Pressmeddelanden arkiv 2015

PressRFSL

RFSL är en opinionsbildande organisation som regelbundet skriver pressmeddelanden. Här kan du läsa pressmeddelanden från år 2015.

För pressmeddelanden längre tillbaka i tiden, fler pressbilder och logotype besök RFSL:s pressrum på MyNewsdesk.

 • 25 dec 2015 – ​Jag lever med smittfri hiv - filmer om att leva med omätbara hiv-virusnivåer

  Personer som lever med hiv och har en välfungerande behandling kan inte överföra hiv till sina partners vid sex. Trots att detta har varit välkänt under en längre tid har budskapet inte nått ut. RFSL och Positihiva gruppen har nu producerat filmer om hur det är att leva med omätbara virusnivåer och veta att man inte är smittsam.

  I oktober 2013 lanserade Folkhälsomyndigheten kunskapsunderlaget Smittsamhet vid behandlad hivinfektion. Där slår myndigheten fast att risken för att överföra hiv genom sexuell kontakt vid välfungerande behandling, när kondom används, är närmast obefintlig. Risken bedöms även som mycket liten om kondom inte används. Detta är kunskap som det är angeläget att nå ut med. RFSL har därför i samarbete med Posithiva Gruppen, intervjuat fem personer om vad det innebär att ha omätbara virusnivåer av hiv och veta att man inte längre är smittsam.

  – Vi hoppas att de här filmerna ska öka medvetenheten och kunskapen om den låga överföringsrisken vid medicinsk behandling, säger Christian Antoni Möllerop, vice förbundsordförande för RFSL.

  – I Sverige har över 95 procent av de som fått en hivdiagnos en välfungerande behandling. Forskning visar däremot att det kan leva över 1 500 personer i Sverige som inte vet om sin hivstatus. De som inte vet om sin hivstatus går heller inte på någon behandling och i de flesta fall är det dessa som överför viruset till någon annan. Det är därför inte rimligt att personer som lever med hiv i många fall blir avvisade och diskriminerade på grund av sin hivstatus, säger Christian Antoni Möllerop.

  Filmerna sprids via Youtube och Facebook, och finns även på RFSL:s hemsida och Smittfri.org, som är Posithiva Gruppens kampanjsite.

  – Det är otroligt viktigt att som hiv-positiv veta att hiv inte överförs vid sex. Det är dags att även personer som inte har hiv får denna kunskap, säger Thomas Winberg, ordförande för Posithiva Gruppen.

  Syftet med filmerna är att öka kunskapen om hiv och att minska diskriminering av personer som lever med hiv.

  Se filmerna om smittfri hiv.

 • 07 dec 2015 – Rebecca & Fiona, Thomas Di Leva, William Spetz m.fl säljer sina kläder till stöd för asylsökande hbtq-personer!

  RFSL lanserar, i samarbete med Plick, den andra delen av kampanjen ”#jagärfri”. Genom personliga berättelser belyser kampanjen situationen för asylsökande hbtq-personer och de livsavgörande konsekvenser som nekad asyl medför.

  Ett trettiotal kända svenskar har donerat sina kläder till förmån för kampanjen, däribland Rebecca & Fiona, Thomas Di Leva, William Spetz med flera. Målsättningen med dessa samarbeten är att nå ut brett för att uppmärksamma de drabbade människorna och vikten av deras rätt till en rättvis och rättssäker prövning av sin asylansökan.

  Under kommande veckor, med start den 10:e december, kommer utvalda plagg från kända svenskar att släppas i appen Plick. Alla pengar från försäljningen går oavkortat till RFSL och RFSL Newcomers arbete med att hjälp asylsökande hbtq-personer.

  RFSL:s arbete för asylsökande är sedan 1972 inriktat på att stötta med juridisk rådgivning så att alla ska få en rättvis och rättssäker prövning av sin ansökan. Hbtq-kompetensen är bristfällig hos många juridiska ombud och även bland beslutsfattare på migrationsmyndigheterna. RFSL arbetar för att väga upp dessa brister och bedriver påverkansarbete riktat mot beslutsfattare inom området (både politiker och tjänstemän).

  – AV RFSL beskrivs ibland asylsystemet som ett lotteri. Två personer från samma land, med liknande bakgrund, där situationen för hbtq-personer är väldigt svår kan få helt olika utfall i sin asylprövning, berättar RFSLs förbundsordförande Ulrika Westerlund, och fortsätter:

  – RFSL kommer ofta i kontakt med hbtq-personer som har fått avslag på sin ansökan, men efter att vi har ingripit och bistått ombudet med vår kompetens får personen asyl i Sverige. Detta arbete tar dock mycket tid och kräver resurser.

  RFSL Newcomers skapades för fem år sen, som en reaktion på ett behov många nyanlända hbtq-personer upplevde: de fick varken stöd eller information om sina rättigheter vid ankomsten till Sverige. Idag är RFSL Newcomers både en stödgrupp samt en social mötesplats som finns i 13 olika städer runtom i Sverige på lokala RFSL-avdelningar. RFSL Newcomers organiserar regelbundna medlemsträffar med aktiviteter, kultur aktiviteter, språkundervisning, hälso- och sjukvårdsupplysning samt juridisk rådgivning.

