Åtala inte personer som lever med hiv om överföring inte har skett

RFSU, RFSL och Hiv-Sverige är nöjda med beskedet att högsta domstolen givit prövningstillstånd i ett mål som rör en person som lever med hiv och där infektionen inte överförts men som åtalats för framkallande av fara för annan. Det betyder att även Högsta domstolen ser att nuvarande prejudikat NJA 2004 s.176 inte längre anses tillräckligt för att vägleda rättsväsendets hantering av personer som lever med hiv och står på välinställd behandling.

20 oktober 2017

Idag råder en högst otillfredsställande situation där likvärdiga situationer hanteras olika, och där vissa personer blir åtalade för risk att överföra hiv, där medicinska underlaget inte ger vid handen att det funnits en faktisk risk, men där äldre praxis har hanterat frågan annorlunda. Nu ges äntligen förutsättningar för att personer som lever med hiv ska kunna få en korrekt hantering i svenskt rättsväsende. En hantering som genom åren har bidragit till stigma för personer som lever med hiv, som skuldbeläggs även när det inte funnits någon risk att överföra hiv till annan.

Personer som står på välinställd behandling och har låga virusnivåer bedöms inte utgöra en reell risk för överföring av hiv till annan, ens om kondom inte används. Många viktiga medicinska framsteg har således gjort att smittsamheten vid välinställd behandling idag klassas som minimal. Det har inte från medicinvetenskapen gått att lova noll risk för överföring vid välinställd behandling, även om alla moderna studier pekar däråt. Det svenska kunskapsunderlaget från år 2013 säger därför minimal risk.

Svenska domstolars hantering idag utgår från ett prejudikat som – sett till den medicinska utvecklingen – är mycket förlegad. Frågan för Högsta domstolen blir nu hur denna försumbara risk för överföring ska bedömas i den här typen av rättsfall. Vi vill tydligt poängtera att vi inte anser att personen ska bli dömd, tvärtemot anser vi tre organisationer att det behövs ett klargörande från högsta domstolen att man inte ska åtala personer som lever med hiv där överföring av hiv inte skett.

Riksåklagare Anders Perklev har redan insett att situationen är högst otillfredsställande utifrån rättssäkerheten för personer som lever med hiv, och att det är svårt att vägleda åklagare i landet när det finns ett icke uppdaterat prejudikat. Att Högsta domstolen ger prövningstillstånd i ärendet kan inte tolkas på annat vis än att även Högsta domstolen anser att NJA 2004 s. 176 inte längre är aktuellt.

Christina Franzén, ordförande Hiv-Sverige
Hans Linde, förbundsordförande RFSU
Magnus Kolsjö, tf  förbundsordförande RFSL

Debattartikeln publicerades i Dagens Juridik 20 oktober 2017