Uttalande från RFSL:s kongress 8 maj 2016

Privat: RFSL:s kongress 2016RFSLFoto: Eveline Johnsson

Varje år tvingas många hbtq-personer fly från sina hemländer på grund av förföljelse från statsmakterna eller för att deras hemländers myndigheter inte erbjuder dem tillräckligt skydd mot förföljelse. En rättssäker asylpolitik och asylpraktik som respekterar mänskliga rättigheter samt ett välfungerande mottagande och goda möjligheter för nyanlända hbtq-personer är därför viktiga frågor för RFSL. Tyvärr har vi under de senaste åren sett en utveckling både i Sverige och i övriga EU som går åt helt fel håll. Rasistiska åsikter vinner allt oftare gehör och allt färre säkra och lagliga möjligheter erbjuds för att finna skydd för personer som flyr undan förföljelse.

De nya hårda regler för flyktingar som stegvis har införts i Sverige sedan hösten 2015 riskerar att drabba hbtq-flyktingar extra hårt. Hbtq-personers möjlighet att få uppehållstillstånd i Sverige försämras kraftigt eftersom asylsökande hbtq-personer ibland hamnar i kategorin “övriga skyddsbehövande”. Denna grupp föreslås i regeringens proposition om åtstramningar i flyktingpolitiken, som presenterades den 28 april, inte längre kunna få uppehållstillstånd. Förslaget har fått massiv kritik, inte minst från tunga remissinstanser som anser att det står i strid med internationella konventioner, något som får svåra konsekvenser för människor på flykt. Skulle förslaget gå igenom undergräver det även Sveriges åtaganden för global utveckling, liksom ambitionerna för en feministisk utrikespolitik.

Sverige ska vara ett land som välkomnar den som söker skydd. De ytterligare murar i form av tillfälliga ID-kontroller för att komma in i landet som införts måste avskaffas. Samtidigt måste de föreslagna förändringar som planeras av utlänningslagen, vilka undergräver rätten till asyl och familjeåterförening, avslås. Inriktningen mot temporära uppehållstillstånd måste omprövas. Tillfälliga uppehållstånd skapar en oro hos de personer som berörs, samtidigt som personer med tillfälliga uppehållstillstånd utestängs från flera möjligheter till delaktighet i samhället genom arbete, utbildning och liknande satsningar.

RFSL:s kongress uppmanar därför riksdagens ledamöter att rösta ner förslaget och istället rösta för en rättssäker asylpolitik som respekterar de mänskliga rättigheterna.