  – RFSL:s förhoppning är att alla de personer som de kommer i kontakt med ska få en rättssäker prövning, en trygg plats att bo på samt det stöd och den information de behöver. Dock saknas resurser till att kunna stödja medlemmarna med allt ifrån resekostnader och mat till andra basala nödvändigheter för att ta sig igenom livet – berättar Jasminé Mehho från RFSL Newcomers.

  Dessa är profilerna som donerat sina kläder:

  Peter Jöback, Silvana Imam, Thomas Di Leva, Arvida Byström, Amanda Bodell, Nicole Falciani Grängshem, Mariette Hansson, Sara Abdollahi, Jon Henrik, Magnus Skogsberg, Looptroop, Behrang Miri, Mian Lodalen, Evin Ahmed, Linda Hallberg, William Spetz, Robert Fux, Zhala, Say LouLou, Rebecca & Fiona, Sabina Dumba, Andrés Estetche. Axel Boman, Amie Bramme, Little Jinder, Judit Kiros, Betty Jankell, Maria Pizzeria, Hanna Pettersson (Hanapee), Filip Hammar

 • 05 dec 2015 – RFSL välkomnar förslag från Utredningen om ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner m.m.

  Utredningen, som bland annat har tittat på frågan om huruvida transpersoner ska inkluderas i hetslagstiftningen, har idag presenterat sitt betänkande. Utredaren föreslår flera glädjande förbättringar i skyddet för transpersoner. 

  Angående hets mot folkgrupp föreslår utredningen att bestämmelsen om hets utvidgas så att den omfattar även hot och uttryck för missaktning mot folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på könsidentitet eller könsuttryck. Också brottsbalkens bestämmelse om olaga diskriminering föreslås utvidgas till att omfatta även skydd mot diskriminering på grund av könsidentitet eller könsuttryck. Slutligen föreslår utredningen att det i brottsbalkens straffskärpningsparagraf uttryckligen ska anges att det är en försvårande omständighet om ett motiv för brottet varit att kränka en person eller en grupp av personer på grund av könsidentitet eller könsuttryck. Samtidigt ersätts lagstiftningens nuvarande begrepp ”könsöverskridande begrepp och uttryck” generellt med begreppet ”könsidentitet eller könsuttryck”.

  – Vi är mycket glada över att utredningen så entydigt kommit fram till att transpersoner behöver ges ett likvärdigt skydd i lagen med det skydd som ges på grund av bl.a. sexuell läggning. Transpersoner lever i hög grad utsatta för fientlighet och fördomar och är minst av allt betjänta av att få höra att den behandling de utsatts för som enskilda eller grupp inte är straffbar på samma sätt som om samma sak riktats mot en homosexuell person eller homosexuella som grupp, säger RFSL:s förbundsordförande Ulrika Westerlund.

  Utredningen konstaterar rörande hets bl.a. att ”agitationen mot transpersoner ingår i och blandas med agitation mot hbt-personer i allmänhet” och att ”gärningsmannen sällan har klart för sig på vilken grund eller vilka grunder som han eller hon hetsar, annat än att agitationen riktas mot sådant som i gärningsmannens föreställningsvärd är ’onormalt’”.

  – Vi förutsätter nu att en proposition till riksdagen kan presenteras av regeringen inom det närmsta året så att, vad gäller ändring i lagen om hets mot folkgrupp, ett nödvändigt konfirmerande andra beslut kan fattas av riksdagen efter valet 2018 och ett utvidgat förbud mot hets kan träda i kraft 2019, säger Ulrika Westerlund.

 • 28 nov 2015 – World Aids Day: Ny nationell hiv-strategi behövs och smittskyddslagstiftningen måste förändras

  Idag är det World Aids Day. RFSL kräver att regeringen skyndar på arbetet med att se över smittskyddslagen, att en ny nationell strategi på hivområdet tas fram och att arbetet mot stigma intensifieras. 

  Den gällande smittskyddslagen är från 2004 och baserade sig på den då tillgängliga kunskapen om hiv och överföringsrisker. Mycket har hänt sen dess och i oktober 2013 lanserade Folkhälsomyndigheten kunskapsunderlaget ”Smittsamhet vid behandlad hivinfektion”. Där slår myndigheten fast att risken för att överföra hiv genom sexuell kontakt vid välfungerande behandling, när kondom används, är närmast obefintlig. Risken bedöms även som mycket liten om kondom inte används. I Sverige har över 95 procent av de som fått en hivdiagnos en välfungerande behandling. Forskning visar däremot att det kan leva över 1 500 personer i Sverige som inte vet om sin positiva hivstatus. De som inte vet om att dom lever med hiv går heller inte på någon behandling och i de flesta fall är det dessa som överför viruset till någon annan.

  – Den nya kunskapen vi nu har om överföringsrisker bör bidra till en förändring av smittskyddslagens utformning. RFSL har i ett flertal år arbetat för en översyn av lagen. Ett av skälen är det faktum att de som lever med hiv i Sverige, och som vet om sin status i princip inte kan överföra viruset till någon annan. Lagstiftningen speglar inte verkligheten, säger RFSL:s vice förbundsordförande Christian Antoni Möllerop.

  2016 löper den gällande nationella strategin på hiv-området (Prop. 2005/06:60) ut. Sverige har, genom internationella avtal förpliktigat sig till att ha nationella styrdokument för hivpreventionen och det är därför brådskande att en ny strategi tas fram.

