Prioriterade områden 2018-2021

Om ossRFSL

Här får du en kort sammanfattning av RFSL:s prioriterade områden 2018-2021.

Fingeravtryck i regnbågsfärger

Asyl och migration

Enligt FN:s allmänna förklaring artikel 14 har alla människor rätt att söka och åtnjuta asyl från förföljelse i ett annat land. RFSL verkar för att hbtq-personer som flyr undan förföljelse ska ha rätt till asyl i Sverige. Utvecklingen i Sverige mot en stramare asyl- och migrationspolitik svarar inte upp mot krav på humanitet och rättssäkerhet. RFSL motsätter sig sedan 2016 införda försämringar av asylrätten i Sverige. Tillsammans med våra samarbetspartners och paraplyorganisationer, som exempelvis ILGA Europa och FARR, driver RFSL på för förbättringar av den gemensamma europeiska asyl- och migrationspolitiken.

Tvillingar i ettårsåldern som leker på ett golv med fyra föräldrar i bakgrunden

En familjepolitik för alla

Det ska aldrig finnas några oskäliga hinder i lagstiftning eller praxis som omöjliggör för hbtq-personer att bilda familj på̊det sätt som önskas eller leva tryggt i de familjer som valts. Barn kan aldrig vara en rättighet men barn har rätt till sina familjer och föräldrar. Därför behöver bland annat föräldrabalken ses över, och göras könsneutral, för att motsvara de behov de moderna familjebildningarna ställer och säkra tryggheten för alla slags familjer. Det behöver säkerställas att alla ska kunna leva sina liv så som de vill, med eller utan barn, utan att förhindras av normativa lagar eller regler.

RFSL_web_20_HJARTA

Trans- och intersexfrågor

Det finns mycket som återstår att åtgärda i samhället för att åstadkomma förenklad tillvaro och förbättrad hälsan för transpersoner och intersexpersoner:
– Alla, oavsett ålder, har rätt till juridisk fastställelse i önskat kön utan krav på medicinsk behandling, kirurgiska ingrepp, diagnos eller andra krav som till exempel en viss typ av utredning.  Att ändra juridiskt kön ska vara en enkel administrativ process och grundas i en personlig självidentifikation. Personer under 18 år ska kunna byta juridiskt kön utan föräldrars medgivande.
– Det ska vara lätt för transpersoner som behöver könsbekräftande vård att få tillgång till det. Vården ska bygga på respekt och utgå från den enskilde individens behov och rätt till inflytande över vårdens genomförande.
– Intersexpersoner, personer som föds med atypiska könsmarkörer, förnekas ofta kroppsligt självbestämmande genom att undersökningar, och i vissa fall könsstympningar och hormonbehandlingar, utförs i syfte att i enlighet med samhällets normer tilldela dem ett kroppsligt och juridiskt entydigt kön. Medicinskt omotiverade ingrepp på och behandlingar av intersexpersoner som inte gett sitt eget samtycke bör därför upphöra i Sverige.

man hands patterned as the rainbow flag forming a heart, symbolizing gay love

Äldrefrågor

Äldre hbtq-personer i behov av omsorg ska inte behöva dölja sin identitet i mötet med vårdgivaren. Därför behöver all personal inom äldreomsorgen grundläggande hbtq-kompetens. RFSL ser positivt på initiativ som tas för specifika boenden och omsorg för äldre hbtq-personer. Mer forskning behövs kring äldre hbtq-personers situation och behov i Sverige.