Resolutionen om sexuell läggning och könsidentitet

InternationelltRFSL

FN:s råd för de mänskliga rättigheterna, det största FN-organet som arbetar med mänskliga rättigheter, har sin 32 sammankomst mellan den 13 juni och första juli. Det är ett organ med 47 medlemsstater från alla regioner i världen. Det är en särskild sammankomst för hbtq-personers rättigheter eftersom rådet ska rösta om en ny resolution om sexuell läggning och könsidentitet.

Den föreslagna resolutionen om skydd mot våld och diskriminering baserat på sexuell läggning och könsidentitet presenteras på FN:s råd för de mänskliga rättigheterna av 7 latinamerikanska läder: Argentina, Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Mexiko och Uruguay.

Utkastet bygger på två tidigare resolutioner; den första presenterad av Sydafrika 2011 och den andra av en latinamerikansk kärngrupp 2014, och antogs av en majoritet av rådet med stöd från alla regioner.

De tidigare resolutionerna resulterade i två rapporter från FN:s högkommissarie för de mänskliga rättigheterna som dokumenterade både allvarliga övergrepp och en positiv utveckling i alla delar av världen. Högkommissarien underströk dock allvarliga brister i skyddet och noterade behovet av en mekanism som mer systematiskt kunde uppmärksamma dessa frågor.

Resolutionen skulle skapa en oberoende expertis som kunde bedöma genomförandet av den rådande internationella lagen för mänskliga rättigheter, identifiera god praxis och luckor, höja medvetenheten om våld och diskriminering baserat på sexuell läggning och könsidentitet, delta i en dialog och konsultera stater och andra intressenter och underlätta tillhandahållandet av rådgivande tjänster, teknisk assistans, kapacitetsbyggande och samarbete för att hjälpa till att bemöta våld och diskriminering på dessa grunder.

Uttalandet som gjordes av RFSL:s internationella rådgivare Micah Grzywnowicz, rörande könsidentitet, bidrog till det internationella civilsamhällets vädjan till rådet för de mänskliga rättigheterna att anta resolutionen och att tillsätta en oberoende expertis. RFSL:s uttalande fokuserade särskilt på frågor som rörde transpersoner och då särskilt frågan om juridiskt kön.

Hela uttalandet

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter – RFSL tillsammans med International Lesbian and Gay Association; LGBT Denmark – the National Organization for Gay Men, Lesbians, Bisexuals and Transgendered People; International Humanist and Ethical Union; International Federation for Human Rights, FIDH; Lesbian and Gay Federation in Germany LSVD; Human Rights Law Centre.

– framfört av Micah Grzywnowicz

Tack herr ordförande,

VDPA [Vienna Declaration and Programme of Action] understryker de universella principerna av jämlikhet och icke-diskriminering.

Varje persons självdefinierade könsidentitet är en väsentlig del av deras personlighet och är en av de mest grundläggande aspekterna av självbestämmande, värdighet och frihet. Alltför många transpersoner tvingas leva med identitetsdokument som inte stämmer överens med deras upplevda kön. Att öppna ett bankkonto, söka jobb, gå ombord på ett flygplan eller lämna in ett klagomål för trakasserier kan bli till en upprepad källa för mobbing, ogrundad misstänksamhet och till och med våld.

Rätten till erkännande inför lagen (utan förbehåll som inkräktar på andra rättigheter) är garanterad under punkt 6 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

Men många stater i alla regioner kräver att individen ska avstå från en eller flera mänskliga rättigheter för att få en annan i skyddandet av sitt privatliv. Kraven kan inkludera en diagnos om psykisk sjukdom, könskorrigerande kirurgi, tvångssterilisering eller hormonbehandling och att vara ensamstående eller frånskild. Dessa krav kränker en persons värdighet, rätt att bilda familj och rätten att få vara fri från nedsättande och inhuman behandling.

Vi välkomnar dock antagandet av starka lagar i ett ökande antal stater världen över som möjliggör snabba, tillgängliga och tydliga sätt att erkänna kön som bygger på självbestämmande. Dessa lagar gör det möjligt för transpersoner att vara aktiva medborgare som bidrar till det samhälle de lever i.

Tillsättandet av en oberoende expertis för sexuell läggning och könsidentitet skulle höja medvetandet och öka förståelsen för dessa frågor. Det skulle också vara en plattform där man kan dela god praxis och tillhandahålla tekniskt stöd till stater genom att försäkra lagar, policys och tillvägagångssätt som bygger på mänskliga rättigheter när det gäller erkännandet av juridiskt kön för alla.

Vi ber rådet att anta resolution L.2 i “Protection against violence and discrimination based on sexual orientation, and gender identity,” och att delta i kreativa dialoger i dessa frågor.