  – Det är viktigt att en ny nationell strategi tas fram. Inte bara för att Sverige har förpliktigat sig att ha en sådan strategi, men för att hivpreventionen behöver tydliga mål samt ett nationellt styrdokument som för fram vikten av att rikta insatserna mot de grupper som löper högst risk att få viruset överfört. Globalt och i Sverige är en av dessa grupper män som har sex med män, säger Christian Antoni Möllerop.

  Studier visar att allmänhetens kunskap om hiv är låg. Låg kunskap leder även till stigmatisering av personer som lever med hiv. RFSL anser därför att särskilda insatser över längre tid måste genomföras för att öka allmänhetens kunskaper om viruset, och således bidra till att reducera stigmatiseringen av personer som lever med hiv.

  – Folkhälsomyndigheten driver i dessa dagar en nationell informationsinsats som syftar till att öka kunskapen om hiv. RFSL stödjer kampanjen, men hoppas att detta bara är början på långsiktiga informations- och kunskapshöjande insatser. Det är oerhört viktigt att man slår hål på de myter, och den okunskap, som ännu finns om hiv, säger Christian Antoni Möllerop.

 • 22 nov 2015 – European Testing Week i full gång

  Ett unikt samarbete mellan organisationer som jobbar med hivprevention, dating-apparna Hornet, Grindr, PlanetRomeo och Europeiska smittskyddsinstitutet (ECDC) har resulterat i det största initiativet någonsin för att öka hivtestningen i EU.

  European Testing Week (20-27 november) pågår nu för fullt runt om i Europa. Veckan syftar till att uppmärksamma vikten av att testa sig för hiv, men även att få fler att testa sig. RFSL håller bland annat extra öppet i Göteborg, Malmö och Stockholm, där våra mottagningar vänder sig till transpersoner och män som har sex med män.

  – RFSL satser stort under veckan och har mottagningar öppna varje kväll för den som vill testa sig för hiv, säger Christian Antoni Möllerop, vice förbundsordförande i RFSL.

  Under veckan skickar även de populäraste dating-apparna för män som har sex med män i Europa; Grindr, Hornet och PlanetRomeo, ut gratis reklammeddelanden i syfte att uppmärksamma den nya och mobilanpassade hivtestfinnaren till miljontals användare i Europa. Hivtestfinnaren är framtagen av aidsmap.com med medel från Europeiska smittskyddsinstitutet. Denna databas listar över 2000 testningsmottagningar i 28 EU-länder. En unik satsning.

  – Testning är en avgörande del av hivpreventionen. Det är personer som inte vet att man har hiv som i de flesta fall överför viruset till någon annan. Personer som däremot har testat sig, fått en hivdiagnos och som får behandling är inte smittsamma längre. Ökad och regelbunden testning är därför väldigt viktigt, annars kommer vi aldrig att få bukt med hiv i Europa. Jag är därför oerhört glad för detta unika samarbete, säger Christian Antoni Möllerop, vice förbundsordförande i RFSL.

  Initiativet till det Europeiska samarbetet har organiserats av en grupp organisationer som arbetar med hivprevention. Dessa är RFSL (Sverige), Terrence Higgins Trust (Storbritannien), Soa Aids Nederland (Nederländerna) och Iskorak (Kroatien). Organisationer från 23 EU-länder har gett sitt officiella stöd till initiativet.

  – Det är extremt spännande att samarbeta så här på EU-nivå. Det är också mycket positivt att dating-apparna har tagit emot vår förfrågan med öppna armar och vill hjälpa till med hivprevention på ett så konkret sätt, säger Carolina Orre, sakkunnig inom hälsa och hivprevention på RFSL.

  Dejting-apparna Grindr, Hornet och Planet Romeo anser att deras appar är viktiga arenor för att nå ut med hivpreventionen och är glada för att kunna bidra under veckan.

  – Nya sociala medier når många och är en viktig arena för att arbeta hivpreventivt. Hornet, som är en stor aktör inom sociala medier, bidrar därför till att sprida det viktiga arbete som sker inom European HIV Testing Week, säger Sean Howell, grundare av appen, Hornet.

  – Vi är stolta över att kunna stödja European HIV Testing Week eftersom hälsofrämjande arbete alltid har varit en grundpelare för Grindr sedan vi startade. Att göra världen till en trygg plats för hbtq-personer betyder att vi måste bekämpa hivepidemin och det är för mig personligen väldigt viktigt att vi använder Grindr som plattform för att nå detta mål, säger Joel Simkhai, generaldirektör för Grindr.

  – PlanetRomeo är positiva till att europeiska hälsoorganisationer går ihop och arbetar tillsammans. Som en av de största dating-siterna för homo- och bisexuella män stödjer vi detta initiativ med gratis annonsplats på våra siter. PlanetRomeo tycker att hivtestfinnaren är ett viktigt initiativ och vi stödjer helhjärtat samarbetet mellan Europeiska hälsoorganisationer och företag som vårt eget, säger Marc van Zijp från Planet Romeo

   

 • 21 nov 2015 – ​Regeringens aviserade åtgärder för flyktingmottagandet slår hårt mot hbtq-personer

  De nya hårda reglerna för flyktingar som regeringen aviserat idag kan komma att slå hårt mot hbtq-personer. Personer som söker skydd i Sverige på grund av förföljelse för sin sexuella läggning eller könsidentitet riskerar att inte längre att kunna återförenas med sin partner eftersom familjeåterförening med de nya reglerna bara ska vara möjlig för ”kärnfamiljer” och ”makar”. De flesta av de hbtq-personer som flyr till Sverige har ingen möjlighet att gifta sig i sina hemländer och därför saknas också den formella familjeanknytning som regeringen nu föreslår ska gälla.

