Pressmeddelanden arkiv 2017

PressRFSL

RFSL är en opinionsbildande organisation som regelbundet skriver pressmeddelanden. Här kan du läsa pressmeddelanden från år 2017.

För pressmeddelanden längre tillbaka i tiden, fler pressbilder och logotype besök RFSL:s pressrum på MyNewsdesk.

 • 15 Mar 2017 – Sex rättighetsorganisationer anmäler SKL till Diskrimineringsombudsmannen

  Sex organisationer anmäler Sveriges Kommuner och Landsting till Diskrimineringsombudsmannen för diskriminerande riktlinjer för assisterad befruktning.

  -Det finns flera problem med SKL:s riktlinjer, säger Frida Sandegård, RFSL:s förbundsordförande. Människor riskerar att diskrimineras utifrån ålder, sexuell läggning och könsidentitet och det vill vi att diskrimineringsombudsmannen ska titta på.

  Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, tog under 2016 fram nya riktlinjer för assisterad befruktning. Organisationerna Malmö mot Diskriminering, Byrån mot diskriminering Östergötland, Örebro rättighetscenter, RFSU, RFSL och Föreningen Längtan anmäler idag SKL:s riktlinjer till diskrimineringsombundsmannen.Riktlinjerna innehåller åldersgränser som diskriminerar såväl samkönade och olikkönade par samt ensamstående kvinnor. Dessutom innehåller riktlinjerna ett språk som riskerar att drabba transpersoners rätt till assisterade befruktning.

  – Vi som anmäler anser att SKL:s riktlinjer är diskriminerande och vill att DO ser över hur SKL:s riktlinjer är skrivna, tolkas och används i praktiken, säger Johanna Ingemarsson på Malmö mot diskriminering. Det kan vara så att SKL:s riktlinjer bryter mot Diskrimineringslagen.

  I riktlinjerna finns fixerade åldersgränser för assisterad befruktning vilket Malmö mot diskriminering, RFSL och RFSU menar är åldersdiskriminerande. Åldrandet är individuellt och både undertecknande organisationer och Statens Medicinsk-Etiska Råd avråder för sådana åldersgränser.

  SKL:s riktlinjer är dessutom otydliga gällande transpersoner, och språket i riktlinjerna utgår från att kvinnor har ägg och män har spermier. I samband med att steriliseringskravet slopades vid könsbekräftande behandlingar, så uttalade regeringen att transpersoner har rätt till assisterad befruktning.

  – Transpersoners rätt till assisterad befruktning men i praktiken har det uppstått en osäkerhet hos hälso- och sjukvårdspersonal, berättar Frida Sandegård på RFSL. Det leder till att transpersoners behandling dröjer i onödan medan missförstånd reds ut.

  Organisationerna vill också att DO tittar på Regionernas tillämpning av SKL:s riktlinjer. I Region Skåne ges möjligheten till assisterad befruktning för olikkönade par under 25 år om någon i paret har en diagnos som inte möjliggör för dem att bli gravida på egen hand. Men motsvarande möjlighet saknas för samkönade par, vilket innebär en otillåten diskriminering.

  – Det finns inte utrymme i lagen för Regionerna att ha olika regler för samkönade och olikkönade, vilket är en tydlig diskriminering på grund av sexuell läggning. Vi vill därför att DO:s tillsyn även ska omfatta Regionernas tillämpning av SKL:s riktlinjer, eftersom det är där ofrivilligt barnlösa möter hälso- och sjukvården och ska få sina rättigheter uppfyllda, säger Sara Bäckström på RFSU.

  RFSU
  RFSL
  Malmö mot Diskriminering
  Byrån mot diskriminering Östergötland
  Örebro rättighetscenter
  Föreningen Längtan

  Kontakt: RFSL:s pressnummer 0723 30 50 24 (obs ej sms)

 • 10 Jan 2017 – Bristande förtroende för samhällets stöd

  En årlig undersökning visar på ett lågt förtroende för samhällets stöd vid utsatthet för våld, hot och trakasserier. Hbtq-personer söker därför i lägre grad än andra hjälp.

  Idag publicerar RFSL resultaten av återkommande undersökningar av hbtq-personers förtroende för olika samhällsinstanser (PDF, öppnas i nytt fönster) vad gäller bemötande, samt vart man vänder sig vid olika typer av våld, hot och trakasserier.

  RFSL har genomfört sex nationella undersökningar mellan 2008-2015 och resultaten pekar tydligt på ett lågt förtroende för polis, åklagare och socialtjänst. Detta påverkar viljan att söka hjälp vid utsatthet och får till följd att färre brott anmäls och att brottsoffer inte får den hjälp och det stöd de har rätt till. Det är avgörande att förtroendet ökar för att flera ska få rätt stöd.

  Det är vanligare att bli utsatt för våld som homo- och bisexuell än om man tillhör befolkningen i övrigt, och i gruppen transpersoner har en femtedel någon gång i livet utsatts för våld på grund av sin transerfarenhet.

  – Det är ett demokratiproblem och riskerar leda till hälsoproblem. Ett oprofessionellt bemötande av grupper som i högre grad utsätts för brott riskerar leda till begränsning av livsutrymmet, säger Frida Sandegård, förbundsordförande RFSL.

  Många uppger att de skulle vända sig till RFSL:s brottsofferjour om de råkade ut för våld, hot eller trakasserier som kan kopplas till deras sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

  – Det finns fördelar med en brottsofferjour som är anpassad för hbtq-personer. Många betonar vikten av att en brottsofferjour både har god kunskap kring våld hot och trakasserier samt god kunskap om hbtq, säger Frida Sandegård, förbundsordförande RFSL.

  RFSL föreslår ett antal åtgärder i rapporten, bland annat ett ökat skydd, stöd och behandling till våldsutsatta hbtq-personer, stärkt samordning mellan samhällsinstanser med hbtq-perspektiv och att Sverige måste följa Brottsofferdirektivet fullt ut.