Utökad asylpolitik och antirasism under sista dagen

Kongressens sista dag präglades av två viktiga beslut. RFSL kommer att satsa på ett utökat arbete med asylfrågor och antog även en antirasistisk handlingsplan.

Utökad asylpolitik

Kongressen fattade under sista dagen beslut om en utökad asylpolitik för RFSL.

Några av de mest framträdande ståndpunkterna som förbundet nu står bakom är att RFSL fortsätter att ge stöd till människor även om de får avslag från migrationsverket, att organisationen förespråkar möjligheten att använda lagliga icke-våldsmetoder för att förhindra avvisningar och att organisationen aldrig kommer att bistå myndigheter med avvisningar.

Bakgrunden är att de nya hårda reglerna för flyktingar som stegvis införts i Sverige sedan hösten 2015 riskerar att drabba hbtq-flyktingar extra hårt.

Röstning i plenum

”De extra murar i form av tillfälliga ID-kontroller för att komma in i landet som införts måste avskaffas och de föreslagna förändringarna som planeras av utlänningslagen, vilka undergräver rätten till asyl och familjeåterförening, måste återställas. Inriktningen mot temporära uppehållstillstånd måste omprövas”, skrev förbundsstyrelsen i sin proposition som låg till underlag för beslutet.

Propositionen fick många tilläggsyrkanden, varav ett om förvarsanläggningar väckte diskussion i plenum.

Antirasistisk handlingsplan

Kongressen beslutade även att anta en antirasistisk handlingsplan för 2016-2018.

– Handlingsplanen är till för att kunna användas i praktiken och för att kunna avkräva ansvar. Arbetet måste finnas i varje led, från enskild medlem till högsta beslutande organ, sa Deidre Palacios från förbundsstyrelsen som föredrog propositionen.

Beslutet innebär bland annat att en kartläggning av organisationen ska göras. Genom enkäter ska medlemmars, förtroendevaldas och personalens erfarenheter av interna strukturer och processer dokumenteras.

Den antirasistiska arbetsgruppen ska också utreda hur de som utsätts för rasism inom organisationen kan anmäla det på ett tryggt sätt.

Deidree

Deidre Palacios var nöjd efter att styrelsens förslag till antirasistisk handlingsplan röstats igenom på kongressen.

– Det är ett jättestort framsteg för det antirasistiska arbetet inom RFSL. Handlingsplanen blir ett verktyg för alla att använda inom organisationen. Det antirasistiska arbetet ska bedrivas av den enskilda individen och av kollektivet. Det jag är extra stolt över med handlingsplanen är att den specificerar allas ansvar, valberedningens, styrelsens, avdelningarnas och kansliets.

Medlemskap och verksamhetsplan

Kostnaden för ett helårsmedlemskap sattes till 100 kronor och medlemsavgiften för asylsökande och papperslösa fastställdes till 10 kronor per helår.

Helena Carlsson

Helena Carlsson, ordförande för RFSL Luleå och norra Norrbottens län, var glad över fastställandet av medlemsavgiften och över att den fortsätter löpa på kalenderår.

Kongressens sista dag innehöll, förutom en mängd olika beslut, en presentation av verksamhetsplanen.

– Hbtq-personers mänskliga rättigheter är huvudfrågan och samlingspunkten för allt vi arbetar med, inledde vice ordförande Magnus Kolsjö dragningen av verksamhetsplanen.

Asyl- och migrationsfrågor lyftes som viktiga delar att fortsätta och utöka arbetet kring. Även arbetet med rättigheter för transpersoner och intersexpersoner lyftes. RFSL vill också titta på möjligheten att fortsätta driva frågor via rättsliga processer, vilket har varit en framgångsrik väg för påverkansarbete de senaste åren.

Magnus Kolsjö

– Samhällsdebatten har svängt. Sverige var ett välkomnande land, men har blivit betydligt mindre välkomnande. Det här är en viktig fråga för oss, vi måste sätta ett avtryck i debatten i stort och bidra till ett samtal som handlar om solidaritet. Vi vill skapa möjligheter för mer newcomers-aktivitet och titta på boendesituationen för asylsökande som utsätts för hot om våld på de asylboenden som finns idag, sa Magnus Kolsjö.

I det organisatoriska arbetet vill RFSL fokusera på ökad tillgänglighet, inkludering av intersexfrågor och ett utökat antirasistiskt arbete. RFSL hoppas också på att kunna starta en medlemstidning igen.