  – Regeringen måste ta hänsyn till andra familjebildningar och relationer än den traditionella kärnfamiljen och det gifta paret. Jag är väldigt förvånad över att en svensk regering år 2015 är så bunden vid konservativa familjenormer när den lägger fram förslag som kommer att få stor påverkan på människors liv. Även hbtq-personers rätt till familjeåterförening måste respekteras säger RFSL:s förbundsordförande Ulrika Westerlund.

  Förslaget innebär också att hbtq-personers möjlighet att få uppehållstillstånd i Sverige riskerar att förminskas kraftigt detta eftersom asylsökande hbtq-personer ibland hamnar i kategorin ”övriga skyddsbehövande”, som nu inte längre ska kunna få uppehållstillstånd. Också ålderstesterna som ska införas för ensamkommande barn är djupt problematiskt. RFSL beklagar också generellt utvecklingen mot en alltmer restriktiv invandringspolitik. På kort tid går Sverige från att ha EU:s mest generösa syn på invandring till att ha bland de hårdaste reglerna.

  – Övriga skyddsbehövande är också i behov av skydd. För hbtq-personer handlar det om människor som utsätts för grova övergrepp och förtryck i sitt hemland och där hemlandets myndigheter inte erbjuder tillräckligt skydd. Det är svårt att säga exakt hur många hbtq-personer som ges flyktingstatus och hur många som får uppehållstillstånd som övriga skyddsbehövande, men uppskattningsvis handlar det om att cirka en tredjedel av de hbtq-personer som får uppehållstillstånd får det som övriga skyddsbehövande, säger Stig-Åke Petersson som arbetat på RFSL med stöd åt hbtq-flyktingar i över 40 år.

  – Regeringens förslag till ålderstester och tillfälliga uppehållstillstånd för barn skapar en extra utsatthet för redan utsatta hbtq-ungdomar som söker skydd i Sverige. Ålderstesterna har kritiserats brett av läkarvetenskapen och Läkarförbundet har rekommenderat sina medlemmar att inte medverka till ålderstestning av barn. Att regeringen nu vill utsätta barn som flyr för sina liv för något som mer liknar kvacksalveri än vetenskap är upprörande och kommer skapa mycket extra oro och lidande hos barn och unga, säger RFSL Ungdoms förbundsordförande Gisela Janis.

   

   

 • 17 nov 2015 – ​RFSL Ungdom och RFSL på Transgender Day of Remembrance: förstärk arbetet mot den strukturella transfobin i Sverige

  Idag är det Transgender Day of Remembrance, den internationella dagen för att minnas och hedra de som dött på grund av transfobt våld. Det är också en dag för att uppmärksamma den transfobi som finns i samhället.

  Under de senaste åren har vi sett ett ökat fokus på transpolitiska frågor i Sverige. Men det förändringsarbete som har inletts är bara ett första steg mot de nödvändiga reformer som krävs för att minska den strukturella transfobin i Sverige, vilken är med och skapar transpersoners utsatthet.

  Inom några veckor kommer en statlig utredning som arbetat med att bland annat se över hetslagstiftningen offentliggöra sina förslag. RFSL Ungdom och RFSL hoppas få se ett förslag på en inkludering av transpersoner i hetslagstiftningen och en explicit inkludering i straffskärpningsregeln. Bristen på detta rättsliga skydd har skickat olyckliga signaler och gjort det svårare att bekämpa transfoba hatbrott.

  Tidigare i år släppte Folkhälsomyndigheten rapporten Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för transpersoner. Ett av resultaten är att 58 procent av 15–19-åringarna och 45 procent av 20–29-åringarna känt sig olyckliga eller nedstämda de senaste veckorna. Rapporten baseras på den största undersökningen av sitt slag som gjort i Sverige och visar i siffror hur akut läget är. RFSL och RFSL Ungdom hoppas att den leder till vidare forskning, men också konkreta åtgärder för att förbättra transpersoners hälsa.

  – Självmordsstatistiken för gruppen transpersoner är alarmerande. Att så många transpersoner mår dåligt handlar inte om att en mår dåligt för att en är trans, utan om andra faktorer. Det kan handla om långa väntetider till transutredningar och transvård eller om bristande kompetens och dåligt bemötande i vård och skola. Det är inte transidentiteten som skapar problem, utan den ofta oförstående och ibland fientliga omvärlden. Något så enkelt som att gå på toaletten eller använda ett omklädningsrum kan bli en fråga om risk att utsättas för våld, säger Frank Berglund, vice förbundsordförande för RFSL Ungdom.

  I år har också Socialstyrelsen släppt kunskapsstöden God vård för vuxna med könsdysfori ochGod vård för barn och unga med könsdysfori, i samråd med bland andra Sveriges hbtq-organisationer. Kunskapsstöden beskriver hur den könskorrigerande vården ska gå till, och vilken sorts vård man som transperson ska ha rätt till.

