare bearbetning av grundläggande frågor om kön, identitet, sexualitet, begär och familj. Joel Halldorfs initiativ är vällovligt. Det finns en stor grupp kristna hbtq-personer som far illa i sina församlingar eller som känner sig utstötta ur de sammanhang som de växt upp i och älskar. Det är hög tid för ett ödmjukt och öppet samtal om tro, sexualitet och könsidentitet.RFSL är en religiöst obunden organisation. Vi gör inget anspråk på att vara teologer eller att ha något tolkningsföreträde vad gäller kyrkans urkunder och traditioner, däremot har vi många medlemmar som har en levande tro på Gud och som har, eller önskar ha, ett aktivt engagemang i en lokal församling. Vi har ett ansvar att hjälpa dem föra sin talan och att med respekt för frågans komplexitet argumentera utifrån de erfarenheter vi har och den kunskap vi kan tillägna oss.

Allt som sagts i den debatt som följt på Halldorfs inledande artikel har inte varit uppbyggligt, men det finns också inlägg som artikeln av Pelle Hörnmark med flera (Dagen 2/4) som fokuserar på generositet, upprättelse och försoning. Vi inser att den artikel som Hörnmark och andra pingstledare skrivit inte utfäster några löften om en ändrad syn på homosexualitet men den indikerar en ödmjuk hållning inför hbtq-personer i församlingarna och de utmaningar som kyrkan möter. För oss ger det hopp när samfundsledare för ett av våra mer traditionalistiska samfund uttrycker sig med sådan öppenhet.

Vi vet att det finns teologiska och historiska argument både för och emot att välkomna hbtq-personer i församlingarna och att accepterandet av homosexualitet ofta setts som liberalteologiskt. Därför tycker vi att det är särskilt intressant att följa de senaste årens utveckling inom den evangelikala, mer biblicistiska, rörelsen i USA där flera förkunnare och församlingar under senare år omprövat sin syn på homosexualitet. Vår förhoppning är att de svenska samfund som känner sig besläktade med den evangelikala rörelsen ska ha öppenheten att undersöka vad som fått deras amerikanska trossyskon att ändra sin uppfattning.

Ulrika Westerlund
Förbundsordförande RFSL
Magnus Kolsjö
Ledamot i RFSL:s verkställande utskott

Homosexualitet handlar om kärlek, publicerad i Dagen