27 juni – RFSL kräver 535 000 kronor i ersättning till tvångssteriliserade transpersoner

Pressmeddelanden arkiv 2018RFSLFoto: Sharon Wagiella

Idag lämnar RFSL in remissyttrande över regeringens förslag om ersättning för transpersoner som tvingats sterilisera sig för att få sitt kön fastställt av myndigheterna. Regeringen har föreslagit en ersättning på 225 000 kronor. RFSL anser att de transpersoner som tvångssteriliserats ska ersättas utifrån samma principer som andra grupper som tidigare fått ersättning men att beloppet bör vara något högre eftersom kränkningen av transpersoner fortsatt trots att staten konstaterat att tvångssteriliseringar är en oacceptabel kränkning. Ersättningen till tvångssteriliserade transpersoner bör därför vara 535 000 kronor.

– Det är bra att regeringen vill betala ut en ersättning för den kränkning staten har utsatt transpersoner för. Men ersättningen kan inte bygga på att staten räknar upp tidigare ersättningar till tvångssteriliserad med inflationen. De ersättningar som tidigare betalats ut har byggt på tydliga principer om den skada och den kränkning en tvångssterilisering innebär. Självklart ska transpersoner ha rätt till att samma principer tillämpas när staten räknar ut vilken ersättning de ka få, säger Magnus Kolsjö tillförordnad förbundsordförande för RFSL.

När andra grupper som tvångssteriliserats fick ersättning vid millennieskiftet bestämdes ersättningens storlek utifrån Trafikskadenämndens mentabeller och den personskada som sterilitet hos personer som var mellan 16 och 25 år ansågs utgöra. Till detta belopp lades en summa som motsvarade kränkningsersättningen för våldtäkt ökad med 30 procent. Sedan millennieskiftet har samhällets syn på personskador och vilken kränkning en våldtäkt utgör förändrats och de ersätts idag med betydligt högre belopp. RFSL anser att denna förändrade syn måste få genomslag i den ersättning som betalas ut till tvångssteriliserade transpersoner.

– Ett skadestånd kan aldrig ersätta den skada som skett eller lindra kränkningen, men beloppet måste vara i nivå med vad som anses ett ordentligt erkännande av statens övergrepp. Det är också viktigt att det framförs en offentlig ursäkt från statens sida. RFSL föreslår därför att regeringen arrangerar en officiell ceremoni där de som drabbats av tvångssteriliseringarna får ta emot ett erkännande och en ursäkt från den högsta politiska nivån.

RFSL har sammanställt några personliga berättelser från personer som utsatts för tvångssteriliseringar.