  – Kunskapsstöden står för en rättighetsbaserad syn på vård, och är ett mycket positivt steg framåt. Nu är det dock oerhört viktigt att kunskapsstödet implementeras över hela landet och att alla vårdgivare följer de riktlinjer som finns där, samt ges nödvändiga resurser för att kunna erbjuda vården till alla som är i behov av den. Att hålla fast vid föråldrade vårdmodeller förstärker utsattheten för transpersoner, säger Emelie Mire Åsell, ledamot i RFSL:s förbundsstyrelse och sammankallande i den transpolitiska arbetsgruppen.

  Tidigare i år kom också den statliga utredningen Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering, som bland annat föreslår att juridiskt könsbyte helt frånkopplas den medicinska processen. Den föreslår också att åldersgränsen för byte av juridiskt kön sänks från 18 till 15. Utredningens förslag innebär en radikal förbättring av den svenska lagstiftningen och skulle innebära att Sverige gör Argentina, Malta och Irland sällskap bland de länder som har ett tydligt rättighetsperspektiv på regleringen av juridiskt kön.

  – Vi förväntar oss nu att få se en proposition från regeringen snarast möjligt. Lagstiftningen ska möjliggöra för människor att få sin könsidentitet juridiskt erkänd – inte sätta upp hinder och begränsningar och signalera att staten har med människors könsidentitet att göra. Sänkningen, eller ännu hellre borttagandet av åldersgränsen, skulle också innebära en radikal förbättring för unga transpersoner. Som läget är idag bidrar lagstiftningen till transpersoners utsatthet för våld och andra transfoba brott, säger Frank Berglund.

   

 • 11 nov 2015 – Ukraina bryter överenskommelse med EU för att slippa skydda hbtq-personer

  Ukrainas parlament har röstat emot en föreslagen ändring i arbetsmarknadslagen, som syftade till att skydda hbtq-personer från diskriminering i arbetslivet. Ändringen har varit ett krav från EU:s sida, som Ukraina skulle införa i utbyte mot att EU lättar upp visumreglerna för ukrainska medborgare.

  Den 5 november röstade Ukrainas parlament, Verkhovna Rada, ner en viktig ändring i arbetsmarknadslagen, som skulle förbjuda diskriminering i arbetslivet baserad på sexuell läggning och könsidentitet. Ändringen hade varit nödvändig för att Ukraina ska kunna följa EU:s handlingsplan för viseringsfrihet (Action Plan for Visa Liberation – VLAP), ett viktigt led i landets närmande till EU. Dessvärre fick ändringen bara 117 av de 226 röster som behövdes för att den skulle antas.

  – Det är ett oroväckande mönster som vi har sett i Ukraina under en lång tid nu. Det är inte första gången som parlamentet har röstat ner en lag som ska skydda hbtq-personer. Historien upprepar sig efter nedröstningen av anti-diskrimineringslagen 2013. Frågan är nu hur EU kommer att agera, säger Micah Grzywnowicz, internationellt sakkunnig på RFSL.

  Enligt ukrainska aktivister är myndigheterna ovilliga att lagstadga ett skydd för hbtq-personer eftersom de tror att detta skulle skapa “en särskild kategori för sexuella minoriteters rättigheter”.

  – Ukraina bröt inte bara mot sin överenskommelse gentemot EU, man ifrågasätter även ukrainska hbtq-personers mänskliga rättigheter. EU måste agera för att försäkra sig om att hbtq-personer är skyddade och att överenskommelsen uppfylls, säger RFSL:s förbundsordförande Ulrika Westerlund.

  RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.

 • 03 nov 2015 – Årets bästa farsdags-present: Rätten till korrekt föräldrabeteckning slutligen fastställd

  I ett beslut från den 4 november meddelar Högsta förvaltningsdomstolen att Skatteverket återkallat sin tidigare överklagan av en dom från Kammarrätten i Stockholm från juli i år.

  Domen i kammarrätten gällde ett mål där en man ville registreras som sitt barns far. Mannen, som är transsexuell, hade av Skatteverket blivit registrerad som sitt barns mor, trots att han hade manligt juridiskt kön när han födde barnet. Detta skapade stora svårigheter i vardagen. Kammarrätten gick på mannens linje och menade att Skatteverket borde ändra i sitt register.

  I ett liknande mål från Kammarrätten i Göteborg, från i oktober i år, vann en annan man rätten att bli registrerad som sitt barns far. Mannen hade kvinnligt juridiskt kön när barnet föddes, men hade sedan ändrat detta till manligt kön. Kammarrätten höll också här med mannen.

  Skatteverket har tidigare överklagat målet i Kammarrätten i Stockholm, men har nu dragit tillbaka denna samt beslutat att inte överklaga domen från Kammarrätten i Göteborg. Detta innebär att dessa fall och liknande situationer för andra berörda härmed är löst. Män som har barn får bli registrerade som sina barns fäder, oavsett om de fött barnet eller inte.

  Mannen som vann i Kammarrätten i Göteborg kommenterar Skatteverkets agerande så här:

  – Skönt att det förhoppningsvis nu äntligen är över. Nu hoppas vi bara att Skatteverket rättar uppgifterna så snart som möjligt – och att det blir rätt för alla familjer, så att inte fler behöver utsättas för detta krångel, säger mannen som vill vara anonym.

  Warren Kunce är den transsexuella man vars seger i kammarrätten Skatteverket nu inte längre vill överklaga:

  – Vi är överlyckliga för att vår familj nu äntligen efter två års strid kommer att erkännas juridiskt som den familj vi är: en familj med två pappor! Den här segern har också fått oss att inse hur nödvändiga organisationer som RFSL är i den demokratiska processen. Vi hade aldrig kunnat uppnå detta om RFSL inte kontaktat oss när vi behövde det och stöttade oss med hjälp av en fantastisk jurist med kunskap om mänskliga rättigheter. Det här är verkligen demokrati i praktiken! En väldigt glad fars dag!

  Den jurist som för RFSL:s räkning drivit fallen är Kerstin Burman.

  – Det är fantastiskt att Skatteverket nu beslutat sig för att inte driva saken vidare och att rätten att registreras med rätt föräldrabeteckning därmed är fastställd. Det har varit en ganska lång process med fyra olika domar, där den första domen i saken kom i förvaltningsrätten i Stockholm i april förra året. Nu hoppas vi på att andra problematiska situationer för transpersoner som har att göra med Skatteverkets register ska lösa sig på ett snabbare och smidigare sätt. säger hon.

   

 • 31 okt 2015 – Mer kunskap behövs om hiv och smittskyddslagen måste revideras

  Under gårdagen släppte Folkhälsomyndigheten rapporten ”Att leva med hiv ”, där cirka 1000 personer som lever med hiv i Sverige idag har deltagit i en studie kring livskvalitet och stigma. Trots att många av respondenterna skattar sin livskvalitet som hög, återstår ett flertal problem som stigma, okunskap och en smittskyddslagstiftning som inte svarar till den kunskapen vi har om överföringsrisker.

  Enbart 11 % av studiens respondenter anger att de kan vara helt öppna med att de lever med hiv, hela 42 % skulle vilja vara mer öppna med sin hivstatus än vad de är idag. Den gruppen som skulle vilja vara mer öppna hade också en lägre livskvalitet än övriga respondenter. En stor majoritet av alla män som har sex med män tyckte även att deras sexliv hade försämrats efter hivdiagnosen. En stor andel av de som inte har någon fast partner uppgav att de hade blivit avvisade sexuellt på grund av sin hiv.

  – Det är tyvärr inte förvånande att bara 11 procent av studiens respondenter uppger att de kan vara helt öppna med sin hiv. Det är inte heller förvånande att så många uppger att deras sexliv har försämrats. Detta vittnar om den enorma okunskapen som fortfarande finns kvar om hiv, säger Christian Antoni Möllerop, vice förbundsordförande i RFSL.

  Den gällande smittskyddslagen från 2004 innehåller ett antal olika förhållningsregler som delges personer som nyligen fått hiv. En av dessa regler är den så kallade informationsplikten. Ett av regeringens argument för att behålla en informationsplikt i lagstiftningen 2004 var att man ansåg att det oavsett medicinsk behandling och säkrare sex-praktiker alltid kvarstod en risk för att överföra hiv till någon annan i ett sexuellt möte. I oktober 2013 lanserade Folkhälsomyndigheten kunskapsunderlaget ”Smittsamhet vid behandlad hivinfektion”. Där slår myndigheten fast att risken för att överföra hiv genom sexuell kontakt vid välfungerande behandling, när kondom används, är närmast obefintlig. Risken bedöms även som mycket liten om kondom inte används.

  – I Sverige har över 95 procent av de som fått en hivdiagnos en välfungerande behandling. Forskning visar däremot att det kan leva över 1 500 personer i Sverige som inte vet om sin hivstatus. De som inte vet om sin hivstatus går heller inte på någon behandling och i de flesta fall är det dessa som överför viruset till någon annan. För dessa gäller förstås heller inte någon informationsplikt då de inget vet och därför heller inget har att berätta, säger Christian Antoni Möllerop.

  Folkhälsomyndighetens studie visar att informationsplikten påverkar personer som lever med hiv avsevärt. Tre fjärdedelar av respondenterna i studien uppger att informationsplikten påverkat sexlivet och nästan hälften av alla män som har sex med män som svarade på enkäten har oroat sig för att bli anmälda till polis eller smittskyddsläkaren av en sexpartner. RFSL anser att låg kunskap om överföringsrisker bland befolkningen och en lagstiftning som representerar den kunskap man hade om hiv på början av 2000-talet bidrar till försämrade levnadsvillkor, men även till att upprätthålla stigma.

  – Att ständigt leva med en oro över att bli polisanmäld, hotad eller avvisad påverkar självklart en människas välmående negativt. RFSL har i ett flertal år arbetat för en översyn av lagen och att den så kallade informationsplikten för personer som lever med hiv måste avskaffas. Ett av skälen är det faktum att de som lever med hiv i Sverige, och som vet om sin status i princip inte kan överföra viruset till någon annan. Förhållningsreglerna motsvarar inte verkligheten, och nu har vi en studie som tydligt visar vad lagstiftningen leder till för personer som lever med hiv, nämligen försämrad livskvalitet, säger Christian Antoni Möllerop.

 • 21 okt 2015 – RFSL Ungdom och RFSL uppmärksammar International Day of Action for Trans Depathologization 2015: dags för revidering av könstillhörighetslagen

  Idag är det International Day of Action for Trans Depathologization – dagen för att avpatologisera transidentiteter. Syftet är att verka för att transidentiteter inte längre ska vara psykiatriska diagnoser enligt den internationella diagnosmanualen ICD-10 (International Classification of Diseases 2010).

  RFSL Ungdom och RFSL vill denna dag uppmana regeringen att skyndsamt agera och omsätta förslaget från SOU 2014:91 – Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering till en proposition. Det är av stor vikt att bytet av juridiskt kön separeras från tillgången till önskade medicinska insatser.Vi vill även belysa vikten av att ålderskravet för byte av juridiskt kön helt slopas som en del i att förbättra transungdomars akuta ohälsa.

  – Vi har länge sett det som en lösning att separera juridik och medicin för att minska de stora problem vi ser idag. Könsdysfori leder till ett vårdbehov både på grund av personens egna känslor i förhållande till sin kropp och på grund av samhällets normativa syn på kön som utgör förväntningar på hur en kan se ut, uttrycka sig och vara registrerad i olika system. Transvården måste bygga på patientens vårdbehov vilket kräver ökad kompetens, mer resurser och bättre bemötande. Sedan ska den juridiska processen hanteras separat, säger Frank Berglund, vice förbundsordförande för RFSL Ungdom.

  Att vara transperson är inte en sjukdom. Däremot har många transpersoner behov av olika typer av könsbekräftande behandling. RFSL Ungdom och RFSL vill idag uppmärksamma och problematisera att sjukvården riskerar att behandla transpersoner som psykiskt sjuka med anledning av diagnoskodernas placering. Det är föråldrade synsätt som inte hör hemma i en modern sjukvård eller i en modern politik. Sjukvården och samhället måste sluta betrakta transpersoner som psykiskt sjuka eller personer med personlighetsstörning.

  Könsbekräftande behandling minskar lidande och räddar liv. Men definierandet av transidentiteter som psykiatriska diagnoser orsakar stigma, fördomar och diskriminering mot personer som redan är mycket utsatta. I de första nationella kunskapsstöden för den svenska transvården (God vård av vuxna med könsdysfori och God vård av barn och ungdomar med könsdysfori, 2015) poängterar Socialstyrelsen också att en diagnos inte behöver vara en sjukdom. I stället utgör diagnosen en beskrivning och sammanfattning av orsaken till att en person är i kontakt med vården. Diagnosen anger det vårdbehov som behöver tillgodoses för att könsdysforin – ”ett psykiskt lidande eller en försämrad förmåga att fungera i vardagen som orsakas av att könsidentiteten inte stämmer överens med det registrerade könet”, enligt Socialstyrelsen – ska kunna minska.

  Enligt rapporten Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för transpersoner (Folkhälsomyndigheten, 2015) har 58 procent av 15–19-åringarna och 45 procent av 20–29-åringarna känt sig olyckliga eller nedstämda de senaste veckorna. Självmordsstatistiken för gruppen transpersoner är alarmerande. Det lidande som många transpersoner genomgår handlar inte om att man mår dåligt för att man är trans, utan framför allt om andra faktorer – om långa väntetider till utredning och behandling, om bristande kompetens och dåligt bemötande i vård och skola, om en oförstående och ibland fientligt inställd omvärld. RFSL Ungdom och RFSL vill se kraftigt ökade resurser till transvården och satsningar på information och fortbildning för vårdpersonal, inte minst utanför den specialiserade vården.

  Just nu pågår en revidering av diagnoskoderna som förväntas presenteras 2017 i nya ICD-11. RFSL Ungdom och RFSL vill i samband med detta understryka vikten av att Sveriges representanter i arbetet med revideringen fortsätter att arbeta för en förändring där diagnoser som krävs för att få tillgång till önskade och subventionerade vårdinsatser inte längre sorterar under psykiatriska diagnoser.

 • 18 okt 2015 – Fyra hedersregnbågar utdelade av RFSL

  I samband med att RFSL idag firat sin 65-årsdag har förbundet delat ut priset hedersregnbågen till fyra mycket välförtjänta personer. Priset har tilldelats mångåriga transaktivisten Maria Sundin, VD:n för QX Förlag Jon Voss, riksdagsledamoten Barbro Westerholm (FP) och tidigare riksdagsledamoten och Europaparlamentarikern Jörn Svensson (V).

  Det är idag, den 21 oktober, exakt 65 år sedan RFSL bildades. Under ett mingel för att fira 65-årsdagen, i förbundets lokaler på Sveavägen i Stockholm, delades under onsdagskvällen priset hedersregnbågen ut till fyra personer. Priset kan tilldelas en person som gjort exceptionella insatser för hbtq-personers rättigheter. Det instiftades år 2000 när RFSL fyllde 50. Tidigare har det bara delats ut till sju andra personer.

  RFSL:s förbundsstyrelse har beslutat att i år tilldela fyra personer en hedersregnbåge. Dessa personer och den respektive motiveringen för att de får priset är:

  Maria Sundin, född 1946 – ledamot i RFSL:s förbundsstyrelse och i RFSU:s förbundsstyrelse.

  För sitt långa och outtröttliga engagemang för främst transpersoner i Sverige och världen. Maria har under årtionden, inom och utom RFSL, varit en alltid lika tydlig röst för transpersoners mänskliga rättigheter och har aldrig tvekat att ställa sig främst i ledet för att försvara transpersoners självklara rätt till människovärde utan från stater påtvingade ingrepp.

  Jon Voss, född 1959 – VD för QX Förlag.

  För pionjärinsatser inom media skapad av och för hbtq-personer. Jon har med stor integritet och kunnighet i över 30 år varit med och publicerat tidningar, och senare nätsajter, som speglat tidens hbtq-samhälle. Den media han varit med om att skapa, utveckla och upprätthålla har fungerat som ett stöd för generationer av hbtq-personer till att komma ut och vara stolta över sig själva samt inspirerat till olika former av aktivism.

  Barbro Westerholm, född 1933 – Riksdagsledamot Folkpartiet.

  För banbrytande och historiska insatser som allierad till hbtq-rörelsen. Barbro har alltsedan 1979, då hon som generaldirektör för Socialstyrelsen såg till att homosexualitet ströks från listan över sjukdomar, med stor lyhördhet satt sig in i och drivit frågor för att förbättra livssituationen för hbtq-personer. När Sverige 1995 införde en lag om registrerat partnerskap var hennes insatser av avgörande betydelse.

  Jörn Svensson, född 1936 – Tidigare riksdagsledamot och Europaparlamentariker Vänsterpartiet.

  För framsynthet som politiker när han på 1970-talet började driva frågor om förbättringar för homosexuella och för att ha visat solidaritet med hbtq-rörelsen under en tid då få andra politiker ville förknippas med den. Jörn var 1973 en av undertecknarna till en motion i riksdagen som i praktiken föreslog äktenskap för samkönade par och redan 1979 motionerade han om införande av lagstiftning mot diskriminering på grund av sexuell läggning. Detta visar på stor klarsyn kring vad begreppet lika rättigheter innebär.

  – Vi vill på detta sätt uppmärksamma dessa personer som alla gjort exceptionella insatser för hbtq-personers rättigheter, på olika sätt varit föregångare och möjliggjort och inspirerat många andras arbete, säger RFSL:s förbundsordförande Ulrika Westerlund.

 • 18 okt 2015 – RFSL fyller 65 år!

  Det är idag, den 21 oktober, exakt 65 år sedan RFSL bildades. Det förbund som några modiga, under iakttagande av stor försiktighet, bildade 1950 är idag en livaktig, synlig och växande organisation för homosexuella, bisexuella, transpersoner och andra personer med queera uttryck och identiteter.

  Det var den 21 oktober 1950 som det som kom att bli RFSL bildades. I protokollet framgår att 36 medlemmar, 35 män och en kvinna, hade samlats ”hos vännen G-A. Petersson i Solna”. Detta för att bilda en svensk sektion av det danska Forbundet af 1948, som den organisation hette som homosexuella bildat i Danmark. Namnet syftade på FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Det danska förbundet hade fått flertalet svenska medlemmar och det var några av dessa som samlades. Bland viktiga personer under RFSL:s första tid kan nämnas mångårige ordföranden Owe Ahlström och talespersonen Allan Hellman, den ende under 1950-talet som framträdde utåt under eget namn.

  RFSL har flera gånger genom åren varit först med att väcka och skapa debatt kring frågor som senare blivit verklighet. 1953 väckte RFSL, för första gången, i en skrivelse till Socialdepartementet, frågan om äktenskap för samkönade par. Kravet ansågs dock inom den egna styrelsen som så vågat att man övervägde att försöka få tillbaka skrivelsen. ”Fara är att tidningarna skulle ägna stort intresse om de fingo vetskap härom”, står det i ett protokoll från januari 1954. 56 år skulle det komma att ta innan dessa tidiga RFSL-aktivisters vision om samkönat äktenskap kunde förverkligas 2009.

  – Det är en stor ära för mig att vara förbundsordförande för ett förbund som genom åren haft så många modiga och envisa aktivister. Att alltid vara tydlig med vad vi vill åstadkomma är en stor styrka i vår kommunikation och i kontakten med beslutsfattare, säger RFSL:s förbundsordförande Ulrika Westerlund.

  På 65-åringens önskelista står bland annat:

  – rättssäkerhet för asylsökande hbtq-personer,

  – skadestånd för tvångssteriliserade transpersoner,

  – handlingsplan mot hatbrott och andra brott som drabbar hbtq-personer,

  – inkludering av transpersoner i förbudet mot hets mot folkgrupp,

  – förbättrad hiv-prevention – utan informationsplikt,

  – en inkluderande familjepolitik, och

  – borttagande av 18-årsgränsen för personer som vill byta juridiskt kön.

  RFSL hade vid senaste årsskiftet drygt 7 000 medlemmar och har för närvarande avdelningar på 37 orter i landet från Kiruna i norr till Malmö i söder.

  65-årsdagen firar förbundet med ett mingel under onsdagskvällen i lokalerna på Sveavägen i Stockholm. Även under föregående helg firades RFSL, genom att en stor konferens anordnades i Västerås. Deltog där gjorde cirka 120 personer från den svenska hbtq-rörelsen.